Kako se Hrvatskoj vojsci u Oluji predao 21. kordunski korpus…

Tijekom operacije Oluja na prostoru Banovine u okruženju snaga Hrvatske vojske i prisiljen na predaju našao se 21. kordunski korpus. Donosimo izvorni zapisnik vođen na terenu tijekom pregovora i predaje Korpusa, iz kojeg se vidi kako je teklo razoružavanje i evakuacija vojske i civila, a iznad svega humani odnos pripadnika Hrvatske vojske koja se kao i uvijek dotad pridržavala svih međunarodnih normi ponašanja u takvim situacijama…

Nakon probijanja srpskih crta na više pravaca na području Korduna i Banovine 6. kolovoza, 21. kordunski korpus počeo je u noći sa 6. na 7. kolovoza izvlačenje. Glavni stožer HV-a zapovjedio je hrvatskim snagama da u 6:00 ujutro 7. kolovoza prekinu napadna djelovanja na području Vojnić – Vrginmost – Glina zbog tvrdnji predstavnika UNCRO-a da će se srpske snage predati. S obzirom na to da je srpska strana time željela samo dobiti na vremenu pri izvlačenju, Glavni stožer HV-a zapovjedio je da se borbena djelovanja nastave s ciljem razbijanja srpskih snaga na području Banovine i izbijanja na državnu granicu RH, za čiju su provedbu bili zaduženi zapovjednici ZP-a Karlovac i Bjelovar te general-pukovnik Petar Stipetić. Sukladno tomu, hrvatske su postrojbe nastavile pritiskati srpske snage. Nakon napredovanja hrvatskih snaga 8. kolovoza vodstvo Kordunskog korpusa SVK-a (Srpska vojska Krajine) pristalo je na predaju. U poslijepodnevnim satima 8. kolovoza na području Topuskog potpisana je predaja 21. kordunskog korpusa SVK-a između hrvatskog predstavnika generala Petra Stipetića i predstavnika srpske strane pukovnika Čede Bulata te ministra unutarnjih poslova RSK-a Toše Pajića. Izvlačenje razoružane srpske vojske i civila dogovoreno je pravcima Topusko – Glina – Sisak – autocesta Lipovac i Glina – Žirovac – Dvor na Uni, a počelo je 9. kolovoza…

Donosimo izvorni zapisnik vođen na terenu tijekom pregovora i predaje Korpusa, iz kojeg se vidi kako je teklo razoružavanje i evakuacija vojske i civila, a iznad svega humani odnos pripadnika Hrvatske vojske koja se kao i uvijek dotad pridržavala svih međunarodnih normi ponašanja u takvim situacijama…

ZAPISNIK

SA SASTANKA PREDSTAVNIKA HRVATSKE VOJSKE I CIVILNIH VLASTI SA PREDSTAVNICIMA 21. KORDUNSKOG KORPUSA UZ NAZOČNOST PREDSTAVNIKA UNCRO-a, EM I UNHCR-a

Sastanak je otpočeo u 19:15 sati, nadnevka 8. kolovoza 1995. godine u sjedištu Ukrajinskog bataljuna na ulazu u Glinu.

Nazočni:

Predstavnici Hrvatske vojske: general pukovnik Petar Stipetić, brigadir Vlado Hodalj, poručnik Vidović; predstavnici civilne vlasti RH: zastupnik u Saboru RH, gospodin Josip Brajković, župan Županije Moslavačko – Sisačke gospodin Đuro Brodarac; predstavnici Policije RH, načelnik PU Glina, gospodin Bijelić i Darko Majdarić, gospodin Tihomir Brckan i Tihomir Kasunić – časnici za vezu.

Predstavnici 21. kordunskog korpusa vojske zapovjednik 21. korpusa, pukovnik Čedo Bulat, gosp. Pajić Tošo, dosadašnji ministar unutarnjih poslova “RSK”, zapovjednik 11. brigade potpukovnik Kovačić Dragan, sekretar SUP-a Vojnića Škaljar Đuro i predsjednik općine Vojinić, gospodin Blagojević Zoran.

Predstavnici UNCRO: zapovjednik bivšeg Sektora sjever – pukovnik Col Mokrents, izaslanik J. Akhassia, Phillip Corwin, gospodin J. K. Kvist pomoćnik zapovjednika sektora sjever.

Predstavnici ECMM i UNHCR i UNCIVPOL: Gospodin Bent Jensen – šef ECMM Topusko, gospodin Theriault Claude UNCIVPOL – šef Sektora Topusko, gđica Alessandra Morelli – šef UNHCR Topusko, gospodin Darko Majdenić koordinator djelovanja Policijske uprave Glina za civilni sektor i gospodin lvan Meter.

Sastanak je otvorio zapovjednik sektora Sjever te je u ime generala Janviera čestitao i zahvalio svima nazočnima na naporima koje su uložili u postizanju mirovnog procesa.

Gen.puk. P. Stipetić predstavio je članove hrvatske delegacije, te je rekao će se on i gospodin Brodarac nakon što danas prodiskutiraju o bitnim pitanjima za daljnji rad, isključiti se iz delegacije.

 1. VOJNI ASPEKT PROCESA ODLASKA STANOVNIŠTVA I VOJSKE NAKON PREDAJE:

–           razoružanje, predaja oružja, tretman vojnih osoba;

–           humanitarna pomoć i uopće pomoć izbjeglom stanovništvu koje se našlo na ovom prostoru;

–           transport i provođenje konvoja na relaciji Vrgin most – Topusko – Dvor na Uni. (ovaj proces biti će vrlo kompleksan obzirom da je potrebito organizirati prikupljanje stanovništva, ishrana, zaštita, sigurnost i prijevoz do BiH.

Po svakom od ovih pitanja potrebito je sačiniti Plan i točno utvrditi način na koji će se to odvijati.

Gen. puk. P. Stipetić podsjeća srpsku stranu na poruku Predsjednika RH da ostanu u svojim domovima, jer svi ti ljudi odlaze u neizvjesnost za koju niti srpska strana ne zna kakova će biti, te ih još jednom poziva da ostanu u RH.

Gosp. T. Pajić suglasan je sa predloženim planom rada, te predstavlja srpsku delegaciju. Zahvalio se Vladi RH na ponudi da srpsko stanovništvo ostane u RH, te naglasio da njihova vlast nikoga neće spriječavati da živi ovdje. Ne može dati procjene o broju ljudi koji bi ostali ovdje.

U svezi 1. točke “PREDAJA NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE 21. KORPUSA” traži prijedlog hrvatske strane.

General puk. P. Stipetić iznio je slijedeći prijedlog:

Organizirati 2 točke za prijem naoružanja:

–           teško naoružanje – motel “Brijuni” i Topusko.

–           vrijeme predaje 7:00 – 10:00 – 9. kolovoza 1995. godine.

Prema jutros spomenutim količinama teškog naoružanja general puk. Stipetić procjenjuje da je prikupljanje i predaju teškog naoružanja moguće izvršiti u roku od 3 sata.

–           lako pješačko naoružanje i kratko naoružanje za osobe kojima nije dozvoljeno posjedovanje istog, prikupljanje se može vršiti na način da se kratko naoružanje prikuplja na više punktova i po formacijskim postrojbama, što general puk. Stipetić smatra najjednostavnijim načinom. Znači prikupljanje od brigade, samostalnih bataljuna, samostalnih satnija, te da na tim punktovima budu nazočnici hrvatski predstavnici, HV i policije. Ovo prikupljanje prema procjeni gen. puk. Stipetića moguće je izvršiti u vremenu od 7:00 do 14:00 sati.

Predaja ostale neborbene tehnike (vozila, radio sredstva i druga vojna oprema) također treba otpočeti u 7:00 sati i završiti do 14:00 sati.

Kao što je dogovoreno, oficiri i podoficiri, te 100 pripadnika milicije mogu zadržati kratko bočno oružje.

 • Pištolje, civilne osobe koje posjeduju lovačko naoružanje također ga trebaju predati.

Po završetku predaje naoružanja, Komisije se sastaju u 15:00 sati, te provode

 • rekapitulaciju rezultata rada;
 • Ističu primjedbe ili zahtjeve za eventualne probleme iili propuste koje je potrebito ukloniti u vremenu od 1 sata, kako bi se bez ikakovih sporova moglo krenuti u realizaciju transporta i evakuacija civila.

Problem je relacija Glina – Dvor, na kojoj se još uvijek vode bojeva djelovanja, tek pošto ova komunikacija bude potpuno sigurna možemo dopustiti evakuaciju ljudi.

Zapovjednik sektora sjever, daje obećanje da će uspostaviti kontakt sa V. korpusom Armije BiH i postići dogovor o prekidu bojevih djelovanja. Dio postrojaba Banijskog korpusa pruža otpor na relaciji Klasić – Dvor – Maja.

Gen. puk. P. Stipetić kaže kako će obećanje provođenja evakuacije preko Kostajnice nemoguća obzirom na potpuno srušen most. Predlaže drugu mlogućnost:

 – brzim vozilima birati pravac: autocesta Sisak – Lipovac (ukoliko je put stanovništva u Srbiju), ako je u R BiH, tada nemamo mogućnost evakuacije. Ova mogućnost isključuje odvoz traktora i konjskih zaperga obzirom na sporost.

Gosp. T. Pajić pita na koji način i gdje da predaju kratko naoružanje.

Gen. puk. P. Stipetić predlaže da oni sami izvrše prikupljanje, smjeste ga na kamion i sami dovezu na punkt motel “Brijuni”, sa čime se slaže gospodin Brodarac smatrajući da je to bolje obzirom na brzinu.

Gosp. Toša Pajić prihvaća prijedlog i mogućnost evakuacije stanovništva preko Siska, ali mora provjeriti da li će ih Srbija prihvatiti. Najveći problem, drži da je osiguranje. Postavlja pitanje mogućnosti osiguranja od strane naše Vojne policije.

Ponovno se postavlja pitanja predaje oružja.

Uključuje se zapovjednik sektora Sjever i daje slijedeći prijedlog:

 1. Raskrižje Topusko – Glina
 2. kod motela “Brijuni”
 3. Žirovec.

Svo teško naoružanje trebalo bi predati na prva dva mjesta. Točka pod brojeme 3. je ako se netko pridruži koloni u međuvremenu. Ovu treću mogućnost gen. puk. Stipetić u potpunosti odbija. Zap. sek. Sjever daje još jedan prijedlog, organiziranje sa svojom i našom VP uz našu kontrolu. Gen. puk. Stipetić kaže kako prihvaćamo organizaciju od strane UNCRO-a, ali ćemo kontrolu vršiti sami.

Puk. Bulat:

Po 1. točci – zahtjeve i metodologiju razoružnja prema prijedlogu gen. puk. Stipetića prihvaća u cijelosti, znači prijemne točke Topusko i kod motela “Brijuni”. Obećaje kako će svo kratko oružje, kao i lovačko oružje biti vraćeno, te izjavljuje da ne postoji mogućnost da netko sakrije nešto od oružja obzirom da su i sami poduzeli stroge mjere da se to ne desi, te traži da naša Policija bude na dogovorenom punktu “Brijuni” u 07:00 sati kako bi se moglo otpočeti sa radom.

Po pitanju marš rute puk. Bulat naglašava da žele izbjeći kretanje na relaciji Glina – Žirovac – Dvor na Uni. Teško je i neprihvatlhjivo da cijeli narod toliko dugo vremena provede na cesti. Ako nam dajete mogućnost evakuacije preko Siska to bi za sve nas bilo najbolje rješenje.

General puk. Stipetić naglašava kako se po ovom prijedlogu još trebaju konzultirati sa Vladom RH, te ako Vlada izda suglasnost u tom smislu, evakuacija može krenuti tim putem.

U drugom slučaju, poduzeti ćemo sve da put preko Dvora na Uni bude siguran, u tijeku je realizacija u tom smislu. Srpska strana izražava sumnju u sigurnost ove komunikacije obzirom na nazočnost V. korpusa Armije BiH na tom prostoru.

Ostaju otvorena slijedeća pitanja:

 • Srpska strana treba stupiti u kontakt sa Vladom R Srbije po pitanju mogućnosti ulaska stanovništva u Srbiju;
 • Hrvatska strana treba konzultirati Vladu po pitanju mogućnosti evakuacije preko Siska – Lipovac prema Srbiji.

U tijeku evakuacije nazočni će biti i predstavnici UN.

General puk. Stipetić ponovno je upozorio da ako se u tijeku transporta primjeti da netko posjeduje naoružanje, u tom slučaju ništa se neće moći garantirati. Vršiti će se samo selektivni pregled transporta.

Po pitanju transporta srpska strana ponavlja pitanja od jutros u svezi tipiziranih vojnih vozila (TAM 150 TAM 110). Hrvatska strana to odbija, obećaje da će dati autobuse, kamione ako to bude potrebno, ujedno odobrava se uporaba kompletnog radioničkog vozila koje će se na izlazu iz RH ostaviti.

Brigadir Hodalj traži da se u pisanom obliku dostave detalji, podaci o oružju koje će se položiti.

General puk. Stipetić naglašava de je dozvoljeno da njihova milicija i oficiri i podoficiri zadrže kratko oružje upravo iz razloga kako bi mogli spriječiti eventualne incidente unutar kolone. Naoružanje se neće brojati, već će se izvršiti samo letimičan pregled.

Poručnik Vidović traži da pri odlasku polože svu vojnu i policijsku dokumentaciju, te shemu minskih polja i spisak grobnica. Gosp. T. Pajić izjavljuje kako kovom uvjetu nisu u mogućnosti udovoljiti obzirom da se dokumentacija nalazi na Petrovcu, Vrgin Mostu, Vojniću, Topuskom, te da će se ta dokumentacija zateći na tim mjestima pri preuzimanju policijske i civilne vlasti od strane RH.

Brigadir Hodalj pita kome bi srpska strana predala teško naoružanje u Topuskom. Gosp. T. Pajić kaže da će isto biti predano uz nazočnost UNCRO-a, te u svezi ulaska u taj teritorij kaže da HV može sa Policijom ući sa strane Karlovca. Ujedno izjavljuje da niti njima nije bilo u intersu uništavati policijsku dokumentaciju obzirom da se radi i o dokumentaciji stanovništva koje će se možda željeti vratiti u RH.

Gn. puk. Stipetić još jednom prenosi poruku iz Poslanice Predsjednika RH u kojoj stoji da svi koji nisu počinili ratne zločine mogu ostati u RH, a oni koji su iste počinili, a odlučili su ostati u RH, suditi će im se prema zakonu RH.

Gospodin Brodarac iznosi informaciju da je oko 100 ljudi iz Beograda tražilo da se vrati natrag u RH.

Gen. puk. Stipetić naglašava da su ove poruke liskrene obzirom da su to bile poruke Predsjednika RH kada se putovalo na pregovore u Ženevu.

Saborski zastupnik, gospodin Josip Brajković postavlja pitanje:

 • o točnom broju civila, vojnih osoba i milicije spremene za evakuaciju;
 • o broju traktora, kamiona, automobila, potrebitom gorivu (obzirom da će se raditi o vrlo ldugačkom konvoju svi ovi elementi su važni).

Gosp. T. Pajić iznosi podatak da se radi zasigurno o 20.000, a možda i 30.000 ljudi. Stanje je izuzetno teško jer već dva dana ljudi se nalaze na cesti.

Vraćajući se na pitanje poručnika Vidovića, puk. Bulat kaže kako će dostaviti spisak skladišta, ali podatke o grobnicama nema. U vrijeme koje se nalazio na ovom području grobnica nije bilo, a da li su postojela ranije pokušati će saznati od drugih ljudi.

Gosp. T. Pajić navodi da je problem u tome što su Hrvati 91. otišli kao “mi danas”.

Zap. 11. brigade 21. kordunskog korpusa kaže da u bivšoj zoni njegove brigade živi i dio hrvatskog stanovništva. U krugu kasarne “Trebinje” nalaze se 2 groba hrvatskih vojnika. Naglašava de se u tom području nalazi oko 120 Hrvata koji će potvrditi da se prema njima korektno postupalo.

Zapovjednik Sektora sjever predlaže da mjesto za odlaganje oružja bude u Topuskom.

Obzirom na moguće probleme u prikupljanju naoružanja gen. puk. Stipetić prihvatio je prijedlog Toše Pajića da se oružje prikupi za njih na najpovoljnijem mjestu. Konvoj kreće u 7:00 sati, te se oruže ostavlja na predviđenim mjestima (mjesto 1. kod motela “Brijuni” i mjesto 2. Topusko). Stožer komisije neke će stvari rješavati u hodu. Po oslobađanju prolaza civili koji su sa traktorima naprijed, izlaze i prave mjesto teškom naoružanju.

Gen. puk. Stipetić naglašava kako će ovaj cjelokupni proces biti složen, potrebito je ljudima omogućiti da prikupe ono što je preostalo od njihovih stvari, kolona će vjerojatno negdje morati stati u slučaju da je ljudima potrebna bilo koja vrsta pomoći.

Što se tiče pojedinačnog polaganja oružja, gen. puk. Stipetić traži da prijkupljanje istog izvrši sama srpska strana a ne naši policajci.

 1. Toša Pajić izrazio je zabrinutost glede sigurnosnog aspekta, mogućnost da u njihovim ili našim redovima bude pijanih vojnika. Predlaže mješovite punktove sa predstavnicima Policije – UNCRO-a i Milicije kako bi se izbjegli mogući incidenti i eventualno pružila potrebita pomoć.

Gen. puk. P. Stipetić je rekao kako će kompletno osiguranje biti vršeno policijskim snagama, a na mjestima gdje će se nalaziti vojska ona će biti pripravna za svoju zadaću. Ujedno inzistira da intervenciju vrši grupa ili strana u kojoj se incident desio. Pretres vozila vršiti će se selektivno samo na punktovima.

Načelnik PU, gospodin Milanković kaže da vanjsko osiguranje evakucije daje hrvatska strana, a unutarnje srpska.

Teća strana u kompletnom procesu provođenja ovog izvlačenja ljudstva i predaje naoružanja i vojne tehnike je UNCRO koji će se nalaziti na svim mjestima te u tijeku transporta pružati potporu – opskrbu. U svezi s voznim parkom gen. puk. Stipetić izražava nadu da će ostale međunarodne organizacije koje su tijekom današnjeg sastanaka obećale pomoć u tom smislu, i pružiti je. Potpredsjednik Vlade RH, gospodin Kostović rekao je da će i Crveni križ RH u tijeku cjelokupnom procesa pružati pomoć. Svim ostalim međunarodnim organizacijama omogućeno je djelovanje, a srpska strana može i sama prema njima izraziti svoja traženja.

Gen. puk. Stipetić skreće pozornost zapovjedniku sektora sjever glede današnjeg prosvjeda UNCRO-a u svezi pokreta hrvatske izvidničke satnije, te naglašava da je ovo sporazum između dvije strane, te iako izuzetno cijeni rad i kompletne napore UNCRO-a moli da se suzdrže od prosvjeda, te prihvate svoju ulogu promatrača, kako ne bi otežavali već ionako složenu situaciju. Ako se određene nepravilnosti uoče moli da nas se na to upozori, a mi ćemo to pokušati ukloniti.

Gosp. Toša Pajić pita da li imamo njihovih zarobljenika obzirom da dosta ljudi fali (oko 110).

Gen. puk. Stipetić kaže kako ima zarobljenika ali oni ne potpadaju pod ovaj proces, već će sa istima postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RH.

Načelnik PU, gosp. Milanković je rekao kako su određeni ljudi pobjegli prema Selištu, a neki su u prihvatnim centrima Sisak, lvanić Grad, Kutina. Ujedno naglašava kako se neće priječiti ljudima koji žele napustiti ovo područje.

Srpska strana traži da im se isporuče tijela poginulih. G. Milanković kaže da je to zadaća specijalne komisije, na način kako se to inače čini.

Hrvatska strana postavila je pitanje o stranim državljanima , dragovoljcima iz Srbije koji su poslati na ovo područje. T. Pajić odgovara kako se radilo o oko 50 ljudi koji su napustili ovo područje.

Hrvatska strana izrazila je nadu da će veći dio ljudi posjedovati osobne dokumente, na što je srpska strana odglovorila da nažalost dokumente većina nema, pa čak i oni kao predstavnici nemaju osobne dokumente. Znači da nisu u mogućnosti ispuniti ovaj uvjet.

Načelnik PU, gospodin Milanković vratio se na sporno pitanje. Gosp. T. Pajić je spomenuo kako je moguće da u kolonu koja će se evakuirati pristignu novi ljudi. Pita što će se desiti ako oni dođu u kolonu i npr. nose pušku.

Gen. puk. Stipetić privodi sastanak kraju, te ovlaštava zajedničke komisije da riješe probleme koji će se pojaviti u hodu.

Z A K L J U Č A K:

 1. Odlaganje i predaja oružja otpočeti će nadnevka 09. kolovoza 1995. godine u 07::oo na mjestu 1. (kod motela “Brijuni”) i mjestu 2 (Topusko).
 2. Komisije se sastaju 06:30 u bazi ukrajnskog bataljuna i kreću prema dogovorenim mjestima.
 3. Predstavnicima UNCRO-a osigurati će se puna sloboda kretanja, kako bi mogli obavljati svoju zadaću pomaganja, potpore i pružanja humanitarne pomoći.

Gđica. Alessandra Moreli, šef UNHCR u Topuskom postavlja pitanja teških medicinskih slučajeva i mogućnosti da se isti smjeste u bolnicu u Sisku. Postignut je dogovor između potpredsjednika Vlade RH, gospodina Kostovića i UNHCR da se dade privremeni azil RH za teške medicinske slučajeve.

Gospodin Brodarac uputio je gđicu Morelli da detalje o postavljenom pitanju razrješi sutradan sa civilnim predstavnicima hrvatske vojne komisije.

 

Zapisnik sačinila:

sžn. Jadranka Bezjak

 

 ZAPOVJEDNIK BOJIŠTA

 SEKTORA DJELOVANJA

 ZP ZAGREB I ZP BJELOVAR

 general pukovnik

 Petar Stipetić

 

SPORAZUM

O PREDAJI 21. KORPUSA

Temeljem postignutog dogovora o prekidu paljbe i predaji oružja i vojne opreme od strane pobunjenih Srba postignutog između načelnika Glavnog stožera hrvatske vojske, generala zbora Zvonimira Červenka i zapovjednika UNCRO-a, generala Janviera i zaključaka sa sastanka vojnih delegacija održanog dana 08. kolovoza 1995. godine u sjedištu UNCRO u Glini, postignut je

S P O R A Z U M

o predaji 21. kordunskog korpusa po slijedećem:

 

 1. Predaja naoružanja, streljiva, borbenih i neborbenih m/v i ostale vojne opreme

 1.1.     21. kordunski korpus predat će dana 09. kolovoza 1995. godine, u vremenu od 07:00 do 14:00 sati cjelokupno naoružanje i streljivo, borbena i neborbena m/v i ostalu vojnu opremu Hrvatskoj vojsci.

 1.2.     Iz točke 1.1. ovog Sporazuma se izuzima kratko osobno oružje, i to:

 –          100 kom. za osobe policije;

 –          kratko osobno oružje časnika i dočasnika čiji će broj dogovoriti predstavnici vojne komisije.

 1.3.     Predaja oružja, streljiva i ostale vojne opreme obaviti će se na dva mjesta, i to:

 –          Mjesto br. 1 – motel “Brijuni”

 –          Mjesto br. 2 – Topusko.

 1.4.     Vrstu vojne opreme koja će biti preuzeta na određenim mjestima, vremensku dinamiku i način predaje utvrditi će vojna komisija prije početka predaje s tim da se većina oružja i opreme predaje na mjestu br. 1.

 1.5.     U okviru predaje oružja 21. kordunskog korpusa predat će cjelokupno naoružanje i ostali imatelji oružja (policija, lovci i civilne osobe).

 1.6.     Predaji oružja nazočni će biti predstavnici UNCRO u cilju osiguranja prostora i zaštite osoba koje vrše primopredaju, s tim da obje strane međusobno jamče sigurnost i zaštitu navedenih osoba.

 1. Izvlačenje ljudi dogovoreno je na slijedeći način:

 2.1.     Trasa kretanja je Topusko – Glina – Sisak – autoput Lipovac i

 –          Glina – Žirovac – Dvor na Uni.

 2.2.     Hrvatske vlasti osigurati će nesmetan i siguran prolaz navedenim trasama

 2.3.     Na putu dragovoljnog odlaska iz Republike Hrvatske osigurat će se gorivo, hrana, liječnička pomoć i drugo, a uz pomoć UNCRO-a, EM i međunarodnih humanitarnih organizacija.

 2.4.     Kamioni kojima će se koristiti za transport ljudi, a pripadaju vojnom programu moraju se ostaviti na granici Republike Hrvatske.

Pripremila Vesna Pintarić; Fotoarhiva HVGI-ja