Elektronički bojišnički paket

Elektronički bojišnički paket sadrži djelotvorne i korisne alate jednostavne za uporabu koji uvelike smanjuju vrijeme planiranja vojnih operacija oslobađajući vrijeme časnicima u stožeru za druge zadaće kao npr. rješavanje uočenih problema tijekom planiranja i razvijanje zamisli ili koncepta operacije

Oružani sukobi, operacije uspostave i održavanja mira, humanitarne misije i misije pomoći civilnim vlastima zahtijevaju kompleksno planiranje stožera uključenih u njihovu provedbu. Raščlamba zadaće, razvoj inačica djelovanja (uključujući ograničeno raspolaganje resursima), odabir inačica djelovanja i razvoj operativnog plana zahtijevaju od časnika u stožeru dobro poznavanje doktrine, vojne organizacije i opreme. Potrebno je i poznavanje složenih formula za izračune koje se rabe za određivanje logističkih, opskrbnih i transportnih zahtjeva. 
Za potrebe kanadske kopnene vojske osmišljen je softver pod nazivom “Elektronički bojišnički paket” (Electronic Battle Box) kao integrirani softver za planiranje i pomoćni alat za donošenje odluka, posebno dizajniran kako bi olakšao poslove časnicima stožera na operativnoj razini tijekom zadaća planiranja širokog spektra vojnih operacija i provedbe obuke. Programski paket je integrirana zbirka stožernih podataka (doktrinarnih, organizacijskih i logističkih) i softverskih alata za planiranje.

Elektronički bojišnički paket sadrži djelotvorne i korisne alate jednostavne za uporabu koji uvelike smanjuju vrijeme planiranja vojnih operacija oslobađajući vrijeme časnicima u stožeru za druge zadaće kao npr. rješavanje uočenih problema tijekom planiranja i razvijanje zamisli ili koncepta operacije. Raspoloživi programski alati koje sadrži su OrBat preglednik (namijenjen za kreiranje i prikaz namjenskih organizacija ili postrojbi koje će se angažirati u određenoj operaciji), preglednik opreme koji omogućava uvid u pripadajuću opremu snaga određenih i kreiranih za zadaću, preglednik operativne zadaće osigurava lakoću u pripremanja planova koristeći se gantogramskim prikazom, logistički planer omogućava procjenu opskrbnih potreba primjenjujući složene izračune i cestovno, željezničko te zračno planiranje prijevoza.

Raspoloživi sadržaji programskog paketa
Elektronički bojišnički paket sastoji se od sljedećih programskih alata:
Programski poveznik, osigurava pristup svim pretraživačima, alatima za planiranje i uvid u doktrinarne podatke. Također se rabi za razmjenu informacija o operaciji između korisnika.
Preglednik opreme, namijenjen je za uvid u sve informacije povezane s raspoloživom opremom. Oprema uključuje naoružanje, streljivo, zrakoplove, vozila i prikolice, ED sredstva, komunikacijsku opremu, generatore, inženjerijsku opremu i medicinsku opremu.

Pretraživanje opreme provodi se prema nazivu sredstva. Među glavnim svojstvima pretraživača opreme je to da je ona podijeljena u kategorije i prezentirana na tri načina. Za svaku selektiranu opremu, korisnik može vidjeti različite vrste informacija, 1) tehničke podatke, 2) osobine sredstva, 3) naoružanje i streljivo za to sredstvo uz slikovni prikaz sredstva s pripadajućom legendom. Različite karakteristike sredstava rabe se u logističkim izračunima (npr. izračunima potreba za streljivom, gorivom i dr.) te za izračune potrebnih kapaciteta prevoženja opreme.
OrBat(order of battle ) preglednik je alat za prilagodbu, kreiranje i prikaz svih informacija u vezi ustrojbenih podataka. Namjenska organizacija za zadaću može se kreirati unošenjem podataka u organizacijske tablice ili kopiranjem elemenata iz postojeće organizacijske strukture. Opremu i osoblje moguće je također dodijeliti novoj organizacijskoj strukturi ili se ono automatski generira iz postojeće strukture postrojbi određenih za namjenski organizirane snage.
OrBat preglednik sadrži velik broj zanimljivih mogućnosti. Organizacijska struktura predstavljena je na dva načina, organizacijskim stablom i organizacijskom kartom. Korisnici mogu prikazati organizacijsku kartu koristeći se NATO simbolima za označavanje postrojbi.
Prikaz može biti i bez simbola postrojbi ali s listama opreme koja pripada određenoj postrojbi.

Kreiranje nove strukture snaga za zadaću obavlja se sastavljanjem od postojećih elemenata organizacijskih karti kako bi se dobila potrebna namjenska organizacija. Za tako pripremljenu strukturu uređuju se podaci o pripadajućoj opremi i osoblju. Organizacijske tablice mogu se prikazati u formatu proračunske tablice u kojima može biti prezentirana i organizacijska struktura i pripadajuća oprema. Korisnik može prilagoditi prikaz proračunske tablice oduzimanjem ili dodavanjem redova i kolona te eksportirati podatke u MS Excel.
Preglednik zadaće, rabi se za planiranje zadaća grupiranih po fazama pri čemu se definira trajanje zadaće i to prikazuje u gantogramskom prikazu.
Prikaz posebnih postrojbi, posebnih zadaća kao i zadaća združenih ili međunarodnih postrojbi definiranih u OrBat, moguć je primjenom ovog preglednika.
Ta grupiranja se poslije rabe u izračunima logističke potpore. Kada se definiraju zadaće, korisnik može postaviti različite parametre koji će biti rabljeni u logističkim izračunima. Na primjer, ovisno o klimatskim uvjetima mogu se postaviti različiti zahtjevi za konzumiranje hrane. Na temelju vrste zadaće (obrana ili napad), korisnik može također odrediti uporabu različitih vrsta streljiva i definirati dopuštene količine njegovog trošenja.
Za prikaz u ovom pregledniku korisnik može odabrati dva načina. Prvi način je prikaz zadaća na lijevoj strani i gantogramski prikaz postrojbi koje su uključene u svaku zadaću. Drugi način je prikaz OrBat (organizacijske strukture) na lijevoj strani i gantogramski prikaz različitih vrsta zadaća koje postrojbe trebaju obaviti. Prilikom definiranja zadaća i pridruživanja postrojbi za njihovu provedbu softver će upozoriti ukoliko je postrojba angažirana na dvije zadaće u isto vrijeme. Planiranje se može obaviti u apsolutnom i u relativnom modu (npr. dani ili sati).

Logistički planer, izračunava opskrbne potrebe za postrojbe angažirane u provedbi zadaća prema kriterijima zadanim za ispunjavanje specifičnih zahtjeva zadaće. Ovaj alat se rabi za različite složene logističke izračune kao što su količine streljiva, goriva pa do izračuna broja paleta potrebnih za transport opskrbnog materijala. Rezultati izračuna se poslije rabe i za definiranje odgovarajućih kontingenata za planiranje prijevoza i kretanja.
Logistički planer pomaže korisniku u složenim izračunima temeljenim na formulama i normativima koji se nalaze u priručnicima za stožerne časnike i primijenjene u izračunima uvjetovanim postavljenim parametrima zadaće (npr. klimatski uvjeti, odobrene količine utroška sredstava) resurse (osoblje i oprema), vrijeme trajanja zadaće.
Planiranje prijevoza, pomaže pri određivanju broja i vrste potrebnih vozila za prijevoz svih sredstava, opreme i opskrbe izračunate pomoću logističkog planera. U izračunu se uspoređuje lista opreme za zadaću sa raspoloživim prijevoznim sredstvima. Sredstva za prijevoz moraju ispunjavati četiri temeljna uvjeta: navedena kao teretna vozila, prilagođena za prijevoz NATO paleta, specificirane neto težine, definirane maksimalno dopuštene nosivosti. Alat prezentira korisniku dovoljan ili nedostajući broj transportnih sredstava potrebnih za prijevoz planirane opreme i sredstava.
• Planer cestovnog prijevoza, osigurava korisniku detaljan plan prijevoza u obliku tabelarnog prikaza puta kretanja. Iako se ta verzija alata ne koristi digitalnim zemljovidom ili GIS-om kao podlogom, omogućava korisnicima određene atribute cestovne mreže i pojedinih cestovnih pravaca na određenom itinereru. Parametri mogu biti postavljeni za kretanje danju ili noću ili u drugim različitim opcijama cestovnog prijevoza, koji se uzimaju u obzir prilikom izračuna. Najprije se definira raspored za prijevoz za postrojbe određene za zadaću i njima pripadajuća i pridodana vozila. Zatim se izračunava plan kretanja za svako vozilo u konvoju.
• Planer prijevoza zrakom, izračunava broj potrebnih zrakoplova za prijevoz postrojbi i njima pripadajuće opreme za zadaću. Dizajniran je kako bi dao procjenu potrebnog broja zrakoplova na temelju težine i volumena sredstava koja se prevoze a ne kao detaljan alat planiranja zračnog transporta.
• Planer prijevoza željeznicom, osigurava rješenje za prijevoz željeznicom ovisno o vrsti i broju raspoloživih željezničkih transportnih kapaciteta, opreme planirane za prijevoz kao i drugih kriterija postavljenih na temelju korisnikovih zahtjeva. Funkcije planiranja provode se ponavljanjem, stvarajući i vrednujući inačice dok se ne postigne prihvatljivo rješenje. Planiranje podrazumijeva kohezivnost postrojbe.
• Planer prijevoza željeznicom primjenjuje se uporabom generičkog algoritma. Na svakom postavljenom izračunu, generira se novo rješenje. Korisnik može vidjeti rješenje u grafičkom prikazu, s različitih pokazateljima garniture vagona i vozila ukrcanih na svaki vagon vlaka.
Svako rješenje je odvagano prema njegovoj pogodnosti, na primjer imajući u vidu broj vozila spremnih na ukrcaj na ranžirnom kolosijeku ili ukupan broj metara raspoloživog prostora na vagonima vlaka. Korisnik može postaviti svoje prioritete prigodom vrednovanja prihvatljivosti rješenja.
Dobra rješenja se rabe kao predlošci za stvaranje novih rješenja. Pritom se rabe sljedeće tri tehnike kao dio genetičkog algoritma: klon kopije dobrih rješenja koja su ranije stvorena, prilagodba izračuna ranijih dobrih rješenja, dva dobra rješenja rabe se za stvaranje novog rješenja. Genetički algoritmi su učinkoviti za izračun kada se žele uzeti u obzir brojna ograničenja. Planer omogućava brzo stvaranje dobrog rješenja, ali ne nužno i optimalnog rješenja.

Zaključak

Elektronički bojišnički paket je djelotvoran alat za planiranje operativnih zadaća kopnenih snaga koji donosi brojne koristi u radu stožernog osoblja. Prva je znakovito smanjenje vremena potrebnog za različite zadaće planiranja. Za zadaće planiranja za koje je trebalo 12 sati rada, uporabom tog programskog rješenja to vrijeme je svedeno na jedan sat. Osim toga, alati su integrirani u jedan cjelovit paket a kompleksni izračuni obavljaju se automatizirano. Rizik od pogreški pri izračunima znatno je smanjen. Stožerni časnici se uporabom tog programskog paketa mogu usredotočiti na bitne aktivnosti vojnog planiranja umjesto na uredski posao.
Provedba procesa planiranja bez uporabe programske potpore ima brojna ograničenja jer je jedna opcija plana rijetko optimalna. Taj programski paket omogućava izradu više opcija te njihovu komparaciju radi postizanja najboljeg rješenja. Alati elektroničkog bojišničkog paketa omogućavaju i razmjenu rezultata planiranja pojedinih funkcija između časnika u stožeru, umanjujući dupliranje posla i osiguravajući bolju koordinaciju.
Prednosti uporabe tog programskog rješenja prepoznane su i u australskoj kopnenoj vojsci gdje se također primjenjuje u zadaćama operativnog planiranja.

Vlado PAVLOVIĆ