Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (VII. dio)

Naslovnica Politike, 2. travnja 1991., Odluka o prisajedinjenju Srbiji

Dnevnik rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA donosi reakcije na događaje nakon 31. ožujka 1991., među kojima posebno treba istaknuti odluku “Izvršnog vijeća SAO Krajine o prisajedinjenju SAO Krajine Republici Srbiji”, čime je potpuno ogoljen pravi razlog pobune dijela Srba u Hrvatskoj i cilj tadašnje srbijanske/srpske politike.

01.04. 1991. g. (ponedeljak) […]

Dnevnik SRK-a za 01. 04. 1991. u 14,30 […]

2.-Primili smo informaciju iz Titove Korenice da je okupljenim građanima govorio M. Babić i da je u toku sjednica IV SAOK na kojoj će biti analizirani jučerašnji krvavi događaji na Plitvicama, te usvojeni važni stavovi i zakoni.

3.-Delegacija SPS u sastavu Ivana Radosavljević, Savo Škundrić i Božidar Jeličić je u toku dana posjetila Knin i Titovu Korenicu, gdje je iskazala podršku srpskom narodu SAOK i razgovarala o oblicima konkretne pomoći koju će SPS pružiti narodu ovog kraja. […]

Dnevnik “SRK” u 16,00 časova:

1.- Danas je u T. Korenici održana sednica IV SAO Krajine. Saopštenje glasi:

“Na osnovu prethodno donešene odluke o odcepljenju SAO Krajine od RH, IV SAO Krajine na sednici održanoj 1. aprila 1991. godine donosi odluku o prisajedinjenju SAO Krajine Republici Srbiji.

Čl. 1. SAO Krajina prisajedinjuje se Republici Srbiji.

Čl. 2. Stupanjem na snagu ove odluke teritorija SAO Krajine postaje sastavni deo jedinstvene države Republike Srbije. Shodno prethodnom stavu ovog člana, na teritoriji SAO Krajine, od donošenja ove odluke važi Ustav Republike Srbije i primjenjuju se zakoni RS i ustavno-pravni sistem SFRJ.

Čl. 3. Statut SAO Krajine kao i ostali pravni propisi koji važe na njenoj teritoriji uskladiće se na osnovu ove odluke sa sustavom RS u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Čl. 4. Teritoriju SAO Krajine, koja ovom odlukom ulazi u sastav jedinstvene državne teritorije RS čine općine: Knin, Benkovac, Obrovac, Gračac, Donji Lapac, Korenica, Vojnić, Vrginmost, Glina, Dvor na Uni, Kostajnica, Petrinja i Pakrac. U sastav ove teritorije ulaze i sva srpska naselja koja su se pripojila jednoj od glavnih općina i ona koja se ubuduće izjasne za pripajanje u procesu razgraničenja.

Čl. 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Korenici 01. 04. 1991. g.                                                   IV SAO Krajine, Milan Babić

 

2.-Nakon donošenja odluke o prisajedinjenju pred oko 2000 žitelja T. Korenice govorili su članovi IV SAOK Milan Babić i Boško Božanić.

3.-IV SAO Krajine na današnjoj sednici održanoj popodne izdalo je naredbu da se izvrši mobilizacija TO SAO Krajina i dobrovoljačkih jedinica radi odbrane slobode svih građana i radi zaštite njenog teritorijalnog integriteta. Zaključak je IV da se zahtjeva od vlade R. Srbije da snage MUP-a R. Srbije pruže svu tehničku i kadrovsku pomoć SUP-u SAO Krajina.

4.-Deo govora M. Babića u T. Korenici:

“Ovim činom su na najsvirepiji način uzeti ljudski životi (M. Babić govori o zakonitoj intervenciji hrvatske policije u NP-u Plitvička jezera 31. 3. 1991., u kojoj je poginuo jedan hrvatski policajac i jedan srpski napadač na hrvatsku policiju, op. a.) najflagrantnije ugrožena ljudska prava i slobode srpskog naroda i svih građana SAOK. Predsjedništvo Jugoslavije i Vrhovna komanda OS nisu ispunili svoje odluke i obaveze da onemoguće prolivanje krvi, međunacionalne sukobe i rešavanje političke krize mirnim putem što ukazuje na [to] da federalni organi države SFRJ nisu sposobni da blagovremeno i pravovaljano vrše svoju ustavom utvrđenu ulogu…

Srpski narod u Krajini i organi SAO Krajine primorani su na samoodbranu svoga ljudskog dostojanstva, slobode srpskog naroda, integriteta i autonomije srpske Krajine. IV na današnjoj sjednici, održanoj u Korenici, razmatralo je nastalo stanje i donijelo sledeće odluke: (čita odluke IV SAO Krajine). […]

Radić Milorad, kap. I kl. u 21,45:

Javio mu neki čovjek s Udbine da je narod uznemiren i da traže smjenu generala Ivana Štimca. Narod priča da Štimac ne izvršava naredbu Predsjedništva SFRJ i da sarađuje sa MUP-om. […]

-Na vanrednoj sednici IV SO Gračac doneta je odluka o neodloživom sprovođenju naredbe IV SAO Krajine, a koja se odnosi na mobilizaciju TO i dobrovoljačkih odreda. U skladu sa tim donesena je odluka da se 2. aprila do 12,00 sati izvrši mobilizacija TO i dobrovoljačkih jedinica na području SO Gračac.

Sa sjednice IV upućen je i zahtev MUP-u RH i Predsedništvu SFRJ u kome se traži neodloživo povlačenje snaga MUP-a koje su zaposjele Plitvička jezera, odnosno dio teritorije SAO Krajine. U zahtjevu se ističe ultimatum MUP-u RH da se do 3. aprila do 12,00 sati povuku redarstvenici iz MZ Lovinac, koja je sastavni dio SO Gračac. Kako se ističe u zahtevu IV redarstvenici ometaju saobraćanje vozila na cesti Gračac – Gospić, a od toga nisu pošteđena ni vozila TO niti JNA, to više, redarstvenici su i pucali na pojedina vozila na toj cesti, čime je ugrožena sigurnost građana Gračaca. Svim žiteljima Lovinca i susednih hrvatskih MZ IV SO Gračac garantira sva građanska prava i ličnu sigurnost.

IV SO Gračac za VD načelnika za NO SO Gračac imenovalo je Milorada Sovilja.

-Pismo koje je danas predsednik SO T. Korenica uputio Predsedništvu SFRJ i Štabu vrhovne komande OS:

“U ime SO Titova Korenica zahtijevamo hitno smjenjivanje general-majora Štimac Ivana zbog neblagovremene i pristrasne intervencije JNA u predjelu Plitvica. I pored naredbe Predsedništva SFRJ jedinica JNA je intervenirala sa ogromnim zakašnjenjem od 8 sati, poslije odluke Predsjedništva. Zakašnjenje je imalo tragične posledice za građane Plitvica i T. Korenice. Umjesto da onemogući teror snaga MUP-a RH, on je naredio oduzimanje lovačkog oružja od civilnog stanovništva koje je branilo svoje živote i svoja ognjišta”.

-Sutra će u T. Korenici biti sahranjen Rajko Vukadinović.

 Ante NAZOR