Čovjek mora biti nositelj razvojnog potencijala ZzP-a

Zapovjednik Zapovjedništva za potporu general-pukovnik Mladen Fuzul:  ZzP u nekoliko je zadnjih godina sustavno opreman ključnom terenskom opremom kao što je: samoodrživi ekspedicijski kamp, sustav za pročišćavanje vode, logistička vozila za manipulaciju i prijevoz tereta, cisterne, pretovarni strojevi, transportna motorna vozila. I dalje prepoznajemo potrebu za neprekidnim usavršavanjem i jačanjem novih sposobnosti kako bismo mogli primjereno odgovoriti na sve sigurnosne izazove i prijetnje

Zapovjedništvo za potporu (ZzP) početkom svibnja proslavit će 19. obljetnicu djelovanja i tim povodom razgovarali smo s njegovim zapovjednikom general-pukovnikom Mladenom Fuzulom. U razgovoru za Hrvatski vojnik general Fuzul govorio je o razvoju postrojbe koja redovito provodi zadaće pružanja logističke, zdravstvene i druge potpore svim postrojbama i zapovjedništvima Hrvatske vojske, njezinoj važnosti u provedbi međunarodnih zadaća i potpori civilnim institucijama i stanovništvu za vrijeme pandemije i razornih potresa u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji te o modernizaciji i opremanju postrojbi ZzP-a.

Ove godine slavimo 30. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske i 19. obljetnicu Zapovjedništva za potporu. Zapovjednik ZzP-a nešto ste više od pet godina, a u HV-u ste od prvih dana. Jeste li zadovoljni onim što se u logistici napravilo?

 

Zapovjedništvo za potporu djeluje 19 godina. No, valja istaknuti da su njegov razvoj i postignuti ciljevi rezultat ponajprije kontinuiteta i transformacije logističkih kapaciteta i postrojbi HV-a koje su pružale logističku, zdravstvenu i drugu potporu postrojbama i zapovjedništvima HV-a tijekom Domovinskog rata i u procesima demobilizacije i transformacije HV-a, sve do potpore pripadnicima HV-a u međunarodnim vojnim operacijama i misijama. Kao ratni zapovjednik i sudionik Domovinskog rata dobro znam koliko je logistika bila važna za sve vojne operacije koje je Hrvatska vojska provodila u obrani i oslobađanju domovine. Od završetka Domovinskog rata, kad smo se obranili od neprijatelja, uspostavili državni teritorij i počeli obnovu zemlje, do ostvarenja najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske ulaskom u NATO i EU, Hrvatska vojska također se trebala prilagoditi vremenu i ekonomskim mogućnostima. Svaka suvremena vojska mora voditi računa o svim svojim resursima, posebno ljudskim i materijalnim. Upravo je proces prilagodbe i transformacije HV-a 2002. godine konceptualno podržao objedinjavanje materijalnih resursa te nastanak tadašnjeg Zapovjedništva za logistiku, danas Zapovjedništva za potporu, te su stvoreni organizacijski preduvjeti za formiranje najveće logističke organizacije HV-a. Daljnji angažman HV-a, a time i ZzP-a u međunarodnim misijama u Afganistanu, kasnije na Kosovu, u Litvi, Poljskoj raspoređivanjem Nacionalnog elementa potpore ZzP-a bila je daljnja “pokretačka snaga” razvoja novih sposobnosti ZzP-a. Gledajući s pozicije ratnog zapovjednika i današnje dužnosti zapovjednika ZzP-a, mogu reći da je logistika od samih početaka Domovinskog rata među prvima doživjela potrebne transformacije i velike pomake u svim svojim funkcijama i djelatnostima.

Kako vidite napredak i u kojim je segmentima došlo do najvažnijih poboljšanja funkcioniranja logistike u odnosu na ratno razdoblje?

Prije svega, uspjeli smo ostvariti dva cilja: prvi je taj da logistika odnosno logistička potpora nije sama sebi cilj, tj. ona mora svakodnevno pratiti razvoj svih segmenata HV-a. Drugi je cilj da ona mora biti opremljena i modernizirana kao i ostale snage HV-a kako bi im mogla pružati potporu i biti učinkovita. Da bi manevarske postrojbe HV-a bile mobilne i rasporedive, znatan je napredak postignut u nabavi i opremanju postrojbi ZzP-a terenskom opremom. U organizacijskom smislu, nakon Domovinskog rata i smanjenjem brojčanih veličina HV-a, napravljen je pomak u okrupnjavanju ljudskih i materijalnih resursa, namjenski je ustrojeno Zapovjedništvo za potporu, a sve s ciljem da Hrvatska vojska postane učinkovita, dobro opremljena i spremna odgovoriti na sve svoje temeljne misije.

ZzP u mirnodopskim uvjetima pruža potporu funkcioniranju Hrvatske vojske, ali i drugim resorima. Koje biste ključne zadaće posebno istakli?

Za redovito funkcioniranje postrojbi i zapovjedništava Hrvatske vojske ZzP redovito provodi zadaće pružanja logističke, zdravstvene i druge potpore. Te se zadaće uglavnom odnose na opskrbu postrojbi materijalnom imovinom svih klasa opskrbe (prehrana, oprema, gorivo, ulja i maziva, građevinski materijal, ubojna sredstva, naoružanje, zdravstvena oprema i sredstva, pričuvni dijelovi), održavanje materijalnih sredstava, promet, graditeljstvo, zdravstvo, opsluživanje. Ovdje moram posebno istaknuti poslove upravljanja klasom V (ubojna sredstva – UbS). U jedinstvenom životnom ciklusu ubojnih sredstava njihova opskrba, održavanje, posebni uvjeti transporta i uvjeti skladištenja međuovisni su i neodvojivi. Izgradnjom suvremenih skladišnih građevina u Doljanima i Trbounju te delaboračnica i uništavališta UbS-a na Slunju omogućeno je sigurno čuvanje, skladištenje, održavanje i zbrinjavanje ubojnih sredstava. Uz standardne zadaće pružanja logističke, zdravstvene i druge potpore postrojbama HV-a, ZzP provodi svakodnevne zadaće pružanja potpore odavanja vojnih počasti preminulim hrvatskim braniteljima na temelju sporazuma između Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja. Naime, na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, svakom hrvatskom branitelju pripada pravo na vojne počasti prilikom posljednjeg ispraćaja. Za tu namjenu ustrojena je posebna postrojba ZzP-a Bojna za potporu, koja tu zadaću svakodnevno i s velikim pijetetom obavlja. Također, u skladu sa sporazumom Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, pripadnici Opslužne bojne ZzP-a i HKoV-a obavljaju poslove vezane uz ekshumacije, probna iskapanja, identifikacije i prijevoz posmrtnih ostataka.

Republika Hrvatska, a samim tim i Hrvatska vojska, od 1. travnja 2009. punopravna je članica NATO-a. Koliko se i u kojem opsegu postigla integracija logističkih procesa u odnosu na ostale partnere unutar Saveza?

Hrvatska vojska doživjela je ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez daljnju transformaciju. Izgradnja sposobnosti za uključivanje u sustav kolektivne logistike u skladu s NATO-ovom logističkom doktrinom uspostavila se kao imperativ. U HV-u je donesen niz doktrina među kojima je i Združena logistika. Mnogi su logistički procesi kao, primjerice, Koncept zemlje domaćina prihvaćeni i usklađeni s NATO-ovom logističkom doktrinom. ZzP u tom smislu ima zadaću organizirati i koordinirati logističku, zdravstvenu i druge potpore koje HV ili pak civilne organizacije pružaju stranim oružanim snagama koje na teritoriju Republike Hrvatske provode vojne vježbe ili prolaze preko našeg teritorija. Potpuna integracija logističkih procesa ovisi i o opremanju i modernizaciji oružanih snaga. I u tome je Hrvatska vojska u proteklom razdoblju znatno napredovala. Naime, u zadnjih je nekoliko godina nabavljen znatan dio vojne opreme i naoružanja. Izgrađene su suvremene i sigurne skladišne građevine za čuvanje strateških pričuva. Sudjelovanje pripadnika ZzP-a na mnogim međunarodnim vojnim vježbama (MVV) te povratne informacije nakon tih vježbi govore da je Republika Hrvatska u odnosu na ostale partnere unutar NATO saveza postigla transformaciju i integraciju. Znatan napredak postignut je i u upravljanju logističkim informacijama i to uspostavom integriranog logističkog informacijskog sustava (LIS). Jedan dio njegovih modula izrađen je i već je implementiran. Potpunom uspostavom LIS-a omogućit će se sustavan nadzor i vidljivost materijalne imovine te poduprijeti materijalno-financijsko poslovanje unutar MORH-a i HV-a, korisniku skratiti put od zahtjeva do prijma materijalne imovine, a donositeljima odluka pružiti pravodobne i točne informacije.

ZzP paralelno podupire provedbu zadaća HV-a u međunarodnom okruženju. Koje su to zadaće i gdje se provode te koja su iskustva s partnerima unutar NATO saveza?

U cilju usklađivanja poslova i postupaka u međunarodnom okruženju, Hrvatska vojska ustrojava Nacionalni element potpore (NEP). NEP se ustrojava i angažira za svaku mirovnu operaciju ustrojstvenih jedinica Hrvatske vojske izvan matične zemlje i odgovoran je za osiguranje logističke i zdravstvene potpore postrojbama nacionalnog kontingenta. U sustavu rukovođenja i zapovijedanja NEP se nalazi pod izravnim zapovijedanjem zapovjednika Zapovjedništva za potporu. Nakon NATO-ove operacije Odlučna potpora u Afganistanu, NEP imamo ustrojen u NATO-ovim aktivnostima ojačane prednje prisutnosti u Litvi i Poljskoj te NATO-ovoj operaciji KFOR na Kosovu. Isto tako, pripadnici ZzP-a kontinuirano s ostalim pripadnicima HV-a sudjeluju u UN-ovim misijama kao stožerni časnici. Uz angažman svojih pripadnika u NEP-u, ZzP u operacije potpore miru ili mirovne misije po potrebi upućuje i mobilne timove za održavanje vojne opreme i naoružanja. Iskustva s partnerima unutar NATO-a govore da postrojbe HV-a imaju ugled među saveznicima. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u NATO-u koja ima ratno iskustvo, i to vrlo značajno. Većina časnika sudjelovala je u ratnim operacijama, što je u vojsci iznimno važno. Osim toga, mnogi naši časnici obnašali su visoke vojne dužnosti u tijelima i misijama NATO-a, gdje su se pokazali vrlo sposobnim i lojalnim. Isto tako, s međunarodnih vojnih vježbi na kojima sudjeluje HV najčešće dolaze pohvale i priznanja. Jedna od takvih međunarodnih vojnih vježbi bila je Saber Strike 17, na kojoj su pripadnici ZzP-a sudjelovali u ulozi vodeće nacije Zapovjedništva Multinacionalne bojne za potporu (MN SPT BN). Uspješno provedene zajedničke obuke i MVV Saber Strike 17 potvrda su uvježbanosti, interoperabilnosti, zajedničkog stožernog rada, dostignute razine spremnosti i ostvarene suradnje pripadnika američkih i hrvatskih oružanih snaga. Ove godine obilježavamo 30. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske pod nazivom Hrvatski bedem 1991. – 2021. Hrvatski bedem skup je aktivnosti i vježbi koje se provode od travnja do lipnja 2021. i na kojima se prikazuju sve sposobnosti Hrvatske vojske, ali i zajedničke sposobnosti s našim saveznicima i partnerima u provedbi svih triju misija HV-a. Na tim vježbama ZzP provjerava i certificira svoje deklarirane snage. Stranim oružanim snagama koje borave u Republici Hrvatskoj za vrijeme tih međunarodnih vojnih vježbi ZzP, provodeći koncept zemlje domaćina (Host Nation Support), aktivno pruža logističku i druge potpore.

Stalno se postavlja pitanje financijskih sredstava u odnosu na potrebe modernizacije i opremanja logistike. Gdje je tu ZzP i na kojim je sredstvima težište?

U svakom ozbiljnom poslu, pa tako i u vođenju jednog ovako složenog zapovjedništva, svakako treba voditi računa o potrebama i financijskim mogućnostima. Vrlina je svakog zapovjednika da od dodijeljenih proračunskih sredstava što odgovornije i svrhovitije ta sredstva i upotrijebi. Kako bismo realizirali projekte ključne za razvoj i modernizaciju Hrvatske vojske, a time i logistike kao njezina dijela, glavni preduvjet bilo je osiguranje dostatnih proračunskih sredstava. Zadnjih nekoliko godina dodijeljena proračunska sredstva bila su usmjerena na realizaciju ključnih projekata – u prvom redu poboljšanje i vraćanje materijalnih prava pripadnicima HV-a, koji svojim predanim radom služe domovini. Postrojbe HV-a vratili smo u gradove, na šest novih ključnih strateških lokacija – Sinj, Vukovar, Ploče, Varaždin, Udbinu i Pulu. U tome su pripadnici ZzP-a svojim angažmanom i predanim radom dali izniman obol te uštedjeli znatna financijska sredstva. Aktivno smo počeli adaptaciju postojećih vojnih lokacija i smještajnih građevina u cilju stvaranja boljih uvjeta života i rada u postrojbama. Adaptirane su mnoge sportske građevine (teretane, dvorane, igrališta), vlastitim kapacitetima napravljene su sprave za vježbanje, sve u cilju razvoja psihofizičke spremnosti hrvatskog vojnika. Unatoč tomu, ZzP u nekoliko je zadnjih godina sustavno opreman ključnom terenskom opremom kao što je: samoodrživi ekspedicijski kamp, sustav za pročišćavanje vode, logistička vozila za manipulaciju i prijevoz tereta, cisterne, pretovarni strojevi, transportna motorna vozila. I dalje prepoznajemo potrebu za neprekidnim usavršavanjem i jačanjem novih sposobnosti kako bismo mogli primjereno odgovoriti na sve sigurnosne izazove i prijetnje. Pred nama je još mnogo izazova. Trenutačna ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj, prouzročena pandemijom i razornim potresima, usporila je započete trendove, ali uvjeren sam da ćemo jačanjem gospodarstva, upornim radom i predanošću moći ostvariti sve postavljene ciljeve u pogledu opremanja i modernizacije postrojbi ZzP-a. Ovo vrijeme, jednostavno rečeno, trebamo iskoristiti za tzv. unutarnje preslagivanje. U tijeku je zbrinjavanje pretičućih materijalnih sredstava koja opterećuju skladišne kapacitete ZzP-a. Njihovim zbrinjavanjem i rasterećenjem stvaraju se preduvjeti za prihvat i sigurno skladištenje novih složenih borbenih sustava te daljnje opremanje i razvoj Hrvatske vojske.

Elementarne nepogode koje su u proteklom razdoblju pogodile Hrvatsku postaju sve izraženije. Naša zemlja našla se istodobno pred izazovima pandemije i posljedica razornih potresa. Kakav je bio angažman i doprinos ZzP-a u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu?

Korištenje sposobnosti HV-a u potpori civilnim institucijama i sinergija s drugim resorima i institucijama potvrđuju se kao potreba, visokovrijedna i društveno poželjna zadaća te je jedan od racionalnih i učinkovitih oblika korištenja državnih resursa u slučaju elementarnih nepogoda i drugih kriza. Upravo zato HV, a time i ZzP, razvija određene specifične sposobnosti za potporu civilnim strukturama koje su u najvećoj mogućoj mjeri komplementarne s konvencionalnim vojnim sposobnostima. Postrojbe ZzP-a, odnosno Namjenski organizirane snage koje su zajedno s ostalim postrojbama HV-a pružale potporu civilnim institucijama i stanovništvu za vrijeme pandemije i razornih potresa u Zagrebu i okolici te Sisačko-moslavačkoj županiji, pokazale su spremnost, opremljenost i uvježbanost. U potvrdu tome govori činjenica da su nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i usmene zapovijedi načelnika Glavnog stožera, brzom reakcijom, u gotovo dva sata pripadnici Bojne za opću logističku potporu (BzOLP) u vojnom konvoju s pripadajućom mehanizacijom, vojnom opremom i ljudstvom bili na terenu i stavili se na raspolaganje civilnoj zaštiti. Uz BzOLP, ovdje moram istaknuti još nekoliko postrojbi ZzP-a, to su Opslužna bojna i Vojno zdravstveno središte (VZS), koje su uložile, a i danas ulažu najveće napore u pružanju logističke i zdravstvene potpore. Primjerice, pripadnici BzOLP-a od 29. prosinca 2020. do danas prevezli su, pretovarili i postavili oko 4000 stambenih jedinica (kontejnera, mobilnih kućica). Usto su prevezli 700 tona humanitarne pomoći te paralelno pružali logističku potporu pripadnicima HV-a, civilnoj zaštiti i stanovništvu smještenom u vojarni osiguranjem goriva, vode, hrane i dr. potreba. Naravno, i druge su postrojbe ZzP-a sudjelovale sinergijski u rješavanju svih logističkih i drugih procesa podržavajući ove dvije postrojbe i njima dodijeljene zadaće. Posebno ističem logističke zadaće pružanja pomoći civilnim institucijama nakon razornog potresa u Zagrebu i okolici. Primjerice, pripadnici Bojne za potporu bili su uključeni u spašavanje (očuvanje) hrvatske kulturne baštine, tj. preseljenje vrijednih povijesnih umjetnina i knjiga iz franjevačkog samostana na Kaptolu, zatim sudjelovanje pripadnika Odjela za nadzor ispravnosti i upravljanje klasom V Logističkog operativnog središta koji su zajedno s pripadnicima Inženjerijske pukovnije HKoV-a (tj. probnim ispitivanjem i određivanjem optimalne količine eksploziva) sudjelovali u operaciji odvajanja sjevernog tornja zagrebačke katedrale, teškog 30 tona na visini od 120 metara. Prisjetimo se početka pandemije u ožujku 2020., tj. izgradnje ekspedicijskog kampa sa smještajnim kapacitetom za 250 osoba ispred KB-a Dubrava, koji je uspostavljen za manje od 72 sata u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Istaknimo i kontinuiranu potporu zdravstvenim i civilnim ustanovama za potrebe zbrinjavanja pacijenata i zaštite stanovništva za vrijeme pandemije postavljanjem oko devedeset vojnih šatora i druge terenske opreme na sedamnaest lokacija u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, nije izostala ni zdravstvena i veterinarska potpora. Vojni epidemiolozi Odjela za preventivnu medicinsku zaštitu VZS-a od prvog dana pojave zarazne bolesti prouzročene koronavirusom svakodnevno su pratili i analizirali epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i svijetu te su pravodobno informirali vojni sustav kako bi učinkovito djelovao u provedbi protuepidemijskih mjera, a sve u cilju očuvanja zdravlja pripadnika MORH-a i HV-a u zemlji i operacijama potpore miru. U teškim trenucima borbe protiv pandemije epidemiolozi su se aktivno uključili u pružanje svakodnevnih stručnih savjeta pripadnicima HV-a te usto pružali potporu civilnim zavodima za javno zdravstvo u Zagrebu i Gospiću. Tu nikako ne smijemo zaboraviti djelatnike Odjela za veterinu koji su uz vojne epidemiologe kontinuirano uključeni u pružanje potpore provedbom protuepidemijskih mjera dezinfekcije te kontrole hrane. Liječnici i medicinsko osoblje VZS-a aktivno su se uključili u timove helikopterskog hitnog medicinskog prijevoza oboljelih te u Namjenski organizirane snage HV-a u Areni kako bi zajedno s civilnim liječnicima pružali zdravstvenu zaštitu oboljelom stanovništvu. Isto tako, nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji pružali su pomoć u zbrinjavanju stanovništva, odnosno prevoženju nepokretnih i oboljelih pacijenata na druge lokacije u Republici Hrvatskoj. Danas, nabavom cjepiva, liječnici i medicinsko osoblje VZS-a obavljaju zadaću organizacije i provedbe procjepljivanja pripadnika Hrvatske vojske. U povodu 19. obljetnice ustrojavanja i Dana postrojbe želim zahvaliti i odati priznanje svim pripadnicima Zapovjedništva za potporu koji su sudjelovali u ovim kriznim trenucima za Republiku Hrvatsku.

Kako vidite ZzP u budućem razdoblju?

Domovinski rat potvrdio je ključnu ulogu ljudske dimenzije Hrvatske vojske koja se i danas prepoznaje u domoljublju, požrtvovnosti, profesionalnosti njezinih pripadnika. Stoga u budućem razvoju Zapovjedništva za potporu, ali i logističkog sustava u cjelini, u središtu pažnje mora biti čovjek kao nositelj razvojnog potencijala. Započeti proces pomlađivanja i raspoređivanja stručnog kadra u postrojbe jamac je razvoja ZzP-a. Nastavit ćemo poboljšavati uvjete života i rada pripadnika Hrvatske vojske. Opremanje postrojbi ZzP-a novonabavljenom vojnom opremom (specijalnim logističkim motornim vozilima, radnim strojevima i alatima), daljnja izgradnja skladišnih građevina od strateškog značaja omogućit će nove sposobnosti postrojbama ZzP-a i kvalitetnu potporu ostalim postrojbama Hrvatske vojske. Takvim pristupom stvorit će se uvjeti da logistika ima mogućnost brzog odgovora na neočekivane događaje i česte promjene zahtjeva, fleksibilnost u prevladavanju nepredvidivih stanja, pokretljivost i preživljavanje te okretnost i sposobnost improvizacije kad je potrebno u smislu korištenja zamjenskih načina i resursa. Stoga će takva logistika omogućiti zapovjednicima i logističkom osoblju ne samo uspješno korištenje poznate i propisane procedure kao i tradicionalnih metoda nego i da budu sposobni rješavati nepredviđene probleme i primjenjivati operativno umijeće.

Kako bi se postigao što veći stupanj učinkovitosti, a zbog ograničenih financijskih sredstava kao i mnogih potreba obrambenog sustava, stvorit će se uvjeti za daljnju integraciju organizacijskih ustrojstvenih jedinica Zapovjedništva za potporu, HV-a i Ministarstva obrane po pojedinim funkcionalnim područjima i njihovoj srodnosti. Bit će to svakako izazov budućeg razdoblja.

Razgovarao: Željko Stipanović

Foto: Arhiva ZzP-a, arhiva HVGI-ja