Hrvatski nacionalni razmjestivi komunikacijski modul postaje dio strukture snaga NATO-a

Sustavnim praćenjem mogućnosti nacionalnog doprinosa razvoju NATO-ovih sposobnosti Hrvatska je kao mlada članica prepoznala šansu u izgradnji komunikacijsko-informacijskih bojišničkih sposobnosti. Naš je interes privukla i NATO-ova mogućnost financiranja izgradnje objekta trajnog smještaja te opremanje postrojbe suvremenim računalnim i komunikacijskim sustavima namijenjenim potpori zapovijedanja na operativnoj i strateškoj razini. No najveća korist pristupanja ustrojavanju DCM-a za Oružane snage RH jest i bit će ulaganje u stjecanje znanja, vještina i iskustva naših dočasnika i časnika KIS-a…

brigadir Jasenko KROVINOVIĆ, načelnik Uprave za komunikacijsko- informacijske sustave GS OSRH

Krajem ožujka prošle godine na obilježavanju pete godišnjice pristupanja RH punopravnom članstvu Sjevernoatlantskog saveza bili smo svjedoci svečanosti na kojoj je hrvatskom pukovniku (danas brigadiru) Eduardu Špoljariću, zapovjedniku Pukovnije veze, uz nazočnost zapovjednika ACT-a generala Palomérosa i načelnika GS-a OSRH generala zbora Drage Lovrića, predana zastava NATO-ove DCM postrojbe. Tada je istaknuto da hrvatski Nacionalni razmjestivi komunikacijski modul (DCM), postaje dio strukture snaga NATO-a. Budući da je riječ o jedinstvenoj postrojbi, za detalje vezane uz nju obratili smo se brigadiru Jasenku Krovinoviću, voditelju projekta.

Što je DCM i koja je njegova uloga ?
Kako bi čitateljima bila jasnija predodžba pojma, odnosno uloge DCM/RKM-a istaknuo bih nekoliko značajki. Razmjestivi komunikacijski modul (RKM) ili u engleskom izričaju Deployable CIS Module (DCM) modularna je postrojba koja se ustrojava kao tipska sastavnica u sastavu NATO-ove CIS grupacije (NCISG), a koja je dio zapovjedne strukture NATO-a. NCISG, trenutačno pod zapovijedanjem njemačkog general-bojnika Thomasa Franza, ustrojena je u tri bojne, a svaka bojna u ustroju ima po šest RKM(DCM) sastavnica, odnosno postrojbi.
Brojčano, svaki DCM ustrojbeno čini 56 djelatnih vojnih osoba. Osim zapovjednika koji je časnik, za sve ostale pripadnike zahtijeva se najmanje dočasnički čin. Od 56 pripadnika 48 njih popunjava mjesta roda veze, a ostale su pozicije logističke specijalnosti. Dakle, već iz zahtjeva za popunu postrojbe dočasničkim kadrom i to s jasno preciziranim VSsP-ovima možemo uočiti da postrojba zahtijeva visoka stručna znanja i iskustva.
Svaki DCM, popunjen i opremljen, obučen i uvježban, namijenjen je uspostavi, održavanju i upravljanju komunikacijsko-informacijskim sustavima razmjestivog zapovjedništva NATO-ovih snaga u području operacije, misije ili vojne vježba. Kada kažemo zapovjedništvo NATO-ovih snaga, misli se na zapovjedništvo ukupne veličine do 250 pripadnika.
Dio DCM-ova isključivo je namijenjen za uporabu u NATO-ovim operacijama, a neki od njih, kao što je i hrvatski DCM, i za moguće korištenje za nacionalne potrebe kao što su vojne vježbe ili nacionalne planske aktivnosti te u situacijama prirodnih katastrofa. Mogući angažman hrvatskog DCM-a u planskim nacionalnim aktivnostima reguliran je Memorandumom o razumijevanju.

Zašto je Hrvatska podnijela kandidaturu za DCM? Sudjeluju li sve članice NATO-a u njemu?
Sustavnim praćenjem mogućnosti nacionalnog doprinosa razvoju NATO-ovih sposobnosti, Hrvatska je kao mlada članica prepoznala šansu u izgradnji komunikacijsko-informacijskih bojišničkih sposobnosti. U izgradnji i ustrojavanju NATO-ove CIS grupe u trenutku naše reakcije postojalo je još jedno upražnjeno DCM mjesto. Ostale DCM-ove do tada su ustrojile: V. Britanija, Njemačka, Danska, Italija, SAD, Rumunjska, Bugarska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Litva i Turska. S druge je strane naš interes privukla i NATO-ova mogućnost financiranja izgradnje objekta za trajni smještaja te opremanje postrojbe suvremenim računalnim i komunikacijskim sustavima namijenjenim potpori zapovijedanja na operativnoj i strateškoj razini. No, iako je sada već i potvrđeno da će NATO financirati izgradnju objekta u RH za smještaj i rad HRV-a DCM-a u vrijednosti većoj od 3,5 milijuna eura, i to angažmanom nacionalne građevinske operative, najveća korist u pristupanju ustrojavanja DCM-a za Oružane snage RH jest i bit će ulaganje u stjecanje znanja, vještina i iskustva naših dočasnika i časnika KIS-a. Svake će godine MORH za troškove obučavanja i uvježbavanja te sudjelovanja naših pripadnika HRV-a DCM-a u NATO-ovim operacijama morati izdvojiti do dva milijuna kuna. Istodobno će NATO za troškove stacioniranja, opremanja, obučavanja, uvježbavanja i sudjelovanja u operacijama u idućih deset godina izdvojiti više od 80 milijuna kuna.
Dakle, uz financijsku investiciju od 20 milijuna kuna u deset godina dobit ćemo od Saveza 80 milijuna kuna za izgradnju KIS operativnih sposobnosti, a trogodišnjom rotacijom ljudstva u HRV-u DCM postrojbi i sudjelovanju u NATO-ovim operacijama u OSRH imat ćemo više od stotinu visokouvježbanih i stručnih KIS dočasnika i časnika. Znanja i iskustva stečena u izazovnom međunarodnom okružju moći ćemo prelijevati u nacionalni prostor. Nije li to od neprocjenjive vrijednosti? 
 
Što znači riječ “razmjestiv” u imenu DCM-a, kamo i kako bi se postrojba razmještala u slučaju potrebe?
Riječ razmjestiv ili na engleskom deployable označava sposobnost postrojbe da bude prebačena u bilo koji dio svijeta, u relativno kratkom vremenu, na prostor na kojem će davati svoje KIS usluge i potporu. Sam trošak razmještanja postrojbe, odnosno ljudstva i opreme u nadležnosti je NATO-a. Na tom modelu, a i u skladu s nacionalno prihvaćenim NATO-ovim Ciljevima sposobnosti i na nacionalnoj razini pristupili smo konceptu izgradnje razmjestivih sposobnosti postrojbi veze OSRH (Bojna veze HKoV-a i Bojna OSMiO-a, HRM) za potporu zapovijedanju na terenu.

Tko su članovi Nadzorne skupine i Projektnog tima za uspostavu i izgradnju Nacionalnog razmjestivog modula?
Ministar je obrane svojom Odlukom, a nakon prihvaćanja RH NAC-ove ponude formirao Nadzornu skupinu i Projektni tim. Za čelnika Nadzorne skupine imenovan je pomoćnik ministra obrane Zoran Drča, a članovi su kontraadmiral Robert Hranj, general-bojnik Mladen Fuzul, Đurđa Hunjet, brigadir Stanko Ćavar te ja kao voditelj Projektnog tima. U Projektnom su timu formirane tri radne skupine. Prva je ustrojena za rješavanja pitanja iz pravnog područja, prije svega raznih ugovora između MORH-a i RH s jedne strane i NATO-a s druge, a na čijem je čelu Marina Jurić-Matejčić, predstavnica Sektora za pravne i upravne poslove. Drugu skupinu, zaduženu za pitanja izgradnje infrastrukture, vodi državni službenik Slaven Jašić. Treća radna skupina formirana je radi rješavanja pitanja iz domene obuke i personalne popune s voditeljem brigadirom Eduardom Špoljarićem. Središnju koordinaciju rada stručnih, projektnih skupina vodi uži sastav Projektnog tima. U izgradnji HRV-a DCM-a treba istaknuti gospođu Rubčić, brigadira Tubića, pukovnika Čulara, pukovnika Zorića te zapovjednika HRV-a DCM-a satnika Marija Lukežića.

Jesu li preostali još neki formalno-pravni sporazumi koje u svezi DCM-a moraju zaključiti RH i NATO?
U dosadašnjem radu, a u cilju omogućavanja normalnog funkcioniranja HRV-a DCM-a s nacionalnim mogućnostima, potpisan je Memorandum o razumijevanju između SHAPE-a i MORH-a. Osim ovog sporazuma, u završnoj je fazi potpisivanja i Dogovor o garnizonskoj potpori (DGP) na temelju kojeg će OSRH s jedne, a NATO s druge strane, pružati administrativno-logističku potporu nacionalnom DCM-u unutar vojarne. Nakon odobravanja te potpisivanja DGP-a, a u svrhu njegove operacionalizacije bit će potrebno usuglasiti i potpisati još četiri dokumenta koja će na provedbenoj razini regulirati garnizonsku potporu. To su Lokalni administrativni dogovor, Dogovor o zaštiti snaga i sigurnosti, Opis poslova za združenu koordinacijsku skupinu za garnizonsku potporu i Opis poslova za sigurnosni odbor za garnizonsku potporu. Osim tih sporazuma koji su ili potpisani ili su u završnoj fazi potpisa, treba izvršiti međuresorno usuglašavanje dokumenta, Dodatak Pariškom protokolu, o pravnom statusu i reguliranju plaćanja/neplaćanja PDV-a na robu i usluge. O tom se dokumentu još pregovara i usuglašava se na međuresornoj razini jer zadire u mjerodavnosti više ministarstava. Dokument nije usko vezan samo uz RKM, nego i uz sve ostale NATO-ove postrojbe i zapovjedništva koji bi se mogli zateći i zadržati duže vrijeme na teritoriju RH.

Operativna sposobnost očekuje se do kraja 2017. Ide li, zasad, sve prema planu?
U tom je segmentu sve realizirano po planu. I zapovjednici grana OSRH, jer pripadnike DCM-a imamo i iz sastava HRM-a, HKoV-a te HRZ-a i PZO-a, i djelatnici iz ustrojstvenih cjelina GS-a za personalne odnosno obučne poslove, dali su svoj nesebičan doprinos u fazi ustrojavanja DCM-a. U tijeku ustrojavanja uočeni su neki drugi projektni problemi i nedostaci koji su doveli do određenih kašnjenja u segmentu graditeljstva i slično, no za sada smo sve probleme uspjeli razriješiti i otkloniti, prije svega dosljednim i predanim radom i članova Projektnog tima, ali i drugih ključnih osoba u MORH-u i OSRH. U skladu s Planom očekujemo da će inicijalna individualna operativna sposobnost biti dostignuta do kraja tekuće 2015. što je jedan od preduvjeta za dostizanje pune operativne sposobnosti do kraja 2017. Temeljem informacija koje imamo iz NATO-ove CIS grupe, datum dostizanja pune operativne sposobnosti bit će usklađen i s dinamikom opremanja postrojbe, a što je u nadležnosti NATO-ove CIS Agencije. Kako god, uspješno ispunjavanje postavljenih vježbovnih ciljeva na predstojećim NATO-ovim vojnim vježbama bit će glavni kriterij dosizanja inicijalnih i punih operativnih sposobnosti HRV-a DCM-a. Nacionalne obveze u tom pogledu bit će u potpunosti ispunjene.  

Koja su posebna sredstva, ponajviše tehnička, i infrastruktura, potrebni za hrvatski DCM?
Kad govorimo o preduvjetima za funkcioniranje hrvatskog DCM-a, posebno o tehničkim i infrastrukturnim, moramo reći da su pravila stroga, ali unaprijed definirana i jasna. NATO-ov DCM smještajni objekt mora biti odvojen od ostatka vojarne te se moraju implementirati određena sredstva tehničke i fizičke zaštite u cilju dostizanja zahtijevanog standarda. Moram naglasiti da trošak izgradnje novog smještajnog objekta u cijelosti financira NATO. Radi se o iznosu od 3,5 milijuna kuna. OSRH se obvezao urediti privremeni smještaj za potrebe DCM-a, a on će nakon prelaska postrojbe u novi, nazovimo ga NATO-ov objekt, prijeći u posjed HKoV-a.  

Kakav je profil djelatnika zastupljen u hrvatskoj satniji?
Ustrojstveno rješenje propisala je NATO-ova CIS grupa, uz dopuštene male oscilacije u njoj. Prema ustroju RKM broji 56 djelatnika od kojih su u HRV nacionalnom DCM-u dva časnika i 54 dočasnika. U izvornom prijedlogu NCISG-a predviđen je jedan časnik i 55 dočasnika. Kao i većina zemalja, tako se i HRV odlučio za pretvaranje mjesta zamjenika zapovjednika DCM-a iz dočasničke u časničku funkciju. Svi časnici i dočasnici moraju imati položen STANAG iz engleskog jezika i to najmanje razinu 2222. Ostale poželjne vještine i znanja ovise o radnom mjestu za koje se određeni kandidat želi natjecati, često je to i znanje upravljanja kamionom, pa ćemo uskoro imati i vojnika i informatičara i vozača u jednoj osobi. Kako god, čelno osoblje NATO-ove CIS bojne i NATO-ove CIS grupe bilo je iznimno zadovoljno odabirom ljudstva za popunu postrojbe, a jednako tako i tijekom dosadašnje obuke i uvježbavanja. Kada govorimo o pripadnicima HRV-a DCM-a govorimo o visokomotiviranim, odgovornim i stručnim vojnim osobama. Upravo od njih očekujemo ne samo da pokažu svoja znanja u NATO-ovim operacijama, nego da ta znanja i predstojeća iskustva prenesu u domicilne ili druge KIS postrojbe OSRH nakon završetka rasporeda.

S obzirom na to da se traži inicijalna sposobnost, djeluje li DCM već sada i na koji način?
Inicijalna operativna sposobnost u slučaju DCM-a podrazumijeva obučenost određenog broja pojedinaca za samostalno obavljanje dužnosti u područjima operacija, a za što su obučavani i uvježbavani. Obučavanje se provodi velikim dijelom u NATO-ovoj CIS školi smještenoj u Latini, Republika Italija, dok se dio obuke i tečaja provodi u matičnoj postrojbi. U skladu s činjenicom da je HRV DCM tek ustrojen te smo imali relativno velik broj ljudi za provedbu obuka, u suradnji s NATO-ovom CIS grupom organizirali smo i dolazak instruktora u RH radi smanjenja troškova putovanja naših pripadnika. Na taj je način ostvarena određena ušteda u financijskom planu za 2015. Nakon obučavanja djelatnici se pojedinačno ili u skupinama upućuju na NATO-ove vježbe gdje se provjeravaju stečena znanja i vještine. U skladu s pokazanim znanjima i vještinama, zapovjednik DCM-a odlučuje koji je djelatnik spreman za upućivanje u područje misije. Kako je u proteklom vremenu izvršena individualna obuka djelatnika HRV-a DCM-a F te ih je određeni broj uspješno sudjelovao na vježbama, odlučeno je da će dio djelatnika biti u idućoj kalendarskoj godini upućen u operaciju Odlučna potpora u Afganistan. Samim upućivanjem djelatnika u operaciju možemo smatrati da smo dostigli inicijalnu operativnu sposobnost.

Još nešto što biste istaknuli?
Iskoristio bih priliku i zahvalio načelniku GS OSRH generalu zbora Dragi Lovriću i ministru obrane RH Anti Kotromanoviću na svesrdnoj potpori realizaciji ideje uspostave HRV-a DCM-a F, njihovoj službenoj ponudi uspostave DCM-a prema NATO-u i potpori i razumijevanju u dosadašnjem dvogodišnjem razdoblju provedbe projekta.


Izgradnju novog objekta za potrebe života i rada nacionalnog RKM-a u cijelosti financira NATO. U ostalom dijelu funkcioniranja nacionalnog DCM-a, RH je kao domaćin obvezan isplaćivati plaće, dodatke, dnevnice i troškove smještaja sukladno nacionalnoj regulativi. NATO se obvezao snositi troškove kompletnog opremanja nacionalnog DCM-a sredstvima veze i svom ostalom pratećom opremom. U svakodnevnom funkcioniranju NATO snosi trošak kotizacija za sve potrebne tečajeve i obuke, troškove prijevoza ljudi i opreme te troškove održavanja opreme i sredstava ako se oni ne upotrebljavaju u nacionalne svrhe. Raspodjela troškova svakodnevnog funkcioniranja u infrastrukturnom pogledu tek treba biti definirana provedbenim sporazumima i dogovorima nakon potpisivanja DGP-a. 


DCM je namjenska postrojba ranga satnije, jednonacionalno popunjena ljudstvom, koju stacionira, oprema i uvježbava NATO i namijenjena je KIS potpori u radu glavnih terenskih zapovjedništava u NATO-ovim i NATO-ovim vođenim operacijama. U određenim situacijama određeni DCM-ovi mogu se koristiti i za isključivo nacionalne potrebe. Zapovijedanje DCM-ovima u nadležnosti je zapovjednika NATO-ove CIS grupe, a sukladno, od NATO-ovih nacija dodijeljenim mu ovlastima operativnog zapovijedanja (OPCOM).


 

U skladu s Planom očekujemo da će inicijalna individualna operativna sposobnost biti dostignuta do kraja tekuće 2015. što je jedan od preduvjeta za dostizanje pune operativne sposobnosti do kraja 2017.


Domagoj VLAHOVIĆ
Snimio Tomislav Brandt