Dokumenti o borbenim zadacima srpskih snaga u Lici, studeni 1991.

Zapovijed Komande 2. ličke brigade iz Vrhovina za napad na selo Čanak, od 5. studenog 1991. godine, ne govori samo o napadu na spomenuto selo, nego pokazuje i način na koji su neprijateljske srpske snage planirale i izvodile napadna djelovanja u Lici.

Naređenje za aktivna dejstva Operativni broj ___

 1. Neprijatelj i dalje aktivno dejstvuje u širem rejonu Drenov Klanac.
 2. 3./1. pb u ranim jutarnjim časovima 06. 11. 1991. izvršiti pokret pravcem s. Turjanski – s. Čanak

Zadatak: izvršiti prepadnu akciju na rejon s. Čanak i preseći komunikaciju s. Ramljani – s. Čanak. U sadejstvu sa baterijom ZIS iz sastava mad i pridatom baterijom B-1 nanijeti neprijatelju što više gubitaka a zatim se izvući u rajon razmeštaja.

– Ab ZIS-76 mm u ranim jutarnjim časovima sa privremenog VP u rejonu Doljani izvršiti artiljerijsku pripremu i dejstvo po neprijatelju u rajonu „Zoričnjak“ (zapravo Zorišnjak, op. a.) a zatim posesti VP u rejonu Turjansko polje i u 09.45 časova otpočeti art. pripremu i dejstvo po rajonu s. Čanak.

– Izviđački vod sa dva vodiča iz sastava 3/1. pb iz rejona razmeštaja u ranim jutarnjim časovima izvršiti pokret u rejon Ramljane. Zadatak: na komunikaciji s. Čanak – s. Ramljane postaviti zasedu i sprečiti intervenciju u pravcu s. Čanak od s. Ramljane a jačim snagama iz pravca severa dejstvovati po s. Ramljane u cilju uništavanja i zarobljavanja neprijatelja.

– 6/1. pb sastava 20-30 boraca sa komandirom čete na čelu u prepodnevnim časovima preko kose Godača izbiti na padine severoistočno od Sinca gde posesti položaj u zahvatu puta u najvećoj tajnosti. Sa početkom oko 12.00 časova u trajanju 5-10 minuta otvoriti blisku vatru po neprijatelju i objektima u s. Sinac a zatim se bezbedno izvući u rajon razmeštaja.

Angažovane jedinice preduzeće sve potrebne mere bezbednosti i borbenog osiguranja prilikom pokreta i izvršenja zadatka.

Prid(od)ata hab 122 mm po pristizanju u sastav brigade poseda vatreni položaj u rejonu s. Zalužnica (crkva) i u 12 časova otvara vatru po rejonu Brlog – Švica – Otočac – Orovac sa 0,5 b/k.

– Prid(od)ata ab 76 mm B-1 iz sastava 4. br po pristizanju u Gornje Vrhovine poseda VP u rejonu s. Turjanski (kod groblja) i u 09.45 časova otvara vatru vatrenim prepadom po s. Čanak i nastavlja neprekidnu artiljerijsku vatru do utroška 0,75 b/k, a zatim poseda naredni VP u rejonu Škare i sa 0,25 b/k dejstvuje po položajima neprijatelja u Drenovom Klancu. Po izvršenom zadatku vraća se u matičnu jedinicu.

– Tv (tenkovski vod) iz sastava OG-3 po pristizanju u rajon Glavaca poseda položaj za dejstvo i vatrom iz topova dejstvuje po neprijatelju u rejonima Zorišnjak i Inin Vrh. Daljnja dejstva nastavlja po odluci komandanta 2. pb.

 1. Pozadinsko obezbeđenje

TOb – u toku 05. 11. izvršiti popunu angažovanih potčinjenih jedinica gorivom do 1/pr i municijom do 1,5 b/k.

IntOb – ishranu ljudstva organizovati podelom S d/p.

 1. Vezu održavati postojećim sredstvima veze i kuririma.
 1. Izveštavanje

Izveštaj o izvršenju zadatka dostaviti odmah po izvršenju zadatka a vanredne po potrebi.

KOMANDANT

pukovnik:

 1. Trbović Petar, [v.r.] (HR-HMDCDR, 2., kut. 6045).

O rezultatima spomenutog napada neprijateljskih snaga na hrvatske položaje u području Čanka i predjelu Tukljaci govori izvješće ”o izvršenom borbenom zadatku komandiru“ baterije ZIS-a i MB 120 mm 2. ličke brigade, napisano sljedećega dana, 6. studenog:

Izveštaj

o izvršenom borbenom zadatku

Komandiru baterije ZIS-u i MB 120 mm

 1. – Dana 06. 11. 1991. godine zaposednut položaj u Turjanskom u 8 sati sa četri oruđa ZIS.

– Početak dejstva po rejonu Čanak u 945 sati

– Ispaljeno 80 zrna TF

– Završetak gađanja u 10 sati.

– O preciznosti dejstva ne znam jer nismo imali osmatračnice.

 1. – Po završetku dejstva u Turjanskom prešli smo sa sva 4 oruđa na V.P. (vatreni položaj) u selo Škare (Banjani)

– Početak dejstva po reonu Tukljaci u 1245 sati

– Ispaljeno 40 zrna

– Preciznost gađanja bila je dobra jer je cilj pogođen.

– Završetak gađanja u 1340 sati.

 1. Jedinicu sam premestio na V.P. kod škole u Doljanima i oruđa spremio za dejstva.
 2. U 1550 sati preuzeo sam 100 TF granata koje vozim na V.P.

Komandant bat.

Kapetan Babić Nikola, [v.r.]   (HR-HMDCDR, 149., kut. 2).

Istog dana, 6 studenog, na Ličkom bojištu izviđačka grupa neprijateljskih srpskih snaga napala je TV odašiljač ”Stipanov grič“. O tome govori izvješće zapovjednika izviđačke grupe, poručnika Stanča Jovanovića, Komandi 2. ličke brigade, u kojem se navodi da je borbeni zadatak njegova jedinica izvršila i uništila spomenuti TV odašiljač.

IZVJEŠTAJ O BORBENOM

ZADATKU 06. 11. 1991. god.

Dana 06. 11. 1991. g. ubačena IG u rejonu s. Ramljani sa zadatkom, zasjednim dejstvima naneti dušmanima što više gubitaka i zarobiti „živi jezik“, uništiti repetitor „Stipanov Grič“. Akcija je počela u 05.00 – dana 06. 11. 1991. g. Privukli smo se položajima dušmana i u 12.00 na vozilo MUP-ZNG otvorili jaku vatru pešadijskim i raketnim naoružanjem, vozilo je odmah zaustavljeno udarivši u kuću. Cenimo da ima mrtvih i ranjenih.

Uništen je totalno TV odašiljač „Stipanov Grič“. Sa naše strane nije bilo ni mrtvih ni povređenih boraca. Moral jedinice je na zavidnom nivou.

KOMANDIR IG

Poručnik Jovanović Stanče, [v.r.] (HR-HMDCDR, 59., kut. 3).

Radi učinkovitijeg djelovanja srpskih snaga na Ličkom bojištu, Komanda 5. vojne oblasti JNA 5. studenog 1991. zapovijedila je Komandi TG–2 da Komandi 6. ličke divizije preda osam protuzrakoplovnih topova 20/1 mm i sve protuzrakoplovne strojnice 12,7 mm koje ima u rezervi:

Nalog za opremanje

 1. ličke divizije.-

Komanda TG-2 Slunj i Komanda 6. ličke divizije

Po rasporedu organa ARJ PVO 5. VO za potrebe 6. ličke divizije hitno predati 8 komada PA topova 20/1 mm i sve PA mitraljeze 12,7 mm „Browning“ koje imate u rezervi. Sa topovima predati imajuću količinu municije 20 mm. O načinu i vremenu predaje dogovoriti sa komandom 6. ličke divizije. Za izvršenje zadatka odgovoran je NARJ PVO TG-2 kapetan 1. klase Petrović Jovica.

Nakon izvršenja zadatka dostaviti izveštaj.

ZASTUPA PkPo

pukovnik

Šego Nikola    (HR-HMDCDR, 116., kut. 5).

 

Tekst: dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Centra