Napadna operacija Udar-91 – pokušaj osvajanja Zadra 1991./1992. (II. dio)

U prošlom je broju Hrvatskog vojnika naveden prvi dio “Obrazloženja” napadne operacije Udar-91 koju je 9. korpus OS SFRJ planirao u Ravnim kotarima s namjerom odsijecanja juga Hrvatske te blokiranja, a ako se ukaže prilika, i osvajanja Zadra. “Obrazloženje” je “Komanda” 9. korpusa dostavila 30. prosinca 1991. u 17 sati I. upravi Generalštaba OS SFRJ. Spomenuti izvor pokazuje da snage 9. korpusa nisu namjeravale poštivati postignuti sporazum o primirju za božićne blagdane. “Obrazloženje” je potpisao upravo komandant 9. korpusa general-potpukovnik Vladimir Vuković koji je pet dana prije toga s ministrom Draženom Budišom potpisao spomenuti sporazum o primirju.
Obrazlažući cilj planirane napadne operacije Udar-91, u izvoru je navedeno da se “radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom se stvara povoljna operacijska osnovica za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora”. Izvor, dakle, pokazuje da “Komanda” 9. korpusa nije odustala od namjere da svojim snagama izbije na obalu Jadranskog mora, ali i da je bilo svjesno da će se to teško ostvariti ovom operacijom. Na to upućuje dio dokumenta koji je objavljen u prošlom broju: “U slučaju povoljnog razvoja situacije, slabog otpora neprijatelja i mogućnosti angažovanja rezerve korpusa, nastaviti dejstva ka Ninu i Zadru radi blokade Zadra i stvaranja uslova za njegovo zauzimanje.”
U drugom se dijelu dokumenta o napadnoj operaciji Udar-91 navode podaci o zadaćama pojedinih snaga i smjer njihova djelovanja:

4.2.- 3. br TO sa 3/180. mtbr i OdTO Obrovac organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Rovanjska, s. Rupalj, s. Korlat, Bobija (tt. 584)
Zadatak:
U I etapi operacije, pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr razbija snage neprijatelja na pravcu Debelo brdo – Pridraga i s. Smilčić – Novigrad. Nakon čišćenja prostora, poseda delom snaga rejon odbrane s. Posedarje, s. Alići, s. Smilčić i obezbedjuje pregrupisavanje snaga 180. mtbr.
U daljem, u II i III etapi operacije, čisti zonu odbrane brigade i sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcu: s. Ražanac – s. Posedarje – Novigrad i s. Dračevac Ninski – s. Lovinac – s. Rupalj – s. Islam Grčki. Delom snaga, do jednog bataljona, u gotovosti za čišćenje zone i kontrolu teritorije u Ravnim Kotarima i obezbedjenju dejstva 180. mtbr ka Donjem Zemuniku, s. Galovcu i s. Raštane.
KM u rejonu s. Debelo brdo (tt. 339), aerobaza.

4.3. – 2. br TO sa 2 okb/180. mtbr i div. 122 mm organizuje i izvodi odbranu u zoni: isključno s. Pirovac, isključno s. Nos Kolik (Kalik, op. a.), Roški Slap, s. Lišane Ostrovačke.
Zadatak: pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr i 221. mtbr u I etapi vrši pregrupisavanje snaga, pogodnim manevrom razbija snage neprijatelja u Skradinskom zaledju, izbija na obalu r. Krke, zauzima Skradin.
U II etapi pregrupiše snage, u sadejstvu sa 180. mtbr, razbija snage na pravcu s. Čista Mala – s. Putičanje i s. Čista Mala – s. Gaćelezi, vezuje što jače snage neprijatelja i izbija na liniju: Mali Crni Vrh (tt. 200) – s. Gaćelezi – Čardak (tt. 191) – s. Prokljan – Skradin.
U III etapi, odsudno brani dostignutu liniju, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak i u gotovosti za odbijanje napada i sprečavanje prodora neprijatelja kroz zonu odbrane.
Podržava II KAG-9, po zahtevu.
KM u rejonu s. Djevrske.

4.4.- TG-1, sastava 9. okb i 1/592. mtbr, razmešta se u rejonu Trbounje, Drniš, Oklaj.
Zadatak:
U sadejstvu sa 2. br TO i 221. mtbr, pogodnim grupisanjem snaga, delom snaga razbija snage neprijatelja na pravcima Drniš – s. Žitnić – s. Konjevrate i Trbounje – s. Ključ – s. Nos Kolik. Čistiti prostor medjurečja r. Čikole i r. Krke od neprijatelja i izbija na liniju s. Nos Kolik – Mideno brdo, stavlja pod kontrolu, most na r. Čikola i izvore vode za snabdevanje Šibenika odakle biti u gotovosti za odbijanje protivnapada neprijatelja sa pravca Šibenik – Debeljak – s. Konjevrate.
Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu do preuzimanja položaja od strane snaga 221. mtbr.
Podržava I i II KAG-9 i KGVBR-9.
KM u rejonu Trbounje.

4.5.- 221. mtbr organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Nos Kolik, s. Gornje Ogorje, Bat (tt. 1206), jezero Brljan.
Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa TG-1 i 2. br TO u I etapi operacije dejstvuje na pravcima: s. Žitnić – s. Unešić i s. Kričke – s. Kljaci, razbija snage neprijatelja na pravcima napada, izbija na liniju s. Unešić – s. Donje Vinovo – s. Ramljane – s. Crivac.
U II etapi operacije pregrupisati snage, preuzima front od TG-1 na liniji s. Nos Kolik – Mideno brdo.
Delom snaga kontrolisati medjuprostor Svilaje i sprečava ubacivanje neprijatelja u medjuprostore sa 1. br TO.
U III etapi operacije u gotovosti za odbijanje protivnapada sa pravaca Split – Muć – s. Ružici, Trogir – s. Unešić – s. Žitnić – Drniš.
Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak.
Podržava I KAG-9 i KGVBR-9, po zahtevu.
KM u rejonu s. Tepljuh.

4.6.- 1. br TO glavnim snagama odsudno brani pravac Gospić – Gračac, a pomoćnim brani pravac Sinj – Vrlika.
Zadatak: U toku trajanja operacije pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa snagama TO RSK sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcima Sinj – Vrlika i Gospić – Sveti Rok.
Deo snaga, do ojačanog bataljona, imati u rejonu Sveti Rok u rezervi korpusa u gotovosti za dejstvo na pravcu: Sveti Rok – prevoj Mali Alan – Obrovac i Sveti Rok – Knin.
KM u rejonu Sveti Rok.

4.7. 84. vazduhoplovna baza, svim snagama i sredstvima, organizuje i izvodi odsudnu odbranu aerodroma Zemunik i civilnog aerodroma, objekata Križ i Babin dub.
Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa 180. mtbr, nanositi snagama neprijatelja što veće gubitke u ljudstvu i TMS, sprečiti napad na aerodrom i objekte Križ i Babin dub. Delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u razbijanju snaga neprijatelja u rejonu s. Donji Zemunik i s. Galovac.
U slučaju povoljnog razvoja situacije preseći komunikaciju Zadar – Šibenik u rejonu s. Sukošane a delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u blokadi Zadra. U daljem se utvrditi na dostignutim linijama, zatvoriti medjuprostore i obezbediti krila i bokove, organizovano pratiti situaciju kod neprijatelja i preduzimati mere u cilju sprečavanja dejstava po aerodromu i objektima infrastrukture, dejstvujući prvenstveno po sredstvima koja dejstvuju ka aerodromu.
Podržava BrAG-180, po zahtevu.
KM aerodrom Zemunik.

4.8. ŠTO RSK, u sadejstvu sa jedinicama i pozadinskim ustanovama 9. korpusa organizuje borbenu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar, sa zadatkom osmatranjem, patroliranjem i zasednim dejstvima otkrivati sve ubačene izvidjačke i diverzantske grupe neprijatelja, a potom organizovati poterno-potražna dejstva, razbijanje i uništavanje otkrivenih, naoružanih grupa i pojedinaca.
Glavne snage na ovom zadatku angažovati i težište imati na prevojima M. Alan, Prezid, Klanac, Bruvno (tt. 750), Lemeš (tt. 854), Srbski klanaci, Jurina glava tt. 208; u rejonima Mačkovača (južno od Karin – Slana), s. Djevrske, s. Oklaj, s. Otišić i oko naseljenih mesta Obrovac, Benkovac, Kistanje, Drniš, Knin i Vrlika i raskrsnicu puteva u s. Medvidja.
Vrši obezbedjenje medjuprostora i bokova snaga korpusa u zahvatu pravaca: Vrčevo (tt. 212) – Nadin – Debelo brdo; Pećina (tt. 150) – s. Zaplužane – Debelo brdo (tt. 339); s. Vukšić – Donji Lepuri – Velika Mejanica (tt.414); s. Medjare – Lišane Ostrovačke – s. Banici; Rupe – s. Kistanje – Biovičino selo; Drinovci – s. Širitovci – s. Oklaj; s. Vukašini – s. Kanjane – Lemeš – Vrlika; s. Donje Ogorje – Drvenjak – Lemeš – Bat (tt.1206) i s. Bitelić – Vučipolje – Perkovića draga – Mračna pećina – s. Palačevići.
Vrši obezbedjenje na širem prostoru razmeštaja komandnih mesta i vatrenih položaja artiljerije po sledećem: KM korpusa i brigada, vatrenih položaja I i II KAG-9, KGVBR-9, POOd-9 i BrAG u rejonima po izvodu iz odluke na karti razmere 1:100.000 koju vam dostavljamo.
KM u objektu mirnodopske lokacije.

4.9. Snage bezbednosti RS Krajine, u sadejstvu sa snagama TO RS Krajine, jedinicama i ustanovama 9. korpusa vrši bezbednosnu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar.
Za potrebe čišćenja i obezbedjenja teritorije formirati dve grupe specijalaca četnog i tri grupe specijalaca vodnog sastava, koje opremiti i osposobiti za čišćenje teritorije pretresom terena i objekata na njemu, pretresom zgrada i objekata u naseljenim mestima i likvidacijom zaostalih i ostavljenih naoružanih grupa i pojedinaca. Grupe opremiti i osposobiti za dejstvo hemijskim sredstvima za privremeno onesposobljavanje.
Patroliranjem i kontrolom saobraćaja, uspostaviti potpunu kontrolu kretanja lica svih kategorija, a pri tome sva lica koja ne mogu pouzdano potvrditi svoj identitet i obrazložiti razloge kretanja i boravka u rejonima i zonama, privoditi istražnim organima korpusa za vojna i naoružana lica, a organima RS Krajine za civilna i nenaoružana lica. Sva lica koja u toku kontrole pružaju otpor, oružjem i bekstvom, likvidirati.
KM u rejonu Tvrdjave Knin.

(Sljedeći broj Hrvatskog vojnika donosi završni dio dokumenta s podacima o zračnoj i topničkoj potpori te inženjerijskom osiguranju napadne operacije Udar-91.)

dr.sc Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR