Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXVII. dio)

Istog dana kad je nastalo izvješće Izdvojenog komandnog mjesta (IKM) 5. vojne oblasti JNA na Plitvicama koje je objavljeno u prethodnom nastavku, a u kojem se JNA nastojala prikazati neutralnom u sukobu između hrvatskih i srpskih snaga u Lici, srpska postrojba iz Centra za obuku u Golubiću (odjeljenje minobacača MB 82 mm) napala je selo Lovinac. Na zadatak je iz Golubića upućena u poslijepodnevnim satima 19. srpnja, a sljedećeg je jutra krenula u spomenutu akciju. Ostaje upitno kako je napad mogao biti organiziran bez znanja JNA, to više što je korišteno njezino naoružanje. To navodi na zaključak da izvješća, u kojima se govoreći posebno o hrvatskim i srpskim snagama na tom području, a posebno o snagama JNA nastoji prikazati njezina neutralnost, ne odgovaraju stanju na terenu. Ona skrivaju činjenicu da se barem dio vodstva JNA već tad svrstao na srpsku stranu i, u najmanju ruku, pomagao djelovanje srpskih snaga protiv hrvatskih na tom području.

O spomenutom napadu na Lovinac svjedoči izvješće poručnika Rajka Urukala iz Centra za obuku u Golubiću od 22. srpnja 1991. o izvršenju zapovijedi za minobacački napad na Lovinac. Zanimljivo je da je u zaglavlju izvješća prvo navedeno – “REPUBLIKA SRBIJA”, pa tek onda “SAO KRAJINA – CENTAR ZA OBUKU GOLUBIĆ”:

– I Z V E Š T A J –

– Dana 19. 07. 91. u popodnevnim satima dobio sam naređenje da sa odelenjem MB 82 mm krenem na zadatak u Gračac, gdje sam bio smešten. Po dolasku u Gračac dobio sam zadatak izvršiti napad na Lovinac kota 586 sa kote 727-Gradina. U jutarnjim satima u 4h sam krenuo sa odelenjem MB 82mm i odelenjem pješadije koja je bila zaštitnica te sa jednim vodičem. Sama priprema te izlazak na vatreni položaj od strane vodiča je bila jako slaba tako da sam morao da se uz pomoć karte sam snalazim i zađem na vatreni položaj. U jutarnjim satima točno u 07,05 sam stigao na V.P. (vatreni položaj, op. a.) gdje sam i uspostavio radio vezu sa vodom koji je činio zasjedu te nam osigurao povlačenje. Sve radnje koje su bile zadate da se izvrše na V.P. su napravljene te u dogovoreno vreme 9,00 sam izdao naređenje da se otvori vatra. Paljba iz MB 82 trajala je ukupno 18 minuta te sam za to vreme ispalio 18 mina i napustio V.P. Povlačenje je bilo dobro i brzo učinjeno tako da smo u 10,15 bili u vozilima i tada smo napustili teren i krenuli ka logoru (HR-HMDCDR, 2., kut. 285).

Ubrzo potom srpske snage napale su i Otočac i okolna mjesta (Sinac, Čovići, Prozor) vatrom iz teške strojnice i minobacača, čije je podrijetlo također, gotovo se sa sigurnošću može reći, bilo iz skladišta JNA. Spomenuta mjesta napadnuta su bez povoda, a napadačima nije pružen nikakav otpor. O tome svjedoči izvješće “Odelenja državne bezbednosti Korenica MUP-a SAO Krajine” od 29. srpnja 1991. o topničkom i pješačkom napadu na spomenuta hrvatska naselja.

______________

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SAO KRAJINE

STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI KORENICA

ODELENJE DRŽAVNE BEZBEDNOSTI KORENICA

U Korenici, 29. 07. 1991. godine

 

I Z V J E Š T A J

 

– Sastavljen dana 29. 07. 1991. godine nakon događaja koji su se odvijali na području Vrhovina tačnije u selu Podum i Zalužnica.

– Dana 28. 07. 1991. godine oko 23.30 sati Vod Vrhovine iz teškog mitraljeza kalibra 12,7 milimetara iz pravca Zalužnice napao Hrvatska uporišta SINAC, ČOVIĆI, PROZOR.

Tom prilikom nije bilo povređenih na našoj strani, a o gubitcima sa protivničke strane nismo uspjeli saznati.

– Iste noći tačnije u 24.00 sati VOD SPECIJALNE NAMJENE otpočeo napadačka dejstva u pravcu SINAC, ČOVIĆI, PROZOR, OTOČAC.

– U navedenoj akciji vod specijalne namjene dejstvovao minobacačima od 60 i 82 milimetra i bestrzajnim topom iz kojeg su ispaljene 4 mine, a iz minobacača, dva minobacača od 60 milimetara 2+12 mina te iz 82 milimetra 2+5 mina u pravcu SINAC, OTOČAC. U ovoj akciji sudjelovao je i vod GLAVACE.

– Tako da je na području Otočca ispaljeno oko 50 mina.

– O rezultatima napada nemamo tačne informacije nego da je civilno stanovništvo gore navedenih mjesta evakuirano više mjesta PROZOR, ČOVIĆI prema Crnom Jezeru.

– U toku akcija našim jedinicama ni u jednom vidu nije pružen otpor.

 

                                                                                   IZVJEŠTAJ PODNIO: 91-012 (Stanko P.)

(HR-HMDCDR, 2., kut. 287).

 

Zbog spomenutih napada održan je sastanak predstavnika JNA i pobunjenih Srba u Vrhovinama, koji pokazuje da je u JNA još uvijek bilo oficira koji su poštivali činjenicu da je hrvatska policija legalna snaga demokratski izabrane hrvatske vlasti, a da su “Milicija Krajine” i ” SAO Krajina” nelegalne tvorevine. Znakovito je da su, nakon istupa predstavnika JNA na tom sastanku, srpski ekstremisti u Korenici odmah ga počeli kompromitirati. To pokazuje službena zabilješka pripadnika Odelenja državne bezbednosti u Korenici od 31. srpnja 1991. o sukobu majora JNA Vladimira Božovića i pobunjenih Srba u Vrhovinama.

______________

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SAO KRAJINE

STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI KORENICA

ODJELENJE DRŽAVNE BEZBEDNOSTI KORENICA

 

                                              S L U Ž B E N A  Z A B I L J E Š K A

 

            Dana 30. i 31. 07. 1991. godine u mjestu Vrhovine održan je sastanak sa majorom JNA Božovićem (Vladimirom, op. a.) koji je tražio od našeg komandanta tamošnje TO Bogdana Srdića obećanje da nećemo otvarati vatru na Sinac ni Otočac, i da ako oni tj. redarstvenici napadnu naša sela da mi ne otvaramo vatru na njih.

Komandant TO Vrhovine dao mu je obećanje da ih nećemo napadati ali ako budemo napadnuti da ćemo odgovoriti svim mogućim sredstvima na što major negoduje.

Major je rekao da su oni legalna vlast u Hrvatskoj a da smo mi Milicija Krajine i Krajina nelegalni.

NAPOMENA: Započeli smo sa akcijom kompromitacije majora Božovića.

 

                                                                                  IZVJEŠTAJ PODNIO: 91-012 (Stanko P.)

(HR-HMDCDR, 2., kut. 287).

Međutim, ni nakon tog sastanka napadi srpskih snaga na hrvatska naselja u Lici nisu prestali. Primjerice, izvješće operativca “Odelenja državne bezbednosti Korenica MUP-a SAO Krajine” od 6. kolovoza 1991. govori o njegovu sudjelovanju u napadu na Lovinac prethodnog dana, u kojem je minobacačkom vatrom ubijeno dvoje ljudi i uništeno nekoliko kuća.

______________

 

Izvještaj

 

Dana 05. 08. 1991. g. učestvovao sam u akciji napada na Lovinac. U napadu je učestvovalo oko 150 pripadnika snaga SAO Krajine i to:

– Korenica 35 pripadnika, Udbina 15 pripadnika, Raduč 50 pripadnika, Gračac 30 pripadnika, Ploča 10 i specijalaca 10 pripadnika.

Prilikom izvođenja akcije korišteni su od oruđa minobacači 82 mm 4 kom., te pješadijsko oružje puškomitraljezi M53 i M72 kao i automatske i snajperske puške.

U akciji su nanešeni gubitci neprijateljskim snagama u ljudstvu, za dva čovjeka postoji dokaz da su ubijena, a vjerovatno ih ima više mrtvih i ranjenih. Također je pričinjena velika materijalna šteta na neprijateljskim objektima više kuća je uništeno dok snage Krajine nisu imale nikakvih gubitaka.

                                                                                             Izvještaj podnio 91 – 014 (Jovo M.)

(HR-HMDCDR, 71., kut. 1).

 

Dr. sc. Ante Nazor