Budućnost Vojnog stožera Europske unije

Vojni stožer Europske unije (EUMS) provodi ranu upozorbu, strateško planiranje i procjenu situacije. Pošto Europska unija vodi svoju treću vojnu operaciju, EUMS je postao ključni igrač u razvoju europske sigurnosne i obrambene politike

Četiri godine nakon osnivanja, Vojni stožer Europske unije (EUMS) sve više je posvećen dinamičkom razvoju Politike europske sigurnosti i obrane (ESDP). Ovo je skladu s europskom strategijom sigurnosti i pokazuje kako EUMS postaje sposobniji, aktivniji i koherentniji u traženju bolje integracije s civilnim partnerima.

Radni alat
U pripremi zahtjeva za nadolazeće godine, časnički i civilni personal EUMS-a će porasti za oko jednu trećinu, od 148 na oko 200 tijekom ove godine. Razvoj je rezultat brzog rasta operativnih aktivnosti Europske unije i osnutka Civilno-vojne ćelije za planiranje u sklopu EUMS u siječnju 2005.

Pozicija i zadaća
Kako bi osiguralo političku kontrolu i strateško vođenje u krizi, Europsko vijeće (Nica, prosinac 2000.) odlučilo je uspostaviti nove stalne političke i vojne strukture u sklopu Vijeća Europske unije.
Nove strukture su:
• Politički i sigurnosni odbor (PSC),
• Vojni odbor Europske unije (EUMC), i
• Vojni stožer Europske unije (EUMS) sastavljen od vojnih i civilnih stručnjaka koji su zemalje članice rasporedile u Tajništvo vijeća.
Politički i sigurnosni odbor (PSC) djeluje na razini veleposlanika kao pripremno tijelo za Vijeće Europske unije. Njegove glavne funkcije su praćenje međunarodne situacije i pomaganje pri definiranju politika u sklopu Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (CFSP), uključujući ESDP. On priprema koherentan odgovor Europske unije na krizu i provodi političku kontrolu i strateško vođenje.
Vojni odbor Europske unije (EUMC) je najviše vojno tijelo u sklopu Savjeta. Sastavljeno je od načelnika glavnih stožera zemalja članica koje redovito predstavljaju stalni vojni predstavnici. EUMC daje PSC-u savjete i preporuke o svim vojnim pitanjima unutar Europske unije. Slično kao EUMC, PSC dobiva savjete od Odbora za civilne aspekte upravljanja krizom (CIVCOM). Taj odbor daje informacije, sastavlja preporuke i daje svoje mišljenje PSC-u o civilnim aspektima upravljanja krizom.

Uloga i zadaci
Vojni stožer Europske unije (EUMS) provodi rano upozoravanje, analizira situacije i obavlja strateško planiranje u sklopu upravljanja krizom izvan teritorija Europske unije. Odgovoran je za zadaće održavanja mira i zadaće borbenih snaga u upravljanju krizom (uključujući stvaranje mira) kao i one zadaće koje su definirane u Europskoj sigurnosnoj strategiji poput zajedničkih operacija razoružanja, potpore trećim zemljama u borbi protiv terorizma i reforme sektora sigurnosti. Zadaća EUMS također uključuje identifikaciju europskih i multinacionalnih snaga te implementiranje politika i odluka prema nalozima Vojnog odbora Europske unije.
Uloga i zadaci EUMS-a imaju neke jedinstvene karakteristike. S jedne strane, EUMS je integralni dio Glavnog tajništva Vijeća koji je izravno pripojen Glavnom tajniku/Visokom predstavniku, Javieru Solani. U sklopu Glavnog tajništva također postoje dvije civilne uprave koje se bave pitanjima ESDP (Uprava VII za obrambene aspekte i Uprava IX za Upravljanje i koordinaciju civilnim krizama). S druge strane, djeluje pod vojnim vodstvom EUMC kojemu pomaže i kojemu podnosi izvješća. Iako se takva organizacija može činiti kompleksnom, ona osigurava odlučujuću vezu između oružanih snaga zemalja članica i Vijeća. EUMS osigurava potrebitu vojnu ekspertizu za interno djelovanje unutar Europske unije te tako ima i sposobnost rane upozorbe. On planira, procjenjuje i daje preporuke vezano za koncept upravljanja krizom i opće vojne strategije te implementira odluke i upute EUMC. Također podupire EUMC u procjeni situacije i vojnih aspekata strateškog planiranja, preko punog raspona vojnih operacija Europske unije, sa ili bez uporabe zajedničkih sredstava i sposobnosti NATO-a.

Operacije
Politike europske sigurnosti i obrane (ESDP) doživjela je zapanjujući tempo razvoja. Pored nekoliko civilnih misija i akcija potpore (Vidi tablicu), Europska unija je od 2003. već započela s tri vojne ESDP operacije:
• Operacija CONCORDIA s 350 vojnika u 2003. u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji;
• Operacija ARTEMIS koju je Europska unija autonomno provela s 1800 vojnika u 2003. u Demokratskoj Republici Kongo;
• i od prosinca 2004. Operacija ALTHEA s oko 7000 vojnika u Bosni i Hercegovini.

Planiranje i praćenje tih operacija bilo je zahtjevno ali vrijedno iskustvo za mladi EUMS. Stožer je pripremio vojni savjet za Koncept upravljanja krizom tijekom vojnih operacija; razvio je i odredio prioritete potrebnih vojnih strateških operacija, pripremio početne vojne direktive i elaborirao vojne savjete za Dokumente procesa operativnog planiranja koje pripremili odgovarajući zapovjednici operacija (Koncept operacija (CONOPS), Početna izjava o potrebama, Operativni plan (OPLAN) i Zahtjev za pravilima djelovanja. Osim zadaća planiranja, osoblje EUMS razmješteno je kako bi ispunilo stručne uloge ili osiguralo premosnu sposobnost.

Sposobnosti
EUMS pomaže elaborirati, procijeniti i pregledati ciljeve sposobnosti u skladu s NATO-vim procesima planiranja obrane (DPP) za određene zemlje članice i uzimajući u obzir Proces planiranja i pregleda (PARP) Partnerstva za mir (PfP) u skladu s dogovorenim procedurama. U kontekstu sposobnosti, EUMS također surađuje s nedavno osnovanom Europskom agencijom za obranu (EDA). Daljnji zadatak EUMS-a je uspostava odgovarajućih odnosa s Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama (posebice s Afričkom unijom). Kroz vlastitu Civilnu/vojnu ćeliju, preuzeo je zadaću strateškog planiranja izvanrednih situacija na inicijativu Glavnog tajnika/Visokog predstavnika ili PSC. Civilna/vojna ćelija pomaže razvoju doktrina vezanih za civilne/vojne operacije te priprema koncepte i procedure za Operativno središte Europske unije. Iako je još uvijek u fazi razvoja, Civilno/vojna ćelija već je uspješno pomogla u planiranju civilne misije ESDP u ACEH2 te tako pokazala mogućnosti dobre civilno-vojne suradnje.

Trenutačna zbivanja
Sporazumom iz prosinca 2003. o Sigurnosnoj strategiji Europske unije (ESS) započeo je drugi val razvoja ESDP-a kao i EUMS-a. Definiranjem prijetnji sigurnosti, strateških ciljeva i političke implikacije, razina ambicije i smjera za ESDP postala je jasnom. Da bi postala učinkovitija u upravljanju krizom, Europska unija mora postati sposobnija, aktivnija i koherentnija i mora surađivati s partnerima.

Sposobnija
Kao odgovor na potrebu da postane sposobnija, definirani su novi ciljevi za vojne sposobnosti. Inicijalni Vodeći cilj koji je definiran u Helsinkiju u prosincu 1999., bio je logičan rezultat lekcija naučenih tijekom balkanskih sukoba 90-ih godina. Njegovi kvantitativni ciljevi bili su prilagođeni postizanju intervencijske sposobnosti do razine korpusa (60 000 vojnika) koji bi se mogao razmjestiti u roku od 60 dana za razdoblje do jedne godine. Vodeći cilj bio je popraćen Akcijskim planom europskih sposobnosti (ECAP). Plan je bio osmišljen za udovoljavanje zahtjevima sposobnosti koji su identificirani prema četiri vojna scenarija koje je razvio EUMS i koji su odobreni od tadašnjih petnaest zemalja članica, tj. prevencija sukoba, evakuacija državljana, prisilno razdvajanje zaraćenih strana i humanitarna pomoć. Inicijalni “Helsinški Vodeći cilj iz 2003.” utro je put za “Vodeći Cilj 2010.” te ušao u novu fazu koja je pridodala kvalitativne kriterije za postizanje poboljšane sposobnosti. Prema Vodećem cilju 2010, doprinosi snaga zemalja članica trebaju biti zajednički razmjestivi, trebaju postati interoperabilniji u području operacija i podrživi s obzirom na ratni materijal, opremu i ljudsku logistiku. EUMS trenutačno radi na određivanju zahtjeva vojne sposobnosti iz različitih scenarija koji ilustriraju Vodeći Cilj 2010. Zahtjevi moraju naknadno biti usklađeni s doprinosima zemalja članica.
Moraju se poduzeti specifične mjere za poboljšanje identificiranih nedostataka. U razvoju sposobnosti, uspostava Europske agencije za obranu (EDA) pridonosi povećanju učinkovitosti. Za suradnju koja već postoji između EUMS-a i EDA se očekuje da raste u intenzitetu i vrijednosti. Također je potrebno primijeniti širi spektar zadaća da bi postala sposobnija. Zbog toga vojni zadaci koji su definirani u Ugovoru Europske unije, prošireni su za uključivanje zajedničke operacija razoružanja, potpore trećim zemljama u suzbijanju terorizma i reforme sigurnosnog sektora. Bit će potrebno dodatno raditi na definiraju vođenja takvih operacija.

CIVILNE MISIJE EU

NA BALKANU
EUPM: Policijska misija EU u BiH
EUPOL PROXIMA: Policijska misija EU u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji

U AFRICI
EUPOL KINSHASA: Policijska misija EU u Kinshasi (Demokratska republika Kongo)
EUSEC: misija EU za davanje savjeta i pomoći za reformu sektora sigurnosti u Demokratskoj republici Kongo.
Konsolidirani EU paket kao potpora misiji Afričke unije AMIS II u Darfuru (Sudan).

NA KAVKAZU
EUJUST THEMIS: Misija EU vladavine prava u Gruziji.

NA SREDNJEM ISTOKU
EUJUST LEX: Misija EU integrirane vladavine prava za Irak.

U JUŽNOJ AZIJI
Kontrolna misija u Acehu (Indonezija).


Tekst je objavljen u sklopu suradnje udruženja europskih vojnih novinara EMPA, preneseno iz EuroFuture – Autumn 2005

Jean-Paul PERRUCHE, Generalni direktor Vojnog stožera Europske unije