Alat za planiranje i operacije u logistici

Sposobnost brze prilagodbe promjenama na bojištu ključ je operativnog uspjeha na današnjem bojištu. Iako se ta tvrdnja uglavnom odnosi na borbene snage, uspjeh na duže vrijeme također zahtijeva potpunu sposobnost i svijest o trajnoj spremnosti snaga. Zato su te sposobnosti jednako važne i za logističku borbenu potporu

Foto: US DoD

Alat za planiranje i operacije u logistici, (LOGSPOT) Logistic Site Planing and Operations Tool, je programsko rješenje koje osigurava potporu u zadaćama planiranja, odabira lokacije za logističke sadržaje u području operacija (PO) kao i učinkovitog obavljanja funkcija logističke potpore operacija na bojištu.
Primjena tog koncepta informatičke logističke potpore omogućava logističkim planerima kreiranje planova u odnosu na uvjete terena, zahtjeva korisnika, operativnih logističkih postupaka, zaštite od ugroze od protivnika, integriranjem podataka. LOGSPOT programski paket kreiran za potporu načela potpune sposobnosti i spremnosti za logističku potporu omogućava:
Povezivanje podataka: Sposobnost brzog kombiniranja različitih vrsta raspoloživih podataka (npr. geografskih, vremenskih, obavještajnih, logističkih itd.) tako da se mogu koristiti u procesu planiranja. Automatizaciju analiza: Sposobnost alata da naprave uporabljivim raspoložive informacije i izdvoje dijelove korisne za logističke ekspertize preko tehnologija temeljenih na znanju, omogućavajući planerima brzu provedbu rutinskih ponavljajućih aktivnosti.
Vizualizacija bojišta: Sposobnost osiguranja zapovjednicima i logističkim planerima pravodoban, visokokvalitetan uvid u borbeni prostor (npr. zemljovidi i produkti zemljovida) koji sumiraju raspoložive podatke i planove u jedan koristan oblik.

Navedeni podaci se brzo kombiniraju i prikazuju koristeći se ArcView GIS-om (v3.x)
Suradnju u planiranju: Sposobnost prosljeđivanja informacija i logističkih planova nadređenim i podređenim u zapovjednom lancu istodobno, osigurava situacijski uvid u trenutačno stanje na bojišnici i sposobnost brzog rješavanja nastalog problema u doopskrbi. Program omogućava logističkim planerima na svim razinama optimalno postavljanje logističkih sadržaja u PO i planiranje dnevnih logističkih operacija.

Zemljovid s prikazom područja operacije omogućuje definiranje sljedećih logističkih zahtjeva:
Kritičku analizu područja potpore, odnosno identificiranje prikladnih prometnica za logističke rute, ili kritičko promatranje prikladnosti dobivenih lokacija.
Identifikaciju prikladnih mjesta za logističke postaje.
Vođenje i nadzor nad tijekom procesa opskrbe i usluga za logističku postaju.

Infrastruktura

LOGSPOT je dizajniran kao bojišnički logistički programski alat s mogućnošću umrežavanja LOGSPOT radnih postaja na različitim zapovjednim razinama logističkih postrojbi u području operacija. Stoga se LOGSPOT mreža temelji na hijerarhijskoj infrastrukturi paralelno sa zapovjednom strukturom snaga na bojištu.
Pokretanje planiranja odozgo prema dolje. Izgradnju infrastrukturnog stabla u LOGSPOT započinje korisnik na razini zapovjedništva bojišta. Taj korisnik će dodati njemu izravno podređena zapovjedništva i logističke postrojbe bojišta. Definirani korisnici u navedenim podređenim zapovjedništvima će u sljedećem koraku definirati po istom principu sebi subordinirane razine što se nastavlja na sljedećim nižim razinama sve dok se u potpunosti ne definira infrastrukturno stablo.
Planiranje logističke potpore po istom principu provodi se odozgo prema dolje .
Procjena potreba temelji se na sljedećim pokazateljima:
• strukturi snaga
• zadaći
• procjeni broja dana na bojištu.
Pokretanje planiranja se provodi u sklopu predrazmještajnih aktivnosti.
Logističke operacije na bojištu, se uglavnom provode po principu odozdo prema gore. Kako se mijenja taktički scenarij tako se i opskrba korisnika provodi ispunjavanjem zahtjeva za doopskrbom od nižih ka višim razinama (iako informacije mogu teći u oba smjera). Taj princip je zastupljen na svakoj radnoj postaji LOGSPOT infrastrukturnog stabla. Svaki entitet je namijenjen upravljanju odgovarajućom strukturom infrastrukturnog stabla. Iako se potpuno upravljanje strukturom održava na svakoj radnoj postaji (omogućavajući svakom LOGSPOT čvorištu uvid u sadržaj drugih) u pravilu je samo jedan entitet zadužen za opsluživanje podacima određenih lokalnih računala.
Infrastrukturne razine uključuju sljedeće elemente:
Element infrastrukturnog planiranja: pruža potporu u planiranju časnicima na razini zapovjedništava ratišta, bojišta, područja operacija (korpusa, divizija i brigada). Iako ovaj element nije predviđen za administriranje operativnih zadaća pojedinih logističkih postaja, on ima sposobnost nadziranja utroška sredstava u svom dijelu infrastrukturnog stabla. Također ima i mogućnosti provođenja odabira lokacije logističke postaje ili njezinu kritičku analizu u nekom LOGSPOT čvorištu iako to uglavnom nije nužan sadržaj koji bi korisnici na toj razini koristili.
Elementi logističke postaje: pružaju programsku potporu logističkim časnicima u pojedinoj logističkoj postaji i odgovorni su za operativno opsluživanje te postaje. Sadržaji LOGSPOT logističke postaje uključuju sljedeće mogućnosti:
• Odabir prikladne lokacije za logističku postaju / kritičku analizu lokacije
• Razmještaj logističkih sadržaja u okviru logističke postaje
• Upravljanje logističkim funkcijama u području logističke postaje
Programsko rješenje LOGSPOT podupire principe opskrbe od sebe/ka sebi na sljedeći način:
Prije razmještanja u područje operacija procjenu potreba u sustavu opskrbe obavlja viša razina i obavlja opskrbu nižih razina po principu od sebe. U sustavu ka sebi opskrba se koristi od nižih razina i zahtjevi se dostavljaju višoj razini. Taj oblik opskrbe se rabi u provedbi operacija na bojištu.

Sučelje

Da bi zadovoljilo vojne zahtjeve LOGSPOT sučelje je kreirano na temelju zahtjeva minimalne prisutnosti kontrole operatera (ovo je ostvareno putem primjene ugrađenih korisničkih i funkcionalnih specifičnih kontrolnih postavki); primjena vojnih simbola i terminologije što je više moguće.
Uporabom slojnica omogućuje uvid u korisne sadržaje razvrstane u sljedeće kategorije prikaza:

U kategoriji terenskog prikaza:
• Hidrografske površine, uključujući i odvodne kanale: Svojstva i izgled vodenih površina
• Zemljišne prepreke: informacije o zaprečnim površinama
• Zemljište/ konfiguracija terena: podaci o visinama i nagibima terena
• Tlo/površinski materijali: informacije o vrstama tla
• Prohodnost: informacije o lokalnoj prometnoj mreži
• Vegetacija: informacije o prekrivnoj vegetaciji
Kategorija vremenskog prikaza:
• Meteorologija: informacije vezane za meteorološke i vremenske utjecaje u određenom području
Kategorija taktičkog/logističkog prikaza:
• Infrastruktura: informacije o lokalnim logističkim resursima
• Obavještajne podatke: informacije o protivniku
• Taktički scenarij: prijateljske postrojbe i informacije logističke mreže

Kategorija LOGSPOT prikaza rezultata:
• Kritički prikaz/odabir: primjenjuje se za provedbu i prikaz analiza obavljenih pomoću programskog alata za kritički prikaz lokacije
• Raspored/izgled: primjenjuje se za provedbu i prezentaciju analiza mjesta za raspored loističkih sadržaja odnosno njegovog izgleda
• Operacije: primjenjuje se za provedbu i prezentaciju programskog alata za analize operacija
• Kategorija prikaza izgleda izvatka
• Automatsko dobivanje obilježja terena: rabi se kada se primjenom računala dobivaju obilježja terena
• On-screen digitalizacija: rabi se kod manualnog definiranja obilježja određenog terena.

Izvori podataka

Program raspolaže brojnim visokokvalitetnim digitalnim podacima o terenu koji se rabe za potporu analiza.
U početku su rabljeni Vector Smart zemljovidi i ArcView digitalni grafički raster formati da bi se kasnije, razvojem različitih suvremenih digitalnih prikaza zemljovida dostupnih na CD-ROM-u počeli i oni primjenjivati.
Zbog potencijalne veličine baze podataka o terenu, svakom LOGSPOT čvorištu distribuira se CD-ROM s potrebnim podacima. Distribucija i instalacija potrebnih podataka o terenu obavi se tijekom planiranja prije razmještaja u područje operacija.

Analitičke sposobnosti

Administriranje uključuje održavanje/ažuriranje infrastrukturnog stabla (npr. promjena zaporki, dodavanje/brisanje korisnika/postaja itd.), održavanje ili ažuriranje baze podataka logističke potpore (teren i podaci o postrojbama) i administriranje podataka o logističkim pravilima ili propisima (dodavanje ili brisanje/prilagodba pravila).
Mogućnosti unosa obilježja terena, dopuštaju unos i uporabu važnih digitalnih podataka, za područja koja nisu sadržana u službenim izvorima digitalnih podataka.

LOGSPOT primjenjuje ArcView-ove on-screen digitalne mogućnosti prilagođene LOGSPOT operativnim procedurama. Osim toga pruža mogućnost primjene poluautomatiziranih analiza svojstava terena iz zemljovida.
Odabir prikladne lokacije za logističku postaju/kritičku analizu lokacije, uključuje prikladne analize u potpori odabira ili raščlambe ograničenja mjesta određenog za logističku postaju.
Faktori uključeni u analizi prikladnosti uključuju: nagib terena, drenažu, blizinu zamjenskih instalacija, cestovnu mrežu prema prijateljskim postrojbama koje će se opskrbljivati, razmatranje inženjerijske potpore ( npr. gruba procjena opsega pripreme terena za logističku postaju).
Rezultat odabira mjesta postaje specificiran je u granicama područja operacije, dok je kritička analiza lokacije usmjerena na procjenu prikladnosti prethodno definiranog područja postaje.
Razmještaj logističkih sadržaja u sklopu logističke postaje: odgovarajuće analize za potporu prikladnosti lokacija sadržaja u granicama postaje (kao suprotnost gruboj prikladnosti korištenoj tijekom selekcije lokacije logističke postaje), različita pravila za odabir mjesta za različite sadržaje u području (uredi, skladišta, sanitet, održavanje itd.). Za smještaj klase V (streljivo i UbS) ova pravila sadrže sigurnosne faktore udaljenosti koji su dobiveni preko LOGSPOT interakcije s alatima za izračune sigurnosnih udaljenosti i skupina spojivosti UbS-a.
Upravljanje logističkim funkcijama u području logističke postaje, sadrži mogućnosti praćenja i obrade podataka prijama, uskladištenja i izdavanja streljiva. Također uključuje nadziranje transakcija prijama i otpremanja pošiljki streljiva kao i nadzor stanja zaliha pojedinog skladišnog područja i stokova streljiva. Sastavni dio informacija sadržanih u ovoj analizi uključuje podatke o Nacionalnim brojevima stokova, kodifikacijske brojeve i transportno-skladišne informacije (kao npr. veličinu paleta, težine pakiranja, dimenzije pakiranja i dr.)

Operativni mod

LOGSPOT ima mogućnost primjene u samostalnom modu i mogućnost mrežnog korištenja. U skladu s konceptom jedna radna stanica jedno čvorište u zapovjednoj hijerarhiji, LOGSPOT koncept podupire mrežnu primjenu podataka za logističko planiranje u rasprostranjenoj i međusobno povezanoj strukturi.

Programski poveznik

LOGSPOT se koristi dostignućima integracije tehnologije programskog poveznika. Povezni softver u LOGSPOT programskom rješenju osigurava potporu u području:
• Prikupljanja podataka: Sposobnost traženja, identificiranja i učitavanja potencijalno korisnih podataka
• Sintetiziranje podataka: Sposobnost korištenja učitanih sirovih podataka i pretvaranje u korisne informacije i znanje
• Analiza podataka: Sposobnost pružanja pomoći u procesu logističkog planiranja automatskim prikazivanjem ili iniciranjem prikaza podataka
• Upravljanje podacima: Sposobnost upravljanja dohvaćenim podacima i informacijama uključujući potencijalno administriranje samoga sebe u LOGSPOT hijerarhijskoj strukturi
• Prikupljanje podataka o vremenu od integriranog vojnog meteorološkog sustava
• Automatsko praćenje i rutinsko osvježavanje LOGSPOT infrastrukture novim operativnim podacima. Neke od najkarakterističnijih mogućnosti su: odašiljanje informacija u skladu s promjenama u infrastrukturnom stablu (npr. dodavanje infrastrukturnog elementa planiranja), osvježavanje podataka o taktičkoj situaciji na temelju promjena pozicija postrojbi na bojištu. Promjena taktičke situacije može zahtijevati izmjene u lokalnom infrastrukturnom stablu što rezultira promjenom podataka LOGSPOT programa. Ta osvježenja podataka događaju se nakon što su promjene primljene bez intervencije operatera.
Koncept softvera poveznika prikazan je na primjeru uvođenja automatskog praćenja i doopskrbe jedne oklopne bojne.
Putem LOGSPOT programskog rješenja, u logističkom potpornom lancu moguće je na vrijeme primati prognostičke i dijagnostičke senzorne podatke, ostvariti uvid u stanje zaliha kod borbenih postrojbi, izravno i preusmjereno s logističkih informatičkih platformi na nižim razinama te upravljati transportom unutar područja operacija. Taj sustav osigurava približno stvarno vremenski status zaliha postrojbi i zaliha opskrbnih točki.
Program je zamišljen kao računalni alat koji pomaže u logističkoj potpori na taktičkoj razini i potpori logističkog planiranja na svim zapovjednim razinama u području operacija. Alat se zasniva na ArcView 3x tehnologiji uključujući prostorne analize i mrežne analitičke dodatke. Razvijen je u suradnji Technology Service Corporation iz SAD-a i US Army Research Laboratory.

Vlado PAVLOVIĆ