Protubrodska raketa MBDA Marte Mk-2/S

Od svog pojavljivanja mornarički helikopter je stalno dobivao nove zadaće, onako kako su se povećavale njegove tehničke mogućnosti. Istodobno pomorske operativne doktrine postajale su sve zahtjevnije i preciznije upravo zato što im je mornarički helikopter mogao udovoljiti

U morskom ambijentu ta borbena letjelica koja je primarno bila namijenjena za zadaće traženja , pomoći, nadzora i protupodmorničke borbe vrlo brzo se preobrazila u jednu od najvažnijih platformi za borbu protiv površinskih jedinica posebno protiv brzih napadnih plovila (FAC- Fast Attack Craft). Takva plovila naoružana protubrodskim projektilima predstavljaju vrlo opasnog protivnika svakoj floti. Danas je taj rizik još naglašeniji zbog činjenice da su operacije u uskim akvatorijima i litoralnom pojasu (idealan ambijent za takva plovila) postale imperativ i norma djelovanja za sve ratne mornarice pa i onu najjaču, američku. Upravo iz tih razloga nametnuta je potreba da se takvim prijetnjama odgovori na primjeren način.
Talijanska ratna mornarica koja iza sebe ima već bogato iskustvo u primjeni mornaričkih helikoptera te u primjeni protubrodskih raketa ( počeci na oba polja sežu u 60.-te godine prošloga stoljeća) tijekom 70.-tih godina napravila je svoju prvu specifikaciju za jednu raketu koja bi bila primjenjiva za uporabu s helikoptera. Ideja je bila da se helikopter Sikorsky SH-3D opremi oružjem koje bi se moglo uporabiti sa sigurne udaljenosti od brodskih obrambenih sustava kratkog dometa. Izbor helikoptera kao noseće platforme za takvo oružje bio je opravdan sljedećim razlozima:
• operativna fleksibilnost takvog sustava puno je djelotovornija od one koju nudi sustav protubrodskih raketa primijenjenih s broda ili zrakoplova.
• smanjeno vrijeme potrebno za reakciju prema uočenoj prijetnji
• iznimna kombinacija autonomije helikoptera i dometa rakete koja omogućuje ostvarivanje lokalne pomorske superiornosti u zoni operacija

Operativna fleksibilnost se znatno razlikuje kada helikopteri prema zahtjevu taktičke situacije moraju djelovati s kopna ili s brodova. Praktično, kombinacija rakete i helikoptera stacioniranog na kopnu mora zamijeniti obalnu mobilnu bateriju protubrodskih raketa. Ista kombinacija uporabljiva je s različitih brodskih platformi koje znatno povećavaju prostor djelovanja. Napad na protivnički brod može se izvesti sa sigurne udaljenosti po matično plovilo i ujedno mu omogućiti da se posveti nekoj drugoj zadaći dok je njegov helikopter na zadaći raketnog napada. Ostali elementi operativne fleksibilnosti odnose se na mogućnost konverzije helikoptera iz ASuW (protupovršinsko) opcije u ASW (protupodmorničku) opciju. Ta konverzija je relativno jednostavna i svodi se uglavnom na zamjenu protubrodske rakete s lakim torpedom.

Razvoj projekta MARTE Mk-2

Zahtjev talijanske mornarice morao je zadovoljiti i neke druge uvjete kao što su:
• konstrukcija oružja po obliku i gabaritima sličnom lakom torpedu da ne bi došlo do narušavanja letnih karakteristika samog helikoptera zbog olakšavanja manipulacije i pričvršćivanja rakete
• bojna glava rakete morala je imati dovoljno eksploziva da može uništiti manja plovila ili da može teže oštetiti veće brodove i na taj ih način na dulje vrijeme učiniti neuporabljivima
• domet rakete trebao je biti 20-25 km da omogući helikopteru djelovanje sa sigurne udaljenosti od brodskih protuzračnih sustava kratkog dometa
• kombinaciju dometa, profila leta i sposobnosti “ispali i zaboravi” tako da helikopter i njegova posada što manje vremena boravi u potencijalno opasnom području.

Početkom 80.-ih godina započeo je na temelju razvojnog programa rakete Sea Killer Mk-2 razvoj nove protubrodske rakete srednjeg dometa sa sea skimming profilom leta. Projekt je dobio ime Marte Mk-2, a razvijali su ga Oto Melara zajedno s tvrtkom Sistel (koja je od početka radila na projektu Sea Killer). Nakon financijske krize u koju je zapao Sistel na razvoju je ostala raditi samo Oto Melara. Projekt nove rakete sadržavao je osnovne karakteristike rakete Sea Killer Mk-2 (čija je konfiguracija u mnogočemu podsjećala na američku proturadarsku raketu AGM-45 Shrike, osim pomalo zdepasto izvedenog cilindričnog boostera). Prednja sekcija rakete je u potpunosti redizajnirana na veći dijametar. Takav vanjski oblik koji je po svom izgledu potpuno izdvajao raketu Marte Mk-2 od ostalih sličnih projekata bio je uvjetovan potrebom instaliranja novog pretraživačkog aktivnog radara čija je antena imala veći dijametar od do tada ugrađenog radara. Radar, koji je proizveo SMA (današnja Galileo Avionica) dobio je oznaku SM-1. Taj radar je bio vrlo sličan radaru ST-2 primijenjenom na protubrodskoj raketi Otomat Mk-2/Teseo (realizirane u više od 800 primjeraka). Gledajući od glave rakete prema kraju njezini sastavni dijelovi su:
• glava za navođenje SM-1
• žiroskopi
• elektronički blok opreme za navođenje
• električne baterije
• radio altimetar
• bojna glava
• prijemne komponente radioaltimetra
• križno složeni krilni stabilizatori
• servo-mehanizmi i nadzorni sustavi
• glavni raketni motor
• stražnji stabilizatori i
• startni boosteri.

Realizacijom zahtjevanih projektnih karakteristika dobiven je jedinstven raketni protubrodski sustav koji se od drugih sustava iz iste kategorije razlikovao po sljedećim karakteristikama:
• razorno djelovanje, domet i sustav navođenja su superiorniji u odnosu na tradicionalne raketne sustave namijenjene lansiranju s helikoptera kao što su Sea Skua ili AS -15TT
• težina i dimenzije rakete su puno manje u odnosu na teške protubrodske projektile Exocet, Sea Eagle ili Harpoon
• primjenjivost po svakom vremenu (kao što je ima Penguin, neke varijante Mavericka i Hellfirea) zahvaljujući sustavu radarskog navođenja, ali i sustavu IIR (Imaging infra red) kao što ga imaju napredne “teške” protubrodske rakete.
Raketa Marte Mk-2 postala je operativna 1987. godine. Talijanska ratna mornarica naručila je prvu seriju od 40 raketa za svoje mornaričke helikoptere tipa SH-3D. U talijanskoj literaturi bilo je naznačeno da su rakete kompaktabilne za uporabu s helikoptera Augusta-Bell AB-212. Svi tada naručeni primjerci su i danas u operativnoj uporabi.

MARTE Mk-2/S izlazi na scenu

Početkom 90.-tih godina otpočela je u sklopu jednog ugovora, potpisanog s talijanskim oružanim snagama, studija jedne varijante rakete Marte Mk-2 namijenjene za lansiranje sa zrakoplova. Projekt je dobio radni naziv Marte Mk-2/A. Taj program otvorio je prostor za razvoj čitave “familije” raketa Marte: Marte Mk-2/S za helikoptersko lansiranje (S – označava short – kratko), već spomenutu Marte Mk-2/A za zrakoplovnu primjenu te Marte Mk-2/N namijenjenu za ugradnju na brodove. Međutim dok te dvije posljednje nisu ušle u serijsku proizvodnju Marte Mk-2/S se pokazao kao prirodni nasljednik i zamjena za osnovni tip Mk-2. U međuvremenu je i Marina Milittare donijela odluku o zamjeni svojih starih mornaričkih helikoptera SH-3D novim EH-101, te također starih AB-212 novim NH-90. Poboljšanja koja su uključivala i ona dostignuća postignuta tijekom razvoja programa Marte Mk-2/A (i koja su provjerena u jednoj seriji uspješnih testnih lansiranja) omogućila su:
• ugradnju digitalne opreme i radarske glave razvijene za raketu Marte Mk-2/A
• ugrađivanje jedinice za inercijalnu navigaciju također iz istog programa
• primjenu novorazvijenog “neosjetljivog” eksploziva za bojnu glavu (proizvodnja firme Eurenco) također razvijenog za inačicu Mk-2 / A
• primjenu kompozitnih materijala koji su omogućili reduciranje težina same rakete ali i osigurali bolje tehnološke karakteristike sklopivih krila rakete.
• poboljšanje raketnih boostera i glavnog raketnog motora koji su omogućili povećanje dometa rakete
• postavljanje dva vanjska bočna raketna booster motora (startna motora) umjesto jednog iz originalnog projekta što je duljinu rakete smanjilo za oko jedan metar
• poboljšanje kvalitete rada radarskog pretraživača digitalnim procesuiranjem signala (ta poboljšanja su izravno prenesena s pretraživača ST-2 rakete Otomat/Teseo Mk-2 Block III ; zahvaljujući tim modifikacijama novi pretraživač je proširio operativne mogućnosti rakete u okruženju bogatom elektroničkim protumjerama te u blizini obale.

Zahvaljujući tim nadogradnjama raketa može učinkovito djelovati po jednom dosta kompleksnom scenariju autonomne selekcije ciljeva prema unaprijed zadanim kriterijima te protiv ciljeva koji se nalaze u radarskoj sjeni obale. Također, u završnoj fazi leta raketa može izvesti čitavu seriju iznenadnih manevara radi izbjegavanja bliske proturaketne obrane (CIWS- sustavi) i na taj način povećati svoju učinkovitost.

Opis rakete i sustava

Raketni protubrodski sustav Marte Mk-2/S namijenjen je za lansiranje dviju raketa (ili onoliko koliko je raspoloživo) s helikoptera u vrlo kratkom vremenskom razmaku protiv jednog ili dva pomorska objekta. Prema tvrdnjama proizvođača ne postoje nikakva ograničenja u manevriranju helikoptera tijekom procesa lansiranja rakete.

Sustav može ostvariti sljedeće funkcije:
• pogodak površinskog cilja na bazi podataka dobivenih platforme za lansiranje (helikoptera), po svakom vremenu po kojem brod na kojem se nalazi helikopter može isploviti a helikopter poletjeti i borbeno djelovati
• pogodak površinskog cilja (sa vrlo velikim postotkom vjerovatnoće pogotka) zahvaćenog helikopterskim radarom bez obzira na sve manevre zahvaćenog cilja
• pogodak, oštećenje i vjerojatno uništenje protivničkog broda (podrazumijeva se da su rušilački učinci rakete obrnuto proporcionalni veličini cilja)
• lansiranje raketa bez obveze izvršenja bilo kakvog prethodnog posebnog manevra platforme nosača (helikoptera)
• moguće je izvesti lansiranje rakete “na slijepo” ili “polu slijepo” sa naknadnim ručnim uvođenjem podataka o zadanom cilju
• podatke o cilju mogu dostaviti i vanjski elementi koji se ne nalaze u sustavu, koji mogu platformi za lansiranje prenijeti potrebne podatke preko dana-linka
• mogućnost odabira modaliteta leta “ispali i zaboravi”, bez potrebe za kontroliranjem pozicije cilja tijekom leta rakete koja slijedi unaprijed zadanu trajektoriju prolaskom kroz čitavu seriju kontrolnih točaka (way points)
• traženje, zahvat, odabir i navođenje na cilj na osnovi podataka dobivenih od vlastitog radarskog sustava

Let rakete se može podijeliti u tri faze i to:
1. faza: odvajanje od helikoptera
2. faza: inercijalni let u srednjem dijelu putanje
3. faza: samonavođenje na cilj u završnom dijelu leta
U prvoj fazi leta raketa se oslobađa helikopterskih pilona (nosača naoružanja) i zbog utjecaja gravitacije otpočinje njen slobodni pad. Faza lansiranja je dobro proračunata iz dva razloga. Prvi je osiguranje potpune sigurnosti za helikopter i njegovu posadu u trenutku paljenja raketnih boostera, a drugi je zbog osiguranja ispravnog položaja rakete za nastavak inercijalnog dijela putanje. Nakon faze odvajanja (2-3 sekunde) pale se boosteri i glavni raketni motor koji prevode raketu u horizontalni let. U horizontalnoj ravnini raketa slijedi unaprijed programiranu trajektoriju prolazeći kroz kontrolne točke ili kontrolira situaciju koju pokazuje radarski pretraživač čim se uključi. U računalu rakete formira se digitalna mapa terena nad kojim raketa leti, nadopunjena informacijama o cilju i radarskom odrazu linije obale. Logička jedinica tada uspoređuje sliku koju “vidi” radarski pretraživač sa slikom koja je u memoriji računala. Analizom rezultata koja se bazira na karakteristikama signala, raketa odabire svoj cilj i ustremljuje se prema njemu. U vertikalnoj ravnini raketa započinje spuštanje na visinu udara koju je prethodno izabrao operater. Visina leta u srednjoj i završnoj fazi leta može se podesiti na 3, 4 ili 5 metara što direktno ovisi o stanju mora, odnosno visini valova. U završnoj fazi leta rakete može joj se uprogramirati zapovijed za anti-CIWS proceduru. Pritome u nekoliko posljednjih stotina metara prije udara u cilj raketa izvodi nekoliko iznenadnih manevara koji imaju za svrhu izbjegavanje bliske proturaketne obrane. Poluperforirana bojna glava rakete Marte Mk-2/S vrlo je učinkovita i može se aktivirati kako udarnim tako i blizinskim upaljačem.

Raketa Marte Mk-2/S instalirana na helikopter, opremljen svojim sustavom za lansiranje ima sljedeće karakteristike:
• može se lansirati po svakom vremenu
• ima domet veći od 30 km
• ima srednju brzinu veću od 250 m/s
• maksimalnu brzinu između 0,8 i 0,9 Macha
• vrijeme potrebno za zahvat cilja i lansiranja rakete iznosi manje od 6 sekundi
• njezina bojna glava može uništiti manje plovilo do otprilike 600 tona deplasmana, neutralizirati plovila do 1500 tona deplasmana i teško oštetiti plovila do 3000 tona deplasmana
• radni vijek rakete je više od 15 godina
Raketa je okarakterizirana kao vrlo sigurna, sa povećanom otpornošću prema udarcima, nehotičnim padovima, vatri i sličnim incidentima u odnosu na svoje prethodnike.

Talijanska mornarica i program Marte Mk-2/S

Program Marte Mk-2/S razvijen je u sklopu europskog konzorcija MBDA, kolosa na polju raketne tehnike i tehnologije. Konzorcij je vrednovao sve talijanske aktivnosti na tom polju nastojeći što je god više moguće minimalizirati rizike tijekom razvoja programa i integracije rakete na dva tipa helikoptera koji se nalaze u službi talijanske mornarice. U trenutku konstruiranja i proizvodnje oružja, sustav za lansiranje je također bio testiran. Tijekom ispitivanja pokazalo se da je sustav za lansiranje u potpunosti kompaktibilan sa helikopterom EH-101. Što više, sustav navođenja i programiranja misije zadovoljio je u potpunosti sva konstrukcijska očekivanja.

Dva probna lansiranja obavljena su tijekom prošle godine a sljedeća četiri probna ispaljivanja rakete Marte Mk-2/S predviđena su u razdoblju između travnja i listopada 2005. godine. Što se tiče helikoptera NH-90, adaptacija rakete na lansirni uređaj i helikopter je u potpunosti u ovlasti konzorcija NH Industries, koji je dosad već dostavio 8 projektila (neubojnih modela) na nosačima koji služe za transport i lansiranje (vrlo su slični nosačima projektiranim za helikopter EH-101) i vrlo su zahvalni s logističkog aspekta. Do početka travnja talijanska mornarica naručila je osam sustava za lansiranje, šest raketa iz predproizvodne (nulte) serije i 33 rakete Marte Mk-2/S iz prve proizvodne serije. Marketinške perspektive te rakete vrlo su zanimljive. Postoji vrlo velika mogućnost da Marte Mk-2/S postane dio “standardnog” paketa opreme koji se nudi uz helikopter NH-90. Pomorski helikopteri kojima se koriste ratne mornarice Francuske, Italije, Njemačke i Nizozemske (koje su i zapravo začetnice ideje o uporabi takve “lake” verzije protubrodske rakete) već su sada potpuno kompaktibilni s novom raketom: software i hardware su već odavno nazočni na njima. Potrebno je samo prilagoditi nosače za lansiranje a to doista nije nikakav problem. Uz talijansku ratnu mornaricu veliki interes za raketu iskazali su Njemačka, Nizozemska i Francuska. Iako svaka od nabrojanih mornarica ima u svom arsenalu neki od postojećih sustava takvog oružja, sve tri su pokazale veliki interes za novi proizvod MBDA konzorcija.

Osim navedenih zemalja i njihovih mornarica, za raketu Marte Mk-2/S zainteresirani su i ostali naručitelji helikoptera NH-90, osobito skandinavske zemlje. Ostali potencijalni klijenti koji bi se mogli odlučiti za tu raketu su ratne mornarice Indije, Grčke, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sve one se koriste helikopterima Super Lynx i Cougar koji se relativno brzo i jeftino mogu prilagoditi da postanu lansirne platforme za Marte Mk-2/S.
Unatoč činjenici da orginalni projekt te rakete ima dugačku povijest, trenutačno je najbolji proizvod u svojoj kategoriji pred kojim su uskoro nova poboljšanja i nadogradnje. Već je predviđena ugradnja GPS navigacijskog sustava i ugradnja procesora koji će omogućiti ljudski upliv u sustav navođenja i reprogramiranje tijekom samog leta rakete (“man in the loop”). Sasvim je sigurno da će se sva poboljšanja i inovacije koje se budu izvele na radarskom sustavu za pretraživanje i navođenje protubrodske rakete Otomat Mk-2 Block IV uskoro naći i na svom “manjem” bratu Marte Mk-2/S zadržavajući je dugo vremena na samom vrhu ponude. S obzirom na veličinu ulaganja nije ni čudo što konzorcij MBDA ima velika očekivanja i nadu u tržišni uspjeh svoje nove protubrodske rakete.

Igor SPICIJARIĆ