Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravna organizacija u RH koja priprema, planira i upravlja operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 3. veljače, usvojena je uredba o unutarnjem ustroju Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Nakon Zakona o zaštiti i spašavanju ispunjen je i drugi u nizu preduvjeta nužnih za podizanje razine uspješnosti zaštite i spašavanja u RH. Osim potrebe da se reorganizira i aktivira sustav, koji je izgubio na značenju po završetku Domovinskog rata, na to nas obvezuje i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU. Kao tranzicijska zemlja kojoj je cilj ulazak u euroatlantske integracije RH će podizanjem razine zaštite i spašavanja ispuniti jednu od obveza iz drugog stupa1 i postići kompatibilnost sa sustavima zaštite i spašavanja u Europi. U Europskom parlamentu usvojen je program aktivnosti s područja civilne zaštite još 1997.g. što je dovelo do odluke Vijeća Europe (Odluka 7921) 2001. koja obvezuje i potencijalne članice na usvajanje mehanizama kojima se postiže sukladnost s jedinstvenim europskim sustavom zaštite i spašavanja. Također je uspostavljen jedinstven informacijski i komunikacijski centar za brzu razmjenu informacija i kontinuirano praćenje stanja na teritoriju članica.

Slijedeći iskustva europskog sustava zaštite i spašavanja, naša državna uprava podijeljena je, prema području rada i odgovornosti, na nekoliko službi. U sjedištu Uprave, uz Kabinet ravnatelja i Odjel za unutarnju kontrolu, ustrojene su sljedeće službe: Služba za civilnu zaštitu, Služba za vatrogastvo, Služba za sustav 112, Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja i Služba zajedničkih poslova. Učinkovitost Uprave na području čitave RH osigurava njezina organiziranost, na teritorijalnom načelu, koja omogućava najbolji pregled područja mogućeg ugrožavanja. To znači da je na razini svake županije ustrojen područni ured za zaštitu i spašavanje u čijem su sastavu; Odjel za zaštitu i spašavanje te županijski centar 112, dok obalni područni uredi imaju i Državne intervencijske postrojbe. Prvenstveno zbog izražene požarne opasnosti u priobalju su aktivne Državne intervencijske postrojbe ali one sudjeluju i u svim intervencijama zaštite i spašavanja, a posebno u onim težim, većim i zahtjevnijim, te sudjeluju kao pomoć u akcijama na području drugih zemalja.

U sjedištu Državne uprave djeluje Služba za civilnu zaštitu sa svoja dva odjela – Odjel za operativne poslove i nadzor, te Odjel za preventivu i planiranje. Služba neposredno upravlja angažiranim snagama civilne zaštite za vrijeme katastrofe ili veće nesreće, provodi mobilizaciju, te koordinira ostalim operativnim snagama zaštite i spašavanja2 koje se uključuju u izvanrednim situacijama. Ono što prethodi djelovanju u krizi, a što Služba obavlja je izrada – standardnih operativnih postupaka zaštite i spašavanja, procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. Služba prati stanje i pojave u području civilne zaštite, utvrđuje stanje i načine uporabe skloništa, predlaže i organizira mjere za pripremu i osposobljavanje građana.

Služba također, u slučaju potrebe, usklađuje zajedničko djelovanje s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova, koje se odnosi na angažiranje postrojbi oružanih snaga, odnosno redarstvenih snaga RH. Služba za vatrogastvo, u sjedištu Uprave, prati na razini države stanje i pojave u području vatrogastva, kreira strategijske poslove i zadaće vatrogastva, brine o osposobljenosti i opremljenosti pripadnika vatrogasnih postrojbi ali i drugih sudionika u vatrogasnim intervencijama. Služba izravno upravlja Državnim intervencijskim postrojbama, a koordinira operativnim djelovanjem sudionika u gašenju požara i drugim vatrogasnim intervencijama. Neposredno upravlja intervencijama na području dviju ili više županija, te priprema vođenje i upravljanje snagama u većim intervencijama u kojima sudjeluju zemaljske i zračne snage, odnosno usklađuje s MORH-om i MUP-om uključivanje postrojbi oružanih snaga ili redarstva.
Služba u suradnji s MUP-om priprema i godišnje izrađuje Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, a u suradnji sa stručnim službama MORH-a i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom predlaže donošenje Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH. U službi su ustrojena dva odjela: Odjel operative i vatrogasnog dežurstva i Odjel tehnike, planiranja i nadzora vatrogastva.

Služba za sustav 112, svakako je pobudila najveći interes javnosti jer je uvođenjem broja 112 postala najvidljiviji segment sustava zaštite i spašavanja. Stoga će i nadalje biti najtransparentniji pokazatelj uspješnosti u postizanju kompatibilnosti sa zemljama EU koje se koriste jedinstvenim brojem 112 za sve žurne situacije. Služba za sustav 112 preustrojava se iz bivših centara za obavješćivanje3 koji su nakon Domovinskog rata postupno gubili na značenju i danas raspolažu zastarjelom analognom tehnikom. Jedna od primarnih zadaća Službe 112 bit će podizanje operativne spremnosti i osposobljenosti centara 112, stoga će planirati, predlagati i koordinirati implementaciju suvremene tehnologije u centre 112. Ujedno će pružiti tehnološku osnovu za razvoj komunikacijske i informacijsko-računalne tehnologije potrebne za rad i uspješnu provedbu propisanih zadaća svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državne uprave, te omogućiti njezino uključivanje u međunarodnu komunikaciju. Služba će kroz 24 satna dežurstva svojih operativno komunikacijskih centara (županijski i gradski centri 112) prikupljati i obrađivati informacije, obavijesti i podatke. O svim otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama obavješćivat će i po potrebi uzbunjivati građane, pravne osobe, tijela državne uprave, spasilačke službe, ovlaštene djelatnike civilne zaštite i druge ovlaštene voditelje ustrojstvenih jedinica Državne uprave. Služba također vodi evidenciju o stanju i događajima, o opasnostima, nesrećama i katastrofama, te priprema sustav javnog uzbunjivanja u RH, koordinaciju prenošenja odluka i zapovijedi. Gradski centri 112 djelovat će kao ispostave područnih ureda za zaštitu i spašavanje sve dok se ne ostvare tehničko – tehnološke pretpostavke za njihovo ukidanje, a najdulje do 31. prosinca 2007., do kada županijski centri trebaju u potpunosti preuzeti funkcije gradskih centara 112. U Službi za sustav 112 ustrojen je Državni centar 112, te odjeli: Odjel za plansko-operativne poslove, Odjel za sustav javnog uzbunjivanja i operativnu tehniku, Odjel za komunikacijsko-informacijsku tehnologiju.

U sjedištu Državne uprave djeluje i edukacijski centar, a to je Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja. Učilište planira, priprema, provodi i nadzire školovanje, osposobljavanje i usavršavanje profesionalnih vatrogasaca, te organiziranih snaga zaštite i spašavanja (stožere, zapovjedništva, zapovjednike postrojbi, voditelje skloništa i povjerenike civilne zaštite). Tu se također uvježbavaju državni službenici i namještenici jedinica lokalne i područne samouprave kao i djelatnici pravnih osoba koje obavljaju zaštitu i spašavanje kao redovnu djelatnost. Učilište uz obrazovanje kadrova skrbi i o kvaliteti vatrogasne opreme što znači da je stručni kadar Učilišta angažiran na ispitivanju, kontrolnom ispitivanju i certificiranju: tehnike, opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje, te za gašenje požara, kako za potrebe Državne uprave tako i za potrebe pravnih i fizičkih osoba, obrtnika i drugih stručnih službi.
Učilište inicira i sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih normi s područja zaštite i spašavanja, te prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području vatrogastva, zaštite i spašavanja. Ustrojstvene jedinice Učilišta su; Vatrogasna škola, Centar za obuku i specijalističko usavršavanje i Centar za razvoj i ispitivanje tehnike.

Uz spomenute službe, za upravne i stručne poslove Državne uprave, skrbi Služba zajedničkih poslova. Služba obavlja poslove koji se odnose na pravne, kadrovske, financijske te opće poslove, a osobito poslove pripreme i izrade prijedloga zakona i drugih propisa, poslove vođenja evidencije o nekretninama, pripremu i izradu svih ugovora, poslove radnih odnosa, zdravstveno-mirovinskog osiguranja i dr. U Službi zajedničkih poslova ustrojeni su: Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, Odjel za financijske i poslove knjigovodstva i Odjel za logistiku.
Državnu upravu predstavlja i njom upravlja – ravnatelj, koji je za svoj rad odgovoran ministru unutarnjih poslova i Vladi RH.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti ravnatelja Državne uprave, zamjenjuje ga zamjenik ravnatelja. Zamjenik ujedno predsjeda radom Koordinacije operativnih službi i usmjerava rad pomoćnika ravnatelja ovlaštenih za operativne službe, usmjerava i nadzire rad Odsjeka za koordinaciju, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Članovi koordinacije su zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja ovlašteni za Službu za civilnu zaštitu, Službu za vatrogastvo i Službu za sustav 112. Kao najstručnije tijelo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Koordinacija usklađuje izradu planskih dokumenata, provedbu inspekcije, stručnog nadzora, razmatra potrebe za podizanjem stupnja pripravnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja, predlaže ravnatelju Državne uprave aktiviranje pojedinih sastavnica zaštite i spašavanja i njihovo uključivanje u aktivnosti na terenu, te neposredno upravlja aktivnostima zaštite i spašavanja svih sudionika u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
________________________________________
Napomene:
1 Odnose između RH i Unije Sporazum uređuje u tri temeljna područja – stupa; gospodarski aspekti, vanjska i sigurnosna politika, pravosuđe i unutarnji poslovi
2 To su službe i postrojbe pravnih osoba i tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe, službe i postrojbe, Uprave, zapovjedništva zaštite i spašavanja, službe, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite
3 Centri su bili ustrojstvene jedinice Odjela motrenja i obavješćivanja Službe za komunikacije MORH-a

Na razini svake županije ustrojen područni ured za zaštitu i spašavanje (zelena oznaka) dok obalni područni uredi imaju i Državne intervencijske postrojbe (crvena oznaka). Zbog izražene požarne opasnosti u priobalju su aktivne Državne intervencijske postrojbe ali one sudjeluju i u svim intervencijama zaštite i spašavanja