Abeceda operacije Orkan 91

Operacija Orkan 91 prva je od tri napadne operacije hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji koja je označila početak oslobađanja istoka Hrvatske. Ujedno je i prva veća napadna operacija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu, u kojoj je oslobođeno 16 naselja u općinama Novska, Pakrac i Nova Gradiška.

A Aktivnosti uoči i u vrijeme operacije Orkan 91

 • Neprijateljske snage okupirale su tijekom agresije na zapadnu Slavoniju 1991. dijelove tadašnjih općina Virovitica, Daruvar, Slatina, Orahovica, Požega i Pakrac s uporištima na Bilogori i Papuku.
 • S tom se operacijom vremenski dijelom poklapaju još dvije slavonske napadne operacije: Otkos-10 (31. listopada – 12. studenog 1991.) i Papuk 91 (28. studenog 1991. – 3. siječnja 1992.), u kojima su hrvatske snage imale isti cilj: oslobađanje okupiranih područja Slavonije.

B Borbenost i inicijativa

Orkan 91 ocjenjuje se kao operacija koja je bila pokretač preuzimanja inicijative i borbenih djelovanja hrvatskih snaga na zapadnoslavonskom bojištu. Tako su se u relativno kratkom vremenu od 117 dana ondje odvijale tri napadne operacije hrvatskih snaga u kojima je oslobođen znatan dio područja. Sve su tri operacije bile temelj za kasniji Bljesak i potpuno oslobađanje zapadne Slavonije.

C Ciljevi operacije

Poraziti neprijateljske snage na području Novske, Okučana i Jasenovca te osloboditi prometnicu Novska – Okučani – Nova Gradiška, čime se stvaraju uvjeti za nova napredovanja prema Lipiku i Pakracu.

Č Čelnici i postrojbe

Načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske general-pukovnik Anton Tus, Operativna zona (OZ) Bjelovar zapovjednik brigadir Miroslav Jerzečić, OZ Osijek zapovjednik brigadir Karl Gorinšek, Operativna grupa (OG) Posavina u sklopu OZ-a Zagreb, zapovjednik pukovnik Rudi Stipčić, kasnije Rozarijo Rozga.

 • Hrvatske vojne snage:
 1. brigada (br) Zbora narodne garde (ZNG) Tigrovi, 3. br ZNG-a, br HV-a Peščenica/Zagreb, 101. br HV-a Susedgrad/Zagreb, 105. br HV-a Bjelovar, 108. br HV-a Slavonski Brod, 117. br HV-a Koprivnica, 121. br HV-a Nova Gradiška, 125. br HV-a Novska (sljednica 62. samostalne bojne), 127. br HV-a Virovitica,149. br HV-a Trešnjevka/Zagreb, 8. br HV-a Samobor (kasnije 151. br HV-a), 153. br HV-a Velika Gorica, Topnička grupa OG-a Posavina, 51. samostalna bojna Vrbovec, 53. samostalna bojna Dugo Selo, 56. samostalna bojna Kutina, 65. samostalna bojna Ivanić Grad, 73. samostalna bojna Garešnica, skupina pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), 15. mješovita protuoklopna topnička pukovnija HV-a Križevci, 40. pukovnija veze Samobor, Samostalna dragovoljačka satnija 100. br HV-a Štraseri, Centar Zagreb, Izvidničko-diverzantska skupina OG-a Posavina Kraljeva Velika, Izvidničko-diverzantska skupina Zulu, postrojbe za specijalne namjene GS HV-a, Samostalna psunjska satnija, ostale snage u provedbi operacije.
 • Hrvatske policijske snage:

Pripadnici policijskih uprava i policijskih stanica te pričuvni sastav Ministarstva unutarnjih poslova.

 • Pripadnici Narodne zaštite

D Dinamika operacije Orkan 91 (29. listopada 1991. – 3. siječnja 1992.)

 • Prva etapa (29. listopada – 9. prosinca 1991.)

Napadna djelovanja počeli su Tigrovi, koji su naišli na otpor neprijatelja dobro utvrđenog kod sela Paklenice. Jake su borbe vođene i za selo Voćaricu, o čemu svjedoči i podatak o pet poginulih i 18 ranjenih pripadnika 1. br ZNG-a. Prodor je napravljen na smjeru napada 105. br HV-a prema Bairu te je nastavljen napad prema motelu Trokut, gdje su se također vodile žestoke borbe i pomicala crta. U borbama za Bair i Trokut poginulo je 11 hrvatskih branitelja, a jedan je smrtno ranjen. Napadne aktivnosti provodile su se i prema Jasenovcu. Neprijateljske snage u idućim su danima odgovorile protunapadima na hrvatske položaje te udarima po civilnim ciljevima u Lipovljanima, Kutini i Novskoj. Tako se početak prve etape djelovanja hrvatskih snaga u operaciji Orkan 91 može ocijeniti kao etapa prelaska iz obrane u napad i najava kako će oslobađanje okupiranih područja protjecati uz velike žrtve hrvatskih branitelja te snažne otpore agresorskih snaga, koje su imale prevlast u naoružanju. To je ujedno bilo i prvo iskustvo koje su hrvatski branitelji stjecali u napadnim operacijama.

Uvođenjem 117. br HV-a u operaciju nastavljaju se napadna djelovanja hrvatskih snaga, koje ovladavaju dijelom Popovca i uzvisinom koja dominira tim područjem, a provodile su se i pripreme za nove napade. Slijedi niz dogovorenih prekida vatre koje srpske pobunjeničke snage u pravilu ne poštuju. Težište napada hrvatskih snaga usmjereno je prema Bairu i Popovcu, iz kojih je neprijatelj potisnut, a djelovanja su nastavljena i prema motelu Trokut. Znatan je iskorak napravljen oslobađanjem Brezovca, kad je zaplijenjen i dio neprijateljskog naoružanja. Opet je sklopljeno primirje, no ono neće zaživjeti jer neprijatelj nastavlja napade na hrvatske položaje i civilne ciljeve.

Novi je cilj pred osvježenim hrvatskim snagama bilo selo Lovska, koje je oslobođeno 18. studenog, a važno je postignuće i zapljena većih količina naoružanja i opreme. Oslobađanjem Lovske ostvaren je još jedan važan cilj: ovladavanje strateški važnim položajem motelom Trokut, s kojeg se neprijatelj morao povući kako se ne bi našao u okruženju hrvatskih snaga jer su imali samo jedan izlaz prema Koritima. U nastavku djelovanja hrvatske snage oslobađaju i Donje Kričke te Livađane, a nešto kasnije i Gornje Kričke. Uslijedile su pripreme hrvatskih snaga za nova napadna djelovanja te neprijateljski pokušaji ponovne okupacije tek oslobođenih hrvatskih mjesta. Tako su se smjenjivali ciklusi hrvatskih snaga: napad-obrana i stvarale nove povoljnije pozicije za nastavak operacije.

U više napadnih djelovanja hrvatske su snage nastojale osloboditi selo Korita, koje je 7. prosinca stavljeno pod hrvatski nadzor. Tenkovi Tigrova predvodnici su novih napadnih djelovanja te je oslobođeno selo Jagma, a ovladano je i važnim kotama za nastavak djelovanja. Oslobođena su sela Gornja i Donja Subocka, čime je završena prva etapa operacije na novljanskom bojištu. Istodobno su na novogradiškom dijelu bojišta hrvatske snage u početku provodile aktivnu obranu i zaustavljale neprijateljske napade, a kasnije su i pokrenule napadna djelovanja. Neprijatelj je pružao snažan otpor te su napredovanja hrvatskih snaga bila ograničena. No, neprijateljska crta obrane iz dana u dan sve je više pomicana u dubinu.

 • Druga etapa (10. prosinca 1991. – 3. siječnja 1992.)

Provedba druge etape operacije Orkan počela je 10. prosinca, pokretanjem snaga u cilju presijecanja prometnice Okučani – Lipik. Neprijatelj je pružao jak otpor, posebno u Donjem Čagliću južno od Lipika, a poduzimao je i protunapade prema selima oslobođenim u prvoj etapi operacije. Hrvatske su snage nakon odbijanja neprijateljskih napada pokušavale ostvariti nova napredovanja prema Rajčićima. No, neprijateljski protuudari nisu prestajali te je djelovanje hrvatskih snaga bilo usmjereno k obrani dostignutih položaja i pripremama za nastavak napadnih djelovanja. Nova napadna djelovanja hrvatskih snaga počela su 22. prosinca na neprijateljske snage u Donjem Čagliću, Kovačevcu Čaglićkom i Rajčićima, gdje su ostvareni određeni pomaci, no neprijatelj je i taj put uzvraćao protuudarima prema hrvatskim snagama. Osim toga, nakon svakog napada hrvatskih snaga dovodio bi nova pojačanja te utvrđivao položaje, dok se osvježavanje hrvatskih snaga u ljudstvu i tehnici odvijalo u skladu s mogućnostima.

Tigrovi su u još jednom pokušaju oslobađanja Rajčića 28. prosinca ovladali dijelom sela, no neprijatelj je uz pomoć prije svega tenkova i topništva uzvraćao i zaustavljao hrvatske snage u daljnjem napredovanju. U cilju slabljenja neprijateljskog otpora intenzivirana su i izviđanja i upadi diverzantskih grupa u dubinu neprijateljskih snaga. Na novogradiškom dijelu bojišnice hrvatske snage počele su drugu etapu operaciju iznimno uspješno, oslobađajući devet sela: Golobrdac i Sinlije u novogradiškoj općini, te Vučjak Čečavački, Rasnu, Jeminovac, Čečavac, Koprivnu, Ruševac i Šnjegavić u požeškoj općini, a važno je postignuće i zapljena većih količina naoružanja i opreme. Novi uspjeh ostvaren je oslobađanjem Mašićke Šagovine, čime je otvoren put za nova napredovanja prema Širincima i Trnavi. Pritom je oslobođeno i selo Žuberkovac. U nastavku aktivnosti crta je pomaknuta i prema Trnavi, a zadnjeg dana operacije hrvatske su snage oslobodile Širince, nakon čega je stupio na snagu sporazum o prekidu vatre i općem primirju u RH. Bojišnica je otad ostala nepromijenjena do 1995. i operacije Bljesak, kad su hrvatske snage u potpunosti oslobodile zapadnoslavonsko područje.

E Efekti djelovanja udarnih skupina

Uporaba pješačkih snaga u operaciji težišno je bila organizirana na principu udarnih skupina jačine do 70 vojnika, koje su prve ovladavale ključnim objektima, a nakon njih nastupale su ostale operativne snage.

F Fotografije i plakati

Informativno-psihološka djelatnost također je u djelokrugu svojih aktivnosti kroz Ratni press centar bila uključena u praćenje i dokumentiranje operacije. Javnost posebno pamti ratne plakate Help Novska, I moj je tata hrvatski vojnik i Live and let live (na fotografiji je Petar Dukarić, pripadnik Tigrova), koji su tiskani u nakladi od 10 000 primjeraka, a autor fotografija je Željko Gašparović.

G Glavni signali za neprijateljske napade

U zapovijedi za napadnu operaciju Orkan 91 određeni su i signali za neprijateljske prijetnje. Tako je za napad neprijateljskih aviona signal bio ptica, helikoptera bumbar, a za tenkovsku opasnost kornjača.

H Hrabri Tigrovi

Sudjelovanje Tigrova u operaciji posebno se pamti po ubacivanju njihovih dviju borbenih grupa u neprijateljsku pozadinu, što se ocjenjuje kao prvi takav slučaj u Domovinskom ratu. Njihova hrabrost i spremnost bili su prevaga u probijanju prvih neprijateljskih položaja te su zajedno s drugim postrojbama ostavili orkanski trag u oslobađanju Slavonije.

I Izvidnička postignuća

U provedbi operacije posebno se cijene izvidnici, koji su u manjim grupama učestalo ulazili u prednji kraj i dubinu neprijatelja. Pritom su ne samo prikupljali vrijedne podatke o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga nego su i izvodili akcije u kojima su ih potiskivali s pojedinih točaka. Tako su izvidnici 2. bojne 151. br u akciji ovladavanja kotom 244 porazili neprijatelja te zaplijenili minobacače s minama, a sve je odmah i stavljeno u funkciju obrane i napada hrvatskih snaga.

J Jedinstvena Tovarna satnija

Za operaciju je bila angažirana i Tovarna satnija za izvlačenje ranjenika. Za nju su konji dopremljeni iz Delnica, a oprema iz Bjelovara, čime je ta postrojba postala jedinstven primjer logističke potpore u provedbi operacije. U Domovinskom ratu konji su još korišteni i za opskrbu hrvatskih postrojbi u obrani Velebita.

K Kukuruzni zakloni

Slavonska polja kukuruza u pojedinim su situacijama bila jedini zaklon hrvatskim snagama na dijelovima bojišnice. Tako su se Tigrovi prilikom oslobađanja Popovca ukopali u kukuruze i neprimjetno prilazili neprijatelju, a taj je događaj podsjetio na poznati kukuruzni put iz Bitke za Vukovar.

L Lokacija Trokuta

Kod nekadašnjeg motela Trokut u blizini Novske podignuto je spomen-obilježje kao podsjetnik na jednu od najžešćih borbi hrvatskih snaga protiv neprijatelja u operaciji Orkan 91. Mjesto zahvale, molitve i sjećanja na dane kad je zapadna Slavonija prkosila i označila početak oslobađanja Hrvatske.

LJ Ljubav i požrtvovnost hrvatskih branitelja

O snazi ljubavi za slobodu Hrvatske i spremnosti na žrtvu govore i riječi ranjenog pripadnika 1. br HV-a prilikom spašavanja iz Voćarice: “Napokon smo krenuli.” Te su riječi nadahnule Rudija Stipčića, zapovjednika OG-a Posavina, za naslov knjige o operaciji Orkan 91.  

M Momci iz grupe Svileni

Među brojnim dragovoljcima i postrojbama koji su sudjelovali u operaciji Orkan 91 zapaženu ulogu odigrala je izvidnička grupa Svileni, ili kako su ih još zvali, trinaestorica veličanstvenih dragovoljaca uglavnom iz Zagreba koji su djelovali u sklopu 99. br HV-a. Posebno ostaje u sjećanju njihovo djelovanje u oslobađanju Mašićke Šagovine kad se borba vodila za svaku kuću, koju je neprijatelj pretvorio u bunker. U oslobađanju tog mjesta poginula su četiri pripadnika Svilenih i devet pripadnika 121. br HV-a.

N Nastavno središte Lipovac

Tijekom operacije Orkan 91 ustrojeno je i Nastavno središte Lipovica, u cilju osposobljavanja postrojbi koje su bile uključene u operaciju, a od kojih su neke bile tek mobilizirane i bez borbenog iskustva. Posebno se cijene osposobljavanja za blisku protuoklopnu borbu.

O Odnos snaga u topništvu

Neprijatelj je imao izrazitu premoć u topništvu, a hrvatske su snage na 52 km bojišnice imale ukupno 25 topničkih cijevi. Unatoč takvom odnosu snaga, hrvatsko je topništvo pridonosilo provedbi operacije, a nakon svakog novog dobivenog ili zaplijenjenog sredstva to je bila glavna vijest za sve sudionike. Iako je djelovala vrlo kratko u drugoj etapi operacije, posebna mezimica topništva bila je Beba, kako su od milja zvali haubicu 203 mm.

P Postignuća operacije Papuk 91

 • Oslobođeno oko 750 četvornih kilometara okupiranog područja, na kojima je 16 sela te komunikacija Novska – Lipik – Pakrac.
 • Vezivanje jakih neprijateljskih snaga za područje provedbe operacije, što je olakšalo provedbu drugih dviju napadnih operacija hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji.
 • Skraćena bojišnica.

R Ranjavanje Gotovine

U operaciji Orkan 91 sudjelovao je i Ante Gotovina, kao zapovjednik grupe za specijalne zadaće. Tako je u napadnom djelovanju prema Rajčićima uz snage 1. br Tigrovi bila i Gotovinina grupa. U borbama za to jako neprijateljsko uporište poginulo je pet, a ranjeno deset hrvatskih branitelja. Među ranjenima bio je i Ante Gotovina.

S Smjelost Slavonaca

Srca i hrabrosti nije nedostajalo i to je ono što je vodilo sudionike operacije Orkan 91. Kao suho zlato čuvali su streljivo i naoružanje, kojega ne samo što nije bilo dovoljno nego se i osiguravalo na kreativan način. Tako su pripadnici 65. samostalne bojne već drugog dana operacije nakon smjene u Starom Grabovcu iz ruke u ruke svoje osobno naoružanje predavali novoj smjeni.

Š Što su pogađali hrvatski protuzrakoplovci

Snage protuzračne obrane oborile su pet i oštetile osam neprijateljskih aviona, čime su dale obol uspjehu operacije i obrani slavonskog neba.

T Tenkisti u oslobađanju Korita

Ključnu ulogu u oslobađanju Korita imale su posade tenkova Oklopno-mehanizirane bojne Tigrova. One su razbile otpor neprijatelja, koji je kuće pretvorio u prave utvrde.

U Uigranost novogradiških i brodskih postrojbi

Posebno uigran tandem operacije činile su dvije brigade: 108. brodska i 121. novogradiška, koje su funkcionirale kao jedan stroj. Razumjele su se, surađivale i izgradile prepoznatljivo zajedništvo.

V Važnost operacije nakon okupacije Vukovara

Operacija Orkan 91 odvijala se u vrijeme okupacije Vukovara te je svaki uspjeh hrvatskih snaga nakon junačke obrane tog grada bio novi poticaj braniteljima u oslobađanju Hrvatske. Tako je na dan kad je Vukovar okupiran, 18. studenog, oslobođeno važno neprijateljsko uporište selo Lovska, a hrvatske su snage nakon toga ovladale i motelom Trokut.

Z Zima i led

Operacija je dijelom provedena u iznimno teškim zimskim uvjetima, o čemu svjedoči i podatak kako je na bojišnici kod Novske led okovao postavljene mine ispred položaja 125. br HV-a, a na području kanala Veliki Strug stvorila se 12-kilometarska ledena staza. I tenkovi su zbog niskih temperatura morali učestalo pokretati motore.

Ž Žrtva hrvatskih branitelja

U operaciji Orkan 91 poginulo je 246 pripadnika hrvatskih snaga, od kojih 151 na novljanskom te 94 na novogradiškom bojištu.

Tekst: Marinko Karačić

Izvori za foto:

Rudi Stipčić, Napokon smo krenuli, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1996.; 1. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., Znanje d. o. o., Zagreb, 2015.