Prepoznatljivost izobrazbe dočasnika OSRH

Namjera je modernizirati sustav izobrazbe i tako dočasnicima osigurati znanja koja su nužna za rad na određenim razinama vođenja i zapovijedanja neovisno o grani, rodu, službi ili struci…

Časnički namjesnik Ivan Grudenić, prvi dočasnik HVU-a

Časnički namjesnik Ivan Grudenić od lipnja je prošle godine prvi dočasnik HVU-a. Sudionik je Domovinskog rata, vojnu karijeru gradio je kroz niz dočasničkih dužnosti, sudjelovao je u ISAF-u, a Visoku dočasničku izobrazbu završio je 2007. godine kao najbolji polaznik naraštaja. Prije stupanja na sadašnju dužnost bio je viši instruktor na Visokoj dočasničkoj izobrazbi. S obzirom na to da je HVU obrazovna institucija, zadaće prvog dočasnika velikim su dijelom vezane uz izobrazbu. S časničkim namjesnikom Grudenićem razgovarali smo o specifičnostima njegova posla, novinama na području izobrazbe dočasnika te o razinama izobrazbe dočasnika u OSRH koje ćemo predstaviti u sljedećim brojevima Hrvatskog vojnika.

Koja je uloga i zadaće prvog dočasnika HVU-a?
Uloga i zadaće prvog dočasnika HVU-a većinom su jednake onima prvih dočasnika grana OSRH, a to je savjetovanje i odgovornost zapovjedniku o svim pitanjima vezanim uz dočasnike i vojnike. Budući da je HVU specifična vojna organizacija odnosno ustanova sa specifičnim ustrojem koji čine časnici i dočasnici, a u zanemarivu broju vojnici, te da se isključivo bavi provedbom svih razina časničkih i dočasničkih izobrazbi, i prvi se dočasnik većim dijelom bavi izobrazbom, a ne obukom. Glavna je zadaća prvog dočasnika HVU-a briga o provedbi svih razina dočasničkih izobrazbi i njihov nadzor. Izvještava i savjetuje zapovjednika HVU-a o tome kako se izobrazba provodi te koja su njezina postignuća i problemi. S prvim dočasnikom Dočasničke škole, voditeljima pojedinih odsjeka dočasničkih izobrazbi te ostalim instruktorima Dočasničke škole provodi raščlambe i radi na izmjeni i poboljšanju postojećih nastavnih planova i programa. Ne smije se zaboraviti spomenuti posebnost HVU-a, a to su kadeti. Tu se prvi dočasnik HVU-a, preko prvog dočasnika Časničke škole, prvog dočasnika Kadetske bojne te s dočasnicima instruktorima, brine o vojnoj obuci kadeta, budućih časnika. Tome se pridaje posebna pozornost jer je to jedina vojna obuka koju će usvojiti budući časnici prije promicanja u čin poručnika i stupanja na prvu časničku dužnost. Također, bitno je istaknuti da budući mladi časnici stječu prva vojna znanja isključivo od dočasnika i u kasnijoj vojnoj karijeri znaju na pravi način primijeniti znanja i iskustva prvih dočasnika, a i dočasnika u cjelini.

Kako je organizirana izobrazba dočasnika?
Izobrazba dočasnika trenutačno je organizirana kroz četiri razine, a to su: I. razina – Izobrazba za razvoj vođa, II. razina – Temeljna dočasnička izobrazba, III. razina – Napredna dočasnička izobrazba i, na kraju, zadnja i najviša, IV. razina – Visoka dočasnička izobrazba. Uz te četiri razine izobrazbe, dočasnici se dodatno osposobljavaju i putem specijaliziranih tečajeva za instruktore i više instruktore, tečajeva za prvog dočasnika voda i satnije te tečajeva za stožerne dočasnike. Taj koncept izobrazbe dočasnika ima svojih dobrih i loših strana. Jedna od dobrih, koju je važno istaknuti, prepoznatljivost je izobrazbe dočasnika OSRH u bližem međunarodnom okruženju. To se odnosi u prvom redu na nama susjedne zemlje: BiH, Crnu Goru, Makedoniju i Sloveniju. Ono što možda spada u loše strane činjenica je da smo uz četiri razine izobrazbe i pet funkcionalnih tečajeva dodatno otežali sustav izobrazbe, a samim tim i personalno upravljanje karijerom dočasnika. Pri kraju je izrada novog koncepta izobrazbe dočasnika koji će se bazirati na osnovnim četirima razinama u koje će biti integrirana većina tečajeva koji su se dosad provodili zasebno. Novi koncept planiramo započeti u školskoj godini 2015./2016.

O kakvim je promjenama riječ?
S obzirom na smanjenje brojčane veličine OSRH, smanjenje ustroja HVU-a i Dočasničke škole te smanjenje potreba ustrojstvenih jedinica za pojedinim razinama izobrazbe, nužno je razmotriti i predložiti promjene u sustavu dočasničke izobrazbe. Namjera je modernizirati ga i time dočasnicima osigurati znanja koja su nužna za rad na određenim razinama vođenja i zapovijedanja neovisno o grani, rodu, službi ili struci.
Ovisno o planiranoj brojčanoj veličini Dočasničke škole, tj. broju instruktora provoditelja izobrazbe, neke će se sposobnosti morati smanjiti, a neke sasvim napustiti. To se prije svega odnosi na rodovski dio Temeljne dočasničke izobrazbe i granski dio Napredne dočasničke izobrazbe, a revidirat će se i postojeći broj funkcionalnih tečajeva. Neki će se od njih u potpunosti ili u pojedinim dijelovima ugraditi u izobrazbe.
U skladu s navedenim ulaznim parametrima, Dočasnička je škola krajem rujna pokrenula izradu mogućih inačica koncepta provedbe dočasničkih izobrazbi. Jedna od izglednih inačica bit će potpuno ukidanje rodovskih i granskih dijelova na Temeljnoj i Naprednoj dočasničkoj izobrazbi, odnosno, navedene bi se izobrazbe provodile kroz jedan, opći modul. Ukidanjem rodovskog dijela na TDI-ju i granskog dijela na NDI-ju otvara se prostor za povećanje preostalih općih modula navedenih izobrazbi tako da se ugrade nastavni sadržaji funkcionalnih tečajeva koji se provode u Dočasničkoj školi i prošire postojeći nastavni sadržaji (metodika, vojna služba, vođenje) vodeći brigu da su oni potrebni svim dočasnicima bez obzira na granu, rod ili službu iz kojih dolaze. Izobrazba za razvoj vođa (IRV) zadržala bi koncept provedbe kao dosad, tj. ne bi bilo većih izmjena.

U Visokoj dočasničkoj školi već se ove godine radi po novom planu i programu…
Nastavni planovi i programi navedene izobrazbe u potpunosti su prilagođeni sukladno NATO-ovim doktrinarnim dokumentima i propisanim standardima. Prošle je godine provedena raščlamba publikacije NCO Professional Military Education – Reference Curriculum. Raščlanjene su sve razine izobrazbe te je napravljena usporedba s našim nastavnim planovima i programima. Najveće je promjene doživjela najviša razina dočasničke izobrazbe, Visoka dočasnička izobrazba. To je razina na kojoj dolazi do transformacije dočasnika koji proširuje svoja znanja i sposobnosti s taktičke razine na operativnu i strategijsku. Od tih se dočasnika očekuje da budu savjetnici zapovjednicima u puno kompleksnijim pitanjima koja se tiču obrambene i sigurnosne politike, civilno-vojne suradnje, ciljeva i strukture nacionalnih i međunarodnih tijela te u vezi s bitnim pitanjima vezanim za zbivanja u svijetu. Osim toga, ti dočasnici moraju biti sposobni analizirati i komunicirati o pitanjima na operativnim i strateškim razinama te moraju biti u mogućnosti utjecati i savjetovati na svim razinama. Sukladno navedenim kompetencijama uvedena su područja i sadržaji iz strategije i operativnog umijeća tako da polaznici sadašnjeg 13. naraštaja slušaju predavanja iz novouvedenih predmeta Obavještajno-sigurnosna potpora vojnim operacijama, Strategija, Operativno umijeće, Združene vojne operacije, Planiranje operacija, Suvremeni vojni koncept, Operacije odgovora na krizu, Informacijske operacije i sl. Osim navedenih područja i sadržaja izobrazbe, bitan je i način na koji je koncipirana metodologija učenja i ocjenjivanje. Bazirana je na nastavnim metodama koje uključuju predavanja, grupne razgovore i rasprave, grupne i pojedinačne studije i analize. Polaznici te razine izobrazbe također sudjeluju i provode zajedničke vježbe s polaznicima Zapovjedno-stožerne škole. Takav je način izobrazbe dobra priprema za nove dužnosti na koje će polaznici obiju škola biti raspoređeni. Velike su šanse da se i nakon školskih klupa s novim postavljenjem sretnu za istim stolom u sličnom okruženju, bilo domaćem, bilo međunarodnom.

Koliko s vaše pozicije možete utjecati na planove i programe obuke dočasnika?
Kao što sam napomenuo, odgovoran sam zapovjedniku HVU-a za sve raščlambe i prijedloge vezane uz izobrazbu dočasnika pa sukladno tome mogu utjecati na nastavne planove i programe. S prvim dočasnikom Dočasničke škole, voditeljima odsjeka pojedinih razina te ostalim instruktorima, nakon provedene izobrazbe provodimo raščlambe te sukladno uočenim nedostacima predlažemo adekvatne izmjene. To, naravno, nisu jedini pokazatelji, nego nastojimo u raščlambe uključiti i polaznike izobrazbi te njihove uočene primjedbe i nedostatke. Oni su nam najbolji pokazatelji jer mogu primijetiti ono što ponekad instruktorima, nastavnicima i voditeljima promakne. Istaknuo bih Visoku dočasničku izobrazbu kao primjer. Unazad nekoliko godina NPP se svake školske godine mijenja i prilagođuje potrebama sustava. Tijekom školske godine prati se svaki pojedini predmet i raščlanjuje te odmah predlaže izmjena NPP-a. Mora se, naravno, spomenuti i iznimna pomoć nastavnika s katedri Dekanata HVU-a.

Na temelju kojih se kriterija dočasnici upućuju na izobrazbu?
Kriteriji po kojima se dočasnici upućuju na izobrazbu jasno su propisani pravilnicima, a HVU, odnosno Dočasnička škola, samo je alat koji provodi testiranje polaznika. Nositelj testiranja i odabir polaznika u odgovornosti je Personalne uprave GS OSRH i Središnjice za upravljanje osobljem GS OSRH. Posebnost odabira primjetna je samo kod odabira za prvu razinu dočasničke izobrazbe jer je riječ o velikom broju dobro pripremljenih kandidata i s vrlo velikom motiviranošću. Na testiranje dolaze najbolji vojnici iz svih grana OSRH i jako je teško odabrati one najbolje. Kao poseban, može se također izdvojiti i odabir polaznika najviše razine dočasničke izobrazbe, Visoke dočasničke izobrazbe. Broj polaznika VDI-ja ograničen je na šesnaest, od toga su četiri mjesta rezervirana za strane polaznike, a ostatak za polaznike iz OSRH. Budući da je riječ o malom broju mjesta, a kandidati su najiskusniji i najsposobniji dočasnici, i sam je odabir težak. Među najboljima treba odabrati najbolje. Moram istaknuti da je od prošle godine u DŠ uvedeno testiranje preko web-sustava ILIAS te da je takav način testiranja jedinstven u OSRH, barem što se tiče provedbe ulaznih testiranja.

Ima li na pojedinim razinama izobrazbe dovoljno programskih sadržaja koji dočasnike pripremaju za rad u međunarodnim misijama i NATO-ovim zapovjedništvima?
Programski sadržaji koji dočasnike pripremaju za rad u međunarodnim NATO-ovim zapovjedništvima i međunarodnim misijama sadržani su najvećim dijelom na IV. razini izobrazbe dočasnika. Na Visokoj dočasničkoj izobrazbi provode se vježbe koje na neki način polaznika stavljaju u realnu i moguću situaciju. Na toj se razini školuju dočasnici koji već imaju određena iskustva iz međunarodnih misija i izobrazbom samo nadograđuju teorijska znanja. Dočasnici OSRH sudjeluju već niz godina u međunarodnim misijama te participiraju u radu međunarodnih zapovjedništava u NATO-u, ali unatoč tomu pokazalo se potrebnim određene sadržaje koji će dočasniku dati teorijska znanja iz tog područja ugraditi u nastavne planove i programe. Nakon provedene raščlambe publikacije NCO Professional Military Education – Reference Curriculum, dijelovi sadržaja koji se odnose na rad dočasnika u međunarodnom okruženju uvršteni su u NPP Visoke dočasničke izobrazbe. Na ostalim se razinama dočasničke izobrazbe također provode slični programski sadržaji, ali daju samo osnovna znanja o radu u međunarodnom okružju.

Kako surađujete s prvim dočasnikom OSRH? Tu ponajprije mislim vezano uz izobrazbu dočasnika, promjenu planova i programa te predlaganje novina u školovanju dočasnika.
Suradnja s prvim dočasnikom OSRH, trenutačno časničkim namjesnikom Davorom Petekom, neizbježna je, a također i s ostalim dočasnicima grana i pristožernim postrojbama OSRH. Bez te suradnje sustav ne bi funkcionirao. Svaka promjena koncepta ili nastavnih planova i programa radi se u suradnji s Dočasničkim lancem potpore (DLP) OSRH. O svim pitanjima vezanim uz izobrazbu dočasnika raspravlja se i donose se zajednički stavovi i prijedlozi. Prvi dočasnik OSRH od velike nam je pomoći jer cjelokupnu problematiku koordinira te o tome izvještava načelnika GS OSRH. Svi prijedlozi proistekli iz zajedničkog rada DLP-a OSRH na dobrobit su svih grana OSRH odnosno njihovih vojnika i dočasnika.

 

LEIDA PARLOV, snimio TOMISLAV BRANDT