Napadna operacija Udar-91 – pokušaj osvajanja Zadra 1991./1992. (III. dio)

U prethodna dva broja Hrvatskog vojnika navedena je glavnina sadržaja “Obrazloženja” napadne operacije Udar-91, koju je 9. korpus OS SFRJ planirao u Ravnim kotarima, s namjerom odsjecanja i blokade juga Hrvatske, a ako se ukaže prilika, i osvajanje Zadra. Obrazloženje koje je “Komanda” 9. korpusa 30. prosinca 1991. u 17 sati dostavila I. upravi Generalštaba OS SFRJ, pokazuje da postrojbe JNA iz 9. korpusa nisu namjeravale poštovati postignuti sporazum o primirju za božićne blagdane. Obrazlažući cilj planirane napadne operacije Udar-91 u izvoru je navedeno da se ”radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom se stvara povoljna operacijska osnovica za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora“. Izvor, dakle, pokazuje da ”Komanda” 9. korpusa nije odustala od namjere da svojim snagama izbije na obalu Jadranskog mora, ali i da je bila svjesna da će se to teško ostvariti ovom operacijom.
Nakon što su navedene postrojbe koje će sudjelovati u operaciji Udar-91 i njihove zadaće, odnosno ciljevi djelovanja, na kraju ”Obrazloženja“ o napadnoj operaciji Udar-91 navode se podaci o ”avijacijskoj i atriljerijskoj podršci”, te inženjerijskom osiguranju, kao i smjernice o obavještajnoj djelatnosti, zapovijedanju i sustavu veze:

5. PODRŠKA
a) Avijacijska:
5. KoRV i PVO u gotovosti za dejstva na zadacima vatrena podrška jedinica 9. korpusa, po pozivu. Jedinice pomoćne avijacije biće angažovane na zadacima prevoženja.

b) Artiljerijska:
Obrazovati:
I KAG-9 sastava: 9. map (bez 1. 3. i 4); Komandant grupe, komandant 9. map.
VP u rejonu s. Ožegovići, s. Biočić, s. Tepljuh.

II KAG-9 sastava: 4/9. Map; Komandant grupe, komandant 4/9. map
VP u rejonu Djevrske, s. Smrdelje, s. Varivode.

KGVBR-9 sastava: 3/9. map (bez 1); Komandant grupe, komandant 3/9. map
OčP u rejonu s. Miočić, s. Biočić, s. Tepljuh.

I POOd-9 sastava 557. mpoap (bez 2.); Komandant odreda, komandant 557. mpoap
POR u rejonu s. G. Biljane, s. Smilcić, Trljuge.

II POOd-9 sastava 2/557. Mpoap; Komandant odreda, komandant 2/557. mpoap
POR u rejonu s. Smoković, s. Reljići, Vlaka.

Pridodati:
1/9- map 1/9. map 2. br TO.
1-2/9. map i 1-3/9. map 180. mtbr.

Zadaci:
– U gotovosti za podršku snaga korpusa na pravcima: Drniš – Split, Drniš – Šibenik, Benkovac – Zadar i s. Medak – Gospić.
– Podržava snage korpusa u razbijanju i uništenju ubačenih i ostavljenih snaga neprijatelja.
– Podržava snage korpusa u slamanju ofanzivnih dejstava neprijatelja širih razmera.
– Biti u gotovosti za podršku I i II POOd-9 na pravcu Benkovac – Zadar.6.

Inžinjerijsko obezbedjenje
Inžinjerijsko obezbedjenje vršiti sastavnim snagama, pridatim inžinjerijskim sastavima i dodeljenim MES.
6.1. 594. inžinjerijski puk, nakon preselenja, angažovati na sledećim:
– kontrola postavljenih minskih polja na izdvojenim objektima, pri čemu izvršiti pregled postavljenih mina, izraditi skice i zapisnike a minska polja uključiti u odbranu objekta,
– za obezbedjenje kretanja imati u gotovosti 3 grupe za održavanje puteva i 6 grupa za razminiranje.
Polazak u polazne rejone i javljanje komandantima po posebnom naredjenju.
– odrediti grupu za obradu i sečenje stabala i izradu skloništa u potčinjenim jedinicama,
– odrediti grupu za popravku puteva u zoni odgovornosti korpusa,
– odrediti grupu za izradu puta za dalekovod na pravcu Srb – Kulen Vakuf.
Sa ostalim ljudstvom izvoditi obuku.
KM u objektu Manojlovac.

7. EI i PED
Težište EI i PED imati na prikupljanju podataka o formiranju novih jedinica ZNG, ojačanju u MTS i namerama neprijatelja za aktivna dejstva.
– GPC u rejonu objekta JNA Padjane;
– RPG u rejonu objekta JNA Sv. Rok;
– RG osnovicu na liniji Benkovac – Djevrske – Trbounje.
Mesto komandira voda u objektu JNA Padjene.

8. KOMANDOVANJE I VEZA
KM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu
PKM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu.
Sa KM obezbediti neposredne i neprekidne sve vrste veza sa komandom180., 221. i 316. mtbr, 1., 2. i 3. br TO, I i II KAG-9, KGVBR-9, GONG-9, 594. inž. pukom, 271. larp PVO, KM ŠTO i SUP SAO Krajine, bVP, izvidjačkom četom.
Za održavanje kurirske veze iz komande stana 9. K odrediti 6 motocikla i razmestiti u rejon KM.
U radio-relejnim i radio vezama obezbediti po dva rezervna učesnika.
Za prenos propagandnih informacija obezbediti poseban kanal u radio i radio-telefonskoj s/d vezi.
Gotovost veza odmah.
Za rad preko sredstava veze razraditi opšta dokumenta kriptozaštite (kodirana karta, osnovna radna tablica, tablica signala).
– Izveštaje dostavljati: redovne svakog dana do 06,oo sa stanjem u 05,oo i 18,oo sa stanjem u 17,oo a vanredne po potrebi. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 5009)

Izvori hrvatske strane o borbenim djelovanjima na zadarskom području nakon što je “Obrazloženje” napadne operacije Udar-91, 30. prosinca 1991. u 17 sati “Komanda” 9. korpusa dostavila I. upravi Generalštaba OS SFRJ, pokazuju da je 31. prosinca 1991. u 6:45 sati “neprijatelj (JNA, op. a.) s uporišta Debelog brda, Kašića i Zelenog hrasta topnički napao položaje 3. pb/112. brigade HV-a, odnosno područje s. Pridrage – Novigrada – s. Paljuva – s. Podgradine – područja Jurjevac”. Napad je počeo “po prednjem kraju obrane, izrazito po području s. Paljuv”, a usporedno s tim je “izvršeno podilaženje oklopno-mehaniziranim postrojbama do hrvatskih snaga u selu Paljuv, s namjerom presjecanja obrane šireg područja Novigrada na dva dijela”. Prema podacima iz izvora, na tom području djelovala je 180. mtbr JNA, u čijem su sastavu bile i operativno podređene dvije satnije tenkova te potpora iz sastava 557. mpoap i topničko-raketnog dvizijuna s područja Debelog brda, kao i zrakoplova iz zrakoplovne baze u Zemuniku Donjem, a nakon borbe, “neprijatelj je oko 11 sati 31. prosinca 1991. ovladao selom Paljuv”. 
Tijekom noći s 31. prosinca 1991., na 1. siječnja 1992. hrvatske su snage uz pomoć topništva 112. brigade HV-a krenule u protunapad, pri čemu su ušle u selo Crno i nanijele neprijatelju gubitke, ali su se u jutarnjim satima izvukle s područja Crnog na početne položaje.
Nakon izvlačenja civila, 1. siječnja 1992., hrvatske snage planirale su u ranojutarnjim satima protunapad na području sela Podgradina, pri čemu su neprijatelju naneseni gubici na području Gradine (tt. 165), ali je s dobivenim pojačanjem neprijatelj oko 10 sati izbio na tt. 165. U popodnevnim satima uslijedila je jaka neprijateljska topnička priprema po području Novigrada, Pridrage, Podgradine, Slivnice i Posedarja, a potom i pješački napad prema Novigradu. Istog dana, predvečer, hrvatske snage povukle su se s područja sela Jurjevac.
Sljedećeg dana, 2. siječnja 1992., neprijatelj je nastavio s topničkim napadima, a sa zrakoplovima je pojačano djelovao na području Posedarja (u tri navrata). U večernjim satima, hrvatske snage utvrdile su se na crti: Slivnica – Posedarje – Sv. Duh.
Ujutro 3. siječnja 1992. hrvatskim snagama na tom području stiglo je pojačanje, a neprijatelj je nakon snažne topničke pripreme oko 11:30 sati, krenuo u pješački napad s dvije satnije, tri tenka i  oklopnim transporterom na smjeru Biljane – Drače – Suhovare, a iz smjera Zemunika Gronjeg podršku su mu davala dva tenka. Prije toga, oko 11 sati u Suhovarama je došlo do izravnog borbenog sudara dva tenka 112. brigade HV-a s neprijateljskim tenkovima, a potom su oko 12:30 sati neprijateljski zrakoplovi raketirali tenkovsku satniju 112. brigade HV-a. Hrvatske su snage nakon uvođenja svježih snaga krenule u protunapad i odbacile neprijateljske snage na početne položaje.
Teške borbe vođene su istog dana i na području Zemunika Donjeg, a inicijativa neprijateljskih snaga i silina neprijateljskog udara zaustavljena je dolaskom pojačanja hrvatskim snagama. Svoje snage na tom području 9. (kninski) korpus (180. mtbr, 2. i 3. brigada Teritorijalne obrane Benkovac – Đevrske i specijalne jedinice) rasporedio je prostorno na crti zb Zemunik – Smoković – Zemunik Gornji – Biljane, a po dubini smjerom Smilčić – Debelo brdo – Benkovac.
U 18 sati, 3. siječnja 1992., nastupilo je primirje koje je dan prije potpisano u Sarajevu, a uspjeh neprijateljskih snaga (9. korpus JNA) u napadnoj operaciji Udar-91, kojom je neprijatelj prekršio ”božićno“ primirje, bila je okupacija šireg područja Novigrada, Pridrage, Paljuva i Podgradine.

dr.sc. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR