Hrvatsko predsjedanje Forumom europskih obalnih straža

Zadaća zemlje koja predsjeda Forumom jest organizacija Plenarne konferencije i triju tematskih radionica. Teme radionica trebaju biti usmjerene na promicanje razumijevanja te razvoj pomorskih poslova od važnosti i zajedničkih interesa funkcije obalnih straža, a u cilju njihova unapređivanja

Republika Hrvatska od srpnja će ove pa do rujna sljedeće godine predsjedati Forumom europskih obalnih straža. Svrha Foruma jesu razvoj i koordinacija međunarodne, međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU-a u cilju borbe protiv sigurnosnih izazova u područjima zaštite pomorskih granica, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite morskog okoliša, nadzora ribarstva i borbe protiv krijumčarenja ljudi, imovine, naoružanja i narkotika.

O najbitnijim činjenicama vezanim uz Forum razgovarali smo s načelnikom Stožera i zamjenikom zapovjednika HRM-a komodorom Damirom Dojkićem, koji će biti predsjedatelj Međuresornog predsjedništva, i zapovjednikom Obalne straže Republike Hrvatske komodorom Milanom Blaževićem, koji će biti čelnik Projektnog ureda.


Predsjedatelj Međuresornog predsjedništva

Načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika HRM-a komodor Damir Dojkić

Možete li u kratkim crtama opisati Forum, kad je osnovan, tko ga čini, koja mu je uloga…?

Forum europskih obalnih straža je samostalna, neovisna, neobvezujuća i nepolitička organizacija kojoj članice pristupaju na dragovoljnoj osnovi. Osnovan je 2009. na konferenciji zapovjednika obalnih straža zemalja članica Europske unije i Schengenske zone. Svrha Foruma jesu razvoj i koordinacija zajedničke međunarodne, međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU-a u cilju borbe protiv sigurnosnih izazova u područjima zaštite pomorskih granica, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite morskog okoliša, nadzora ribarstva i borbe protiv krijumčarenja ljudi, imovine, naoružanja i narkotika.

Ciljevi Foruma su unapređenje razmjene informacija, međunarodne, međuresorne i međuagencijske suradnje, zajedničke obuke i implementacije zakona EU-a, uspostava povjerenja i razumijevanja između zemalja članica i europskih agencija, razvoj zajedničkih mjera i borba protiv najnovijih sigurnosnih prijetnji i ugroza kojima je EU sve više izložen.

Forumom upravlja Tajništvo i Planska skupina. U cilju izrade planova rada, a sukladno smjernicama i ciljevima koje su definirale predsjedavajuće članice, ova tijela održavaju sastanke i radionice najmanje triput godišnje. Sastav Tajništva čine predstavnici zemlje koja je predsjedala Forumom prethodnu godinu, predstavnici zemlje predsjedatelja za tekuću godinu te one koja će predsjedanje Forumom preuzeti sljedeće godine. Naravno, po potrebi je moguće angažirati i predstavnike drugih zemalja članica i eksperte iz vodećih europskih agencija koje se bave istom problematikom (EMSA, FRONTEX, EFCA i druge).

Planska skupina savjetodavno i organizacijski potpomaže i usmjerava rad Tajništva foruma. Sastoji se od tri stalna predstavnika EU-ovih agencija koji su kao ovlaštene osobe za kontakt zaduženi za planiranje i praćenje rada Foruma (jedan djelatnik EMSA-e, jedan FRONTEX-a i jedan EFCA-e). Planska skupina ustrojena je hijerarhijski na rotirajućoj jednogodišnjoj osnovi (trenutačno je predstavnik EFCA-e čelnik Planske skupine, a u rujnu 2021. tu će dužnost predati predstavniku FRONTEX-a).

Glavno tijelo Foruma je Predsjedništvo koje ustrojava zemlja članica predsjedateljica s funkcijom koordinacije aktivnosti tijekom mandata predsjedanja, donošenja Akcijskog plana i definiranja prioriteta. Predsjedništvom upravlja predsjedatelj.

Glavni događaj Foruma je Plenarna konferencija koja se održava jednom godišnje, a na kojoj sudjeluju zapovjednici obalnih straža, direktori europskih agencija, članovi Tajništva i Planske skupine te predstavnici zemalja članica Foruma. Ovdje se raspravlja i odlučuje o planovima rada, trenutačnom stanju i razvoju budućih projekata, suradnji s europskim agencijama i drugim znanstvenim institucijama i forumima koji se bave istom problematikom u drugim područjima svijeta. Usto, ovdje se i dogovara o redoslijedu predsjedanja Forumom.

Zadaća zemlje koja je u svojstvu predsjedavajuće Foruma jest organiziranje Plenarne konferencije i triju tematskih radionica. Teme radionica trebaju biti usmjerene na promicanje razumijevanja te razvoj pomorskih poslova od važnosti i zajedničkih interesa funkcije obalnih straža, a u cilju njihova unapređivanja.

Koja tijela EU-a i na koji način daju potporu Forumu?

Osim nacionalnih sudionika iz 25 zemalja EU-a i Schengena, na Forumu sudjeluju i tijela EU-a:

  • FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency) sa zadaćom nadzora granice područja Schengena u koordinaciji s graničnim i obalnim stražama zemalja članica Schengena
  • EMSA (European Maritime Safety Agency), agencija EU-a zadužena za smanjivanje rizika od pomorskih nezgoda, onečišćenja mora s brodova i gubitaka ljudskih života na moru tako da pomaže u implementaciji zakonodavstva EU-a
  • EFCA (European Fisheries Control Agency), agencija EU-a koja koordinira nacionalne aktivnosti u području ribarstva i pomaže zemljama članicama u primjeni zajedničke politike u ribarstvu
  • DG MARE (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries), tijelo Europske komisije odgovorno za politiku EU-a u području ribarstva, pomorskog prava i pomorskih poslova u EU-u
  • DG MOVE – (Directorate-General for Mobility and Transport), tijelo Europske komisije odgovorno za transport unutar EU-a
  • SATCEN – (EU Satellite Centre), agencija EU-a koja daje potporu donošenju odluka u EU-u u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike uključujući misije i operacije upravljanja krizama dajući proizvode i usluge koje su rezultat korištenja satelita i slika snimljenih iz zrakoplova.

Navedene agencije i institucije EU-a vrlo aktivno podržavaju, prate i potpomažu rad Foruma, posebno u planiranju i sufinanciranju njegovih aktivnosti.

Koji je značaj Foruma za Republiku Hrvatsku općenito, a koji je značaj i ciljevi predsjedanja?

Svaka ovakva inicijativa nosi benefite koji su uvjetovani obvezama koje je svaka zemlja članica dužna planirati i provoditi sukladno dogovorenim i potpisanim međunarodnim sporazumima. Njima se reguliraju organizacijske, operativne, kadrovske i logističke zadaće, posebno tijekom predsjedanja Forumom. U tom je smislu ovo predsjedanje od osobitog značaja za promociju Republike Hrvatske kao aktivne i punopravne članice EU-a i Foruma. Naime, to je velik izazov za sve članove Međuresornog predsjedništva, Projektnog ureda i Projektnih timova. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima i dobrom međuresornom suradnjom uspješno predsjedati Forumom te ostvariti sve zacrtane ciljeve: pozicioniranje i jačanje uloge RH u EU-u; aktivno sudjelovanje RH u unapređenju suradnje zemalja članica Foruma u zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa na moru; podizanje razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi sigurnosnih operacija na moru (MMO – Multiagency Multipurpose Operations) unutar i izvan vanjskih granica EU-a; razmjena informacija između operativnih središta zemalja članica u svrhu stvaranja zajedničke operativne slike (Common Operational Picture); prikupljanje iskustava i savjeta u opremanju i modernizaciji, u tehničkom i u financijskom smislu; unapređenje međuresorne suradnje između tijela državne uprave u RH; povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU-a za provedbu aktivnosti Foruma; promocija Republike Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

Opišite nam hrvatsko Međuresorno predsjedništvo te Projektni ured.

Temeljem Odluke Vlade RH o predsjedanju Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža, RH će predsjedati Forumom u od 1. srpnja 2021. do kraja rujna 2022. Usuglašeno je to s Francuskom koja trenutačno predsjeda.

Sukladno navedenoj Odluci ustrojeni su Međuresorno predsjedništvo i Projektni ured Foruma. U ime Ministarstva obrane u Međuresornom predsjedništvu u ulozi sam predsjedatelja, dok su supredsjedatelji Mirna Kovač Bašić, voditeljica Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova, zatim kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Mario Rogošić, načelnik Sektora za nadzor i kontrolu ribarstva, predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Projektni ured zadužen je za organizaciju i komunikaciju s članicama Foruma, tijelima EU-a, kao i za koordinaciju s čelnicima projektnih timova skupina. Čelnik Projektnog ureda je zapovjednik Obalne straže RH komodor Milan Blažević. Projektni timovi sastavni su dio Projektnog ureda, a čine ih predstavnici MUP-a, MMPI-ja i MP-a sa zadaćom koordinacije pripreme i provedbe tematskih radionica u suradnji s tijelima EU-a (MUP – FRONTEX; MMPI – EMSA; MP / Uprava za ribarstvo – EFCA), koje i financiraju veći dio troškova za provedbu radionica. Stručnu potporu Projektnom uredu daju nadležne službe MORH-a, MUP-a, MMPI-ja i MP-a (primjerice pravna pitanja, financijska pitanja i druga pitanja sukladno nadležnostima).

U cilju organizacije i provedbe tematskih radionica u godini predsjedavanja, sudjelujuća ministarstva trebaju razraditi teme koje će obrađivati, definirati njihove sadržaje i ciljeve, metode i očekivane rezultate, kao i projicirane financijske troškove radionica. Svaka tema mora imati europsku perspektivu te biti dodana vrijednost. Ciljevi radionica konkretni su proizvodi kao što su, primjerice, prijedlozi izrade standardnih operativnih postupaka, nove obučne aktivnosti, publikacije i drugo. Teme stručnih radionica (MP ”Modern Technologies in the Fisheries Control System“, Šibenik, studeni 2021.; MMPI: ”RPAS Cross-Sectorial Cooperation and Regional Approach“, Lisabon, siječanj 2022.; MUP: ”Multipurpose Maritime Operation Training“ Dubrovnik, travanj 2022.) usuglasile su i odobrile nadležne agencije EU-a tijekom svibnja 2021. i u tijeku je njihova temeljita razrada.

Osim aktivnosti nacionalnih tijela vezanih uz predsjedanje Forumom, Međuresorna radna skupina mora izraditi i Plan rada (Akcijski plan) s kalendarom provedbe stručnih radionica, sastanaka Tajništva Foruma, vježbe COASTEX 22 i Plenarne konferencije te ga usuglasiti s institucijama EU-a. Trenutačno smo u fazi izrade i usuglašavanja nacrta Plana rada koji ćemo prezentirati predstavnicima zemalja članica Foruma i EU-ovih institucija na Plenarnoj konferenciji u Parizu 1. srpnja 2021. Nakon konferencije provest će se i službena primopredaja funkcije predsjedatelja Foruma između Francuske i Hrvatske.

Pandemija je odgodila predviđeno hrvatsko predsjedanje, koliko su okolnosti drukčije nego u vrijeme kad je RH trebala preuzeti predsjedanje?

Pandemija je u znatnoj mjeri promijenila naše poimanje života i rada pa je sukladno tome promijenila i pristup planiranju svih aktivnosti u pripremi našeg preuzimanja predsjedanja Forumom. Pristup planiranju danas uvijek mora biti dvosmjeran. U ovom trenutku ne možemo znati hoće li u studenom 2021. ili tijekom 2022. godine biti moguća organizacija tematskih radionica i Plenarne konferencije tako da sve zemlje članice Foruma pošalju svoje sudionike ili će te aktivnosti biti organizirane putem videokonferencija. Naša je želja i primarni cilj sve aktivnosti organizirati i provesti uz nazočnost sudionika. Ipak, pripremamo se za dvije inačice djelovanja, što nam značajno usložnjava planski proces. No, s druge strane, tijekom proteklih godinu dana na to smo se već navikli i to nam je postao normalan način pristupanja provedbi zadaća. Većinu naših sastanaka s predstavnicima drugih ministarstava te predstavnicima agencija Europske unije u cilju pripreme za naše preuzimanje predsjedanja Forumom provodimo putem videokonferencija, što ima svojih nedostataka, ali ulaganjem dodatnih napora uspijevamo zaobići poteškoće. Iako otegotna, ova okolnost osigurala je kontinuitet rada Foruma uz uštedu financijskih sredstava.


 Čelnik Projektnog ureda ECGFF-a

Zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske komodor Milan Blažević

Je li hrvatsko predsjedanje ECGFF-om i svojevrsna prilika za Obalnu stražu RH da stekne nova iskustva i sposobnosti?

U svakom slučaju, sudjelovanje u aktivnostima koje obrađuju teme iz domene funkcija obalnih straža, posebno ako su međunarodnog karaktera, ponajprije su izvjestan izazov za pripadnike Obalne straže RH, kao i prilika za usavršavanje znanja iz pojedinih područja rada.

Vezano uz naše predsjedanje Forumom, sa sigurnošću mogu reći da će se svi članovi Međuresornog predsjedništva, Projektnog ureda i projektnih timova suočiti s organizacijskim i koordinacijskim izazovima koje podrazumijeva jedan ovakav međunarodni projekt. Uspješnom realizacijom planiranih radionica, sastanaka i Plenarne konferencije, steći ćemo određena iskustva i znanja čime ćemo zasigurno dodatno pridonijeti razvoju sposobnosti u organizaciji i provedbi ovako zahtjevnih događaja, a samim tim i u provedbi zadaća OSRH.

Kakve su aktivnosti Obalne straže predviđene u nadolazećem razdoblju, a da su povezane s predsjedanjem ECGFF-om?

Pripremne aktivnosti za predsjedanje ECGFF-om započele su prije nekoliko godina kad se otvorilo pitanje mogućeg preuzimanja ove uloge, a sukladno načelu rotacije zemalja članica. To se intenziviralo donošenjem spomenute Odluke Vlade RH, od 30. siječnja 2020. Pripremne aktivnosti u proteklom razdoblju zasnivale su se na prikupljanju informacija i iskustava zemalja koje su prethodno predsjedale Forumom kroz sudjelovanje u radu radionica ili na sastancima tajništva. U idućem razdoblju izvršit ćemo manje organizacijske promjene u radu Zapovjedništva Obalne straže RH kako bismo jednom dijelu djelatnika omogućili maksimalno se uključiti u rad Projektnog ureda. Osim toga, u sklopu Plenarne konferencije u Splitu u planu je, među ostalim, i provedba međuresorne vježbe. U pripremi i provedbi vježbe, gdje bi se prezentirale dostignute sposobnosti u zaštiti nacionalnih i interesa EU-a na moru, snage Obalne straže RH imat će ključnu ulogu.

Kako se Obalna straža priprema za skorašnji ulazak RH u Schengenski prostor?

Ovdje je bitno istaknuti da je na razini RH Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za potpunu pripremu i ostvarenje uvjeta za ulazak u Schengenski prostor. Obalna straža RH nije direktno uključena u taj proces, a prema potrebi i zahtjevu MUP-a pružamo potporu u nadzoru državne granice na moru.

Sukladno Konceptu pružanja potpore Oružanih snaga Republike Hrvatske u zaštiti državne granice i u skladu sa zakonskom regulativom, dio snaga HRM-a, a samim tim i Obalne straže RH, kao namjenski organizirane snage, spremne su u svakom trenutku dati potporu MUP-u u slučaju krizne situacije s migrantima na moru. Evaluacija RH za ulazak u Shengenski prostor i predsjedanje RH Forumom obalnih straža EU-a nisu jedno s drugim u vezi.


Ciljevi predsjedanja Forumom europskih obalnih straža pozicioniranje su i jačanje uloge RH u EU-u; aktivno sudjelovanje RH u unapređenju suradnje zemalja članica Foruma u zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa na moru; podizanje razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi sigurnosnih operacija na moru (MMO – Multiagency Multipurpose Operations) unutar i izvan vanjskih granica EU-a; razmjena informacija između operativnih središta zemalja članica u svrhu stvaranja zajedničke operativne slike (Common Operational Picture); prikupljanje iskustava i savjeta u opremanju i modernizaciji, u tehničkom i u financijskom smislu; unapređenje međuresorne suradnje između tijela državne uprave u RH; povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU-a za provedbu aktivnosti Foruma; promocija Republike Hrvatske kao sigurne turističke destinacije

Pripremio: Domagoj Vlahović

Foto: Tomislav Brandt, Filip Klen