Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XI. dio)

Osim podataka iz “Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA”, o oružanom sukobu između hrvatske policije i srpskih ekstremista u Nacionalnom parku Plitvička jezera 31. ožujka 1991. i reakcijama snaga JNA na taj sukob, kao i na osnivanje Policijske postaje MUP-a RH na Plitvicama govore i drugi izvori JNA. Neki od tih izvora upozoravaju na miješanje Srbije u događaje u Hrvatskoj te na nezadovoljstvo lokalnog srpskog stanovništva, ali i dijela zapovjednog kadra JNA na “terenu Plitvica”, s nekim odlukama zapovjednika JNA na tom području. Također, svjedoče o stvaranju negativne percepcije prema legalnim snagama MUP-a RH.

Primjerice, u Informaciji Komande 5. vojne oblasti JNA podređenim postrojbama, od 2. travnja 1991., o složenoj sigurnosnoj situaciji nakon događaja na Plitvičkim jezerima te pojačavanju jedinica JNA na tom području mehaniziranim i oklopnim snagama iz drugih garnizona 1. i 5. vojne oblasti JNA, među ostalim, navedeno je:

Stanje na teritoriji Republike Hrvatske je sve složenije i teže, a neke odluke organa vlasti na svim nivoima još više usložavaju političko-bezbedonosnu situaciju. Današnje zasedanje Narodne skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, verovatno će još više iskomplicirati situaciju jer se očekuje usvajanje pojedinih odluka kojima se narušava teritorijalni integritet Hrvatske.

Sve ovo, kao i činjenica da će se pored službenih organa R. Hrvatske oglasiti i stranke sa svojim viđenjima i zahtevima koji mogu biti veoma radikalni i nerazumni, može stvoriti još veći jaz u međunarodnim odnosima koji u određenom trenutku mogu prerasti u otvoreni oružani sukob.

Iz tog razloga u toku 1. 4. angažovane snage 5. VO u širem rejonu Plitvičkih jezera ojačane su mehanizovanim i oklopnim sastavima iz drugih garnizona sa teritorije 1. i 5. vojne oblasti.

Ostvaren je kontakt sa Ministarstvom MUP R. Hrvatske i prema datim podacima realizuje se Naredba Predsedništva SFRJ o povlačenju specijalnih snaga MUP-a. Mada u toku 1. 4. na kriznom području nije bilo većih incidenata, stanje i dalje složeno sa tendencijom pogoršanja posebno u Titovoj Korenici, Ličkom Osiku i Buniću. Jedinice locirane na široj teritoriji Like uspešno izvršavaju svoje zadatke. Štab kontaktira sa DPZ (društveno-političkim zajednicama) na teritoriji i brzo reagira na najave mogućih incidenata u nastojanju da se održi mir, izbegnu sukobi i nađu rešenja mirnim putem. Sredstva informisanja šire razne dezinformacije o JNA, a posebno prema jedinicama koje su angažovane na kriznom području. U vezi sa tim potrebno je svakodnevno informisanje sastava u duhu odluka Predsedništva SFRJ i Naređenja SSNO i ove komande.

Moralno stanje u jedinicama i privremenim sastavima na Plitvicama je veoma dobro i kroz svakodnevne aktivnosti treba raditi na njegovom jačanju. Red i disciplina su osnov celokupnog stanja te iz tog razloga angažovati sve subjekte na stvaranju uslova za besprekorno funkcionisanje vojne organizacije i unapređenje reda i discipline u našim sastavima. Realizacijom informisanja otklanjati eventualne pojave straha i malodušnosti kod pojedinaca. Sa informacijom upoznati starešine i GL (građanska lica), a izvodno i vojnike (HR-HMDCDR, 116., kut. 23).

Jednako tako, obavještajno izvješće “Odelenja bezbednosti IKM-a 5. vojne oblasti JNA”, upućeno istog dana “Organu bezbjednosti Komande RV-a i PVO-a u Zagrebu” i “Komande RV-a i PVO-a JNA u Zemunu”, osim o događajima na Plitvicama 1. travnja 1991., govori i o neslaganju JNA i građana srpske nacionalnosti s postupcima generala Ivana Štimca, zapovjednika jedinica JNA na tom području.

Sinoć je uz suglasnost generala Ivana Štimca na Plitvicama formirana policijska stanica vezana za Gospić i njihovu Policijsku upravu. Generalu je saopšteno da će se formirati PS, da će se dovesti 80 policajaca iz Gospića, a da će ujutro /02. 04. 1991. god./ biti otpušteno drugih 80 policajaca sa Plitvica. General je rekao da mogu formirati, a da ga samo izveste. Uvlačenje JNA u zaštitu formiranja PS je izazvalo šok kod prisutnih starešina. Generalu je predočeno da će ubrzo stići reakcija iz Titove Korenice i da je cilj ove operacije upravo formiranje PU.

Jedinice 379. OKBR. su dobile u toku noći zadatak da zaposednu položaje na Prijeboju i raskrsnici Titova Korenica – Plitvice – Ličko Petrovo Selo, da u slučaju da ih napadnu građani Titove Korenice prvo pucaju u vazduh, a zatim ako se ne povuku da otvore vatru na napadače. Ovo naređenje je primljeno sa sumnjom u ispravnost poteza naredbodavaca, ali je izvršeno.

Raspoloženje kod rukovodećeg sastava JNA na terenu Plitvica je čuđenje kakvi se potezi povlače i kako se na njih odgovara, šta je stvarni zadatak jedinica? Zaštita naroda ili interesa MUP-a Republike Hrvatske? Javljaju se zahtevi da se snage MUP-a silom isteraju iz Plitvica i nađe povoljnije rešenje za obe strane. Ukoliko ne dođe do promene stanja i poteza na ovom terenu, moglo bi doći do okupljana građana srpske nacionalnosti i manifestacija protiv JNA.

U toku noći su meštani sela Jezerce, Ličko Petrovo Selo iselili žene i djecu iz sela i poslali ih u Bihać, Titovu Korenicu i u kuće bliže kasarni Željava. Očekuju da ih u toku noći posete snage MUP-a i otpočnu hapšenja i eventualno uzimanje talaca u sukobu sa JNA. Teško ih pogađa hapšenje Srba na Grabovcu, gdje oni znaju da je uhapšeno između 8-10 muškaraca i to onih koji su glasali za SAO Krajinu. Navodno da MUP-ovci poseduju spiskove građana koje treba hapsiti. Prisutna je psihoza revolta prema JNA zbog spore akcije, a potom i poteza generala Štimca. Otvoreno se traži da im se isporuči oružje jer ‘više nisu sigurni u čije ruke će to oružje pasti’.

Ante Nazor