Neka razmatranja u pripremi i prilagodbi ročnika

Stručnim, sustavnim radom s mladim ljudima prije odlaska na redovito odsluženje vojnog roka, kao i njihovim valjanim prihvatom po dolasku u vojsku te profesionalnim radom u vojnoj postrojbi pridonosi se da mladi ljudi prihvate vojsku kao nešto veoma poželjno što bi mogli odabrati za svoje buduće zanimanje

Prilagođavanje mladih ljudi na vojničke uvjete života težak je i dinamičan proces koji zahtijeva znanstveni pristup jer riječ je o veoma važnoj problematici za uspješnost i razvoj vojske. Naše spoznaje o problemu prilagodbe ročnih pripadnika zasnovane su na slijedećim polazišnim osnovama. Prva je i nastavnička djelatnost koja ima veze s problemima učenja, ponašanja i prilagodbe u novim okolnostima vojnika na novonastale vojničke uvjete života i djelatnosti. Drugi izvor naših spoznaja je višegodišnje predavačko iskustvo psihologije, filozofije i sociologije. Treći, dragocjen izvor naših spoznaja o problemima prilagodbe ročnih pripadnika postrojbi nastao je na temelju brojnih razgovora koje smo obavljali prilikom njihova posjeta i pretraživanja stručne literature kako na navedenu temu, tako i na druga stručna pitanja koja imaju izravnu i neizravnu vezu s problemima prilagodbe u društvu općenito, a potom i na adaptiranje ročnih pripadnika. U tim razgovorima dolazilo je do važnih spoznaja i savjeta koje smo davali polaznicima nastave, ali i mladim vojnicima kako bi njihov život i djelatnost bila što više prilagođena novonastalim uvjetima života i djelatnosti u vojsci. U ovom tekstu okrenut ćemo se životnim problemima, pa i teškoćama koje u stvarnim uvjetima utječu da proces prilagodbe novaka ne ide onim tempom i dinamikom koja je poželjna. Pripomogne li ovaj tekst ročnim pripadnicima kao i časnicima i dočasnicima i uspješnijem rješavanju problema prilagođavanja mladih ljudi na nove vojničke uvjete života smatrat ćemo da smo ispunili svoju temeljnu zadaću.
Pitanje problema prilagodbe novaka veoma je važno kako za nove vojnike tako i za dočasnike i časnike, te cjelokupni sustav obrane, a time i društvo u cjelini. Nadalje, to pitanje tiče se i roditelja koji su također o vojsci i redovitom služenju vojnog roka nedovoljno informirani. Kako bi se navedena problematika što uspješnije riješila nužno je pravodobno i objektivno informiranje ne samo budućih novaka nego i roditelja budućih novaka. Nadalje, problem prilagodbe zahtijeva i interdisciplinarni pristup sociologa, psihologa, pedagoga, liječnika, pravnika i drugih stručnjaka. Nadalje, potrebno je pravodobno i valjano angažiranje novinara. O vojsci treba pisati stručno, argumentirano, ali i jednostavno, pristupačno širem krugu čitateljstva.

Čovjek i društvena sredina
Prilagođavanje čovjeka na društvenu sredinu ne ide uvijek jednostrano, dakle bez određenih problema i posljedica. U tom međuodnosu potreban je višestruk napor kako od samog čovjeka koji dolazi u novu sredinu tako i od sredine koja prima čovjeka. Da bi se taj međuodnos što primjerenije uskladio nužna je i odgovarajuća priprema kako bi socijalna prilagodba ljudi na novu društvenu sredinu bila što bezbolnija. Stoga, priprema novaka na nove vojničke uvjete života mora biti planirana, pravodobna i stručna kako bi se uspostavila valjana biosocijalna ravnoteža. Inače treba istaknuti da će bez uspješne biosocijalne ravnoteže čovjek u novoj društvenoj sredini biti neprilagođen što stvara čitav niz problema kako čovjeku koji se prilagođava, tako i socijalnoj sredini. Dolazeći u novu društvenu sredinu u našem slučaju u vojsku mladi čovjek ima čitav niz zahtjeva isto kao što i sama vojnička sredina ima svoja pravila, regule za koje očekuje da će ih mladi ljudi po dolasku u vojsku prihvatiti. U tom usklađivanju i adaptiranju mladih ljudi na vojničke uvjete života osobito je velika uloga časnika i dočasnika koji svakodnevno kontaktiraju i surađuju s novacima. Zbog toga je nužno stalno educiranje dočasnika i časnika s navedenom problematikom. Tu će biti i velika pomoć psihologa, sociologa, liječnika i drugih stručnjaka.
Njihovo iskustvo i znanje učinkovito se prenosi drugim časnicima i dočasnicima. No, treba istaknuti da u svakodnevnom životu i djelatnosti vojne postrojbe izučeni dočasnici i časnici znat će uspješno riješiti mnoge probleme na koje nailaze u vezi s prilagodbom novaka. Oni se najbolje rješavaju u svakodnevnom radu i vojno-stručnoj obuci. Naime, kao što je poznato programiranom i planiranom djelatnosti u vojarni dolazi do tzv. okupacije poslom, što je najbolji lijek od samoizolacije i bježanja misli isključivo na roditeljsku kuću, djevojku, grupu vršnjaka itd.
Ako proces prilagodbe ne uspije obično se krivica baca na pojedinca koji se uklapa. No, to stajalište ima i svoju slabu stranu. Naime, poznato je da čovjek nije prosti, pasivni rezultat svoje sredine, on je taj koji nastoji sredinu prilagoditi sebi. Mi ćemo u našem članku pokušati istaknuti i objasniti društvene determinante koji sa svoje strane utječu na probleme prilagođenosti čovjeka u društvenoj sredini za koju je obostrano poželjno da postane i njegova. Napominjemo da je bilo i još uvijek ima pokušaja da se čovjeka u odnosu na društvenu sredinu objasni isključivo preko psiholoških spoznaja.
Ne zanemarujući činjenicu da je čovjek i psihološko biće mi ćemo u ovom tekstu upozoriti na one bitne socijalne determinante kad je riječ o tom prevažnom pitanju prilagodbe čovjeka na nove uvjete života i rada. Isto tako nije dobro čovjeka i probleme prilagodbe objašnjavati isključivo sa stajališta sociologije jer tako možemo otići u jednostrani sociološki determinizam. Naime, kako je čovjek višeslojno biće potrebno ga je objašnjavati sa stajališta onih znanosti koje su prirodno upućene na međusobnu suradnju. Naš temeljni teorijski stav koji se ogleda u tome da na odnos čovjeka i društvene sredine ne treba gledati okamenjeno i mehanički, nego naprotiv dinamički, fleksibilno, živo, rekli bismo kao dva pola koja se uzajamno međusobno prožimaju. Po našem stajalištu čovjek nije prosti i mehanički odraz ili preslika svoje sredine, niti je pak društvena sredina prosti mehanički zbir pojedinih ličnosti. Kada je riječ o problemu prilagođavanja čovjeka na njegovu društvenu sredinu nužno je istaknuti da je najpoželjniji onaj odnos kad čovjek prihvaća moralne, pravne i druge pozitivne norme svoje društvene sredine pri čemu imamo težnju da čovjek sačuva svoj osobni identitet.
U tom međuodnosu stvaraju se uvjeti za tzv. prilagođeno ponašanje koje vodi ka socijalno adaptiranoj ličnosti. Nije dobro ako se ličnost slijepo i poslušno pokorava normama društvene sredine jer to je utiranje puta koji vodi u puki konformizam, malograđanski mentalitet i gubljenje svoga ja. Nije dobro da se u tom međuodnosu čovjek do kraja i bespogovorno žrtvuje na oltar društvenosti. Ovdje je potrebno kazati da će mladi novak trebati čitav niz zahtjeva i zapovijedi obavljati jer je takva priroda vojnog ustroja i sustava zapovijedanja. No, dočasnici i časnici koji izravno kontaktiraju i rade s novacima radit će na tome da te zapovijedi uđu u njihovu svijest i potrebu da zapovijedi provode učinkovito i dragovoljno. O tome se s novacima obavljaju prethodni stručni razgovori u kojima je poželjno međusobno upoznavanje i pokazivanje na svu važnost nužnosti učinkovitog provođenja vojnih zapovijedi. Ti razgovori imat će uspješan učinak kad novaci shvate svu nužnost brzog i učinkovitog provođenja vojnih zapovijedi jer takva je jednostavno priroda vojske kao institucije.

Uloga obitelji u prilagodbi novaka
Uloga roditeljskog obiteljskog doma ima neizmjerno veliku i nezamjenjivu ulogu u cjelokupnom odgoju i razvoju mladih ljudi. Ono što daje obitelj mladim ljudima ostavlja trajni pečat na njihovo cjelokupno ponašanje kroz cijeli život. Taj utjecaj obiteljskog odgoja može imati i veliku ulogu u prilagodbi mladih ljudi na buduće vojničke uvjete života. Važnost i uloga roditeljskog doma i obitelji je golema u pripremi novaka za redovito služenje vojnog roka. To je posebno važno s obzirom na to da je danas obitelj u cijelom svijetu u određenoj krizi.
Na taj način uspješnije će se formirati odrasla ličnost koja će biti samopouzdana, pa i prilagodljiva i na druge uvjete života kad bude na kraće ili dulje vrijeme odlazila iz roditeljskog doma. Zbog toga iz takvih stabilnih obitelji stvarat će se optimalni uvjeti za stasanje formiranje zdrave osobe koja će daleko lakše i uspješnije prebroditi sve teškoće vojničkog života i rada. A vojnički život i cjelokupna djelatnost u vojnoj postrojbi zahtijeva ne samo fizički nego i intelektualni i emotivni napor svakodnevne adaptacije na druge ljude i razumijevanje njihovih teškoća i problema. Takva djeca imati će osjećaj sigurnosti i samopouzdanja što je posebno važno za lakše prilagođavanje za novonastale sredine. Nadalje rastom, odgojem i cjelokupnim stasanjem u zdravoj obitelji djeca, a kasnije mladići i djevojke formiraju se u uvjetima u kojima imaju uzore pozitivnog ponašanja. A složit ćemo se da je cjelokupni razvoj ličnosti i društva otežan ako nema izgrađene uzore i ideale svog ponašanja. Naime, cjelokupni razvoj ličnosti a i društva neće biti uspješan ako nema uzora, ideala, kao i poštivanja moralnih normi. Moralne norme imaju golemu važnost na razvoj kako ličnosti tako i ljudskog društva. Kao što je poznato snaga usvojenih moralnih normi veća je čak i od pravnih normi.
Na kraju ovog dijela istaknut ćemo da se u obitelji stvaraju uvjeti formiranja kompletne i zdrave ličnosti koja će se lakše adaptirati na sve novonastale uvjete života, pa i na život i rad u vojničkoj postrojbi.

Prilagođavanje čovjeka vojničkim uvjetima života
To je temeljno pitanje našeg razmatranja. Nadalje, u svakoj vojsci jedno od najvažnijih pitanja je kako se i u kojoj mjeri čovjek uspio prilagoditi na vojničke uvjete života. To je jedno od krucijalnih pitanja uspješnog funkcioniranja vojske kao institucije ne samo za ročni nego i profesionalni sastav. Naime, svakoj uređenoj vojsci stalo je do toga da njezini pripadnici budu maksimalno socijalno prilagođeni na vojsku kao veliku i uređenu formalnu grupu. Pritom je središnje pitanje kako da čovjek uspješno funkcionira u vojsci te da udovoljava svim teškim zahtjevima, pravilima i zapovijedima vojne službe a da ipak svoje ja sačuva tj. da ga ne žrtvuje do kraja.
Stručnom i profesionalnom realizacijom nastavnih programa i sadržaja koji polaznicima moraju biti i zanimljivi znatno ćemo pridonijeti primjerenijem prilagođavanju mladih ljudi na vojsku. U tom smislu navedeni vojni sadržaji moraju biti i atraktivni za mlade ljude. Ako čovjek ispunjava sve vojne zadaće i zahtjevne poslove govorimo o prilagođenoj ličnosti. Da bi se to dogodilo nužno je ispuniti niz uvjeta čije će udovoljavanje omogućiti da imamo socijalno adaptirane ličnosti koje će učinkovito obavljati ne samo svoje zadaće nego će istodobno pomagati i drugima u realizaciji njihovih zadaća. Kako je u vojsci uspjeh nemoguć bez timskog rada međusobna suradnja i koordinacija u vojsci je važna po horizontali.
Ona se po vertikali podrazumijeva i realizira se poglavito preko zapovijedi. Važno je tu istaknuti da vojska kao institucija ne može uspješno funkcionirati ako pripadnici vojnih postrojbi nisu socijalno prilagođene ličnosti. Da bi se taj cilj postigao pomaže nam niz znanosti od psihologije, sociologije, pedagogije, andragogije, informatike, filozofije i dr. Tu je potrebno istaknuti kako niz važnih djelatnosti bitno pripomaže da se vojnici lakše i fleksibilnije prilagode na vojničke uvjete života.

Pravodobno informiranje o redovitom služenju vojnog roka
To je jedan od slijedećih središnjih dijelova našeg razmatranja. Naime, o redovitom služenju vojnog roka imamo često neobjektivno informiranje kao da je služenje vojnog roka neki teški bauk koji je jako teško prebroditi. Pravodobnom pripremom i objektivnim informiranjem budućih novaka pridonijet će se daleko boljem upoznavanju i razumijevanju, što će istodobno voditi i razbijanju određenih predrasuda i tabua o vojsci kao strogo izoliranoj, a i zatvorenoj formalnoj grupi.
Neznanje i međusobno nepoznavanje čovjeka i vojske kao institucije vodit će nadalje ka međusobnom udaljavanju, stvaranju kod pojedinaca nepotrebnih strahova što će sa svoje strane utjecati da pripadnici vojne postrojbe neće biti na primjeren način socijalno adaptirane ličnosti. To će voditi u niz problema koji će rezultirati neprilagođenim ponašanjem novaka koji će kao takvi imati teškoća u zadovoljavanju vojničkih zahtjeva. Tako pojedini novaci postaju nedisciplinirani i nastaje niz nepotrebnih naboja koji se dobrim radom mogu izbjeći. Da bi se ta nemila pojava izbjegla nužno je ispuniti niz zahtjeva kako bi se na relaciji čovjek-vojna postrojba ostvario potreban sklad koji će voditi ka poželjnom ponašanju vojnika u vojnoj postrojbi.
U tom međuodnosu posebno je važno odgovarajuće stručno znanje kao i dobre namjere. Bez toga neće biti uspjeha u adaptiranju ročnih pripadnika vojnih postrojbi. Čovjek bez odgovarajućeg prethodnog znanja, kao i dobrih namjera koje trebaju na odgovarajući način biti usmjerene prema mladim ljudima, postaje plutajuća barka sklona raznim udarcima koje neće moći izbjeći i na taj način stvorit će krivu percepciju o vojsci.
To je problem s kojim se susreću sve vojske svijeta. U stručnom rješavanju problema prilagodbe vojnika angažira se veliki broj stručnjaka koji svojim znanstvenim radom znatno pridonose predlaganju onih mjera i zadaća čija će realizacija znatno pripomoći da se vojska prihvati kao poželjna institucija u kojoj će neki mladi vojnici naći i izbor svog kasnijeg trajnog zanimanja.

Razbijanje predrasuda i tabua o vojsci
O vojsci kao zatvorenom sustavu postoji čitav niz predrasuda kod mladih ljudi koji onda ne mogu steći objektivnu sliku o vojničkom životu i radu. Na taj način javljaju se i nepotrebne kočnice i strahovi isključivo zbog dominacije lažnih predodžbi koji stvaraju nepotrebne i navodno nesavladive barijere prema vojničkom sustavu općenito.
Treba istaknuti da navedena pojava nije uopće nova, te da se ona javlja u cijelom nizu radova, kao i književnih i gdje se na humorističan način progovara o duhovitim zgodama o vojničkom životu i radu. Iako karikiran kroz humor se na najbolji način razbija niz nepotrebnih fama i predrasuda o vojsci kao nečemu teškom, što pod svaku cijenu treba izbjeći. No, kao što ćemo vidjeti nije baš sve tako. Primjerenim i zanimljivim sadržajima treba stvarati spoznaje i informacije o vojsci kao poželjnom zanimanju, što ćemo pokazati u završnom dijelu ovog rada.

Utjecaj sporta, zabave i humora na prilagodbu novaka
Sport kao i cjelokupna zabava u vojarni od goleme je važnosti u uspješnoj prilagodbi novaka. Mogli bismo reći da sport izravno utječe na učinkovitije adaptiranje mladih ljudi na vojnu postrojbu. U tom smislu sport kao i cjelokupna zabava u vojsci izravno će utjecati da će mladi ljudi lakše podnositi sve teškoće ispunjavanja vojnih zadaća, kao i odvojenosti od obitelji, djevojke, prijatelja, svoga mjesta i sl. Baveći se sportom i sudjelujući u raznim oblicima zabave nastat će poželjan pozitivni zaborav što će izravno utjecati da će vojnici veoma uspješno podnositi i svladavati sve probleme s kojima se susreću. U vojsci treba raditi tako da se mladi ljudi rado sjećaju vojničkog života, a neki i odaberu vojsku kao svoje trajno zanimanje. Kako je bavljenje sportom važno za zdravlje vojnika i uspješno svladavanje vojno-tehničkih vještina i znanja, onda je uloga sporta u vojničkom životu od goleme važnosti. U tom smislu dočasnici i časnici radit će na tome da se novaci sportom bave svakodnevno, kako bi im to postalo pozitivna navika i poslije odsluženja vojnog roka.
To je posebno važno kad znamo da zahtjevni proces vojničke obuke podrazumijeva i primjerenu psiho-fizičku kondiciju. Časnici i dočasnici koji izravno rade s vojnicima tom prilikom iskoristit će prisustvo istaknutih sportaša koji se nalaze na redovitom odsluženju vojnog roka. Na taj način poznati sportaši, kao magnet, pozitivno će djelovati na ostale pripadnike vojne postrojbe i oni će u danim trenucima biti tzv. zvijezde vodilje (Jakob Moreno) koje će uspješno pridonositi da ostali vojnici vojsku počinju doživljavati kao nešto poželjno i prihvatljivo, što im može koristiti i u kasnijem civilnom životu. Uspješan zapovjednik vojne postrojbe znat će na primjeran način iskoristiti prisustvo i ostalih poznatih osoba koji dolaze na redovito odsluženje vojnog roka. Treba raditi tako da vojska svojim raznovrsnim programima, kako u redovitoj djelatnosti, tako i onoj u slobodno vrijeme pridonosi oslobađanju pozitivno kipuće energije mladih ljudi. Poznato je da golema energija koja se nalazi u mladim ljudima može biti usmjerena kako u pozitivnom tako i negativnom smjeru. Na stručnjacima je da osmišljeno i dugoročno rade na tome da se mladi ljudi usmjere u poželjnom pozitivnom smjeru kako za njih osobno tako i za društvo u cjelini.

Vojska kao prihvatljivo i poželjno zanimanje
Stručnim, sustavnim radom s mladim ljudima prije odlaska na redovito odsluženje vojnog roka, kao i njihovim valjanim prihvatom po dolasku u vojsku te profesionalnim radom u vojnoj postrojbi pridonijet ćemo da će određen broj mladih ljudi prihvati vojsku kao nešto veoma poželjno što bi mogli odabrati za svoje buduće zanimanje. Za takve mladiće i djevojke vojničko zanimanje postaje izazovno i atraktivno u kojem će moći na primjeran način realizirati svoje kreativne potencijale. Kod mladih ljudi s vremenom dolazi do spoznaje da je vojničko zanimanje vrlo zahtjevno iz jednostavnog razloga što se u vojsci mora stalno učiti i tako biti u tijeku novih spoznaja koje se stalno pojavljuju. Zato profesionalni dočasnici i časnici moraju raditi neprekidno na svom osobnom stručnom i profesionalnom uzdizanju. To je svakako izazov za mlade ljude. No, s vremenom mladi dočasnici i časnici dolaze do dragocjenih spoznaja da upravo teškoće, kako fizičke tako i mentalne, postaju primamljiv izazov da ih se uspješno svlada. Zbog sofisticirane tehnike i nagomilanih znanja u vojsci sve više dolazi do izražaja kreativna i menadžerska sposobnost dočasnika i časnika. To nikako ne znači da su u vojničkom životu i djelatnosti zanemarene druge vrijednosti i vrline kao što su osobito izražena hrabrost dočasnika i časnika. Dapače, u vojci vrijedi osobito primjer uzorna dočasnika i časnika kako na poslu tako i u privatnom životu. Kako u ratu tako i u miru. Verbalno kazivanje bez osobnog primjera neće biti valjano i prijamljivo za ostale pripadnike vojne postrojbe. O svemu tome moraju voditi računa profesionalni dočasnici i časnici. Osim općeg, stručnog i specijalističkog znanja nikad u vojsci ne treba zanemariti prijeko potrebnu psiho-fizičku kondiciju i zdravlje koje se redovito kontrolira. Vojnička stega i disciplina nekim površnim promatranjem može izgledati nešto kruto i nepotrebno. No, treba istaknuti da bez primjerene vojničke stege, koja neće odlaziti u nepotrebnu krajnost, vojska kao institucija ne bi mogla uopće uspješno funkcionirati.

Tomislav RAVLIĆ