Najviša obrambena obrazovna institucija

RAZGOVOR: brigadir Mijo Kožić – načelnik Ratne škole “Ban Josip Jelačić“

Ratna škola mjesto je aktualnih predavanja, ali i sučeljavanja stavova i mišljenja iz područja vojnog i društvenog života, pri čemu se inzistira na poštivanju akademskih sloboda polaznika. Svojim sadržajem obuhvaćaju širok raspon tema iz različitih područja: povijesti, nacionalne sigurnosti i obrane, financija, gospodarstva, prava…

Ove godine Ratna škola “Ban Josip Jelačić“ obilježava 25. obljetnicu, a tijekom tog razdoblja iznjedrila je brojne časnike na najvišim vojnim dužnostima bilo da je riječ o postrojbama Hrvatske vojske ili dužnostima u međunarodnim institucijama. Od samog je osnutka Ratna škola zadržala svoj temeljni cilj, a nastavni plan i program svake se godine prilagođava aktualnim svjetskim zbivanjima. Ratna škola tradicionalno slavi blagdan svojeg zaštitnika sv. Josipa, 19. ožujka, pa smo iskoristili prigodu i razgovarali s njezinim načelnikom brigadirom Mijom Kožićem koji nam je predstavio sve bitne aspekte Škole kao i ulogu koju ima u sustavu obrazovanja.

Ove godine Ratna škola “Ban Josip Jelačić“ obilježava 25. obljetnicu osnutka, a kroz to razdoblje 25 naraštaja hrvatskih i inozemnih časnika završilo je ovu najvišu vojnu izobrazbu u Republici Hrvatskoj. Koja znanja i vještine nakon završetka izobrazbe dobivaju polaznici i za koje su dužnosti osposobljeni?

Škola je dobila naziv po hrvatskom banu i generalu Josipu Jelačiću, nacionalnom junaku, plemiću i preporoditelju koji je postao simbol hrvatskog nacionalnog ponosa. Osnovana netom poslije završetka Domovinskog rata, obrazovala je većinu generala i admirala u OSRH. Ratna škola najviša je obrambena obrazovna institucija u RH koja obrazuje visoke časnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, polaznike drugih dionika sustava domovinske sigurnosti kao i visoke časnike iz inozemstva. Oni trebaju biti pripremljeni za zadaće strateških nacionalno-sigurnosnih vođa te sudjelovati u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima i upravljanju u krizama. Ratna škola izučava područja teorije strategije, međunarodnih odnosa, međunarodne i nacionalne sigurnosti, geopolitike i geostrategije, strateškog vodstva, vojne strategije i vojnih operacija, umijeća ratovanja te obrambene politike. Time se polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija (znanja, vještine, samostalnost i odgovornost) te ih se osposobljava za strateško razmišljanje, sveobuhvatnu uporabu raspoloživih instrumenata i mehanizama nacionalne moći tijekom mira i rata, a u cilju zaštite, ostvarenja ili promicanja nacionalnih (savezničkih) interesa, u nacionalnom i u međunarodnom okruženju.

Otvarajući Ratnu školu u prosincu 1998. tadašnji predsjednik RH dr. Franjo Tuđman u obraćanju četrnaestorici polaznika prvog naraštaja, među ostalim, rekao je kako je otvaranje Škole završetak nastojanja da kadrovima stasalim u Domovinskom ratu omogućimo zapovijedanje Hrvatskom vojskom u mirnodopskim uvjetima. Je li se početna misija Škole tijekom ovih godina mijenjala ?

Početna misija nije se mijenjala nego se nadopunjava u skladu s izmjenama u nacionalnim i NATO-ovim strateškim dokumentima te novim sigurnosnim izazovima. Poseban naglasak u Ratnoj školi od osnutka daje se razvoju polaznika kao karakternih strateških vođa koji mogu kritički i kreativno razmišljati u složenom, nesigurnom, dinamičnom i neizvjesnom globalnom okružju. U prvim naraštajima bili su samo visoki časnici iz Oružanih snaga Republike Hrvatske, a kasniji su naraštaji Ratne škole imali polaznike iz sustava domovinske sigurnosti kao i visoke časnike iz inozemstva. U proteklim naraštajima polaznici su bili iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, sigurnosno-obavještajnog sustava, Hrvatske vatrogasne zajednice, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te drugih tijela koja svojim sposobnostima za upravljanje u krizama mogu biti potpora za djelovanja u krizama.

Ratna škola najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj za koju kandidati moraju zadovoljiti vrlo visoke kriterije. O kakvim je kriterijima riječ i koliko se oni razlikuju za vojne i civilne polaznike?

Ratna škola mjesto je razmjene najviših vojnih i civilnih znanja, iskustava i vještina polaznika. Vojna izobrazba u Oružanim snagama obuhvaća sve djelatnosti kojima se pojedinci, zapovjedništva, postrojbe i privremeni sastavi osposobljavaju za izvršenje misija i zadaća oružanih snaga te provedbu funkcija. Kandidati iz OSRH prolaze selekcijski postupak testiranja i moraju zadovoljiti kriterije koji su navedeni u Zakonu i propisima, a na vojnu izobrazbu upućuju se Odlukom ministra obrane. Cilj je izobrazbe razviti kod polaznika kompetencije za usklađivanje i koordiniranje upotrebe instrumenata nacionalne moći zbog ostvarivanja nacionalnih interesa i ciljeva, postizanje sinergije svih dionika sustava domovinske sigurnosti u procjeni, prepoznavanju, smanjenju i uklanjanju rizika i prijetnji od važnosti za Republiku Hrvatsku. Izobrazba također podupire strateške ciljeve Strategije nacionalne sigurnosti iz sigurnosnog i obrambenog područja u kojem se izučavaju sigurnost i zaštita, suradnja i zajedničko djelovanje različitih dionika sustava domovinske sigurnosti te osposobljavanje i usavršavanje s NATO-ovim Smjernicama za izobrazbu kao i međunarodnim obrazovnim standardima (bolonjski proces) za razvoj i održavanje snažne i aktivne obrane.

Koliko sigurnosne promjene utječu na izradu nastavnog plana i je li on sa svakim novim naraštajem podložan promjenama? Kakav značaj imaju aktualna predavanja i koliko ih imate? Pomažu li vam povratne informacije polaznika na kraju svakog naraštaja u poboljšanju  nastavnog plana?

Katedra strategije iz Dekanata HVU-a “Dr. Franjo Tuđman“ nositelj je predmetne nastave. Provodi se sukladno nastavnom planu i programu te odobrenim izvedbenim planovima rada, a oni se redovito ažuriraju za svaku akademsku godinu. Širok raspon nastavnih tema kao i stručnost nastavnika i predavača ima za cilj razviti kod polaznika sveobuhvatno razumijevanje konteksta unutar kojeg se donose strateške odluke, racionalno i svrsishodno korištenje instrumenata nacionalne moći, a u skladu s različitim suvremenim sigurnosnim izazovima. Na taj se način ostvaruje potrebna sinergija teorije i prakse. Ratna škola često je mjesto aktualnih predavanja, ali i sučeljavanja stavova i mišljenja iz područja vojnog i društvenog života, pri čemu se inzistira na poštivanju akademskih sloboda polaznika. Svojim sadržajem obuhvaćaju širok raspon tema iz raznih područja: povijesti, nacionalne sigurnosti i obrane, financija, gospodarstva, prava i slično. Pri definiranju tema osobita se pozornost pridaje aktualnosti sigurnosnih izazova te odabiru predavača za svako područje koji svojom ekspertizom daju dodatnu vrijednost izobrazbi i bitno obogaćuju ishode učenja programa u cjelini. U programu aktualnih predavanja zastupljena su predavanja načelnika Glavnog stožera OSRH, državnih dužnosnika, istaknutih pripadnika akademske zajednice po specifičnim područjima, djelatnih i umirovljenih časnika OSRH te drugih uvaženih gostiju iz MORH-a, UN-a, NATO-a, EU-a kao i drugih organizacija/institucija. Ratna škola posvećuje veliku pozornost tolerantnom međunarodnom, međureligijskom i međugeneracijskom ozračju. U sklopu ovog programa tome pridonose nastavnici HVU-a i sami polaznici, a posebice gosti iz drugih zemalja prezentacijama povodom nacionalnih praznika te odabrani polaznici starijih naraštaja škole. Povratne informacije od polaznika dobivamo na nekoliko načina: kroz upitnik nakon završetka svakog predmeta iz predmetne nastave, evaluacijski upitnik na kraju akademske godine i organizaciju alumni seminara godinu dana nakon završenog školovanja. Povratne informacije polaznika prijašnjih naraštaja s vremenskim odmakom, vrlo su važan izvor zadovoljstva izobrazbom te preporuka za ažuriranje postojećih NPP-a kao i organizaciju života i rada Škole.

Na koji način birate predavače i jesu li oni isključivo iz vojske ili ima i područja koja pokrivaju civilni predavači? Kako je za polaznike osmišljena nastava?

Osim nastavnika iz Katedre strategije Dekanata HVU-a, predavači u Školi djelatne su vojne osobe OSRH, dužnosnici Ministarstva obrane te istaknuti javni, sveučilišni i znanstveni djelatnici koji su u svojim područjima ostvarili iznimne karijere i postigli značajne rezultate. Nastava je osmišljena tako da se provodi kontaktna nastava težišno u prijepodnevnim terminima tijekom tjedna, dok se u poslijepodnevnim terminima održavaju radni posjeti, tjelovježba te ostale aktivnosti. Nakon završetka planskih aktivnosti polaznicima je omogućeno samostalno učenje i održavanje psihofizičkog zdravlja u sportskim objektima i terenima u sklopu vojarne. 

Važan su dio izobrazbe i studijska putovanja polaznika. Koja je njihova glavna intencija i što polaznici njima dobivaju?

Studijska putovanja te nastavni i radni posjeti nadopunjuju ishode učenja Ratne škole, pojedinih predmeta ili grupa predmeta dajući polaznicima uvid u misije i zadaće glavnih zapovjedništava OSRH, gospodarske potencijale Republike Hrvatske (osobito Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije), značajna mjesta iz Domovinskog rata i hrvatske vojne povijesti, značajnih objekata kritične infrastrukture te svih ostalih ključnih institucija i ustanova koje čine sustav obrane i sigurnosti, kao i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kroz pripremu i provedbu studijskih putovanja pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, članicama EU-a i NATO-a, te prijateljskim i susjednim zemljama, posjetima najvišim tijelima upravljanja, vojnim, obrambenim i sigurnosnim institucijama kao i povijesnim, kulturnim i gospodarskim subjektima i organizacijama u RH, povećavamo postojeće te razvijamo nove kompetencije polaznika za strateška promišljanja i djelovanja na strateškoj razini. Kroz zajedničku komparativnu analizu teorijskih znanja iz predmetne nastave te kroz sintezu praktičnih znanja i iskustva koja steknu tijekom studijskih putovanja, kod polaznika povećavamo razumijevanje i tumačenje prošlih i sadašnjih te projiciranje vjerojatnih budućih stanja i događaja, ponajprije u vojno-obrambenom području i to na strategijskoj razini.  Kao znak gostoprimstva u Republici Hrvatskoj inozemnim polaznicima Ratne škole prezentira se dio bogate hrvatske povijesti, umjetnosti, baštine, kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota.

Činjenica da gotovo u svakom naraštaju ima i inozemnih polaznika jasno pokazuje kako je Ratna škola cijenjena i izvan granice Republike Hrvatske. Možete li povući paralelu sa sličnim ili istim školama u svijetu? Koliki je interes inozemnih polaznika?

Svake akademske godine imamo inozemne polaznike iz NATO-ovih članica:  Slovenske vojske, Vojske Crne Gore i Vojske Republike Sjeverne Makedonije te susjednih i prijateljskih Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svake četvrte godine polaznik je i iz Savezne Republike Njemačke kojem je godina dana u Ratnoj školi priprema za preuzimanje dužnosti vojnog izaslanika u Republici Hrvatskoj. Kroz dosadašnje naraštaje imali smo i polaznike iz Ukrajine, Republike Srbije i Republike Kosova. Možemo s ponosom istaknuti kako smo cijenjena i prestižna Ratna škola prepoznata zbog svoje izvrsnosti u RH i u inozemstvu. Postoji paralela s istim školama u drugim državama Europske unije, NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država koje također imaju inozemne polaznike u svojim naraštajima, ali i polaznike drugih resora iz svojih država iz čega je razvidan međunarodni i međuresorni karakter. Isto tako, stalnim ažuriranjem NPP-ova nastoji se ostvariti usklađenost s inozemnim ratnim školama zadržavajući pri tome vlastiti identitet i posebnosti.

Unazad petnaestak godina obljetnice obilježavate u Zaprešiću. Kako je došlo do te suradnje i zašto je odabran baš taj grad?

Suradnja s Gradom Zaprešićem traje od prvog naraštaja. Ratna škola tradicionalno slavi 19. ožujka blagdan svojeg zaštitnika sv. Josipa. Grad Zaprešić odabran je kao mjesto na kojem se polaznici upoznaju s kulturnom i povijesnom baštinom Novih dvora Jelačićevih koji su ostavljeni hrvatskom narodu. Uz potporu Turističke zajednice Grada Zaprešića, polaznicima Ratne škole prezentira se niz detalja o liku, životu i djelovanju slavnog hrvatskog bana Josipa Jelačića čije ime nosi Škola. Koristim prigodu zahvaliti Gradu Zaprešiću za četvrt stoljeća zajedničkog poštovanja bogatog nasljeđa i čuvanja tradicije te promocije i afirmiranja hrvatskog bana kao važne osobe iz hrvatske povijesti. Zajedničko obilježavanje obljetnice Ratne škole u Zaprešiću s Gradom Zaprešićem treba i dalje nastaviti i to prije svega s ciljem educiranja budućih naraštaja Škole kako se ne bi zaboravio kontekst i povijesna uloga, život i rad te značajne odluke koje je hrvatskom narodu u nasljeđe ostavio ban Josip Jelačić.

RAZGOVARAO  Željko Stipanović; FOTO  Tomislav Brandt