Postrojba s visokim stupnjem mobilnosti i autonomnosti

Kroz svladavanje naprednih pomorskih vještina, kod pripadnika MDP-a posebno je važno kontinuirano graditi psihofizičku snagu i razvijati najvažnije osobine: izdržljivost, upornost, hrabrost i snalažljivost… Postrojba je svečano predstavljanje imala u vojarni “116. brigade Hrvatske vojske” u Pločama u sklopu obilježavanja Dana HRM-a

Sukladno analizama razvoja sposobnosti u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske na području juga, prepoznata je potreba stalnog razmještaja operativne postrojbe koja bi osigurala sposobnosti brzog angažiranja i djelovanja u slučaju izvanrednih okolnosti narastanja ugroza prema stanovništvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu RH, pomoć civilnom stanovništvu kod prirodnih katastrofa i onih prouzročenih ljudskim djelovanjem. Temeljem navedenog, ustrojena je djelatna postrojba mornaričko-desantnog pješaštva sa stalnim razmještajem na području grada Ploča. Riječ je o obnavljanju sposobnosti HRM-a ugašene 2000. godine smanjivanjem veličine Hrvatske vojske, odnosno o poduzimanju preventivnih mjera u osiguranju stabilnog i sigurnog okružja na hrvatskom jugu.

Misija i namjena Satnije MDP-a

Za provedbu sposobnosti MDP-a na otocima i obalnom rubu, posebno u situacijama neposredne ugroze, mogu djelovati isključivo iznimno opremljene i obučene, brze snage spremne i sposobne za trenutačni odgovor. Naime, u zemljama s razvedenom obalom razvoju i održavanju sposobnosti mornaričko-desantnih djelovanja posvećuje se posebna pozornost.

Kroz redovite aktivnosti dostizanja i održavanja sposobnosti, Satnija će osiguravati provođenje mjera sustava obrane. Uz navedeno, a po potrebi, provodit će zadaće zaštite vojnih objekata i instalacija, kao i snaga u terenskim uvjetima (IZM, paljbeni položaji mobilnih obalnih lansera i snaga u terenskom razmještaju) te provedbu obuke razvrstane pričuve s ciljem dostizanja pune sposobnosti za zadaće MDP-a. Snage će pružati potporu civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća, u operacijama traganja i spašavanja te provedbi evakuacije na moru, obalnom rubu i otocima, kao i zaštiti privremeno zabranjenih ili kontaminiranih područja.

Snage će također biti moguće angažirati u zadaćama zaštite ključnih objekata i infrastrukture u obalnom i priobalnom području, luka razmještaja snaga OSRH, brodova na sidrištima i vezovima izvan područja baziranja te zapovjedništava u povišenom stupnju ugroze.

S obzirom na to da raspolažu visokim stupnjem mobilnosti i autonomnosti te sukladno teritorijalnom rasporedu, osigurava im se sposobnost vremenski adekvatne reakcije do angažiranja drugih elemenata sustava domovinske sigurnosti i obrane RH. Uz navedeno, mogu osigurati zaštitu glavnih snaga obrambenih operacija te sposobnost provođenja brzih i ograničenih djelovanja na objekte, lučke instalacije, brodove i druge ključne objekte.

Nakon što su razmotreni svi preduvjeti, a posebno prostorne specifičnosti Dubrovačko-neretvanske županije, Satnija MDP-a pokazala se kao najbolji odgovor na potencijalne sigurnosne izazove. S obzirom na to da je vojarna u Pločama bila u procesu raspremanja, bilo ju je potrebno revitalizirati i dovesti u funkciju za smještaj pripadnika te skladištenje opreme i pričuve, kao i za provedbu dijela obuke. Razmještajem djelatne satnije kao najjužnije postrojbe OSRH te s obzirom na činjenicu da se vojarna “116. brigade Hrvatske vojske” u Pločama nalazi u blizini luke i sjecišta prometnica (kopnenih i pomorskih), bila je optimalno rješenje za smještaj. Kapaciteti vojarne u potpunosti zadovoljavaju potrebe smještaja cjelokupnog djelatnog sastava Satnije MDP-a.

Ustrojavanje Satnije MDP-a

Satniju popunjavaju pripadnici Hrvatske vojske koji su se javili na interni natječaj, zadovoljili propisane uvjete te norme specijalističke obuke mornaričko-desantnog pješaštva, koja je provedena pri Središtu za obuku HRM-a u suradnji s drugim sastavnicama OSRH. Važno je istaknuti doprinos određenog broja pripadnika nekadašnje 53. bojne MDP-a i 352. diverzantsko-roniteljske bojne, koji su izravno pomogli u provedbi ustrojavanja i obuke Satnije MDP-a.

Satniju MDP-a čine tri voda pješaštva, Vod za potporu i Izvidničko-roniteljska desetina, uz mogućnost angažiranja razvrstane pričuve. Ukupan djelatni sastav brojit će 158 pripadnika. Do ciljane veličine, djelatni sastav Satnije MDP-a popunio se dijelom kroz raspoređivanje pripadnika HKoV-a, dok će se drugi dio popunjavati pribavljanjem osoblja.

Obuka

Sukladno Doktrini obuke Oružanih snaga RH, načelima borbeno-usredotočene obuke, standardima koje treba dosegnuti te nadogradnji psihofizičkih sposobnosti, opći je cilj obučnih sadržaja za mornaričko-desantno pješaštvo omogućiti polaznicima stjecanje znanja i sposobnosti te ovladavanje vještinama potrebnim za obavljanje zadaća u svim uvjetima djelovanja.

Težište obuke je, sukladno Planu i programu, na provedbi pomorskog i zračnog (helikopterskog) desanta, bojnih i situacijskih gađanja u različitim uvjetima, obuci borbenih plivača i izdržljivosti, uporabi komunikacijskih sredstava tijekom borbenih djelovanja, dostizanju mornarskih vještina te taktičke obuke u otežanim terenskim uvjetima. Uz navedeno, posebna pozornost posvećuje se podizanju motoričkih sposobnosti pripadnika MDP-a.

Obuka pripadnika Satnije MDP-a trajala je dvanaest tjedana, od 11. lipnja do 31. kolovoza 2018., a provodila se kroz tri razdoblja. Nakon prijma polaznika, u prvom razdoblju provedeno je osvježenje općih vojnih sadržaja. U drugom razdoblju radilo se na dostizanju standarda pojedinačnih zadaća, a obuhvaćen je i praktični rad u složenim uvjetima obuke na traci, situacijske vježbe i bojna gađanja osobnim oružjem i/ili oružnim sustavima. Završne provjere provedene su u trećem obučnom razdoblju.

Opći vojni sadržaji obuhvaćali su pravila postupanja u OSRH, psihološku pripremu, tjelovježbu, pješačko oružje i zadaće gađanja (POZG 1), NBKO, sredstva veze, minsko-eksplozivna sredstva, vojnu topografiju i prvu pomoć. Specijalistički sadržaji odnosili su se na obuku na moru, svladavanje temeljnih mornarskih vještina, POZG 3, helikopterski i pomorski desant te situacijske vježbe (SITEX). Kroz sadržaje na moru polaznici su se obučavali za provedbu desantnih operacija malim gumenim čamcima te izvršavanje zadaća izviđanja i zauzimanja otpornih točaka na području iskrcavanja snaga. Iz područja temeljnih mornarskih vještina, a u cilju kvalitetnije provedbe desantnih operacija, polaznici su unapređivali znanja iz navigacije, održavanja i rukovanja gumenim čamcima. Obuku su provodili djelatnici SOD-a i Središta za obuku HRM-a. Vezano uz pješačko oružje i zadaće gađanja, obuka je obuhvatila taktičko-tehničke značajke oružja, namjenu i ulogu pojedinih dijelova, uklanjanje zastoja, gađanje, čuvanje i održavanje oružja i opreme u različitim okolnostima. Kroz program gađanja polaznici su se osposobljavali za rješavanje zadaća u cilju pravilne, brze i vješte uporabe streljačkog oružja. Uz navedeno, polaznike se osposobljavalo za primjenu taktika, tehnika i postupaka specifičnih za MDP samostalno te u sastavu skupine – desetine te njihovu primjenu danju i noću, u različitim borbenim uvjetima.

Situacijske vježbe provodile su se pod stručnim vođenjem pripadnika SOD-a i ZSS-a. Cilj tih vježbi je uvezivanje naučenih i usvojenih pojedinačnih zadaća u složenije, tj. provjera sposobnosti polaznika u planiranju, pripremi i provedbi zadaća svladavanja vodenih zapreka plivanjem, veslanjem, prevoženjem helikopterom. Cilj uvježbavanja bila je realna i neposredna procjena usvojenosti sadržaja, snage i izdržljivosti. Situacijska vježba SITEX 1 provodila se u okviru obuke na moru, a u cilju provjere sposobnosti pri izvršavanju taktičke zadaće na poziciji do koje se mora doći svladavanjem morske zapreke veslanjem i plivanjem. Vježba objedinjuje usvojene sadržaje iz pomorske navigacije, uporabe gumeno-neoprenskih čamaca, borbenog plivanja i taktičkog djelovanja na obali.

Situacijska vježba SITEX 2 objedinjavala je usvojene sadržaje iz uporabe desantnih brodova, gumeno-neoprenskih čamaca, borbenog plivanja, ronjenja na dah i taktičkog djelovanja na obali. Pripadnici MDP-a stavljeni su u ulogu borbenog tima s dvjema zadaćama: prijevoz desantnim brodom u područje operacije, infiltracija plivanjem i kajacima u područje djelovanja s ciljem uspostave izviđanja područja iskrcaja i blokiranje cestovne komunikacije u svrhu sprečavanja dovlačenja pojačanja protivničkih snaga; prijevoz desantnim brodom u područje operacije, prekrcavanje u male gumene čamce i iskrcavanje u područje djelovanja i zauzimanje protivničkog operativno-komunikacijskog središta i skladišta naoružanja. Nakon izvršene zadaće trebalo je izvršiti eksfiltraciju i sigurno se vratiti u bazu.

Ocjenjivanje sposobnosti proces je koji neprekidno traje tijekom programa obuke. Tijekom provedbe vježbi instruktori su bili dužni pratiti radnje, ponašanje, zalaganje i odnos prema zadaćama te to evidentirati. Uz navedeno, kroz svladavanje naprednih pomorskih vještina, kod pripadnika MDP-a posebno je važno kontinuirano graditi psihofizičku snagu i razvijati najvažnije osobine: izdržljivost, upornost, hrabrost i snalažljivost.

U razdoblju koje slijedi težište će biti na obuci po specijalnostima te razvijanju taktičkih procedura, uz stalan rad na unapređivanju i održavanju dostignutih sposobnosti. Oprema MDP-a namjenska je, za uporabu u svim terenskim uvjetima, borbenim i neborbenim, sukladno misijama i zadaćama postrojbe. U provedbi zadaća postrojba će koristiti brodove tipa DBM (desantni brod – minopolagač) i DJB (desantno-jurišni brod), koji svojim taktičko-tehničkim značajkama zadovoljavaju potrebe manevra i potpore mornaričko-desantnog pješaštva.


Na temelju Odluke Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice OSRH, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane donio je Odluku o izmjenama i dopunama Knjige ustroja Hrvatske vojske od 13. ožujka 2018., kojom se Flotili Hrvatske ratne mornarice pridodaje Satnija mornaričko-desantnog pješaštva (sMDP) sa statusom gardijske postrojbe.

Tijekom Domovinskog rata, osim mješovitih odreda mornaričkog pješaštva, nositelj te sposobnosti do gašenja postrojbe bila je 53. bojna MDP-a. Nekadašnji pripadnici 53. bojne MDP-a koji su još uvijek u djelatnom sastavu HRM-a aktivno su sudjelovali u procesu ustrojavanja Satnije unoseći iskustva stečena u obrani domovine u izradu Plana i programa te provedbu obuke.

Prvo svečano postrojavanje pripadnika Satnije MDP-a provedeno je 14. rujna 2018. u vojarni “116. brigade Hrvatske vojske” u Pločama, a u sklopu obilježavanja 27. obljetnice Hrvatske ratne mornarice. Prijavak ispred svečanog postroja predsjednici i vrhovnoj zapovjednici OSRH Kolindi Grabar-Kitarović predao je zapovjednik sMDP-a satnik Branimir Todorić.


zapovjednik sMDP-a satnik Branimir Todorić:

Satnija MDP-a provodit će tradicionalne vojne zadaće koje podrazumijevaju brz dolazak u ugroženo područje i adekvatnu reakciju, zauzimanje i osiguravanje prostora desanta te uspostavu mostobrana za ulazak novih snaga. Uz navedeno, provodit ćemo i netradicionalne zadaće, prije svega u cilju pomoći lokalnoj zajednici i civilnim strukturama. Program obuke bio je vrlo zahtjevan, ponajprije stoga što obuhvaća tri medija. Unatoč tome, ostvarili smo rezultate kojima se jamči izvrsnost pripadnika postrojbe.

Osim iznimne časti koju osjećam zbog povjerenja koje mi je dano postavljanjem na dužnost zapovjednika Satnije MDP-a, poseban profesionalni izazov bit će mi daljnji rad na dostizanju zahtijevanih sposobnosti. Uz navedeno, vrijedi istaknuti i činjenicu da sam na novoj dužnosti bliže mjestu stanovanja, što me i dodatno motivira.


zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić

Ustrojavanjem sMDP-a zaokružen je spektar sposobnosti potrebnih za provedbu pomorskih operacija, pogotovo u području desantiranja. Posebno mi je drago što je Satnija u sastavu Flotile HRM-a, gdje su i amfibijske snage, koje su, zapravo, nužna sastavnica ove sposobnosti.

U cilju što kvalitetnije provedbe desantnih operacija, proteklih se godina ova sposobnost kompenzirala uvođenjem snaga HKoV-a. No, kako je temeljni preduvjet za provedbu operacija u definiranom prostoru uspostava mostobrana, za to je potreban spektar vještina i svega onoga što čini zahtijevane sposobnosti pripadnika sMDP-a.

Posebno me raduje što je postrojba sastavljena od iznimno motiviranih mladih ljudi, što se vidjelo i tijekom obuke. Vidi se izgrađen timski duh, zajedništvo, što treba istaknuti jer je, uz sve ostalo, ta osobina uvjet bez kojeg se ne može biti pravi marinac.


Maja Siriščević, foto: Flotila HRM-a