Novi pristup organizaciji visokog vojnog obrazovanja  

Daljnji razvoj sustava obrazovanja za potrebe OSRH strateška je odrednica RH. Kao kruna svega slijedi nam zadaća ustrojavanja visokoobrazovne institucije u okviru obrambenog resora. Naime, u sljedećoj se godini planira stvaranje zakonskih pretpostavki za početak transformacije Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Sveučilište obrane i sigurnosti…

RAZGOVOR: General-bojnik Mate Pađen, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta

Uoči obilježavanja 27. obljetnice ustrojavanja Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” razgovarali smo s njegovim zapovjednikom general-bojnikom Matom Pađenom, koji je tu dužnost preuzeo prije točno godinu dana.

Budući da je ove godine diplomirao prvi naraštaj kadeta koji su završili nove studijske programe Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, zapovjednik HVU-a govorio je o tim studijima te o transformaciji sustava vojnog školovanja. U razgovoru nam je otkrio i koji su planovi za razvoj Hrvatskog vojnog učilišta u idućoj godini.

Ove je godine diplomirao prvi naraštaj kadeta koji su polazili studije Vojno inženjerstvo (VI) te Vojno vođenje i upravljanje (VViU), prema novom studijskom programu koji su zajednički razvili Oružane snage RH i Sveučilište u Zagrebu. Prije četiri godine prisegnuo je 91 kadet. Koliko ih je završilo preddiplomski studij, odnosno kakva je prolaznost?

Od onih koji su preddiplomske vojne studije upisali u prvom naraštaju, u akademskoj godini 2014./2015., studij je uspješno završilo 78 kadeta hrvatskih državljana, kao i sva četiri kadeta strana državljana (dva državljana Bosne i Hercegovine, državljanin Crne Gore i državljanin Makedonije). Uzimajući u obzir upisnu kvotu tog naraštaja (50 kadeta VViU i 50 kadeta VI) i činjenicu da je dio kadeta odustao od studija već tijekom Pripremnog kampa, riječ je o visokoj prolaznosti (86 %). Osim toga, očekuje se da će u tekućoj akademskoj godini studij završiti još troje preostalih kadeta prvog naraštaja. Treba napomenuti kako su osim preddiplomskih sveučilišnih studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, koji traju osam semestara, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu također razvijeni te akreditirani i diplomski sveučilišni studijski programi Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo. Tako su od ove akademske godine svi kadeti koji su završili preddiplomski studij mogli nastaviti i odgovarajući diplomski studij koji traje dva semestra i na taj način steći akademski stupanj magistra / magistre vojnog vođenja i upravljanja, odnosno magistra / magistre vojnog inženjerstva.

Je li prvi naraštaj kadeta već počeo zauzimati svoje mjesto u postrojbama Oružanih snaga RH?

Kadeti prvog naraštaja koji se nisu odlučili za nastavak akademskog školovanja i upis diplomskog studija, a riječ je o njih 22, već su raspoređeni u postrojbe Oružanih snaga. Vjerujemo da znanja, vještine i kompetencije koje su stekli tijekom preddiplomskog studija odgovaraju potrebama njihovih prvih radnih mjesta u postrojbama. Njihova će nam iskustva iz postrojbi, kao i povratne informacije koje ćemo dobiti od njih i njihovih nadređenih, biti vrlo važni tijekom procesa daljnjeg razvoja i unapređenja vojnih studijskih programa razvijenih za potrebe Oružanih snaga.

Jesu li već napravljene neke promjene u kurikulima tih dvaju studijskih programa u odnosu na prvi naraštaj kadeta?

Tijekom studija provedene su manje izmjene i dopune preddiplomskih studijskih programa. Međutim, završetkom preddiplomskih studija prvog naraštaja upisanih kadeta stvoreni su preduvjeti za ozbiljno vrednovanje obaju studijskih programa pa će se propisani postupak izmjena i dopuna elaborata studijskih programa provesti u idućem razdoblju. Jednako tako, pristupit će se i vrednovanju diplomskih studija čim ga završi prvi naraštaj upisanih kadeta. Cilj nam je neprekidno razvijati i poboljšavati akademsko obrazovanje te budućim časnicima omogućiti stjecanje potrebnih vojnostručnih znanja. Jedino tako moći će se povećati njihova spremnost za preuzimanje prvih časničkih dužnosti i stvoriti dobri temelji za kontinuirano profesionalno usavršavanje kroz slijedno rastuću vojnu izobrazbu.

Za potrebe Hrvatske ratne mornarice ove je akademske godine u suradnji sa Sveučilištem u Splitu uspostavljen novi sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo. Kakav je interes za njega?

Riječ je o studiju namijenjenu akademskom obrazovanju budućih časnika HRM-a, ali i djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Studenti stječu teorijska i praktična znanja te vještine važne za pomorsku struku, kao i ostale postupke uređene međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Na taj su način završetkom studija opće kompetencije kadeta istovjetne onima koje se stječu na drugim pomorskim fakultetima. U prvom je naraštaju popunjena upisna kvota te je upisan 31 kadet državljanin RH te dva kadeta iz Crne Gore. S obzirom na prilično kratko vrijeme koje smo imali na raspolaganju za predstavljanje tog studija, zadovoljni smo interesom maturanata.

Kako ocjenjujete suradnju Ministarstva obrane sa zagrebačkim i splitskim sveučilištem u procesu transformacije sustava vojnog školovanja?

Iznimno smo zadovoljni suradnjom s obama sveučilištima. Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu počela je već tijekom konzultacija o potrebi i mogućnostima razvoja posebnih vojnih studijskih programa, nastavila se akreditacijom i provedbom prvo preddiplomskih, a poslije i diplomskih studijskih programa. Danas slobodno možemo reći da je suradnja prerasla i u svojevrstan viši, partnerski odnos. Iako je suradnja sa Sveučilištem u Splitu novijeg datuma, svi su njezini dosadašnji oblici također na vrlo visokoj stručnoj i profesionalnoj razini. HVU je integrator između sveučilišne zajednice i postrojbi Hrvatske vojske.

Kakav je omjer teorije i prakse? Koliko vremena kadeti provode u učionicama, odnosno u kojoj se mjeri učenje provodi i na terenu?

U izradi elaborata studijskih programa nastojao se pronaći optimalan omjer teorijskog i praktičnog dijela nastave. Osim toga, poseban je izazov bio uskladiti akademski i vojnostručni dio studija, što podrazumijeva da se u razradi vojnih sadržaja i područja također trebalo pristupiti s akademske, odnosno znanstvene razine. Prema postojećim elaboratima preddiplomskih vojnih studija, omjer praktičnih sadržaja nastave razmjerno se povećava na višim godinama studija, a kulminira na četvrtoj, u predmetima vojnostručne prakse roda. Svakako treba napomenuti da vojni studiji osim akademskih sadržaja uključuju i vojnu obuku koja se provodi kontinuirano tijekom godine te na ljetnim i zimskim kampovima, a također je vrlo vrijedan terenski dio procesa osposobljavanja kadeta za prve časničke dužnosti u Oružanim snagama RH.

Što je s međunarodnom suradnjom? Imaju li naši kadeti mogućnost školovanja na vojnim akademijama u inozemstvu?

Tijekom 2018. učinjeni su značajni pomaci u međunarodnoj suradnji HVU-a, posebice u dijelu koji se odnosi na akademski aspekt međunarodne suradnje. HVU se uključio u najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport – Erasmus+. U samo nekoliko mjeseci uspostavio je partnersku suradnju (preko Erasmus+ sporazuma) s više znanstveno-obrazovnih institucija iz zemalja EU-a, što nam omogućuje korištenje sredstava EU-a za programe akademske mobilnosti, ali i pristup novim znanjima te jačanje vlastite ekspertize. Potpisali smo sporazume s vojnim učilištima, sveučilištima i akademijama iz više europskih zemalja. U pripremi je još nekoliko sporazuma, a sve više inozemnih institucija pokazuje interes za potpisivanje sporazuma i suradnju s Hrvatskim vojnim učilištem.

HVU se također aktivno uključio i u inicijativu Vojni Erasmus. Njezin je cilj harmonizacija osnovnog vojnog obrazovanja europskih časnika i podizanje razine interoperabilnosti, čime se unapređuje europska sigurnost. Tim je uključivanjem otvorena mogućnost razmjene kadeta s drugim vojnim učilištima u EU-u, razmjene predavačkog osoblja, suradnje na razvoju novih kurikula itd.

Naši se kadeti već upućuju preko tih programa na vojne module inozemnih obrazovnih institucija, a u pripremi je i dolazak stranih kadeta na HVU. Tako su naši kadeti bili na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Austriji, a u siječnju dvoje kadeta odlazi u Belgiju na Kraljevsku vojnu akademiju. Na HVU je iduće godine planiran dolazak kadeta iz Rumunjske, Bugarske i s američke vojne akademije West Point. Potpisani su također i sporazumi o suradnji s Češkom, Mađarskom i Poljskom.

Spomenut ću još kako svake dvije godine Europsko učilište obrane i sigurnosti (ESDC) organizira Olimpijadu znanja iz područja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (CSDP Olympiade), na kojoj mogu sudjelovati kadeti iz članica EU-a, odnosno kadeti vojnoobrazovnih institucija članica Unije koje su pristupile inicijativi. Olimpijada se održava u članici koja u prvom dijelu godine predsjeda EU-om. S obzirom na to da Republika Hrvatska predsjeda EU-om u prvoj polovini 2020., kad se treba održati iduća Olimpijada, HVU će biti njezin organizator. To je iznimna prilika za promociju hrvatskog vojnog školstva, ali i Hrvatske u cjelini.

Osim toga, provode se ili pripremaju aktivnosti u okviru mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja između HVU-a i stranih obrazovnih ustanova.

Je li većina predavača na novim vojnim studijskim programima Hrvatskog vojnog učilišta iz Oružanih snaga RH ili dolaze izvan sustava? Raste li broj ljudi iz Oružanih snaga koji su certificirani za predavanja?

Izvođenje nastave na sveučilišnim studijskim programima podrazumijeva adekvatno i strogo propisano akademsko zvanje nastavnog osoblja, tako da veći dio predavanja i dalje izvode sveučilišni nastavnici, a vježbe i seminare većinom nastavnici i stručnjaci iz vojnog sustava. Međutim, potrebno je istaknuti kako je zadnjih godina učinjen velik napredak u razvoju znanstveno-nastavnog i nastavnog osoblja s Hrvatskog vojnog učilišta i iz Ministarstva obrane. Poslijediplomsko usavršavanje nastavnika i njihov izbor u znanstveno-nastavna zvanja, kao i razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti u interdisciplinarnom polju Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće, temeljni su ciljevi Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.

Hoće li nabava nove opreme i ulaganje u modernizaciju Oružanih snaga RH dovesti do određenih izmjena u studijskim programima, odnosno hoće li se prilagođavati program za izobrazbu nove generacije pilota?

Kako su ideje o razvoju i pokretanju vojnih studijskih programa potaknute promjenama u potrebama Oružanih snaga RH za školovanje mladih časnika, a sve u skladu s postojećim Ciljevima sposobnosti, realno je očekivati da će se u skorije vrijeme pokrenuti i promjene programa izobrazbe nove generacije pilota, koje neće uključivati samo vojnu obuku nego i akademski dio njihove izobrazbe.

Koji su noviteti u časničkoj i dočasničkoj obuci i izobrazbi?

U skladu sa strateškim dokumentima obrane, proces izmjena nastavnih planova i programa (NPP) te metoda provedbe nastave stalan je te u najvećoj mjeri usklađen s izradom NPP-ova na visokoškolskim civilnim institucijama. Dakle, proces izrade kompetencija koje trebaju steći polaznici izobrazbi HVU-a u prvom je redu u nadležnosti GS OSRH, zapovjedništava grana, ZSS-a i ZzP-a. Temeljem tih traženih kompetencija izrađuje se standard kvalifikacije i ishodi učenja koje polaznici izobrazbom trebaju steći. Riječ je o stalnom procesu i interakciji između postrojbi u koje polaznici škola odlaze nakon završetka izobrazbe te institucija koje tu izobrazbu provode. Time se ide ukorak sa zahtjevima aktualnog sigurnosnog okružja, kao i nužnom primjenom suvremenih oružnih sustava i doktrina ratovanja. Ako bismo izdvojili najbitnije promjene u izobrazbi časnika i dočasnika u zadnjih nekoliko godina, to je sigurno veća zastupljenost interaktivne nastave kroz različite vježbe i e-učenje, kao i više prakse u postrojbama, a manje klasične nastave ex cathedra. Da bismo to postigli potrebno je bilo ne samo kvalitetno opremiti kabinete i učionice (kao, npr., kabinete za KiS i VOR) nego i nastavnici stalno stječu nove kompetencije kako bi mogli provoditi takvu nastavu. Važno je istaknuti da smo već drugu godinu zaredom proveli Međunarodni tečaj za najviše dočasničke dužnosti (International Command Senior Enlisted Leader Course). Ovogodišnji je proveden od 20. do 31. kolovoza.

Cilj tečaja je osposobljavanje dočasnika za rad i djelovanje na operativnoj i strateškoj razini u multinacionalnom okruženju. Riječ je o nadogradnji na četiri razine slijedno rastuće dočasničke izobrazbe koje se provode na HVU-u i koje također imaju međunarodni karakter. Provedbom tečaja i spomenutim dočasničkim izobrazbama, HVU podiže stupanj implementacije s NATO-ovim direktivama i smjernicama koje definiraju izobrazbu, kompetencije dočasnika te razinu interoperabilnosti u međunarodnom okružju. Tečaj su uspješno završili dočasnici upućeni s najviših dočasničkih dužnosti iz oružanih snaga Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Mađarske, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i domaćina Hrvatske. Kao predavači redovito dolaze i visokopozicionirani časnici i dočasnici OSRH, NATO-a i članica inicijative A-5.

Ove su godine predavanja na tečaju održali načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov, zapovjednik HVU-a general-bojnik Mate Pađen, brigadna generalica Gordana Garašić, prvi dočasnik ACO NATO SHAPE-a časnički namjesnik Davor Petek, prvi dočasnik USEUCOM-a Fleet Master Chief (SS/SW) Crispian D. Addington te dočasnici na visokim dužnostima u OSRH.

Kakvi su planovi razvoja Hrvatskog vojnog učilišta u idućoj godini?

Daljnji razvoj sustava obrazovanja za potrebe OSRH strateška je odrednica RH, odnosno ima ishodište u Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, koji je Hrvatski sabor usvojio u prosincu 2014. Većina planiranih aktivnosti dosad je uspješno realizirana, a posebno treba istaknuti akreditaciju i organizaciju spomenutih sveučilišnih vojnih studijskih programa. Kao kruna svega slijedi nam zadaća ustrojavanja visokoobrazovne institucije u okviru obrambenog resora. Naime, organizacija velikog broja vojnih studijskih programa, posebnosti razvoja vojnih znanosti, potrebe razvoja obrazovnih i istraživačkih projekata s NATO-om i EU-om, mobilnost studenata i nastavnika, kao i poseban status vojnih osoba studenata i većine nastavnika upućuju na potrebu novog pristupa organizaciji visokog vojnog obrazovanja. U skladu sa strateškim smjernicama te nakon stručnih konzultacija nadležnih ministarstava i sveučilišne zajednice, u sljedećoj se godini planira stvaranje zakonskih pretpostavki za početak transformacije Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Sveučilište obrane i sigurnosti. Treba naglasiti da iduća transformacija HVU-a nije najveća, ali je najkompleksnija vojna transformacija te se planira kao zajednički projekt Hrvatske vojske, nadležnih tijela državne vlasti i sveučilišne zajednice.

 


U akademskoj godini 2014./2015., studij je uspješno završilo 78 kadeta hrvatskih državljana, kao i četiri kadeta strana državljana. Uzimajući u obzir upisnu kvotu tog naraštaja (50 kadeta VViU i 50 kadeta VI) i činjenicu da je dio kadeta odustao od studija već tijekom Pripremnog kampa, riječ je o visokoj prolaznosti (86 %). HVU se aktivno uključio i u inicijativu Vojni Erasmus. Njezin je cilj harmonizacija osnovnog vojnog obrazovanja europskih časnika i podizanje razine interoperabilnosti, čime se unapređuje europska sigurnost. Tim je uključivanjem otvorena mogućnost razmjene kadeta s drugim vojnim učilištima u EU-u, razmjene predavačkog osoblja, suradnje na razvoju novih kurikula itd. Svake dvije godine Europsko učilište obrane i sigurnosti (ESDC) organizira Olimpijadu znanja iz područja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, na kojoj mogu sudjelovati kadeti iz članica članica EU-a, odnosno kadeti vojnoobrazovnih institucija članica Unije koje su pristupile inicijativi. Olimpijada se održava u članici koja u prvom dijelu godine predsjeda EU-om. S obzirom na to da Republika Hrvatska predsjeda EU-om u prvoj polovini 2020., kad se treba održati iduća Olimpijada, HVU će biti njezin organizator. To je iznimna prilika za promociju hrvatskog vojnog školstva, ali i Hrvatske u cjelini.

Izvođenje nastave na sveučilišnim studijskim programima podrazumijeva adekvatno i strogo propisano akademsko zvanje nastavnog osoblja, tako da veći dio predavanja i dalje izvode sveučilišni nastavnici, a vježbe i seminare većinom nastavnici i stručnjaci iz vojnog sustava. Realno je očekivati da će se u skorije vrijeme pokrenuti i promjene programa izobrazbe nove generacije pilota, koje neće uključivati samo vojnu obuku nego i akademski dio njihove izobrazbe.

Martina Butorac

snimio Tomislav Brandt