Sporazum u Žitniću 21. studenog 1991.

Predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik Srbije Slobodan Milošević i general JNA Veljko Kadijević, uz posredovanje predstavnika UN-a Cyrusa Vancea i nazočnost predstavnika Europske zajednice (EZ) lorda Petera Carringtona, potpisali su 23. studenog 1991. u Ženevi sporazum o “neodgodivom i bezuvjetnom primirju, zasnovanom na deblokadi vojarni JNA i povlačenju JNA iz Hrvatske” (Kronologija rata (1989. – 1998.), Zagreb, 1998., 114). To je bio četrnaesti (14.!) sporazum o prekidu vatre i zaustavljanju neprijateljstva u Hrvatskoj te preduvjet za primjenu mirovnog plana UN-a o dolasku mirovnih snaga UN-a u Hrvatsku, koji će se, zbog nastavka ratnih djelovanja u Hrvatskoj, moći realizirati tek nakon što je 2. siječnja 1992. u Sarajevu potpisan novi sporazum o potpunom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj, opet uz posredovanje Cyrusa Vancea, osobnog izaslanika glavnog tajnika UN-a.
Oba sporazuma, i onaj potpisan 23. studenog 1991. u Ženevi (o nepoštivanju tog sporazuma već je u lipnju ove godine pisano u Hrvatskom vojniku), i onaj potpisan 2. siječnja 1992. u Sarajevu (stupio na snagu 3. siječnja u 18 sati), temeljili su se na sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Štaba Vrhovne komande OS SFRJ o razmještaju garnizona JNA iz Splita, Šibenika, Zadra i Ploča, vojnih lica u mirovini i građanskih lica na službi u JNA s područja Republike Hrvatske, koji su predstavnici Vlade RH i JNA potpisali 21. studenog 1991. u Žitniću. U iznimno teškim okolnostima razaranja hrvatskih naselja i gubitka teritorija te počinjenih zločina nad hrvatskim braniteljima i civilima, nakon što su sredinom studenog 1991. JNA i srpske snage okupirale Saborsko (12. studenog), Slunj (16. studenog), Vukovar, Škabrnju i Nadin (18. – 20. studenog), taj je sporazum trebao spriječiti daljnju okupaciju teritorija i razaranje Hrvatske. Za Vladu Republike Hrvatske sporazum je potpisao ministar pomorstva dr. Davorin Rudolf, a za “Štab vrhovne komande” potpisao je “komandant Kninskog korpusa” general-major Vladimir Vuković i “zamenik komandanta Vojno-pomorske oblasti” general-major Nikola Mladenić.
Veći je dio tad izmještenog oružja i opreme JNA iskoristila za napad na BiH, a pitanje iz točke XIII riješeno je do 30. svibnja 1992. kad je JNA, odnosno Jugoslavenska ratna mornarica, napustila otoke Vis i Lastovo. Među dokumentima “RSK” koji se čuvaju u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata nalazi se i preslika tog sporazuma, evidentirana u Vojnoj pošti br. 7280 (Knin), 3. prosinca 1991. godine:

Dana 21. 11. 1991. godine u selu Žitnić dr DAVORIN RUDOLF, ministar pomorstva u Vladi Republike Hrvatske i general-majori VLADIMIR VUKOVIĆ, Komandant kninskog korpusa i NIKOLA MLADENIĆ, zamenik Komandanta Vojno pomorske oblasti, zaključili su sledeći
S P O R A Z U M
Vlada Republike Hrvatske se obavezuje da će omogućiti sigurno i potpuno izmeštanje svih materijalnih, tehni¬čkih i borbenih sredstava i opreme u vlasništvu JNA iz garnizona Split, Šibenik i Divulje, sa područja Republike Hrvatske, kao i sve pokretne imovine pripadnika JNA, čla¬nova njihovih porodica, penzionisanih vojnih lica i gra¬đanskih lica na službi u JNA i građana koji su u rodbinskoj ili u drugoj vezi sa pripadnicima JNA. Ova odredba se odnosi i na porodice navedenih lica u luci Ploče, koji žele da se isele sa područja Republike Hrvatske.
II
Pripadnicima OS SFRJ, koji ne žele napustiti garnizone koji se izmeštaju i kojima je prestala aktivna služba u OS SFRJ, organi vlasti Republike Hrvatske garantuju ličnu sigurnost, privatnu svojinu i pravo na stan koji koriste, kao i ostala građanska prava koja pripadaju svim građanima Republike Hrvatske. Sve ove garancije odnose se na članove porodica aktivnih vojnih lica i građanskih lica na službi u JNA, koji sa jedinicama odlaze iz garnizona u Hrvatskoj, a čije poro¬dice ostaju u Hrvatskoj, kao i penzionisana vojna i građan¬ska lica i članove njihovih porodica.
Vlada Republike Hrvatske neće praviti nikakve smetnje pri¬padnicima JNA koji se izmeštaju sa jedinicama i ustanovama da posećuju porodice na teritoriji Republike Hrvatske, kao i članovima porodica da posećuju pripadnike u JNA u novim prebivalištima.
Licima koja iz bilo kojih razloga ne isele iz Republike Hrvatske sa komandama, jedinicama i ustanovama JNA, vlada Republike Hrvatske omogućiće iseljavanje, ili zamjenu sta¬nova, kad god to oni zatraže, bez pravljenja bilo kakvih smetnji.
III
Komande Vojno pomorske oblasti i kninskog korpusa se obave¬zuju da će izmeštanje komandi, jedinica, ustanova i privat¬ne imovine iz garnizona Split, Divulje i Šibenik izvršiti u roku od 30 dana, od dana potpisivanja ovog sporazuma, uko¬liko im, u skladu sa tačkama sporazuma, bude omogućeno nesmet¬ano upućivanje motorizovanih kolona, željezničkih kompozicija, brodova i ljudstva za utovar u garnizone koji se izmeštaju.
IV
Vlada Republike Hrvatske se obavezuje da motorizovane kolo¬ne JNA tokom prevoženja neće biti napadane. Posebno će obezbediti da kolone prate motorizovane patrole MUP-a, koje će sprečiti bilo kakve oružane i druge provokacije. Na čelu, sredini i začelju motorizovanih kolona JNA kretaće se patrole vojne policije.
Prihvat odlazećih i dolazećih motorizovanih kolona JNA od strane patrola MUP-a vršiće se na izlazu iz vojnih objekata i liniji dodira.
U motorizovane kolone komandi, jedinica i ustanova JNA uključiće se i privatna vozila pripadnika JNA, članova nji¬hovih porodica i građana sa pokretnom imovinom.
V
Vlada Republike Hrvatske se obavezuje da će radi izmeštanja komandi, jedinica i ustanova JNA iz garnizona Split, Divulje i Šibenik raščistiti i u potpunosti razminirati sva minska polja koja su postavili oko vojnih objekata i deblokirati komunikacije: Šibenik-Drniš; Split-Divulje-Drniš; Split-Makarska-Ploče, željezničke pruge Split-Drniš i Šibenik-Drniš kao i luke i izlaze iz luka na otvoreno more.
VI
Komanda Vojno pomorske oblasti i kninskog korpusa se obavezuje da će razminirati sva minska polja koja su jedinice JNA postavile za obezbeđenje vojnih objekata u garnizonima Split, Divulje i Šibenik. Također će nakon izmeštanja ljudstva, tehničkih i borbenih sredstava, komisijski predati organima Vlasti Republike Hrvatske, sve vojne objekte u stanju u kak¬vom se sada nalaze, o čemu će sastaviti zapisnik.
VII
Komanda Vojno pomorske oblasti se obavezuje da će nakon pot¬pisivanja sporazuma zapovedništvu 6. operativne zone oruža¬nih snaga Republike Hrvatske, 12 sati unapred, dostavljati obaveštenje o smeru, vremenu polaska i broju vozila u kolo¬nama, da bi organi MUP Republike Hrvatske mogli planirati snage za praćenje i obezbeđenje kolona i komunikacija.
VIII
Komande Vojno pomorske oblasti i kninskog korpusa se oba¬vezuju da se oružje i oprema jedinica JNA koje se izmeštaju, neće upotrebljavati protiv oružanih snaga Republike Hrvatske ukoliko ne budu napadnute u toku izmeštanja.
IX
Obe strane se obavezuju da neće vršiti nikakve oružane aktivnosti na kopnu, s mora i iz zraka na području od opštine Crikvenica uključno opština Ploče, uključujući otoke južno od otoka Cres-Lošinj.
Obe strane se obavezuju da će striktno poštovati prekid svih međusobnih vojnih operacija u područjima srednje i sjeverne Dalmacije i sprečavati svaku oružanu akciju na tim područjima uključujući čitavu dubinu fronta. Strogo će nadgledati poštovanje ovog sporazuma, kažnjavati prekršioce koji su njima odgovorni i dogovoriti mehanizam uzajamnog obaveštavanja vojnih komandi i načina efikasnog suzbijanja oružanih incidenata, uključujući uspostavu di¬rektne radio veze.
X
Komanda Vojno pomorske oblasti obavit će primopredaju celokupnog oružja i opreme i drugih pripadajućih sredstava na čuvanju u vojnim skladištima u Šibeniku i Splitu, a koja pripadaju Teritorjalnoj odbrani Republike Hrvatske. Predaja će se izvršiti organima koje Vlada Republike Hrvat¬ske odredi.
U roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma pred¬stavnici Vojno pomorske oblasti i predstavnici Skupštine opštine Split i Šibenik obavit će uvid, sačiniti popis sredstava TO, zapečatiti skladišta pečatom predavaoca uz prisustvo posmatrača EZ, a primopredaju obaviti 25. 12. 1991. godine u 08,00 časova.
XI
Komanda Vojno pomorske oblasti predaje Vlastima Republike Hrvatske objekte Mornaričkog školskog centra “Maršal Tito” u Splitu zajedno sa instalacijama i nepokretnom imovinom, sve građevinske objekte u Splitu, Šibeniku i Divuljama u stanju u kakvom se sada nalaze, zajedno s okolnim zemljištem i nepokretnom imovinom.
XII
Obe strane se obavezuju da će otvoriti promet jadranskom magistralom u području Masleničkog mosta i Zelenog Hrasta s tim da se sa sjeverozapadne strane duž tog djela magis-trale povuku jedinice kninskog korpusa, a sa jugoistočne strane povuku jedinice oružanih snaga Republike Hrvatske na udaljenost najmanje 1 km od magistrale.
Ovo će se realizovati u roku od 5 dana.
XIII
Pitanja koja sporazumom nisu rešena uključujući povlačenje jedinica JNA sa otoka Vis i Lastovo, razmatraće se u dalj¬njim pregovorima između potpisnika Sporazuma, direktno ili uz prisustvo posmatrača EZ ili misije UN.
XIV
Realizaciju ovog sporazuma vršiće zajednička komisija od 4 člana u svakom garnizonu.
XV
Komisije i eksperti obiju strana utvrdivaće datume, redosled, pravce i vrstu transportnih sredstava, snaga za obezbeđenje i pratnju prilikom izmještanja jedinica JNA prema ovom sporazumu.
XVI
Komanda Vojno pomorske oblasti će drugog dana nakon početka izmještanja ukinuti blokadu luka i obalnog mora, a hrvatska strana se obavezuje da za vreme izmeštanja jedinica JNA neće vršiti prevoz naoružanja, vojne opreme i municije morem.
U slučaju ometanja izmeštanja jedinica, materijalnih i bor¬benih sredstava i opreme JNA iz Splita, Divulja i Šibenika kopnom i morem i ukoliko za vreme izmeštanja hrvatska strana bude transportovala vojni i ubojni materijal morem blokada će se ponovo uspostaviti.
XVII
Ovaj sporazum stupa na snagu na dan potpisivanja, a deblokada svih vojnih objekata i ukidanja kontrole nad njima, kao i početak izmeštanja jedinica JNA u okviru i iz garnizo¬na Šibenika, Divulja i Splita započet će u 06,00 časova 22. 11. 1991. godine. Uz ispunjenje obaveze hrvatske strane deblokada luka će se izvršiti u 06,00 časova 25. 11. 1991. g.
Svaki dan produžetka neizvršenja obaveza hrvatske strane prema kasarnama i jedinicama JNA produžava za jedan dan deblokadu luka.
XVIII
Ratna mornarica Republike Hrvatske objaviće do 06,00 časova 25. 11. 1991. godine da je izvršila razminiranje luke Lora, a izlaza iz luka Šibenik i Split na otvoreno more, ako su minirani.
XIX
Obe strane će omogućiti posmatračima EZ da prate ostvari¬vanje ovog sporazuma.
XX
Ovaj sporazum potpisuju u ime Vlade Republike Hrvatske ministar Davorin Rudolf, a u ime štaba Vrhovne komande OS SFRJ, komandant kninskog korpusa general-major Vladimir Vuković i general-major Nikola Mladenić zamenik komandanta VPO.
XXI
Ovaj sporazum je napisan u četri primerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

Žitnić, 21. 11. 1991. g. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 7., kut. 8).

dr.sc Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR