Primjena sustava upravljanja kvalitetom u Časničkoj školi

Organizacija kao Časnička škola mora uspostavljati, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavati njegovu učinkovitost u skladu sa zahtjevima

Organizacija ISO-9000 (International Standard Organization) u cijelosti polazi od filozofije kvalitete kao osnovice organizacijskog razvoja. TQM (Total Quality Managment) uključuje model organizacije koji omogućuje kvalitetno i individualizirano postavljanje ciljeva, razvoj formalnih i neformalnih mreža za dostizanje tih ciljeva. Model organizacije pedagoške djelatnosti prema TQM konceptu polazi od toga da se uz primjenu sustavnog djelovanja koje uključuje formalne i neformalne ciljeve subjekata razvoja mogu stvarati fleksibilne, prijateljske sredine učenja i poučavanja, da se uz primjenu procesne i finalne evaluacije te akcijskim istraživanjima mogu dostizati ciljevi kvalitete – ekselentnost obrazovanja, a istodobno i kvaliteta života.

Stručno usavršavanje djelatnika u Časničkoj školi
Kako bi se obrazovni proces u Časničkoj školi ostvarivao u skladu sa suvremenim spoznajama pedagogijskih, psihologijskih i drugih relevantnih znanosti, te izbjegle moguće pogreške i otklonile uočene slabosti – potrebno je trajno osposobljavanje i stručno usavršavanje svih subjekata obrazovnog procesa u Časničkoj školi.
Obrazovni djelatnici (predavači, nastavnici – stručni suradnici) trebaju raditi na svom osobnom stručnom usavršavanju. Oni, imajući u vidu potrebe naobrazbe, te potrebe vojne institucije u kojoj ostvaruju svoju djelatnost trebaju izraditi višegodišnji i godišnji plan stručnog usavršavanja, pratiti i prorađivati stručnu literaturu, sudjelovati u različitim oblicima stručnog usavršavanja koje za njih organiziraju nadređene institucije, strukovne udruge, te visokoškolske ustanove.

Nastavnici, predavači trebaju uz to uspostaviti kvalitetnu i intenzivnu suradnju s institucijama i pojedincima koji razvijaju dobru praksu i postižu uzorne rezultate. Također trebaju razviti oblike prenošenja svojih pozitivnih iskustava te aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruga svoje profesije. Da bi Časnička škola kao odgojno – obrazovna ustanova pružala kvalitetnu uslugu svojim kadetima/polaznicima škole, njezini se djelatnici, a posebno voditelji i nastavnici moraju stručno usavršavati. Razvojna pedagoška djelatnost nastavnika upravo u stručnom usavršavanju voditelja/nastavnika ima jedno od svojih temeljnih područja rada.

Njihova je zadaća pomoći u izradi višegodišnjeg programa stručnog usavršavanja, pružiti individualnu pomoć voditeljima/nastavnicima u ostvarivanju planova usavršavanja, pratiti rad i pružiti pomoć polaznicima, raditi na osposobljavanju pripravnika (novih djelatnika Časničke škole) u nastavi, usklađivati skupna usavršavanja u Časničkoj školi i izvan nje, održavati predavanja, organizirati i voditi stručne rasprave, organizirati i prezentirati suvremene oblike i metode rada, voditi stručno – metodički praktikum, prikazati suvremenu nastavnu opremu i sl.

Informacijska, bibliotekarska i dokumentacijska djelatnost nastavnika
U vremenu ekspanzije informatičke tehnologije, njezino upoznavanje i primjena u odgojnoj i obrazovnoj praksi predstavlja obvezu za sve subjekte obrazovno-odgojnog procesa. Vodeću ulogu u tome treba imati pedagoška služba čiji stručnjaci trebaju prednjačiti u njezinu poznavanju i sustavno usklađivati aplikaciju tih znanja i rješenja u sva područja rada Časničke škole kao odgojno – obrazovne ustanove. Osim u definiranju i ostvarivanju standarda informacijskog opremanja škole, voditelj Nastavnog odjela treba pratiti razvoj edukacijskog softvera i osposobljavati nastavnike za njegovu primjenu, osiguravati prikupljanje i distribuciju informacija i dokumenata putem interneta te uspostaviti trajne izvore znanja i učiniti ih dostupnima svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa u Časničkoj školi. Razvojna pedagoška djelatnost na bibliotekarskom području odnosi se na: pribavljanje stručne i druge literature, brigu o preplati na odgovarajuću literaturu, pribavljanje multimedijalnih izvora znanja i stručne literature, njezino katalogiziranje, izradu tematskih bibliografija i notacija, poticanje kadeta/polaznika i nastavnika na uporabu literature i drugih izvora znanja i sl.

Cjelokupna odgojno-obrazovna djelatnost, pa i razvojna pedagoška, prati se i evidentira u odgovarajućoj dokumentaciji. Dokumentacijska djelatnost nastavnika odnosi se na: brigu o dokumentaciji Časničke škole, vođenje dokumentacije o odgojnom radu/nastavi, brigu o voditeljskoj/nastavničkoj dokumentaciji, izradi i čuvanju dokumentacije kadeta/polaznika, vođenju dokumentacije o razvoju Časničke škole, izradi i čuvanju dokumentacije o istraživanjima i sl.

Materijalni uvjeti za rad nastavnika
Materijalni uvjeti za rad nastavnika su prostor, namještaj, oprema, instrumenti i vremenski raspored rada. Prostorni uvjeti za rad nastavnika trebaju biti primjerni optimalnom ostvarivanju razvojnih pedagoških funkcija pojedinog profila nastavnika. Nastavnik treba imati svoju radnu prostoriju s odgovarajućim namještajem i opremom kako bi se mogao pripremati za rad, te nesmetano i u povjerljivom ozračju skupno i individualno savjetodavno i terapijski raditi s kadetima/polaznicima u odgojno-obrazovnom procesu. Osim toga prostor i oprema moraju biti prilagođeni za studijsko-analitički rad, instruktivni, istraživački i drugi operativni rad obrazovnih djelatnika.  Osobito je važno da nastavnik ima primjerenu informatičku opremu. Minimalni standard je multimedijalno računalo odgovarajućih tehničkih performansi, pisač i modem za vezu na Internet. Podrazumijeva se optimalni softver u koji se ubraja operativni sustav, uredske aplikacije, statistički grafički program, aplikacije za održavanje sustava te pohranjivanje podataka. Svaki nastavnik Časničke škole treba imati e-mail adresu za brzu elektroničku komunikaciju, primanje i dostavljanje informacija. Instrumenti za obrazovne djelatnike su “alat” koji je prijeko potreban za uspješno ostvarivanje programskih zadataka pojedinih profila obrazovnih djelatnika. Riječ je o protokolima, upitnicima, anketama, skalama sudova, evidencijskim listama, psihologijskim instrumentima za upoznavanje kadeta/polaznika, različitim vizualnim i audiovizualnim didaktičkim i metodičkim materijalima za rad sa kadetima/polaznicima.

Branko PLUKAVEC