Kadeti Vojnog pomorstva na plovidbi brodom

Kadeti drugog naraštaja sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita proveli su od 21. do 25. rujna drugu plovidbenu praksu brodom Hrvatske ratne mornarice ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”

U pratnji nastavnika HVU-a kapetana fregate Nenada Sikirice i kapetana korvete Tina Sumića te voditelja naraštaja poručnika bojnog broda Hrvoja Repušića kadeti su bili na petodnevnoj plovidbi u akvatoriju sjevernog i srednjeg Jadrana na ruti Split – Zadar – Sedmovraće – Vis – Korčula – Hvar.

Kadeti su zajedno s članovima posade aktivno sudjelovali u svim obučnim aktivnostima. Bili su i nositelji pojedinih obučnih aktivnosti, posebno tijekom uvježbavanja postupaka za održavanje borbene otpornosti broda (BOB), gdje su uvježbavali sprečavanje širenja početnih požara i prodora mora na brodu, postupke kod zbrinjavanja ranjenika i otklanjanja kvarova na pogonskim brodskim sustavima.

Provodila se teorijska i praktična nastava: na zapovjednom mostu za buduće navigacijske časnike te u strojarnici za pogonske časnike. Održana je i nastava za osposobljenost po pitanju breveta D-17, D-43 i D-45 u skladu sa standardima STCW 95 te praktična nastava na kolegijima Pomorstvo I. i II. te Sigurnost na moru, koje su slušali tijekom akademske godine. Tijekom plovidbe kadeti su sudjelovali kao pomoćnici službe u plovidbi, a prilikom isplovljavanja i uplovljavanja aktivno su radili na pramčanom i krmenom vezu.

Ciljevi plovidbe su ispunjeni, a bili su usmjereni na teorijsko i praktično upoznavanje kadeta s dužnostima i postupcima u navigacijskom i pogonskom brodskom odredu.

Posada broda ŠB-72 “Andrija Mohorovičić” na čelu s njegovim zapovjednikom poručnikom bojnog broda Dinom Mijalićem tijekom zadaće uvelike je pridonijela svim obučnim aktivnostima kadeta.

Tekst: Boris Kero

Foto: HVU / Nenad Sikirica