Prvo desetljeće Središnjice za upravljanje osobljem

SUO obilježava svoj deseti rođendan. Okrugla obljetnica, ali i rad njezinih djelatnika tijekom svih tih godina, svakako zaslužuju da pobliže predstavimo ustrojstvenu cjelinu čije se zadaće temelje na pribavljanju osoblja, njegovu profesionalnom razvoju te izdvajanju iz sustava Oružanih snaga

Ustrojavanje Središnjice za upravljanje osobljem (SUO) započelo je 14. siječnja 2008. i taj se datum obilježava kao Dan Središnjice. S obzirom na zadaće koje obavlja, a vezane su uz prijam osoblja i pružanje personalne potpore, moglo bi je se smatrati sljednicom ustrojstvenih jedinica koje su taj posao obavljale prije njezine uspostave.
Okolnosti oko privlačenja novog osoblja u OSRH promijenile su se nakon Domovinskog rata. Započelo je mirnodopsko razdoblje, provedena je demobilizacija, a s vremenom i raznim fazama preustroja brojnost OSRH sve se više smanjivala. ”Od 1996. godine, kad su ukinuta gardijska nastavna središta, pa sve do 2004. godine nije bilo redovitog prijma u djelatnu vojnu službu,” podsjeća brigadir Božo Poljak u svojem uredu u vojarni ”Petar Zrinski“ na zagrebačkom Črnomercu gdje je sjedište SUO-a. Brigadir Poljak na dužnosti je zapovjednika SUO-a od 1. listopada prošle godine i ističe da je spomenuta 2004. godina bila svojevrsna prekretnica, početak kraja tog tranzicijskog razdoblja. Tad su počele inicijative da se uspostavi standardiziran i sustavan prijam osoblja i u tu se svrhu tražio što prikladniji i učinkovitiji model. Prvi konkretan potez stigao je u kolovozu 2005. kad je ustrojeno Selekcijsko središte za odabir u djelatnu vojnu službu, s temeljnom zadaćom kontinuiranog i centraliziranog pribavljanja osoblja. Međutim, kako se opseg poslova vezanih za prijam i personalnu potporu djelatnicima OSRH širio i usložnjavao, nametnula se potreba za većom ustrojstvenom cjelinom koja bi obavljala najveći dio operativnih poslova u području upravljanja osobljem. Kao takva cjelina početkom 2008. ustrojen je upravo SUO, i to kao dio tada također mladog Zapovjedništva za potporu. Temelji obiju cjelina mogu se naći u Dugoročnom planu razvoja OSRH 2006. – 2015. kojim je bilo predviđeno ustrojavanje posebnog združenog zapovjedništva za potporu u funkcionalnim područjima logistike i upravljanja osobljem te zdravstvene službe. U sastavu ZzP-a Središnjica je bila sve do prosinca 2014. kad postaje pristožerna postrojba GS OSRH.
Njezine temeljne odrednice djelovanja sadržane su u Konceptu upravljanja osobljem – dokumentu koji svoja polazišta ima u Strateškom pregledu obrane (SPO), Dugoročnom planu razvoja OSRH (DPR) te odlukama ministra obrane kojima su utvrđene ovlasti za odlučivanje u sustavu personalnog upravljanja. Nadalje, djelovanje SUO u značajnoj je mjeri definirano okvirima strateških dokumenata (Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, Strategija obrane Republike Hrvatske, Vojna strategija Republike Hrvatske) te propisima (Ustav, Zakon o obrani, Zakon o službi u OSRH, Zakon o sudjelovanju pripadnika OSRH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja DVO, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i brojni drugi zakoni i podzakonski propisi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike).
Danas se težišne zadaće Središnjice temelje na pribavljanju osoblja, njegovu profesionalnom razvoju te izdvajanju iz sustava Oružanih snaga. Zadaće proizlaze iz sustava jedinstvenog upravljanja osobljem u OSRH. One uključuju personalne i administrativne aktivnosti vezane uz prijam kandidata te pokrivaju sve razine i oblike profesionalnog razvoja svih kategorija vojnog i civilnog osoblja u OSRH, kao i vojnog osoblja privremeno raspoređenog na službu izvan OSRH. SUO pribavlja, raspoređuje i izdvaja vojno osoblje na temelju odluka i smjernica Uprave za ljudske resurse MORH-a i Personalne uprave GS OSRH u okviru svojeg funkcionalnog područja i zahtjeva ustrojstvenih jedinica OSRH.
Okosnicu Središnjice čini tri odjela koji na najbolji način odgovoraju svim zahtjevima struke te jamče pravodobnu provedu svih zadaća. Tako Odjel za profesionalni razvoj upravlja karijerama djelatnih vojnih osoba (zaključno s činom pukovnika/kapetana fregate raspoređenima na ustrojbena mjesta do čina pukovnika/kapetana fregate), pričuvnika te državnih službenika i namještenika, u području raspoređivanja i razvoja. Odjel se skrbi o profesionalnom razvoju djelatnih vojnih osoba tijekom službe kroz odabir i upućivanje na obuku i izobrazbu te obnašanje dužnosti. Jednako važan jest i Odjel za planiranje i potporu koji obavlja planiranje aktivnosti SUO-a, organizira i provodi personalnu potporu pripadnicima OSRH te pruža administrativnu i informatičku potporu SUO-u. Odjel planira, provodi i nadzire spremnost postrojbe za operativnu uporabu i korištenje u skladu s planovima te zapovjedima zapovjednika SUO-a.
Odjel za odabir, promidžbu, zdravstvenu i psihološku potporu odgovoran je za organizaciju i stvaranje uvjeta za nesmetanu provedbu aktivnosti vezanih uz promidžbu i odabir kandidata za popunu OSRH svim kategorijama osoblja te funkcioniranje sportskih i kinezioloških aktivnosti u OSRH. Planira, organizira, usklađuje i nadzire postupke vezane uz pribavljanje osoblja za potrebe OSRH.


KONKRETNE ZADAĆE SUO-a
 provodi planove upravljanja osobljem
 izrađuje raščlambu strukture pripadnika i popune Oružanih snaga te predlaže mjere za njihovo poboljšanje
 sudjeluje u izradi prijedloga Godišnjeg plana promicanja, izdvajanja i pribavljanja osoblja
 sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi Godišnjeg plana promidžbe
 sudjeluje u realizaciji plana pribavljanja, promicanja i izdvajanja osoblja
 priprema sjednice Odabirnog vijeća, sudjeluje na njima te provodi odluke Vijeća
 provodi odabir osoblja za popunu i prijam, profesionalni razvoj, personalnu potporu te tranziciju i izdvajanje osoblja
 provodi personalne postupke i skrbi se o karijerama djelatnih vojnika u pristožernim postrojbama GS OSRH, dočasnika u OSRH osobnog čina stožerni narednik i časnički namjesnik te dočasnika raspoređenih na ustrojbena mjesta u ustrojstvenim jedinicama GS OSRH i pristožernih postrojbi GS OSRH, časnika zaključno s osobnim činom pukovnika/kapetana fregate, osoba raspoređenih na ustrojbena mjesta do čina pukovnika/kapetana fregate, vojnih specijalista, državnih službenika i namještenika te pričuvnika
 priprema prijedloge za dodjelu odlikovanja, medalja i poticajnih mjera
 predlaže mjere za poboljšanje sustava ocjenjivanja kao i mjere iz područja kvalitete življenja te provodi raščlambu službenog ocjenjivanja do razine čina pukovnik/kapetan fregate
 pruža personalnu potporu međunarodnim vojnim operacijama i operacijama potpore miru (nominacije kandidata, praćenje i sudjelovanje u ocjenjivanju borbene spremnosti, upućivanje zahtjeva za sigurnosnim certifikatima)
 sudjeluje u izradi i nadzire primjenu i provedbu propisa iz funkcionalnog područja upravljanja osobljem
 skrbi se o tjelesnoj spremnosti osoblja (planiranje, provjere i nadzor tjelesne spremnosti, izrada raščlambi i izvješća) te sudjeluje u organizaciji sportskih natjecanja
 rješava pitanja materijalnih prava pripadnika OSRH
 pruža pomoć u organizaciji smještaja u vojnim objektima (donosi odluke o korištenju i prestanku prava na korištenje smještaja)
 ažurira podatke o osoblju u IS-PU sukladno nadležnostima i ovlastima.


DANSKA POMOĆ
U počecima rada Središnjice za upravljanje osobljem značajna je potpora ostvarena kroz bilateralnu suradnju s Ministarstvom obrane Kraljevine Danske temeljem Memoranduma o razumijevanju. Danci su pomogli u tehničkom opremanju SUO-a i to opremom za računalno psihologijsko testiranje i pozivanje kandidata iz pozivnog središta te multimedijalnom opremom za potrebe privlačenja osoblja i promidžbe vojnog poziva.


Prvi dočasnik
Prvi dočasnik SUO-a je časnički namjesnik Mario Nimac. Na toj je dužnosti od 1. srpnja 2015. godine. Njegova primarna uloga istovjetna je zadaćama prvih dočasnika pristožernih postrojbi OSRH. To je savjetovanje zapovjednika i predlaganje rješenja po svim pitanjima vezanim uz dočasnike SUO-a. Također, u suradnji s prvim dočasnikom OSRH te načelnicima odjela SUO-a sudjeluje u razvoju provedbenih propisa vezanih za profesionalni i personalni razvoj dočasnika. Isto tako, prvi dočasnik izravno surađuje s prvim dočasnikom OSRH, prvim dočasnicima grana i pristožernih postrojbi, stručno usmjerava, nadzire i koordinira rad dočasnika unutar odjela na razini Središnjice za upravljanje osobljem, dok u suradnji s načelnicima odjela SUO-a podupire i usmjerava profesionalni razvoj vojnika i dočasnika raspoređenih na dužnosti u GS OSRH. Prvi dočasnik sudjeluje i u radu Kadrovskog savjeta Središnjice za upravljanje osobljem. Budući da je SUO specifična vojna organizacija sa specifičnim ustrojbenim mjestima (gotovo isključivo časnici i dočasnici), u Središnjici je ustrojen Dočasnički lanac potpore (DLP) koji čine koordinatori iz triju odjela Središnjice.


Privlačenje – oglašavanje – odabir
Među najzanimljivijim zadaćama SUO-a jesu aktivnosti privlačenja, oglašavanja i odabira kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu.
Privlačenje kandidata provode promidžbeni timovi izravnim predstavljanjem vojnog poziva ciljanim skupinama u suradnji s osnovnoškolskim, srednjoškolskim ustanovama i zavodima za zapošljavanje. Isti timovi, koje čine dočasnice i dočasnici SUO u suradnji s ostalim promidžbenim timovima OSRH provode i privlačenje kandidata za upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje.
Nakon provedenog postupka privlačenja, počinje oglašavanje raspisivanjem javnog natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu. Prijave se podnose u područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem. Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja, tim iz SUO-a informira dragovoljne ročnike o prijmu u djelatnu vojnu službu. Svi zainteresirani kandidati nakon informiranja mogu podnijeti prijavu, koje su pohranjene i vode se u elektroničkom obliku.
Što se tiče postupka odabira kandidata za prijam vojnika/mornara, ako dočasnici koji rade na zaprimanju dokumentacije utvrde da kandidat ne ispunjava propisane uvjete iz natječaja, isključuju ga iz daljnjeg postupka. Kad utvrde točnost dokumentacije, izrađuju tjedni i mjesečni plan pozivanja.
Potom dočasnici u suradnji s područnim odsjecima za poslove obrane pozivaju kandidate na obavljanje zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja te provjeru tjelesnih spremnosti i provjeru ispunjenja sigurnosnih kriterija za prijam u djelatnu vojnu službu te osiguravaju smještaj kandidata u vojnim lokacijama.
Sam postupak odabira za prijam vojnika/mornara sastoji se od provjere ispunjavanja općih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu, provjere ispunjavanja posebnih uvjeta za prijam, vrednovanja kandidata prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom, te konačnog odabira kandidata koji postignu najbolje rezultate. Opći i posebni uvjeti propisani su odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Godišnjim planom prijma osoblja mogu se odrediti i dodatni kriteriji za prijam vojnika/mornara ovisno o rodu, službi ili vojnostručnoj specijalnosti.

Pripremio: Domagoj VLAHOVIĆ; Fotoarhiva SUO-a i HVGI-ja