Odbor za ravnopravnost spolova

U Oružanim snagama djeluje Odbor za ravnopravnost spolova, a Odlukom ministra obrane iz listopada 2014. riješena su pitanja njegova sastava, nadležnosti i načina postupanja. Premda Odbor uspješno promiče nove standarde i utječe na njih te je postignuta formalna rodna jednakost, pred njim su novi izazovi osvješćivanja rodnih problema, edukacije, sustavnog rada i daljnjeg umrežavanja

Ravnopravnost spolova kao jedna od temeljnih vrednota određena je Ustavom Republike Hrvatske, a primijenjena u praksi, uz ostalo, znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

U Oružanim snagama djeluje Odbor za ravnopravnost spolova, a Odlukom ministra obrane iz listopada 2014. riješena su pitanja njegova sastava, nadležnosti i načina postupanja. Zadaće Odbora tako obuhvaćaju niz aktivnosti – od praćenja ostvarivanja jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja obaju spolova i praćenja participacije žena u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i OSRH, preko predlaganja mjera za poboljšanje rodne ravnopravnosti i poticanja razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova, pa do provođenja postupaka utvrđivanja činjeničnog stanja u situacijama prijavljenih pojava spolnog uznemiravanja i spolne diskriminacije u kojima je jedna od strana djelatna vojna osoba.

Odbor je orijentiran na djelatne vojne osobe u skladu sa Zakonom o službi i Zakonom o obrani. Nadležan je postupati i u slučajevima kad je vojna osoba prijavljena za spolno uznemiravanje ili spolnu diskriminaciju državnog službenika i namještenika.

Zakonska regulativa

Podaci o radu Odbora za ravnopravnost spolova, koji su usklađeni s obvezama koje proizlaze iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i Zakona o ravnopravnosti spolova, dostupni su na web-stranici Ministarstva obrane (Ravnopravnost spolova i zaštita dostojanstva u sustavu MORH-a i OSRH, http://www.morh.hr/hr/ravnopravnost-spolova.html), čime se radi na popularizaciji, senzibiliziranosti i informiranosti svih karika unutar sustava koje o tim pitanjima trebaju voditi računa. Djelatnike se tako informira o zakonskoj regulativi u području ravnopravnosti spolova, o njihovim pravima u slučaju povrede dostojanstva ili spolnog uznemiravanja i slično, dok se u rubrici Statistika redovito objavljuju i ažuriraju spolno razlučeni statistički podaci. U segmentu ravnopravnosti spolova ostvarena je suradnja s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje i prvi su put definirani nazivi činova u ženskom rodu.

Predstavnici Odbora sudjelovali su kao članovi Radne skupine u izradi novog Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Na temelju Plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova i Rodno osviještene politike, na kojima su radili članovi Odbora za ravnopravnost spolova, prepoznata je važnost te tematike unutar obrambenog sustava pa je tako tema o ravnopravnosti spolova, Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1325 te rodnoj perspektivi ugrađena u sve razine izobrazbe i obuke u OS-u te u preduputne obuke za mirovne operacije.

Od 2014. godine OSRH, u suradnji s Centrom za sigurnosnu suradnju – RACVIAC i Nordijskim centrom za rodne perspektive u vojnim operacijama, provodi tečaj za instruktore iz područja rodne perspektive (Gender Training of Trainers), tijekom kojeg je obučeno i certificirano 43 instruktora, a OSRH i MORH imaju i osam certificiranih GENAD-a/GFA.

Prema dostupnim, ažuriranim podacima kojima Odbor raspolaže, udio žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih u obrambenom sustavu zadnjih je godina u porastu i danas u Ministarstvu obrane i OSRH iznosi 17,19 %. Usporedbe radi, udio žena u kategoriji djelatnih vojnih osoba danas je gotovo 13 %, dok ih je 2014. bilo 10,40 %. Udio časnica 2014. godine iznosio je 14,69 %, dok ih je danas 18,46 %. U kategoriji državnih službenika i namještenika broj je stabilan pa je danas u toj skupini žena 48,60 %, dok ih je 2014. bilo 46 %.

Bilježi se i nastavak pozitivnog trenda blagog porasta broja pripadnica na zapovjednim i voditeljskim dužnostima u OSRH i Ministarstvu obrane. U 2014. godini udio žena na zapovjednim i voditeljskim dužnostima u obrambenom sustavu iznosio je 7,75 %, a danas je 10,95 %. Postotak sudjelovanja pripadnica OSRH u misijama u 2019. godini iznosio je 6,58 %, dok je pet godina prije, tj. 2014., bio 4,37 %.

I premda ti statistički pokazatelji upućuju na pozitivan trend povećanja broja žena, još uvijek je uočljivo kako je njihova zastupljenost na tim mjestima ispod razine njihove ukupne zastupljenosti. Primjetna je i slaba zastupljenost žena na dužnostima u međunarodnim organizacijama, kao i u vojnodiplomatskim predstavništvima.

Razloge za to vjerojatno treba tražiti u činjenici da pripadnice u znatno manjoj mjeri apliciraju za obnašanje viših dužnosti. Zakonska i podzakonska regulativa omogućava imenovanje žena na više pozicije, ali primjetan je njihov slab odaziv i interes za prijavu.

Rodna jednakost

Upravo se iz tog uočenog problema grade smjernice za daljnje aktivnosti Odbora za ravnopravnost spolova pred kojim, premda uspješno promiče nove standarde i utječe na njih, stoje novi izazovi osvješćivanja rodnih problema, edukacije, sustavnog rada i daljnjeg umrežavanja. Premda je formalna rodna jednakost postignuta, do poboljšanja stvarnog stanja položaja žena još je uvijek izazovan put. U tom smislu Ministarstvo obrane treba i dalje raditi na ukidanju još uvijek prisutnih prepreka koje otežavaju razvoj te potvrdu sposobnosti i stručnosti svojih pripadnica. Potrebno je raditi na uvođenju pozitivnih mjera u smislu jačeg uključivanja žena u upravni dio, posebno u sustav vođenja i zapovijedanja u okviru Oružanih snaga RH.

Zbog toga Odbor među daljnjim planovima aktivnosti ističe podizanje razine opće informiranosti o svojem postojanju i djelovanju, rad na razvoju svijesti o ravnopravnosti spolova i spolnom uznemiravanju, a s tim u vezi organizirat će tijekom 2020. edukaciju o rodnoj ravnopravnosti i spolnom uznemiravanju unutar OSRH, s fokusom na postrojbe i mladu populaciju.

Osobe koje to žele mogu se javiti pisanim putem na adresu Odbora ili na adresu e-pošte Odbora za ravnopravnost spolova (ors@morh.hr).


Zadaće Odbora

Zadaća Odbora je da po zaprimanju prijave provede postupak utvrđivanja činjeničnog stanja: prikupi sve dokaze, informacije, sasluša svjedoke te po potrebi aktivira druge službe radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Odbor na kraju predlaže mjere za uklanjanje uočenih nepravilnosti. Ne može nikoga kazneno goniti, ali u skladu sa svojim ovlastima može predložiti mjere za uklanjanje uočenih nepravilnosti prema zapovjedniku, mjere za poboljšanje rodne ravnopravnosti, poticati razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova te pratiti ostvarivanje jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja za oba spola.


17,19 % ukupan udio žena u Ministarstvu obrane i OSRH

10,95 % udio žena na zapovjednim i voditeljskim dužnostima

6,58 % pripadnica OSRH u misijama

 

Tekst: Lada Puljizević

Foto: Mladen Čobanović