Industrijska participacija ili offset

Najčešće primijenjeni pojam “offset” zapravo opisuje industrijsku kooperaciju, participaciju, kompenzaciju, trgovinski balans ili protutrgovinu povezanu s nabavom vojne i specijalne opreme iz inozemstva, a koja se plaća iz državnog proračuna

Modularno borbeno vozilo Patria AMV je vjerojatno najznakovitiji primjer izvrsne industrijske kooperacije triju zemalja za potrebe Poljske (Finska, Italija i Poljska). Poljska će se proizvodnjom 650 borbenih vozila uz prijenos finske i talijanske tehnologije osposobiti i za proizvodnju za potrebe trećih zemalja. Offset sporazumom koji je potpisan sredinom 2003. godine, Poljska je osigurala industrijsku kooperaciju do 2013. godine

Ministarstvo obrane i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donijeli su Naputak o načinu i uvjetima primjene “offset programa” koji je stupio na snagu danom potpisivanja, tj. 05. listopada 2004. Kako je time ispunjena zakonska obveza dvaju ministarstava da donesu navedeni Naputak, a njegovo donošenje je vrlo važno poglavito za domaće tvrtke čija je djelatnost proizvodnja opreme za potrebe Ministarstva obrane, smatramo kako je potrebno pojasniti pojedine pojmove i termine koji reguliraju problematiku offseta. Naime, Zakonom o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme regulirana je mogućnost primjene offset programa kod sklapanja ugovora za nabavu naoružanja i vojne opreme s inozemnim dobavljačem. Naputkom o načinu i uvjetima primjene “offset programa” stvoreni su uvjeti koji pridonose razvoju domaće industrije kroz tehnološki napredak, povećanjem razine kvalitete proizvodnje, proširenjem tržišta, te povećanjem broja i stručnosti zaposlenih.
Najčešće primijenjeni pojam “offset” zapravo opisuje industrijsku kooperaciju, participaciju, kompenzaciju, trgovinski balans ili protutrgovinu povezanu s nabavom vojne i specijalne opreme iz inozemstva, a koja se plaća iz državnog proračuna u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, odnosno Zakonu o proizvodnji, prometu i remontu NVO-a. Ovisno o stupnju tehnološke razvijenosti pojedine zemlje, razrađena je i njihova offset regulativa. U industrijski razvijenim zemljama sudjelovanje na natječajima koje raspisuju manje razvijene zemlje, a uvjetuju offset nije primljeno s oduševljenjem. Predstavnici tvrtki iz tih zemalja svjesni su činjenice da je pred njima mukotrpni posao, prije svega upoznavanje s offset regulativom zemlje kupca, a onda svladavanje nezaobilazne administracije kako bi došli do toliko očekivanog ugovora za prodaju obično vrlo zahtjevne i skupe vojne opreme ili usluga. Isto tako može se primijetiti da industrijski razvijene zemlje svoju offset regulativu čak i ne zovu tim imenom. Upućeniji mogu primijetiti da recimo Velika Britanija, Nizozemska, Finska, Južna Afrika i druge, rabe izraz “Industrial Participation”; Danska, Španjolska ili Izrael rabe izraz “Industrial Cooperation”; Njemačka “Industrial Balances”; Slovenija, Filipini i druge, “Countertrade”; Belgija, “Economic Compensations”, dok se u srednje i slabo razvijenim zemljama u pravilu još uvijek rabi izraz offset.

Podizanje tehnološke razine domaćih proizvodnih kapaciteta jedan je od osnovnih razloga za uspostavu offset sporazuma

Offset je zapravo vrlo učinkovit instrument kojim manje razvijene zemlje (koje su prisiljene kupovati stranu vojnu opremu) na izravni ili posredni način podižu tehnološku razinu vlastite industrije i obvezuju stranog dobavljača da im u tome pomogne, zauzvrat što je baš s njim sklopljen ugovor za nabavu opreme. Naravno da se osim povoljnosti glede offseta uspoređuju i druge komercijalne i financijske pogodnosti njihove ponude kako bi ona stekla epitet najpovoljnije ponude. Offset je široki spektar mogućnosti koje su na raspolaganju naručitelju opreme preko kojih može obvezati stranog dobavljača opreme na dugoročnu suradnju na području prenošenja novih tehnologija, otvaranje nove poslovne suradnje, povećanju izvoznih mogućnosti, širenju mogućnosti regionalnog razvoja, ubrzanju stranih ulaganja, jačanju kooperacije, ispitivanju i razvoju, formiranju novih radnih mjesta i drugo. Dobro osmišljenom zakonskom i podzakonskom regulativom mogu se do u tančine propisati postupci i procedure za provođenje offset programa. Svjetska iskustva pokazuju kako tu ne treba biti previše krutosti, već je u provedbenoj regulativi uputnije ostaviti određenog prostora vijeću ili povjerenstvu za provedbu offset sporazuma kako bi imalo manevarskog prostora za što uspješnije pregovore od kojih će obje strane u pregovorima biti zadovoljne, što je jamac uspješnosti realizacije takvih sporazuma. Offset sporazum kojim se regulira provedba offset programa mora sadržavati sljedeće pojmove: postotak offseta, termine sporazuma, načela ispunjenja offset obveza, administrativnu proceduru, tipove offseta, prioritete offseta, načela za dodjeljivanje offset kredita, arbitražu i zakonitost, penale ili sankcije, osnivanje povjerenstva i drugo.
Prije nego što se raspiše javni natječaj za nabavu vojne i specijalne opreme, nužno je postaviti ciljeve koji su od interesa za gospodarstvo zemlje naručitelja vojne i druge opreme, od kojih su neki:
• Postizanje ciljeva nacionalne strategije (specifična industrija, nove vrste poslovnih aktivnosti, dugoročna suradnja u proizvodnji, ulaganja stranog kapitala u određene regije i drugo…)
• Opći ciljevi offset programa, (npr zapošljavanje domaćih proizvodnih poduzeća, izvoz određenih dobara i dr.)
• Odrediti omjer vrijednosti offseta i ugovora o nabavi; (npr min. 20% ili 30 % ili 60 % ili 100% ili 120 %),
• Odrediti rokove završetka transakcija (obično je to 3 do 10 godina),
• Preferirane vrste aktivnosti (tehnologija, know-how, podupiranje izvoza, osnivanje joint-venture poduzeća, edukacija i sl.)

Vrijednost offseta
Kada se sklapa ugovor sa stranim dobavljačem, limitirana vrijednost ugovorenog posla uvjetuje primjenu ili obvezu offseta. U nekim zemljama je propisana preporučljiva vrijednost offseta i obvezujuća vrijednost offseta. Npr. Kanada ima preporučljivu vrijednost 2 mil. CND, dok je obvezujuća vrijednost za primjenu offseta 100 mi. CND. Ako se na natječaju pojavljuje domaći dobavljač, a podugovarač je iz inozemstva onda je ta limitirana vrijednost 2-3 puta manja. Na primjeru Češke regulative može se vidjeti da je obveza offseta 300 mil CZK ako je u pitanju čisti offset, odnosno 100 mil. CZK ako je na natječaju glavni podugovaratelj iz inozemstva. U prilogu su primjeri nekih zemalja:
Slovenija, 1 mil. SIT (450.000 USD); Hrvatska, 2 mil. eura; Danska, 2 mil. DKK (3,8 mil USD); Kanada, 2 mil. CND prepor, 100 mil. obv.; Finska, 10 mil. eura; Grčka, 250 mil. drahma; Izrael, 100.000 USD; Nizozemska, 5 mil. guldena; Češka, 300 mil CZK, (100 mil CZK); Švicarska, 50 mil. SFR; Turska, 5 mil. USD;
V.Britanija, 10 mil. GBP.

Minimalni postotak direktnog offseta
Zbog intencije da je sa stranim dobavljačem teško dogovoriti primjenu direktnog offseta (to je onaj koji je u izravnoj vezi s nabavom vojne opreme), u offset obveze se ugrađuje klauzula o obveznom postotku primjene direktnog offseta. (npr. 10% do 30 %). Nisu isključeni i drugi iznosi direktnog offseta, pa čak i više od 100 %, ako je to od interesa za obje strane.

Tehnološki zahtjevni uređaji za promatranje i upravljanje vatrom u topništvu dobra su podloga za uspostavu offset sporazuma s razvijenim zemljama

Pre-offset transakcije
Takozvane pre-offset transakcije su aktivnosti stranog ugovaratelja ili potencijalnog ugovaratelja vezane za povećanje domaćeg izvoza, transfer tehnologije, nove investicije itd. Te aktivnosti se mogu provoditi i prije sklapanja formalnog ugovora ili čak prije raspisivanja natječaja o kupovini strane robe. Dakle može se u offset programu staviti obveza pre-offseta, ali i ne mora. Mađarska iskustva na provedbi offset regulative rezultirala su u posljednih nekoliko godina stranim ulaganjima u mađarsko gospodarstvo više od 1,5 milijardi eura od različitih pre-offset aktivnosti. Jedna od njih je investiranje tvrtke Electrolux Co u Mađarsku pri čemu je stvorena mogućnost otvaranja 600 novih radnih mjesta.

Offset koeficijenti
To su koeficijenti kojima se stimuliraju određeni projekti od interesa za zemlju naručitelja vojne opreme. Najčešće vrijednosti koeficijenata se kreću od 0,5 do 12, ali ima i složenih formula za izračun offset obveza pomoću koeficijenata u zemljama gdje je offset regulativa razrađena vrlo temeljito. Grčka primjerice ima razrađen vrlo kompleksni izračun obveza pomoću koeficijenata za svaku pojedinu aktivnost povezanu s offsetom gdje je široki dijapazon koeficijenata od 1 do čak 60.
Navedimo neke primjere:
Slovenija, 1 – 7; Hrvatska, 0,5 – 2; Finska 1 – 3; Južna Koreja 0 – 6; Kuvajt 2 – 10, Norveška, 2 – 10, Filipini, 2 – 5, J. Afrika, 1 – 2, Turska, 1 – 5; V. Britanija, 0 – 6, Izrael, 1 – 2; Nizozemska, 1 – 3; Češka, 1 – 10; Novi Zeland, 1 – 3.

Izravna ulaganja u domaće tvrtke pridonose regionalnom razvoju koji se kroz offset sporazume može brže i kvalitetnije provesti

Offset razdoblje
Razdoblje provedbe offset obveza ovisi o aktivnostima koje su sporazumom dogovorene, a najčešće je to od 3 do 10 godina.

Penali ili sankcije
Ugovoreni odnos kazne između neizvršenja offset obveza i realizacije ugovora. (Ako se ne ispunjava offset spoprazum, naplaćuju se penali na ugovoreni iznos uvoza robe). Najčešće je to iznos od 2% do 10 %. U nekim zemljama nema te klauzule. (Austrija 3 – 7 %, Švicarska 2 – 6 %, Češka 5%, Grčka 10 %, Kuvajt 6%, Norveška 6 %, J. Afrika 5%, Turska 10 %, Hrvatska 10%).

Zaključak
Kao što vidimo offset sporazum može biti od interesa zemljama koje naručuju stranu vojnu opremu, a provodi se u slučajevima ako poboljšava pozitivni trgovinski balans zemlje koja naručuje stranu vojnu ili specijalnu opremu. Najčešće se primjenjuje u slijedećim slučajevima:
• Ako pridonosi održivom ekonomskom rastu
• Ako dovodi nove poslovne partnere,
• Ako poboljšava mogućnosti domaće industrije (izvoziti visoko-tehnološke proizvode umjesto sirovina, energije i poljopr. proizvoda koji dotira država)
• Ako povećava kompetitivnost domaće industrije
• Ako potiče transfer napredne tehnologije i znanja u domaću industriju
• Ako potiče regionalni razvoj
• Ako potiče strana ulaganja
• Ako pogoduje stvaranju novih radnih mjesta
• Ako uvodi ovladavanje pružanja specijalnih usluga i dr.
Dakle, offsetom se omogućuje da se na osnovi jednog ili više sklopljenih poslova vezanih za nabavu vojne i specijalne opreme iz inozemstva, stvore temelji za dugoročnu i uspješnu kooperaciju.
Glede situacije u Hrvatskoj, Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva ima sve elemente za osnivanje povjerenstva za offset program koje u skladu s naputkom treba biti sastavljeno od po tri predstavnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva obrane, te dva predstavnika Ministarstva financija i po jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore i Agencije Alan. Zadaće Povjerenstva su također definirane naputkom i preostaje im samo izrada Poslovnika o radu kojim će biti regulirane procedure i kriteriji za određivanje vrijednosti offset sporazuma, predmet i sadržaj offset obveza, rok provedbe offseta i drugi parametri koji čine offset sporazum. Preostaje nam samo da im poželimo puno uspjeha u radu.

Josip MARTINČEVIĆ MIKIĆ