Iskorištena prigoda za prezentaciju nacionalnih sposobnosti

RAZGOVOR: komodor Damir Dojkić, predsjedatelj Međuresornog predsjedništva hrvatskog predsjedanja Europskog foruma obalnih straža i načelnik Stožera te zamjenik zapovjednika HRM-a

Predsjedanje Forumom pridonijelo je podizanju razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi međuresorne suradnje između tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj

Početkom rujna bit će održana Plenarna sjednica te vježba Coastex 22 koja je demonstracijski prikaz dijela sposobnosti svih tijela državne uprave, čime će nakon godinu dana završiti hrvatsko predsjedanje Europskim forumom obalnih straža. O svim najvažnijim događajima tijekom hrvatskog predsjedanja razgovarali smo s predsjedateljem Međuresornog predsjedništva hrvatskog predsjedanja Europskog foruma obalnih straža i načelnikom Stožera te zamjenikom zapovjednika HRM-a komodorom Damirom Dojkićem

Hrvatsko predsjedanje još nije završilo, no možete li već sada dati jednu sažetu ocjenu uspješnosti? Imaju li članice već sada vidljivih koristi od svega što je učinjeno u godinu dana?

Republika Hrvatska preuzela je predsjedanje Europskim forumom obalnih straža (ECGFF) u jeku pandemije, s tim da tad nitko nije mogao predvidjeti u kojem obliku i s kojim ćemo se problemima susresti tijekom pripreme i provedbe triju tematskih stručnih radionica, triju sastanaka Tajništva, dvaju sastanaka radne skupine za kibernetičku sigurnost, Plenarne konferencije i demonstracije sposobnosti međuresorne suradnje kroz vježbu Coastex 22 na međunarodnoj razini. Osim toga, tematska radionica i sastanak radne skupine za kibernetičku sigurnost organizirani su i provedeni izvan RH, u Lisabonu, što je bio dodatan organizacijski izazov. Zbog epidemioloških mjera, koje su na nacionalnoj i međunarodnoj razini imale nepredvidiv karakter, dio aktivnosti provodio se putem videokonferencija. Uspješno prevladavanje svih organizacijskih izazova svakako daje dodanu vrijednost radu Međuresornog predsjedništva, projektnog ureda i projektnih timova u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu unutarnjih poslova. Teme radionica, koje su izabrane u koordinaciji s agencijama EU-a općenito su dobro prihvaćene, aktualne su po sadržaju i sa sigurnošću možemo reći da je napravljen određeni iskorak u pojedinim nadležnostima iz djelokruga rada obalnih straža. Ovdje svakako moramo istaknuti da RH ima značajnu ulogu na razini EU-a u primjeni modernih tehnologija u nadzoru ribarstva te je tijekom provedbe radionice na ovu temu (Modern Technologies in the Fisheries Control System) iskorištena prigoda za prezentaciju nacionalnih sposobnosti. U nizu aktivnosti PU-a, a tijekom jednog od sastanaka Tajništva ECGFF-a, nametnulo se i pitanje statusa UK-a nakon BREXIT-a. Nakon niza konzultacija i očitovanja svih članica foruma, pristupilo se izmjenama Poslovnika (Terms of Reference, TOR) kao jedinog dokumenta koji bi trebao regulirati status i članstvo zemalja članica. RH je predložila tekst izmjena TOR-a i očekuje se njegovo prihvaćanje tijekom Plenarne konferencije u Splitu.

Koliko je predsjedanje bilo zahtjevno za Obalnu stražu i HRM, kad se uzme u obzir da su cijelo vrijeme izvršavane redovite zadaće?

Sustavnim radom djelatnika projektnog ureda na razini HRM-a i uz angažiranje djelatnika MORH-a i GS OSRH, sve aktivnosti tijekom predsjedanja izvršene su sukladno planu. U isto vrijeme redovite i izvanredne zadaće u HRM-a provedene su bez poteškoća. Najveći izazov za sve bio je postupak apliciranja za sufinanciranje Plenarne konferencije i sastanka radne skupine za kibernetičku sigurnost. Nitko od članova projektnog ureda foruma nije se do tada susreo s ovim postupkom i zahtjevnom procedurom koju je definirala EU-ova komisija. Proučavanjem opsežne dokumentacije iz ove domene gdje dominiraju pravna i financijska pitanja, članovi projektnog ureda foruma napravili su značajan iskorak i stekli neprocjenjivo iskustvo u ovom području. Rezultat tog rada jesu odobrena sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti u visini od 146. 000,00 eura.

Je li predsjedanje pomoglo i boljoj unutarnjoj sinergiji sastavnica iz MORH-a s drugim institucijama iz Republike Hrvatske, prije svega MUP-om?

Svaka zajednička aktivnost pa tako i ova unapređuje međusobne komunikacijske kanale, širi mrežu sudionika te omogućava neposrednu koordinaciju, a samim tim i bolju suradnju. Obalna straža RH kroz rad u Stručnom tijelu Središnje koordinacije surađivala je sa svim tijelima državne uprave u provedbi zadaća na moru. Zajednička uvježbavanja provodila su se i do sada provedbom godišnjih međuresornih vježbi Jadran gdje se podrazumijeva suradnja  i dobra koordinacija s operativnim snagama na terenu pa tako i s MUP-om. Usklađeno međuresorno djelovanje svih sastavnica u provedbi predsjedanja Forumom rezultiralo je boljim međusobnim razumijevanjem određenih specifičnosti s kojima se nositelji zadaća na moru susreću u radu. Kroz provedbu svih aktivnosti tijekom predsjedanja imali smo priliku vidjeti s kojim se problemima u svakodnevnom radu susreću pripadnici obalnih straža EU-a i detaljnije se upoznati sa zadaćama obalnih straža koje se značajno razlikuju u odnosu na tradicionalne mornaričke zadaće. Predsjedanje Forumom pridonijelo je podizanju razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi međuresorne suradnje između tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj.

Koje su bile ključne aktivnosti Međuresornog predsjedništva, a koje Projektnog ureda ECGFF-a?

Međuresorno predsjedništvo bilo je zaduženo za usmjeravanje, koordinaciju i nadziranje zadaća i obveza projektnog ureda u sklopu predsjedanja Forumom. Osim toga bilo je zaduženo i za iniciranje i koordinaciju provedbe suradnje s MUP-om,
MMPI-om, MP-om i ostalim institucijama izvan MORH-a te za organizaciju i provedbu tematskih stručnih radionica (svako ministarstvo bilo je nositelj organizacije i provedbe jedne stručne tematske radionice). Projektni ured bio je zadužen za usmjeravanje, koordinaciju i nadzor zadaća i obveza projektnih timova u sklopu predsjedanja Forumom, iniciranje i koordinaciju suradnje s ustrojstvenim cjelinama HRM-a, GS OSRH i MORH-a te s EU-ovim agencijama i članicama Foruma. Ne manje važne aktivnosti Projektnog ureda bile su i izrada Plana rada predsjedanja Forumom, izrada ugovora o sufinanciranju aktivnosti (Grant Agreement), organizacija i provedba sastanka radne skupine za kibernetičku sigurnost, i tri sjednice Tajništva Foruma, 13. Plenarne konferencije te za prikaz sposobnosti međuresorne suradnje kroz vježbu Coastex 22.

Možete li kratko opisati tri održane radionice, koje su bile glavne teme? 

Tijekom predsjedavanja Republike Hrvatske Forumom održane su tri radionice i sastanak radne skupine za kibernetičku sigurnost na kojima su sudjelovale institucije članica Foruma, nositelji funkcija obalne straže, uz potporu EU-ovih agencija. Prva radionica pod nazivom Modern Technologies in the Fisheries Control System organizirana je putem videokonferencije 24. – 25. studenog 2021. MP-a RH i Europske agencije za kontrolu ribarstva (European Fisheries Control Agency – EFCA). Radionica je pružila prikaz novih tehnologija s mogućnošću integracije u operativni sustav kontrole ribarstva. Prikazana je mogućnost razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi uporabom novih tehnologija s fokusom na implementaciju tehnologije u praksi u specifičnom području praćenja, nadzora i kontrole ribarstva. Radionica je naglasila ulogu EU-ovih agencija u procjeni, implementaciji i promoviranju novih tehnologija u potpori zemljama članicama Foruma, a u cilju unapređenja situacijske svjesnosti i povećanja učinkovitosti tijekom provedbe zadaća.

Druga radionica pod nazivom Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Cross-Sectorial Cooperation and Regional Approach organizirana je u Lisabonu, 15. – 16. veljače 2022. u organizaciji MMPI-ja RH i Europske agencije za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency  – EMSA). Radionica je prezentirala nastojanja međusektorske i regionalne suradnje u budućnosti korištenjem modernih tehnologija u potpori povećanja situacijske svjesnosti. Doprinos radionice jest razmjena informacija vezanih za razvoj tehnologije između svih relevantnih institucija na nacionalnoj i na EU-ovoj razini.

Treća radionica pod nazivom Multipurpose Maritime Operation – best practices organizirana je u Cavtatu,
6. – 7. travnja 2022. u organizaciji MUP-a RH i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (European Border and Coast Guard Agency – FRONTEX). Cilj je bio prikaz i razmjena najboljih praksi među zajednicom europskih obalnih straža u svrhu daljnjeg razvoja koncepta višenamjenskih pomorskih operacija kako bi zemlje članice pružile odgovarajući odgovor na sigurnosne izazove na moru. Održavanje sposobnosti spremnošću osoblja i sredstava za provedbu operacija na moru u ovo izazovno vrijeme od zajedničkog je interesa za čitavu EU zajednicu. 

Nakon radionica, održan je i sastanak skupine za kibernetičku sigurnost (Cybersecurity Working Group Meeting) u Splitu 4. – 5. svibnja 2022. u organizaciji Ministarstva obrane RH i Uprave za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries – DG MARE). Ova je skupina inicirana zbog rastućih prijetnji uzrokovanih kibernetičkim napadima na pomorski promet, industriju, energetsku mrežu i logističke kapacitete. Radna skupina radi na daljnjem poboljšanju procesa razmjene informacija o kibernetičkim incidentima koji ciljaju pomorsku zajednicu te unapređenju međusektorske i prekogranične suradnje.

Koja je od triju radionica imala najviše tema izravno vezanih uz zadaće Obalne straže RH?

Sve tri radionice kao i sastanak skupine za kibernetičku sigurnost izravno su vezane za poslove Obalne straže RH. Republika Hrvatska kao članica EU-a pridružila se ovom Forumu svjesna važnosti zajedničke međunarodne i međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU-a u iznalaženju učinkovitih odgovora na sigurnosne izazove u području zaštite granice na moru, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite mora od uljnih onečišćenja, nadzor ribarstva, ilegalne trgovine ljudima i narkoticima. Izbor tema zasigurno je pridonio poboljšanju sustava nadzora mora i granica na morima EU-a.

Što će donijeti predstojeća plenarna konferencija, središnji događaj hrvatskog predsjedanja?

Središnji je događaj u godini predsjedanja Plenarna konferencija na kojoj se sastaju čelne osobe svih zemalja članica Foruma, EU-ovih agencija i institucija koji su nositelji funkcija obalne straže. Odluka Vlade RH o preuzimanju uloge predsjedavatelja Forumom europskih obalnih straža od velike je važnosti kako bi se Republika Hrvatska promovirala kao aktivna i punopravna članica EU-a i Foruma. Korištenjem modernih tehnologija i zajedničkom međunarodnom i međuagencijskom suradnjom učinkovitije će se odgovoriti na izazove koji predstoje. Zajedničkim naporima i poboljšanjem suradnje štitimo vlastite i zajedničke interese na moru povećanjem spremnosti za provođenje sigurnosnih operacija na moru unutar i izvan granica EU-a.

Tijekom održavanja konferencije održat će se vježba Coastex 22, koliko će biti zahtjevna i atraktivna?   

Vježba je demonstracijski prikaz dijela sposobnosti svih tijela državne uprave namijenjenih za zaštitu interesa RH na moru i uz sudjelovanje snaga EU-ovih agencija (EFCA, EMSA). Demonstrirat će se usklađeno djelovanje snaga za zaštitu i nadzor mora RH sukladno standardnim operativnim postupcima (SOP-ovima) Središnje koordinacije. Kroz scenarij vježbe zamisao je prikazati način reakcije i odgovor na situacije koje se mogu očekivati na moru. Demonstrirat će se koordinirana akcija sprečavanja provedbe nezakonitog ribolova ”trećih zemalja“ u IGP-u RH, traganje i spašavanje za nestalim članovima posade broda nakon pomorske nesreće te sprečavanje i saniranje onečišćenja mora. Također, cilj je prikazati namjensku uporabu snaga Obalne straže RH, ostalih ministarstava te sredstava i opreme nabavljene preko nadležnih ministarstava iz fondova EU-a, besposadnih letjelica tipa Orbiter 3 i velikih brzih gumenih brodica. U vježbi će također sudjelovati specijalizirani brod m/v Kijac, koji je angažirala EMSA, a opremljen je sustavima za saniranje onečišćenja mora kao i namjenska uporaba broda EFCA-a OPV Lundy Sentinel za provedbu inspekcijskog nadzora ribarstva.

Na koji su način rat u Ukrajini i nova sigurnosna situacija u Europi utjecali na teme kojima se bavio Forum?

RH je preuzela predsjedanje Forumom prvog srpnja 2021. godine u Parizu nakon čega se pristupilo izradi cjelogodišnjeg Plana rada u suradnji s ostalim TDU-ima. Ključno je bilo definirati teme radionica u skladu s Europskom sigurnosnom strategijom i Strategijom EU-a za sigurnosnu zaštitu u pomorstvu, s Godišnjim strateškim planom relevantnih EU-ovih agencija i nizom drugih relevantnih dokumenata. Godišnji Plan rada usvojen je i prezentiran u listopadu 2021. U vrijeme definiranja sadržaja pojedine radionice nitko nije mogao predvidjeti eskalaciju stanja u Ukrajini i globalni sigurnosni poremećaj. Iako u primarnim zadaćama obalnih straža nema klasičnih borbenih djelovanja, dio funkcija obuhvaća pitanja sigurnosti na moru što, među ostalim, obuhvaća i nadzor granice, sigurnost u lukama, praćenje i nadzor pomorskog prometa te sprečavanje i suzbijanje nezakonite trgovine i krijumčarenja. Iako teme nisu birane kao posljedica rata u Ukrajini sve su naglasile stalnu potrebu razmjene informacija, usklađenog djelovanja i dijeljenja nedostatnih resursa kao odgovor na sve potencijalne ugroze za EU. S obzirom na aktualna zbivanja, tijekom provedbe radionice na temu Multipurpose Maritime Operation – best practices posebno su se razmatrali učinci operacije koju provode obalne straže Rumunjske i Bugarske u suradnji s EU-ovim agencijama na području Crnog mora.

Koja će zemlja predsjedati Forumom u idućih godinu dana i što očekujete od tog predsjedanja?

U sklopu Plenarne konferencije predsjedanje će preuzeti Kraljevina Belgija. S obzirom na promjenu cjelokupne sigurnosne situacije u Europi, očekujemo da će teme radionica biti više usmjerene na aktualna pitanja u okviru funkcija obalnih straža EU-a. U tom pogledu pružit ćemo Belgiji punu potporu te na osnovi iskustava koja smo prikupili u organizaciji pojedinih aktivnosti u protekloj godini, prikupljenim materijalima i savjetima pomoći u kontinuitetu održavanja Foruma.

RAZGOVARAO  Domagoj Vlahović

foto arhiva  Hrvatskog vojnika