Ocjenjivanje spremnosti i sposobnosti OSRH – odgovoran timski rad

Ocjenjivanje spremnosti i sposobnosti pridonosi osiguranju kvalitete i neprekidnom poboljšavanju spremnosti oružanih snaga, pomaže u daljnjoj prilagodbi nacionalnih procedura i akata s NATO-ovim standardima te omogućuje detaljno upoznavanje najviše upravljačke strukture u OSRH o statusu spremnosti. Stoga je biti ocjenjivač odgovorna zadaća i za njih se izabiru samo najstručniji pripadnici OSRH…

Prateći brojne vježbe i pripreme naših kopnenih, specijalnih, pomorskih ili zrakoplovnih snaga neizostavno smo se susretali s ocjenjivačima GS-a OSRH  čija je zadaća bila provjera obučenosti, osposobljenosti i u konačnici borbene spremnosti postrojbi.

brigadir Mijo Kožić, načelnik Odjela za borbenu spremnost u Operativnoj upravi GS OSRH

Koliko je zapravo odgovorna i važna njihova uloga razgovarali smo s brigadirom Mijom Kožićem, načelnikom Odjela za borbenu spremnost u Operativnoj upravi GS-a OSRH, koji je i sam često u ulozi čelnika ocjenjivačkog tima nazočio uvježbavanju naših Oružanih snaga i pratio pritom rad ocjenjivača, organizirao ih, vodio, kontrolirao i usklađivao njihov rad. Timsko djelovanje ključ je uspjeha, ističe brigadir Kožić i takav način rada jedino daje dobre rezultate.

Koji su to temeljni NATO-ovi i nacionalni dokumenti koji se koriste za pripremu i provedbu ocjenjivanja spremnosti u OSRH?

Temeljni NATO-ovi dokumenti zahtijevaju stručnu i pravodobnu prilagodbu nacionalnog sustava ocjenjivanja borbene spremnosti, to su kriteriji koje članice NATO-a moraju ispuniti i preporučena ključna usmjerenja i perspektive razvoja sustava ocjenjivanja spremnosti. Od temeljnih dokumenata prvo bih spomenuo NATO Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Policy iz koje proizlazi NATO ETEE Directiva, zatim su tu standardi snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije (ACO Forces Standards). To su priručnici za ocjenjivanje kopnenih snaga (CREVAL), zrakoplovnih snaga (TACEVAL), specijalnih snaga (SOFEVAL) i pomorskih snaga (MAREVAL). Sve ove standarde koristimo i primjenjujemo u OSRH, ali se pripremamo i za primjenu ocjenjivanja spremnosti zdravstvenih sposobnosti (MEDEVAL). Od NATO-ovih standarda ocjenjivanja postoji još i ocjenjivanje združenih zapovjedništava (JOINTEVAL) koje se primjenjuje za NATO-ova zapovjedništva i do sada nije bilo primjenjivano u OSRH.
Godišnje smjernice za ocjenjivanja za sve članice NATO-a dobivamo od zapovjednika Savezničkog zapovjedništva za operacije (SACEUR’s Annual Guidance for Education, Training, Exercise and Evaluation – SAGE). Svrha je ovih smjernica davanje prioriteta za razvoj, potporu i izvršavanje NATO ETEE aktivnosti u potpori ACO Plana strateškog upravljanja (ACO Strategic Management Plan). SACEUR-ove smjernice, prioriteti, opći zahtjevi i posebne smjernice u svezi ETEE procesa navedene su u SAGE dokumentu. Svaki od SACEUR-ovih zahtjeva za neko posebno područje predstavljen je u posebnom dodatku, od kojih je jedan i Zahtjevi za ocjenjivanjima (Evaluation Requirements). Da bi se moglo provoditi ocjenjivanje potrebno je nekoliko bitnih preduvjeta, a jedan od njih je da vježba treba biti organizirana prema NATO-ovoj Direktivi za vježbe i nacionalnoj Uputi za vojne vježbe koju je odobrio načelnik Glavnog stožera OSRH.
Usvajanjem Koncepta spremnosti u OSRH koji je odobrio ministar obrane prihvatili smo u OSRH NATO-ove standarde i sustav spremnosti kao nacionalni. Nakon toga je načelnik GS-a svojom zapovijedi regulirao njihovu primjenu za sva ocjenjivanja spremnosti. Izrađena je nova Uputa za nadzore i ocjenjivanja spremnosti koja je pripremljena za odobrenje načelniku Glavnog stožera RH koja detaljno propisuje sve nadležnosti te ulogu GS OSRH i glavnih zapovjedništava u sustavu nadzora i ocjenjivanja u OSRH.

Što je svrha navedenih programa ocjenjivanja spremnosti i koje nacionalne odgovornosti proizlaze iz toga u primjeni?

Svrha programa ocjenjivanja Saveza jest osigurati spremne deklarirane snage i sposobnosti za dostizanje trenutačnih i eventualnih operativnih prioriteta Saveza, u skladu s NATO-ovim zahtijevanim standardima. Ocjenjivanje zapovjedništava i postrojbi Saveza provodi se prema utvrđenom skupu standarda i kriterija opisanih u ACO standardima snaga. Ocjenjivanja se provode kao neprekidni proces koji se sastoji od nekoliko provjera kvalitete s izravnom povratnom vezom prema nadređenim zapovjednicima. Programi ocjenjivanja borbene spremnosti ocjenjuju zapovjedništva i snage do stupnja po kojem moraju zadovoljiti standarde snaga, svoju borbenu spremnost i operativne sposobnosti u određenom razdoblju.
Nacije imaju odgovornost osigurati da njihove snage koje su deklarirane za NATO zadovoljavaju Glavna područja sposobnosti (Main Capability Areas). Odgovorne su za opremanje i obuku osoblja i snaga kako bi osigurale njihove sposobnosti za djelovanje unutar višenacionalnog okruženja u skladu s NATO-ovim procedurama navedenim u savezničkim publikacijama (AJP), prema STANAG-ima i SOP-ovima u NATO-ovoj vođenoj operaciji. Obuka obuhvaća pojedinačnu i zajedničku obuku kao i vježbe unutar planskog ciklusa koji je opisan u ACO FS (minimalno 12 mjeseci). Oprema mora zadovoljiti standardizirane kriterije kompatibilnosti za rad u NATO-ovu okružju (određeno većim brojem STANAG-a), te osigurati sigurnu i učinkovitu realizaciju zadaća iz zahtijevanih sposobnosti svake postrojbe ili sastavnice (Capability Matrix).

Što se sve ocjenjivalo u borbenoj spremnosti tijekom 2015. i koji su bili rezultati?

Tijekom 2015. provodila su se ocjenjivanja spremnosti za postrojbe deklarirane za ENRF 2016, za EUBG 2016 i postrojbe deklarirane Ciljevima sposobnosti. Za sva ocjenjivanja bila je obvezna nazočnost NATO-ova monitora iz Allied Land Command (LANDCOM) Izmir za kopnene snage ili iz NATO-ova zapovjedništva za specijalne operacije (NSHQ) za postrojbu SOTG iz Zapovjedništva specijalnih snaga koji su imali obvezu pratiti rad naših certificiranih ocjenjivača u ocjenjivačkom timu tijekom vježbi.
Monitori su dali potpis na našu ocjenu čime su potvrđivali da u potpunosti poštujemo i primjenjujemo sve propisane NATO-ove standarde iz područja ocjenjivanja o čemu sam prije govorio. Sve spomenute postrojbe ocijenjene su ocjenom borbeno spremni (COMBAT READY).
Nacionalno ocjenjivanje spremnosti bez nazočnosti NATO monitora provodili smo za sve sastavnice i pojedince koji su se upućivali u misije (Resolute Support Mission) ili operacije potpore miru (KFOR, ATALANTA) te za humanitarnu operaciju TRITON. Svi hrvatski kontingenti u 2015. za sve navedene operacije i misiju potpore miru također su bili ocijenjeni ocjenom borbeno spremni što je rezultat kvalitetnih programa i planova preduputne obuke i napor svih glavnih nositelja zadaće u pripremi pojedinaca i sastavnica.
Želio bih pohvaliti kvalitetnije cjelokupne pripreme i preduputnu obuku u 2015. svih glavnih nositelja zadaća koji su upućivali svoje kandidate ili sastavnice što je na kraju rezultiralo visokom razinom pripremljenosti, spremnosti i prezentiranjem dostignutih zahtijevanih sposobnosti.
Za sva ocjenjivanja bili su potrebni certificirani ocjenjivači koji su radeći i po 18 sati dnevno u iznimno zahtjevnim meteouvjetima savjesno i visokoprofesionalno izvršavali sve svoje zadaće u ocjenjivačkom timu GS-a OSRH na čemu im želim čestitati i zahvaliti. Nije lako biti ocjenjivač jer je to odgovorna zadaća i zato se za ocjenjivače izabiru samo najstručniji pripadnici OSRH.

Koja su načela, nadležnosti i metodologija u sustavu ocjenjivanja spremnosti pojedinaca, sastavnica i postrojbi OSRH za sve oblike ocjenjivanja?

Načela su ocjenjivanja da prema svima imamo povjerenje, ali da ocjenjivanjem to provjerimo i potvrdimo sustav ocjenjivanja centraliziranog planiranja i upravljanja s određivanjem prioriteta u ocjenjivanju. Uz to, ocjenjivanje spremnosti stalni je proces koji se fleksibilno prilagođava svim novih zahtjevima za novim sposobnostima iz područja misija i operacija te dokumentima ACO-a koji se revidiraju, a odnose se na unapređivanje standarda ocjenjivanja.
U OSRH završno ocjenjivanje spremnosti pojedinaca i sastavnica za operacije i misije potpore miru provodi ocjenjivački tim GS-a OSRH, za što glavna zapovjedništva i pristožerne postrojbe GS-a stavljaju na raspolaganje potreban broj certificiranih ocjenjivača i pomažu u organizaciji vježbe na kojoj se provode ocjenjivanja.
Ocjenjivanja za postrojbe deklarirane za NRF i EUBG provode glavni nositelji zadaća pripreme deklariranih postrojbi, a tim iz GS-a OSRH nadzire njihov ocjenjivački tim. Tim GS-a ne utječe na završnu ocjenu nego prati pravilnost svih postupaka i metodologije iz standarda ocjenjivanja što na kraju kao nacionalni autoriteti ocjenjivanja unose kao zapažanje u obrazac završne ocjene.
Tijekom planske konferencije za pripremu vježbi ocjenjivački timovi izrađuju svu potrebnu dokumentaciju za ocjenjivanje pri čemu surađuju s glavnim planskim timom i ostalim sudionicima odgovornim da se ocjenjivanje može provesti u skladu sa svim NATO-ovim standardima i nacionalnoj Uputi.
Nakon svakog ocjenjivanja izrađuju se početna opažanja i prepoznate lekcije u procesu izrade naučenih lekcija čime radimo na poboljšanju nacionalnog sustava ocjenjivanja, a naše prijedloge dostavljamo u nadređena NATO-ova zapovjedništva i našim iskustvom možemo utjecati na promjene odnosno revizije NATO-ovih dokumenata.

Koji su zaključci i preporuke s godišnjih konferencija u NATO-ovim zapovjedništvima koje se odnose na ocjenjivanja spremnosti i sposobnosti prema svim NATO-ovim obvezama u 2016.?

Prva godišnja NATO-ova SOFEVAL konferencija bila je 1. prosinca 2015. u NATO-ovoj školi za specijalne operacije – NATO Special Operations School (NSOS) u zračnoj Bazi Chièvres, te je prvi službeni događaj vezan za SOF ocjenjivački program koji je proveo NSHQ. Cilj je bio unaprijediti potporu NSHQ-a procesu SOFEVAL ocjenjivanja (bilo nacionalnog ocjenjivanja za implementaciju prihvaćenih Ciljeva sposobnosti ili pak za potrebe NRF ocjenjivanja zapovjedništava i postrojbi specijalnih snaga).
Tijekom 2015. provedena su samo dva SOFEVAL ocjenjivanja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Slovačkoj. Ocjenjivanja su provedena u cilju implementacije prihvaćenih Ciljeva sposobnosti. O ovome ocjenjivanju koje je provedeno na vježbi USKOK 15 bilo je izvješćivano u Hrvatskom vojniku kao zahtjevnom, ali i iznimno uspješno provedenom ocjenjivanju. Senior NATO monitor izjavio je da će postignuća ocjenjivačkog tima GS-a OSRH biti korištena u razvoju SOFEVAL programa i na tečaju SOFEVAL ocjenjivača.
Na NATO-ovoj godišnjoj CREVAL konferenciji odgovorni časnik za organizaciju i provedbu konferencije u SHAPE-u bio je hrvatski pukovnik Vice Olujić koji je odgovoran za provedbu i primjenu CREVAL standarda. Tijekom konferencije proveden je pregled aktivnosti u pogledu stanja i ocjenjivanja kopnenih snaga članica NATO-a, referentnih dokumenata te su se usuglasile daljnje aktivnosti NATO-a i nacionalnih komponenti za sljedeće razdoblje (detaljno CREVAL ocjenjivanja u 2016. i najave ocjenjivanja u 2017.).
Na konferenciji su istaknute i obveze nacija prema SHAPE-u i LANDCOM Izmir u pogledu obveza uključenja u CREVAL program članica sa svojim ocjenjivačima i deklariranim snagama te se očekuje da će primjena novog ACO FS Volume VII CREVAL biti od 1. siječnja 2017. U protekloj godini 13 članica i dva korpusa iz NATO-ove strukture snaga provodili su ocjenjivanje prema CREVAL-u za svoje deklarirane postrojbe i naravno OSRH je među njima.

Možete li reći više o postignućima tijekom proteklih godina te daljnjem administrativnom uređenju sustava ocjenjivanja spremnosti u OSRH?

Postignuća u sustavu ocjenjivanja iz proteklih godina najbolje pokazuju da pripadnici koji su bili u misijama ili operacijama potpore miru dobivaju pohvale za svoje uspješno izvršenje postavljenih zadaća u međunarodnom okruženju što nije slučajno. To je ukupni rezultat svih ciklusa priprema, obuke pa sve do kvalitete ocjenjivanja da na kraju svi skupa možemo biti ponosni na sve naše kontingente i nacionalni doprinos međunarodnoj sigurnosti.
Sustav ocjenjivanja spremnosti stalno se poboljšava i nadograđuje. Priprema se donošenje nove Upute za nadzor i ocjenjivanje spremnosti stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova OSRH koja će detaljno propisati sve nadležnosti u sustavu, mjerila, postupke i metodologiju i bit će kvalitetan iskorak u administrativnom uređenju za provedbu svih oblika ocjenjivanja i nadzora borbene spremnosti u OSRH.

Može li se uspoređivati sustav ocjenjivanja spremnosti u OSRH s drugim NATO-ovim članicama na temelju dosadašnjih iskustava ocjenjivača proteklih godina?

Ne možemo se uspoređivati nego svi moramo primjenjivati iste standarde za kopnene snage, a to je CREVAL program. SACEUR je prepoznao CREVAL kao najbolji alat za ocjenu spremnosti svih NATO-ovih deklariranih snage i od svih se članica očekuje da primjenjuju CREVAL program ocjenjivanja.
Hrvatske Oružane snage do sada su prema CREVAL-u ocijenile sve svoje deklarirane snage i to ocjenom borbeno spreman čime je OSRH ispunio sve međunarodno preuzete obveze i zahtjeve iz Ciljeva sposobnosti, a drugima prenosimo naša iskustva (best practice).

U zaključku mogu reći da ocjenjivanje spremnosti i sposobnosti pridonosi osiguranju kvalitete i neprekidnom poboljšavanju spremnosti oružanih snaga, pomaže u daljnjoj prilagodbi nacionalnih procedura i akata s NATO-ovim standardima, omogućuje detaljno upoznavanje najviše upravljačke strukture u OSRH o statusu spremnosti, ali i ukazuje na važnost školovanja i praktičnog rada u provedbi ocjenjivanja NATO-ovih certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti koji trebaju biti osposobljeni da bi mogli provoditi sva navedena, ali i iznimno zahtjevna ocjenjivanja.

Priredila Vesna Pintarić
Snimio Tomislav Brandt