Središta za operacijska istraživanja u kopnenoj vojsci oružanih snaga SAD-a

U članku Primjena operacijskih istraživanja u kopnenoj vojsci oružanih snaga SAD-a (Hrvatski vojnik broj 11, od 1. prosinca 2004.) opisan je sustav i organizacija primjene operacijskih istraživanja (OI) u oružanim snagama SAD-a. U tom radu samo su nabrojana vojna središta koja vode projekte operacijskih istraživanja i u kojima se primjenjuju njihovi rezultati, prije svega modeli različitih borbenih i drugih djelovanja vojske

Foto US Army

Vjerujemo da je zanimljivo opisati strukturu tih središta i pokazati na neke od modela koje primjenjuju, s ciljem analize budućih vojnih djelovanja i pripreme za donošenje odluka o smjerovima razvitka strukture vojnih postrojbi i njihovih sposobnosti.
Kao što je u spomenutom članku navedeno, Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava (IROS) Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) pokrenuo je stjecanje uvida u američki vojni sustav primjene operacijskih istraživanja. Tijekom 2003. godine bio je nositelj provedbe jednog seminara i stručnog posjeta nekolicine operacijskih istraživača središtima za vojnu primjenu operacijskih istraživanja, na temu Primjena operacijskih istraživanja u analitičkoj potpori donošenju odluka. Seminar i posjet su organizirani kao aktivnost programa JCTP-a (Joint Contact Team Program), koji MORH provodi u suradnji sa Zapovjedništvom snaga SAD u Europi (EUCOM). Tim je posjetio neka od središta za operacijska istraživanja, a s drugima je upoznat na seminaru i brifinzima tijekom posjeta.
Provedbeni dio sustava za analizu u kopnenoj vojsci SAD-a sastoji se u osnovi od tri ustrojbene cjeline, koje pokrivaju ključna područja u kojima je nužna profesionalna analitička potpora. Ta središta, koja će se u nastavku opisati na temelju spoznaja do kojih su autori došli tijekom seminara i studijskog posjeta pojedinim središtima, jesu:
• Središte za analizu u kopnenoj vojsci (Center for Army Analysis – CAA)
• Središte za analizu u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (Training and Doctrine Analysis Center – TRAC)
• Središta za analizu borbeno-tehničkih sustava KoV-e (Army Materiel Systems Analysis Activity – AMSAA).
No, osim spomenutih vojnih središta, za potrebe primjene metoda operacijskih istraživanja u analizama za potrebe obrane angažiraju se i savezna središta za istraživanja i razvitak, neprofitne udruge (kao što su npr. sveučilišta) i druge ugovorne strane (pojedinci kao konzultanti, eksperti i slično). Poznata savezna središta za istraživanja i razvitak, koja surađuju na primjeni operacijskih istraživanja u područjima obrane su Korporacija RAND (središte Arroyo), Institut za obrambene analize (IDA), Središte za analize u mornarici (Center for Naval Analysis – CNA), društvo “MITRE” i slično.

Foto US Army

Središte za analizu u kopnenoj vojsci (CAA)
Središte za analizu u kopnenoj vojsci (CAA) osnovano je 1973., a kao služba stožerne potpore dodijeljena je pomoćniku načelnika stožera kopnene vojske za razvitak snaga. Prema hijerarhiji analitičke odgovornosti, Središte je odgovorno za procese na razini cijele kopnene vojske. Glavna zadaća Središta za analizu u kopnenoj vojsci je analiza snaga i sastava kopnene vojske u okruženju združenog i kombiniranog (savezničkog i koalicijskog) načina ratovanja. Zadaće tog Središta su analiza strategijskih koncepata i vojnih sposobnosti za njihovu provedbu, procjena zahtjeva potpore osiguravanja ulaznih podataka za postupke planiranja i izrade proračuna u kopnenoj vojsci, te ocjena sposobnosti kopnene vojske da mobilizira i razmjesti snage. Također, zadaća Središta je da općenito ocijeni sposobnosti kopnenih snaga, osmisli snage te preispita alternativna rješenja snaga, izradi scenarije za uporabu snaga za razinu područja operacija, te provede analizu resursa.
U Središtu su zaposlene ukupno 142 osobe, od toga 43 djelatne vojne osobe i 99 civilnih osoba. Većina djelatnika je tehničke specijalnosti (od toga 28% iz operacijskih istraživanja), dok je čak 11% djelatnika s doktoratom, odnosno 58% su magistri znanosti. U Središtu postoji 10 odjela, od kojih je jedan Odjel za resurse a nalazi se izravno pod nadzorom ravnatelja Središta. Ostali odjeli su: Odjel za raščlambu sukoba, Odjel strategije snaga, Odjel mobilizacije i razmještaja, dva odjela procjene operacijskih sposobnosti (jedan za prostor sjeveroistočne, a drugi za prostor jugoistočne Azije), Odjel proširenih koncepata PZO i NKB djelovanja, Odjel analize logistike, Odjel analize resursa, te Odjel informacijskog upravljanja i upravljanja modelima.
Sposobnosti Središta su u području simulacija i analiza strategijskog razmještaja vojnih snaga, te ratovanja na području operacija. K tome, Središte može analizirati održanje snaga na području operacija, simulacije i analizu nuklearnih, kemijskih i bioloških operacija, te analizu protuzračne obrane na području operacija. Na razini kopnene vojske razmatra se optimalno iskorištenje programa za modernizaciju sustava, optimalno iskorištenje energetskih programa i programa zaštite okoliša, analiza logističkih sustava, te analiza sustava upravljanja osobljem.
Trenutačna visokoprioritetna istraživanja u Središtu su analiza potpore globalnom ratu protiv terorizma, analiza potpore ratnim zapovjednicima, analiza ukupnih kopnenih snaga za 2011. godinu, razvitak strukture snaga i pridruženih borbeno-tehničkih zahtjeva za osobljem u 2011. godini, analiza u potpori ciljane snage (engl. Objective Force), istraživanja infrastrukture i analiza optimalnog rasporeda snaga, te analiza pridodanih vrijednosti.

Foto US Army

Modeli koje razvija i primjenjuje Središte za analizu u KoV-a (CAA)
Najvažniji modeli koji se trenutačno razvijaju i primjenjuju u Središtu za analizu KoV-a su:
• Model za procjenjivanje koncepata (Concepts Evaluation Model – CEM),
• Model analize združenog integriranog odgovora na izvanredna stanja (Joint Integrated Contingency Model – JICM).
Model za procjenjivanje koncepata za područje operacije obavlja procjenu zračne borbe, kopnenim snagama dodjeljuje blisku zračnu potporu, raspodjeljuje zamjensko osoblje, opremu i zalihe (tj. popunjava postrojbe), te popravak opreme i liječenje ranjenih. Za razinu kopnene vojske procjenjuje se odabir zadaće, određivanje sektora razine korpusa, te dodjela pojačanih pričuvnih divizija koje se dodjeljuju korpusima (elementi topničke opće potpore, te bliske zračne potpore). Međutim, taj model izravno ne razmatra operacije obuhvaćanja ili zaobilaženja, predviđanje očekivanih događaja, detaljnu razradu operacija u pozadinskom području, vremenske prilike, te kemijsko i nuklearno ratovanje.
Ulazni podaci za Model za procjenjivanje koncepata su konfiguracija terena, opis postrojbe, definicija i razmještaj snaga, tabela smrtonosnog učinka po žrtvi i po vrsti naoružanja, obnova zaliha i zamjena ljudi i opreme, raspored, taktički zračni podaci, te rokovi za donošenje odluka. Na temelju tih podataka, model procjenjuje jakost sukoba, kretanje na kopnu, potrošnju zaliha, gubitke opreme te ljudske žrtve.
Model analize združenog integriranog odgovora na izvanredna stanja predstavlja, za razliku od prethodnog modela, model svijeta s integriranim skupom funkcionalnih modela i mehanizama za analizu i ratnu igru. Taj model pokriva područja operacija svjetskih razmjera, podupire raznovrsne scenarije, razmještaj, kopnene, zračne, mornaričke i raketne sposobnosti, te usko povezuje zemljovide i grafičke prikaze. Prednosti tog modela su da model predstavlja združene učinke na razini bojišta, procjenjuje sposobnosti brzog odgovora gdje ograničeno vrijeme omogućuje razvitak, razmatra velik broj slučajeva, te mijenja analitički kalup (područje istraživačke analize). Nedostaci modela su taktičke procjene visoke rezolucije, te detaljne procjene alternative snagama.

Hrvatski stručjnaci tijekom posjeta …..

Središte za analizu u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (TRAC)
Središte za analizu u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (TRAC) osnovano je 1987., a nalazi se u sastavu Zapovjedništva za obuku i doktrinu KoV-a (TRADOC). Glavna zadaća ovog središta za analizu je osiguranje pouzdanih rezultata analize s ciljem informiranja donositelja odluka. Time Središte osigurava potporu zadaćama Zapovjedništva za obuku i doktrinu. Temeljni zadaci Središta za analizu su provedba istraživanja i analiza kako bi se omogućilo donošenje odluka u kopnenoj vojsci, vođenje i nadziranje istraživanja koja se vode u kopnenoj vojsci, razvitak scenarija za potporu preustroja kopnenoj vojsci, razvitak i primjena provjerenih i potvrđenih modela i simulacija, te proučavanja fenomenologije bojišta kako bi se poboljšao razvitak analiza i modela. Zapovjedništva za obuku i doktrinu KoV-a se bavi razvitkom doktrine, te obukom, koja je u skladu s važećom doktrinom. Zbog toga se i neki od simulacijskih modela koje primjenjuje Središte mogu primjenjivati ne samo za razvitak i procjenu doktrinarnih postavki, nego i za obuku u skladu s takvom doktrinom.
Profesionalna radna snaga Središta sastoji se od stručnjaka iz područja operacijskih istraživanja, računalnih znanosti, matematike i fizike. Pritom 65% djelatnika ima visoku sveučilišnu izobrazbu, dok 1/3 civilnih djelatnika ima prethodno vojno iskustvo. Čak 57 djelatnika Središta završilo je tečaj vođenja na Stožernoj kopnenoj školi upravljanja (AMSC), dok je više od 100 djelatnika završilo tečajeve u sklopu civilnih programa za razvoj vođa.
Trenutačni veliki projekti Središta za analizu su vezani uz ustroj, operacije i zahtjeve snaga, analizu alternativnih rješenja, te nekoliko drugih specijalnih projekata. Podređene ustrojbene cjeline Središta su: analitička središta u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu KoV-a u Fort Leavenworthu (TRAC-FLVN), u vojnim bazama White Sands (TRAC-WSMR) i Fort Lee (TRAC-Lee), te Analitičko središte u Montereyu (TRAC-Monterey).
Stručni tim MORH-a posjetio je Središte za analizu TRAC-WSMR, koje je smješten na poligonu White Sands Missile Range u blizini grada El Paso, Texas i Središte za analizu TRAC-Monterey, koji se nalazi uz Naval Postgraduate School u neposrednoj blizini grada Montereya, California. Svrha posjeta bila je upoznavanje s radom njihovih timova na različitim projektima, kao što su primjena postojećih modela na nove vojne probleme (na primjer, tako se primjenjuje poznati model JANUS), te izrada novih modela, kao što su COMBATXXI, CASTFOREM i drugi. Tim je dobio uvid u rad multidisciplinskih timova koji rade na pojedinim projektima, kao i općenit uvid u rad ustrojbenih cjelina zaduženih za analizu u kopnenoj vojsci, te uvid u načela za aktivnosti operacijskih istraživanja i analize sustava za potrebe svekolike analitičke potpore ministarstvu KoV-a SAD-a. Na kraju radnog posjeta, tim je u Pentagonu primio i zamjenik pomoćnika ministra KoV-a za operacijska istraživanja, dr.sc. Walter Hollis, koji je već niz godina jedan od najvećih autoriteta u području operacijskih istraživanja za potrebe vojske i obrane.
Općenito, razvitak koncepta i zahtjeva za neku studiju ili model polazi od početne ideje i strategijskih smjernica. Koncept operacija razrađuje multidisciplinarni tim. Taj tim čine osobe odgovorne za modeliranje, analizu, scenarij, podatke, proigravanje, vojnu taktiku, tehniku i procedure. Tim vodi upravitelj pojedinog programa (engl. Project Manager). Uloga upravitelja programa je identifikacija potreba za resursima, kao i vremensko planiranje cijelog projekta, te usmjeravanje rada članova tima. Nakon definiranja problema, tim se najprije namjenski ustrojava za provedbu zadaće. Slijedi usklađivanje metodologije i provođenje analize koji omogućavaju isporuku relevantnog i pouzdanog proizvoda. Tijekom cijelog procesa bitna je komunikacija s donositeljem odluke. Razvitak i procjena koncepata i zahtjeva provodi se i kvantitativno i kvalitativno, od same ideje koja je sukladna strateškim smjernicama, pa sve do samog razvitka konstruktivnog modela. Razrađeni koncept ratovanja i razrađena organizacijska struktura slijede taj put razvitka i procjene.

…jednom od središta za operacijska istraživanja OS SAD-a

Modeli koje razvija i primjenjuje Središte za analizu u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (TRAC)
Postoje brojni modeli koji se razvijaju i primjenjuju u Središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu. JANUS, CASTFOREM, EpiCS i COMBATXXI su samo neki od njih.
Interaktivna ratna igra JANUS je stohastička, interaktivna simulacija kopnenih i zračno-kopnenih borbenih djelovanja. Ta simulacija visoke rezolucije provjerava operacijsku funkcionalnost pješačkih, oklopnih, topničkih i zrakoplovnih snaga, te sustava logističke potpore. JANUS se rabi za razvitak različitih koncepata, analizu alternativa, razvitak scenarija, procjene mogućnosti, za potporu testiranja i obuke, pripravnost snaga za izvanredne situacije i za ostale zajedničke zadaće. Općenito, JANUS simulira ratne uvjete za mnoge svrhe. Uloga računala u modelu je činiti ono u čemu računalo jes najbolje: izračunavanje fizičkih odnosa i interakcija, izrada grafičkih prikaza i komunikacija s drugim računalima. S druge strane, uloga čovjeka u ovom modelu je prepoznavanje događaja, reagiranje na različite situacije i odlučivanje o akcijama koje će poduzeti, to jest usmjeravanje, nadziranje i upravljanje snagama. JANUS ima vrlo prilagodljivu arhitekturu. Svaki pojedinac kontrolira snage preko različitih radnih stanica, kojih može biti od jedne do 96. Snage, odnosno radne stanice, mogu se organizirati u skladu s potrebama, što JANUS čini idealnim za analizu i obuku manjih postrojbi.
Taj model može raditi s uključenom osobom u petlju odlučivanja (men in the loop) ili bez utjecaja čovjeka, kada reakcije na određene situacije određuje računalo, na temelju ugrađenih doktrinarnih postavki ili fizikalnih odnosa. Zbog tih mogućnosti se model JANUS može primjenjivati kako u obuci vojnika i stožera, tako i za simuliranje borbenih situacija na čiji ishod neće imati utjecaj ljudski čimbenik.
U toj drugoj inačici rada JANUS se vrlo često primjenjuje kada je riječ o nekoj sasvim novoj situaciji, koja se još nije dogodila ni razmatrala dosad. Primjenom JANUS-a, koji brzo prenosi učinak zapovijedanja i upravljanja, te općenito rezultata procesa odlučivanja, razrađuje se taktika, tehnika i procedure, razvija se i potvrđuje postojeća doktrina i taktika, te dobiva grafički prikaz situacije kroz određeno vrijeme.
Model CASTFOREM (Combined Arms and Support Task Force Evaluation Model) je suvremeni model za ocjenjivanje višerodovskih namjenskih snaga i namjenskih snaga potpore. Općenite značajke CASTFOREM modela su slijedeće: razmatra učinak združenih rodova, ima visoku rezoluciju (do pojedinačnog vozila i vojnika), stohastički je model s određenim slijedom događaja, scenarij je promjenjive veličine (od najniže sve do razine brigade), ima promjenjivo vrijeme borbenih djelovanja (od 1 do 3 sata) i potpuno dokumentira sve događaje. Program modela je napisan je u programskim jezicima Fortranu, C-u i SIMSCRIPT II.5, a izvodi se na HP/SUN/SGI/PC računalima. Procesi koji se modeliraju u CASTFOREM-u su: okruženje, zapovijedanje i nadzor, manevar, izviđanje, vatreno djelovanje, komunikacije, inženjerija, te ponovno naoružavanje.

Foto US Army

Analiza rezultata dobivena modelom CASTFOREM provodi se u pomoćnom alatu zvanom HEAT (Helpful Engagement and Acquisitions Tools) koji je baziran na programu Microsoft Access. Taj alat omogućuje provjeru testiranih sustava, analizu koja daje uvid u različite scenarije, te pruža relevatne podatke vezane uz scenarij: ukupan broj, prosjeci, minimumi i maksimumi, ponavljanja i druge elemente statističke obrade podataka. HEAT se može primijeniti i kod nekih drugih modela.
EPiCS simulacija (Emergency Preparedness Incident Command Simulation) je suvremeni model koji omogućava obuku osoblja za slučajeve nesreća, terorističkih napada i elementarnih nepogoda. Glavna mu je zadaća provjeravanje operativnih planova, a primjenjuje se za analiziranje taktičkih radnji, tehnika i procedura, opreme, zapovijedanja, nadzora, komunikacije i organizacija. Na primjer, EPiCS se može primjeniti pri traženju odgovora na pitanje: treba li se u slučaju velikih demonstracija koristiti samo nesmrtonosnim oružjem ili kombinacijom smrtonosnog i nesmrtonosnog oružja? Ostali primjeri uključuju pitanja sigurnosti u školama ili terorističkih napada na zračne luke ili državne institucije. Trenutačno se model najviše primjenjuje u relativno novom Ministarstvu domovinske sigurnosti SAD-a.
Projekt COMBATXXI je jedan od najvećih projekata u kojem sudjeluju gotovo sva dosad navedena središta. Dok se tradicionalna analiza temeljila na pretpostavkama Hladnog rata tj. sukobima većih snaga, trenutačno se težište stavlja na analizu manjih sukoba srednjeg i nižeg intenziteta. To su većinom sukobi dužeg trajanja, gdje logistika dobiva sve veće značenje. Stoga su se i alati za analizu morali promijeniti za te nove izazove. Novi zahtjevi prilikom modeliranja su: brža analiza informacija, veći broj sudionika sukoba, različite vrste interakcija među sudionicima i veća količina izlaznih informacija. Razvitak modeliranja u tom smjeru povezan je s razvitkom teorije kaosa, koja se osniva na nelinearnim dinamičkim sustavima i modeliranju koje se temelji na tzv. agentima (agent based modeling). COMBATXXI je zamjena modelu CASTFOREM. Stoga COMBATXXI mora biti u istoj mjeri funkcionalan, ali ići i dalje te prihvatiti nove izazove i zahtjeve za analizama u budućnosti. Treba omogućiti bolje razumijevanje uzročno-posljedičnih veza u procesu odlučivanja, a također bolje predstavljanje protoka informacija, za potrebe višerazinske analize.

Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava KoV-a (AMSAA).
Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava kopnene vojske (Army Materiel Systems Analysis Activity, AMSAA) osnovano je još 1968. godine. Zadaća tog Središta je učinkovita i pravodobna analiza borbeno-tehničkih sustava, prvenstveno s ciljem pružanja analitičke potpore pri donošenju odluka koje se odnose na opremanje i održavanje američkih oružanih snaga. Ta renomirana analitička organizacija usmjerena je na pomoć u stvaranju takvih sposobnosti svakog vojnika, koje će mu stvoriti uvjete da pobijedi u svim aspektima budućih operacija. Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava pruža analitičku potporu pri usmjeravanju kopnenih snaga u odabiru, nabavi, primjeni i održavanju novih tehnologija, te omogućava razvitak analitičara za buduće potrebe oružanih snaga.
Ukupno, u Središtu je zaposleno 321 osoba, od čega njih 80% ima završen najmanje poslijediplomski studij. Šest glavnih odjela u Središtu su redom: Odjel strategijske i operacijske potpore, Odjel analize borbene potpore, Odjel analize bliske borbe, Odjel analize logistike, Odjel analize nabave i industrijske baze, te Odjel analize upravljanja. Središte je smješteno na četiri lokacije: Aberdeen Proving Grounds (252 djelatnika), Letterkenny (8 djelatnika), Redstone (36 djelatnika) i Rock Island (25 djelatnika). Ukupno ima zaposlena 321 djelatnika, od čega su čak 50% njih operacijski istraživači.
Važniji programi Središta za analizu borbeno-tehničkih sustava su program analize i logistike sredstava, te program analize oružanih sustava. Program analize i logistike sredstava uključuje usporedbu troškovnika održavanja, procjene zahtjeva za pričuvnim dijelovima i potrošnim materijalima, brzine popunjavanja odabranih sustava, optimalizaciju alternativnih načela djelovanja analiziranjem učinkovitosti, troškova nabave, osiguranje potpore i resursa, te određivanje zahtjeva s obzirom na radnu snagu. Program analize oružanih sustava usmjeren je na analizu djelovanja i učinkovitost borbenih sustava. Neke od mjera učinkovitosti koje se analiziraju su preciznost, brzina paljbe, termalni učinak, mobilnost, ranjivost i sl. Programom se analiziraju borbeni sustavi i njihove komponente, djelovanje borbenih sustava u borbi jedan-na-jedan, a također i u borbi nekoliko-na-nekoliko.

Foto US Army

Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava također ulaže u program inicijativa u području poboljšanja pouzdanosti. Prvi način na koji se to postiže je znanstveni pristup pouzdanosti, kojim se modeliraju ključni uzroci neuspjeha. Nacrt tog modela omogućuje ranu procjenu razine pouzdanosti borbenog sustava. Korištenjem tih podataka mogu se postići znatne uštede. Drugi način su mehanizmi za praćenje porasta i povećanja pouzdanosti kojima se koristi vlada i civilne organizacije radi smanjivanja troškova i povećanja pouzdanosti. Dalje, jedna od inicijativa leži i području raznih vrsta prognoza, koje omogućava razvojna tehnologija Središta u suradnji s drugim organizacijama. Te prognoze ključne su za buduće sustave. Četvrti način je modeliranje mreže pouzdanosti, koja je razvijena u Središtu, a koje poboljšava tu mrežu razmatrajući probleme transformacijske pouzdanosti.
Integrirana analitička potpora Središta za analizu borbeno-tehničkih sustava odnosi se pretežito na borbeno-tehničke probleme i logističke probleme. Borbeno-tehnički problemi bave se mjerama učinkovitosti kao što su mobilnost, zahvat ciljeva, aktivna zaštita, ranjivost, ubojitost i dr. Logistički problemi odnose se na zahtjeve potrošnje, razine popravaka u održavanju, zahtjeve na ratne pričuve, centralna skladišta, industrijsku bazu, prognoze zaliha i sl. Sve su to integrirane sposobnosti analiziranja borbeno-tehničkih i logističkih pitanja, koji se odnose na široki spektar borbeno-tehničkih sustava, kao što su sustavi za zapovijedanje i upravljanje, dodjelu, preuzimanje i zahvat ciljeva, sustavi za izviđanje, oklopni sustavi, borbeni sustavi topništva, protuzrakoplovne obrane, mehaniziranog pješaštva ili zrakoplovstva, te pitanja. digitalizacije sustava i bojišta općenito.
Ključne strateške inicijative Središta za analizu borbeno-tehničkih sustava uključuju integriranu analitičku potporu budućim borbenim sustavima (održivost i troškovi), održavanje visoke razine djelovanja (kombinacija znanja i vještina, te kontinuirani profesionalni razvitak analitičara), logistiku (povećanje automatizacije), te poboljšanje u pouzdanosti i učinkovitosti uporabe podataka (djelotvorno i učinkovito potraživanje i isporuke).

Modeli koje razvija i primjenjuje Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava KoV-a (AMSAA)
Borbena simulacija za kopneno ratovanje (Groundwars Combat Simulation – GWARS) je jedan od najvažnijih modela koje Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava trenutačno razvija. Taj oblik simulacije podrazumijeva simulaciju kopnenog ratovanja dviju protivničkih strana, a uključuje modele visoke rezolucije vođenja borbe različitih rodova, te može simulirati borbe do razine bojne protiv satnije. Simulacija GWARS usmjerena je na oružja kraćeg dometa, a može simulirati i djelovanje po vlastitim snagama (engl. fratricide). GWARS je validiran i prihvaćen model kopnene vojske s dobro razrađenom metodologijom i dokumentiranom simulacijom. Model se može vrlo brzo postaviti, brzo se izvršava, lako se koristi, a rezultat je brzo dobivanje potrebnih informacija. Interni stručnjaci za tu simulaciju u Središtu omogućavaju fleksibilnost u smislu modificiranja i osmišljavanja novih koncepata simuliranja. GWARS je kvalitetna borbena simulacija jer omogućava usporedbu različitih tehnologija u zajedničkom okruženju (npr. reprezentacija bojišta), otkriva sekundarne učinke koji nisu odmah uočljivi, te otkriva odnose između tehnologije i dostignuća oružanih snaga.
Ulazni podaci ključni za scenarij te simulacije su podaci o sudionicima borbe, zemljištu, kutovima napada, sukobu i vrsti borbe. Ulazni podaci ključni za oružne sustave su podaci o vrsti naoružanja, preciznosti, ciklusu (brzini) paljbe i ubojitosti. Pitanja koja se analiziraju tijekom simulacije su općenito interakcije na bojištu, te utjecaji novih tehnologija kao funkcija vremena, sposobnosti ili višekratnih interakcija postrojbi. Pritom se obavlja usporedba razine borbenih snaga (Koji je učinak mješavine snaga na bojišnici?), usporedba razine sustava (Koji je učinak pojedinih pod-sustava na bojišnici?) i usporedba razine pod-sustava (Koji je učinak pojedinih pod-sustava na djelovanje na bojišnici?). Stoga simulacija kopnenog ratovanja GWARS služi kao neka vrsta mehanizma provjere različitih novina u vođenju borbe, kako tehnoloških tako dokrinarnih i ustrojstvenih.

Foto US Army

Zaključak
Središte za analizu u kopnenoj vojsci (CAA), Središte za analizu u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (TRAC), te Središte za analizu borbeno-tehničkih sustava KoV-a (AMSAA), vojna su analitička središta koja pokrivaju određena područja djelatnosti opisana u ovom članku. Svaki od navedenih središta razvija i određene simulacije i modele, od kojih su najvažniji navedeni kod opisa područja djelovanja: CEM, JICM, JANUS, CASTFOREM, EpiCS, COMBATxxi i GWARS.
Osim opisanih vojnih središta, za potrebe primjene metoda operacijskih istraživanja u analizama za potrebe obrane angažiraju se i savezna središta za istraživanja i razvitak, neprofitne udruge (kao što su npr. sveučilišta) i druge ugovorne strane (pojedinci kao konzultanti, eksperti i slično). Poznata savezna središta za istraživanja i razvitak, koja surađuju na primjeni operacijskih istraživanja u područjima obrane su Korporacija RAND (središte Arroyo), Institut za obrambene analize (IDA), Središte za analize u mornarici (Center for Naval Analysis – CNA), društvo “MITRE” i slično.
U ovom članku prikazana je organizacija i rad sustava za operacijska istraživanja, te su opisani modeli koji se razvijaju i primjenjuju u pojedinim središtima. Trenutačna visoko-prioritetna istraživanja u navedenim središtima su analiza potpore globalnom ratu protiv terorizma, analiza potpore ratnim zapovjednicima, razvitak strukture snaga, istraživanja infrastrukture i analiza optimalnog rasporeda. Neka od tih istraživanja prioritet su i u našim oružanim snagama. Stoga je svrha ovog članka upućivanje na potrebu postojanja sustava analitičke potpore u OS RH, koji bi povećao kvalitetu donesenih odluka. Naime, složena pitanja transformacije oružanih snaga, povezivanja obrambenog i sigurnosnog sustava, strukturiranje obrambenih i sigurnosnih saveza i koalicija, integracija novih tehničkih rješenja u novu strukturu oružanih snaga i djelovanje na novim konceptima, u skladu s novim doktrinarnim postavkama, kao i cijeli niz problema, prijetnji i pitanja koja izazovi budućnosti tek postavljaju pred obrambene sustave, barem se djelomično mogu rješavati primjenom suvremenih analitičkih metoda operacijskih istraživanja. Mogućnosti i iskustva iz područja primjene operacijskih istraživanja treba osvijestiti kod onih koji donose odluke jer im to može pomoći u njihovom teškom i nadasve odgovornom poslu.
________________________________________
Literatura
[1] Barković, M: Operacijska istraživanja i njihova primjena u vojnim područjima, Hrvatski vojnik, Zagreb, 71, svibanj 2001, 17-23
[2] Hitch, J. Charles: Management Problems of Large Organizations, Operations Research, Vol. 44, No.2, March-April 1996.
[3] Cedel, E. Thomas: Believing Analytical Results, Armed Forces Journal, January 2001.
[4] Generazio, Hoa: Operations Research and Application, Materijali za seminar HR 573, Zagreb, ožujak 2003.

Mladen BARKOVIĆ, Irena PEHARDA